Wszystkie ogłoszenia w kategorii Działki do wynajęcia

Sortowanie:
Znaleziony: 2 ogłoszenie w kategorii Działki do wynajęcia w Wieszowa
syndyk masy upadłości wydzierżawi nieruchomości
syndyk masy upadłości wydzierżawi nieruchomości
5000 zł
nowe Wieszowa 30+ kilka dni temu
Powierzchnia30 381
Cena za m²0.16 zł/m²

Syndyk masy upadłości wyznaczony w postępowaniu upadłościowym dłużnika Henryka Orłowskiego – wspólnika spółki jawnej Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowo – Usługowe EKO – TRANS Grażyna Orłowska, Henryk Orłowski spółka jawna w Wieszowej, wydzierżawi następujące nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości:1.     Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Wieszowa, opisana w księdze wieczystej GL1T/ (użyj formularza kontaktowego) prowadzonej przez SR w Tarnowskich Górach, Wydział V Ksiąg Wieczystych za cenę nie niższą niż 2.500,00 zł miesięcznie2.     Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Wieszowa, opisana w księdze wieczystej GL1T/ (użyj formularza kontaktowego) prowadzonej przez SR w Tarnowskich Górach, Wydział V Ksiąg Wieczystych za cenę nie niższą niż 2.500,00 zł miesięcznie  I.   Warunkiem uczestnictwa w przetargu na w/w nieruchomości jest:1. sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem: syndyk masy upadłości Henryka Orłowskiego - OFERTA KONKURSOWA NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI nr KW … (podać nr) WCHODZĄCEJ  W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI - sygn. akt XII GUp 407/21 i dostarczona do kancelarii syndyka:  ul. Gen. W. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza  do dnia 14-03-2024 r. w godzinach pracy kancelarii syndyka (8-15) przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do kancelarii syndyka. II. Oferta powinna zawierać:1.   pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,2.   proponowany miesięczny czynsz dzierżawny  (dokładne oznaczenie kwoty netto),3.   oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym danej nieruchomości4.   oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości, iż elementem obligatoryjnym umowy dzierżawy będzie uiszczenie kaucji tytułem zabezpieczenia wszelkich ewentualnych roszczeń Wydzierżawiającego względem Dzierżawcy oraz że umowa dzierżawy będzie zawierała zapisy umowne dot. uzupełnienia kaucji w przypadku jej wykorzystania w czasie trwania umowy dzierżawy,5.   oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości, iż obowiązany będzie do zawarcia umów z dostawcami mediów, umowy ubezpieczenia, umowy dot. ochrony przedmiotu umowy dzierżawy,6.   oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości, iż w celu ewentualnego poddzierżawienia nieruchomości obowiązany będzie skierować do syndyka stosowny wniosek o wyrażenie zgody na ewentualną poddzierżawę nieruchomości, pod rygorem nieważności,7.   oświadczenie, iż oferent nie jest syndykiem, Sędzią Komisarzem, przedstawicielem upadłego oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,8.   zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z zawarciem umowy dzierżawy, w tym kosztów notarialnych,9.   oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie po stronie Wydzierżawiającego w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dacie zawarcia i obowiązywania umowy lub w sumie w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy,10. oświadczenie, czy oferent jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku Vat),11. oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości, że  Dzierżawcy nie będzie przysługiwać zwrot nakładów poczynionych na wydzierżawianą  nieruchomość,12. wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę Dzierżawcy są one prawem wymagane, według stanu na dzień składania oferty,13. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i akceptacji jego warunków bez żadnych zastrzeżeń,14. oświadczenie, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i nie będzie wnosił do masy  upadłości żadnych roszczeń związanych ze złożeniem oferty,15. oświadczenie, iż oferent zobowiązuje się do wykonywania na swój koszt wszystkich przeglądów nieruchomości stanowiących przedmiot dzierżawy,16. oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości, iż termin wydania przedmiotu dzierżawy zostanie indywidualnie ustalony z Wydzierżawiającym.17. oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  w zakresie procedury konkursowej objętej regulaminem koknursu, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, do celów związanych z konkursem na wyłonienie dzierżawcy nieruchomosci wchodzącvych w skład masy upadlości Henryka Orłowskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr ………… (należy podac nr KW) organizowanym przez syndyka masy upadłości Henryka Orłowskiego – wspólnika spółki jawnej PTUH EKO – TRANS Grażyna orłowska, Henryk Orłowski Spółka jawna w Wieszowej” III.   Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka  w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Gen. W. Sikorskiego 35 w dniu 18-03-2024  r.  o godzinie 12.00 dla nieruchomości KW GL1T/(użyj formularza kontaktowego), o godzinie 12.10 dla nieruchomości KW GL1T/(użyj formularza kontaktowego). IV. Skrócone warunki przetargu:1.   Konkurs nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I  i pkt. II.2.   Syndyk dokonuje wyboru oferty, w której cena dzierżawy  wskazana przez oferenta jest najwyższa.3.   Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny.4.   Wydanie przedmiotu dzierżawy  następuje w terminie uzgodnionym z Organizatorem Konkursu.5.   Opis i oszacowanie poszczególnych nieruchomości  znajduje się do wglądu w biurze Organizatora Konkursu.6.   Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (użyj formularza kontaktowego) lub (użyj formularza kontaktowego)  w godzinach 9-15.  

Działka budowlana na sprzedaż
Działka budowlana na sprzedaż
265 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu

Działka zlokalizowana w miejscowości Wieszowa (gmina Zbrosławice) przy ul. Sienkiewicza Działka w kształcie prostokąta. Szerokość ok. 25m, długość ok. 47m. Powierzchnia działki 1200 m2. Do działki doprowadzone jest przyłącze energii elektrycznej. Pozostałe media w ul. Sienkiewicza (ok. 80m od granicy działki). 

Filtr