Rewelacyjna działka budowlana

Sortowanie:
Znaleziony: 117 ogłoszenie w kategorii Działki i grunty Polska: Wszystkie miasta
Rewelacyjna działka budowlana- Rudka Kozłowiecka
Rewelacyjna działka budowlana- Rudka Kozłowiecka
258000 zł
nowe 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 800
Cena za m²143.33 zł/m²

Oferujemy Państwu atrakcyjną nieruchomość budowlaną, położoną w miejscowości Rudka Kozłowiecka, w gminie Niemce.Działka o prostokątnym kształcie ulokowana jest w pierwszej linii zabudowy, z bezpośrednim dostępem do asfaltowej drogi gminnej. Powierzchnia całkowita gruntu to 1800 m2, a szerokość frontu działki wynosi 30m.Najbliższe otoczenie stanowią zabudowania jednorodzinne, pola uprawne i gospodarstwa rolne. Okolica jest cicha i spokojna, dzięki nieznacznemu oddaleniu od ruchliwych tras. Jednak mimo tego, działka jest bardzo atrakcyjna pod względem komunikacyjnym - dojazd do ul. Lubelskiej, głównej atrerii Niemiec - wynosi zaledwie 3 minuty.W oddaleniu 4 km znajduje się popularne w okolicy łowisko, Rezerwat Kozie Góry, oraz Kozłowiecki Park Krajobrazowy. Dostępne media:- gaz- w działce- prąd- do 30 m- woda- około 100mW Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, działka została oznaczona planem terenów zabudowy zagrodowej (symbol MR), oraz terenów zabudowy jednorodzinnej (symbol MN). Dodatkowe ustalenia obu planów:MN - tereny zabudowy jednorodzinnej - o ustaleniach:1) dopuszcza się podział nowo wydzielanych działek budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m² w granicach terenu MN;3) dopuszcza się realizowanie wolnostojącej parterowej zabudowy gospodarczej;4) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w odległościach od granicy działki zgodnie z § 12 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;5) dopuszcza się zabudowanie łącznie do 20% powierzchni działki;6) wprowadza się obowiązek zapewnienia możliwości zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na każdej działce;7) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkaniowej:a) wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,c) wysokość kalenicy do 10 metrów liczona od najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,d) dach o połaciach, nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp., z wyjątkiem obiektów budowlanych o innych rozwiązaniach konstrukcji dachu, które uzyskały pozytywną opinię odpowiedniej komisji urbanistyczno- architektonicznej;/uchylone przez Woj. Lub.PN.II.0911/24/04 z 16.02.04/e) dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia połaci,f) pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest,8) wyklucza się realizację budynków w odległości mniejszej niż 30 metrów od ściany lasu;9) dopuszcza się realizację na terenach MN zabudowy letniskowej - według warunków ustalonych dla terenów ML.10) dopuszcza się lokalizowanie parterowych obiektów usługowych o powierzchni do 50 m², a także użytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych; wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;11) obowiązuje nasadzanie zieleni izolacyjnej od strony dróg krajowych i wojewódzkich;12) projekty obiektów mieszkalnictwa letniskowego lokalizowanych w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym z otuliną wymagają uzgodnienia z właściwym dyrektorem parku krajobrazowego13) dopuszcza się nadto lokalizację:a) obiektów usług publicznych,b) obiektów usług komercyjnych,c) wyodrębnienia terenów zieleni publicznej,d) urządzeń sportowych,e) urządzeń infrastruktury technicznej,f) urządzeń komunikacyjnych za wyjątkiem obiektów usług technicznych i stacji paliw,14) obiekty i urządzenia o których mowa w pkt. 13 można lokalizować pod warunkiem:a) że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego,b) nienaruszania ustaleń dla wiodącej funkcji terenu,c) wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,d) zachowania zasady, aby takie obiekty lub urządzenia projektowane i istniejące z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego łącznie nie zajmowały więcej niż 20% danego obszaru przeznaczenia (w/w współczynnik nie obowiązuje przy zmianie użytkowania istniejących pojedynczych obiektów zakwalifikowanych jako U na usługi publiczne (UP)). MR - tereny zabudowy zagrodowej - o ustaleniach:1) dopuszcza się podział na nowo wydzielane działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 1800m² w granicach terenu MR;2) minimalną szerokość nowo wydzielanej działki ustala się na 25 metrów;3) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w odległościach od granicy działki zgodnie z § 12 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;4) dopuszcza się zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 25% powierzchni działki;5) niezbędne jest zapewnienie zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na każdej działce;6) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:a) wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,c) wysokość kalenicy do 9 metrów,d) dach o połaciach symetrycznych nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp. z wyłączeniem obiektów gospodarczych dla których dopuszcza się połacie jednospadowe,e) dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia połaci,f) pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest,7) dopuszcza się realizację na terenach MR, w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej określonej rysunkiem planu, zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN) oraz usług komercyjnych (według warunków jak dla terenów U), z warunkiem, że zwarty obszar terenów zabudowy letniskowej, jednorodzinnej lub usługowej nie może przekraczać 5.000m² na gruntach I-III klasy bonitacyjnej oraz 1 ha dla gruntów IV klasy bonitacyjnej,Dojazd do miejscowości Niemce wynosi 6 minut, do granic administracyjnych Lublina zaledwie 10 minut.Zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację nieruchomości. Zachęcam również do zapoznania się z innymi nieruchomościami dostępnymi na stronie internetowej Biura:  Opiekun oferty Ewelina Kanadystelefon: (użyj formularza kontaktowego)e-mail: Alternatywne Biuro Nieruchomościul. Czeremchowa 5,20-807 Lublin 

Rewelacyjna działka budowlana- Rudka Kozłowiecka
Rewelacyjna działka budowlana- Rudka Kozłowiecka
258000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 800
Cena za m²143.33 zł/m²

Oferujemy Państwu atrakcyjną nieruchomość budowlaną, położoną w miejscowości Rudka Kozłowiecka, w gminie Niemce.Działka o prostokątnym kształcie ulokowana jest w pierwszej linii zabudowy, z bezpośrednim dostępem do asfaltowej drogi gminnej. Powierzchnia całkowita gruntu to 1800 m2, a szerokość frontu działki wynosi 30m.Najbliższe otoczenie stanowią zabudowania jednorodzinne, pola uprawne i gospodarstwa rolne. Okolica jest cicha i spokojna, dzięki nieznacznemu oddaleniu od ruchliwych tras. Jednak mimo tego, działka jest bardzo atrakcyjna pod względem komunikacyjnym - dojazd do ul. Lubelskiej, głównej atrerii Niemiec - wynosi zaledwie 3 minuty.W oddaleniu 4 km znajduje się popularne w okolicy łowisko, Rezerwat Kozie Góry, oraz Kozłowiecki Park Krajobrazowy. Dostępne media:- gaz- w działce- prąd- do 30 m- woda- około 100mW Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, działka została oznaczona planem terenów zabudowy zagrodowej (symbol MR), oraz terenów zabudowy jednorodzinnej (symbol MN). Dodatkowe ustalenia obu planów:MN - tereny zabudowy jednorodzinnej - o ustaleniach:1) dopuszcza się podział nowo wydzielanych działek budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m² w granicach terenu MN;3) dopuszcza się realizowanie wolnostojącej parterowej zabudowy gospodarczej;4) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w odległościach od granicy działki zgodnie z § 12 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;5) dopuszcza się zabudowanie łącznie do 20% powierzchni działki;6) wprowadza się obowiązek zapewnienia możliwości zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na każdej działce;7) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkaniowej:a) wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,c) wysokość kalenicy do 10 metrów liczona od najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,d) dach o połaciach, nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp., z wyjątkiem obiektów budowlanych o innych rozwiązaniach konstrukcji dachu, które uzyskały pozytywną opinię odpowiedniej komisji urbanistyczno- architektonicznej;/uchylone przez Woj. Lub.PN.II.0911/24/04 z 16.02.04/e) dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia połaci,f) pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest,8) wyklucza się realizację budynków w odległości mniejszej niż 30 metrów od ściany lasu;9) dopuszcza się realizację na terenach MN zabudowy letniskowej - według warunków ustalonych dla terenów ML.10) dopuszcza się lokalizowanie parterowych obiektów usługowych o powierzchni do 50 m², a także użytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych; wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;11) obowiązuje nasadzanie zieleni izolacyjnej od strony dróg krajowych i wojewódzkich;12) projekty obiektów mieszkalnictwa letniskowego lokalizowanych w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym z otuliną wymagają uzgodnienia z właściwym dyrektorem parku krajobrazowego13) dopuszcza się nadto lokalizację:a) obiektów usług publicznych,b) obiektów usług komercyjnych,c) wyodrębnienia terenów zieleni publicznej,d) urządzeń sportowych,e) urządzeń infrastruktury technicznej,f) urządzeń komunikacyjnych za wyjątkiem obiektów usług technicznych i stacji paliw,14) obiekty i urządzenia o których mowa w pkt. 13 można lokalizować pod warunkiem:a) że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego,b) nienaruszania ustaleń dla wiodącej funkcji terenu,c) wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,d) zachowania zasady, aby takie obiekty lub urządzenia projektowane i istniejące z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego łącznie nie zajmowały więcej niż 20% danego obszaru przeznaczenia (w/w współczynnik nie obowiązuje przy zmianie użytkowania istniejących pojedynczych obiektów zakwalifikowanych jako U na usługi publiczne (UP)). MR - tereny zabudowy zagrodowej - o ustaleniach:1) dopuszcza się podział na nowo wydzielane działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 1800m² w granicach terenu MR;2) minimalną szerokość nowo wydzielanej działki ustala się na 25 metrów;3) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w odległościach od granicy działki zgodnie z § 12 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;4) dopuszcza się zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 25% powierzchni działki;5) niezbędne jest zapewnienie zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na każdej działce;6) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:a) wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,c) wysokość kalenicy do 9 metrów,d) dach o połaciach symetrycznych nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp. z wyłączeniem obiektów gospodarczych dla których dopuszcza się połacie jednospadowe,e) dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia połaci,f) pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest,7) dopuszcza się realizację na terenach MR, w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej określonej rysunkiem planu, zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN) oraz usług komercyjnych (według warunków jak dla terenów U), z warunkiem, że zwarty obszar terenów zabudowy letniskowej, jednorodzinnej lub usługowej nie może przekraczać 5.000m² na gruntach I-III klasy bonitacyjnej oraz 1 ha dla gruntów IV klasy bonitacyjnej,Dojazd do miejscowości Niemce wynosi 6 minut, do granic administracyjnych Lublina zaledwie 10 minut.Zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację nieruchomości. Zachęcam również do zapoznania się z innymi nieruchomościami dostępnymi na stronie internetowej Biura: Opiekun oferty: Ewelina Kanadystel.: (użyj formularza kontaktowego)e-mail:  ewelina.kanadys@Alternatywne Biuro Nieruchomościul. Czeremchowa 520-807 Lublin

Rewelacyjna działka budowlana pod Ciechanowem!
Rewelacyjna działka budowlana pod Ciechanowem!
189000 zł
26 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia2 020
Cena za m²93.56 zł/m²

Dzień Dobry, Sprzedam działkę budowlaną 20,20 arów położoną w Elżbiecinie (kierunek na Zygmuntowo) w odległości 3-4 km od Ciechanowa, której jestem jedynym właścicielem. Działka rewelacyjna na każdy projekt domu: - Życzysz sobie obszerny dom parterowy? Żaden problem czy ma mieć 100 czy 200 m2 zostanie Ci jeszcze wielki ogród. A może oddzielnie garaż? i własna wędzarnia? - ta oferta jest dla Ciebie! - Życzysz sobie dom piętrowy z super ogrodem - to jest to! - Nowoczesny dom typu stodoła? - tylko jeden sąsiad z boku!! - Bliźniak dla 2 rodzin? - nie dość, że się zmieszczą to jeszcze zostanie miejsce na ogrody! Nowy nabywca będzie cieszył się spokojem i ciszą - działka odsunięta od głównej drogi, a jednocześnie jej bliskim dostępem (dojazd do Castoramy w 3 min). Osiedle rozwojowe, dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Działka wytyczona - można ją grodzić. Jest bliska kwadratu co oznacza, że z każdej strony jest podobna ilość miejsca. Sprzedaję z powodu zmiany życiowych planów. Na działkę wydane są warunki zabudowy. Nieruchomość ma założoną KW i jest wolna od obciążeń co w praktyce oznacza, iż można posiłkować się kredytem przy zakupie. Media: Prąd, Woda. Nr działki: 3/22 - można sprawdzić na Geoportalu. Zapraszam do kontaktu, działka na żywo prezentuje się jeszcze lepiej a przede wszystkim nie ogranicza w realizacji planów: 5_0_7_2_7_7_0_7_3 Dla zdecydowanego klienta możliwość negocjacji ceny.

Rewelacyjna działka budowlana- Rudka Kozłowiecka
Rewelacyjna działka budowlana- Rudka Kozłowiecka
258000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 800
Cena za m²143.33 zł/m²

Oferujemy Państwu atrakcyjną nieruchomość budowlaną, położoną w miejscowości Rudka Kozłowiecka, w gminie Niemce.Działka o prostokątnym kształcie ulokowana jest w pierwszej linii zabudowy, z bezpośrednim dostępem do asfaltowej drogi gminnej. Powierzchnia całkowita gruntu to 1800 m2, a szerokość frontu działki wynosi 30m.Najbliższe otoczenie stanowią zabudowania jednorodzinne, pola uprawne i gospodarstwa rolne. Okolica jest cicha i spokojna, dzięki nieznacznemu oddaleniu od ruchliwych tras. Jednak mimo tego, działka jest bardzo atrakcyjna pod względem komunikacyjnym - dojazd do ul. Lubelskiej, głównej atrerii Niemiec - wynosi zaledwie 3 minuty.W oddaleniu 4 km znajduje się popularne w okolicy łowisko, Rezerwat Kozie Góry, oraz Kozłowiecki Park Krajobrazowy. Dostępne media:- gaz- w działce- prąd- do 30 m- woda- około 100mW Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, działka została oznaczona planem terenów zabudowy zagrodowej (symbol MR), oraz terenów zabudowy jednorodzinnej (symbol MN). Dodatkowe ustalenia obu planów:MN - tereny zabudowy jednorodzinnej - o ustaleniach:1) dopuszcza się podział nowo wydzielanych działek budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m² w granicach terenu MN;3) dopuszcza się realizowanie wolnostojącej parterowej zabudowy gospodarczej;4) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w odległościach od granicy działki zgodnie z § 12 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;5) dopuszcza się zabudowanie łącznie do 20% powierzchni działki;6) wprowadza się obowiązek zapewnienia możliwości zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na każdej działce;7) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkaniowej:a) wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,c) wysokość kalenicy do 10 metrów liczona od najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,d) dach o połaciach, nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp., z wyjątkiem obiektów budowlanych o innych rozwiązaniach konstrukcji dachu, które uzyskały pozytywną opinię odpowiedniej komisji urbanistyczno- architektonicznej;/uchylone przez Woj. Lub.PN.II.0911/24/04 z 16.02.04/e) dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia połaci,f) pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest,8) wyklucza się realizację budynków w odległości mniejszej niż 30 metrów od ściany lasu;9) dopuszcza się realizację na terenach MN zabudowy letniskowej - według warunków ustalonych dla terenów ML.10) dopuszcza się lokalizowanie parterowych obiektów usługowych o powierzchni do 50 m², a także użytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych; wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;11) obowiązuje nasadzanie zieleni izolacyjnej od strony dróg krajowych i wojewódzkich;12) projekty obiektów mieszkalnictwa letniskowego lokalizowanych w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym z otuliną wymagają uzgodnienia z właściwym dyrektorem parku krajobrazowego13) dopuszcza się nadto lokalizację:a) obiektów usług publicznych,b) obiektów usług komercyjnych,c) wyodrębnienia terenów zieleni publicznej,d) urządzeń sportowych,e) urządzeń infrastruktury technicznej,f) urządzeń komunikacyjnych za wyjątkiem obiektów usług technicznych i stacji paliw,14) obiekty i urządzenia o których mowa w pkt. 13 można lokalizować pod warunkiem:a) że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego,b) nienaruszania ustaleń dla wiodącej funkcji terenu,c) wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,d) zachowania zasady, aby takie obiekty lub urządzenia projektowane i istniejące z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego łącznie nie zajmowały więcej niż 20% danego obszaru przeznaczenia (w/w współczynnik nie obowiązuje przy zmianie użytkowania istniejących pojedynczych obiektów zakwalifikowanych jako U na usługi publiczne (UP)). MR - tereny zabudowy zagrodowej - o ustaleniach:1) dopuszcza się podział na nowo wydzielane działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 1800m² w granicach terenu MR;2) minimalną szerokość nowo wydzielanej działki ustala się na 25 metrów;3) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w odległościach od granicy działki zgodnie z § 12 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;4) dopuszcza się zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 25% powierzchni działki;5) niezbędne jest zapewnienie zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na każdej działce;6) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:a) wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,c) wysokość kalenicy do 9 metrów,d) dach o połaciach symetrycznych nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp. z wyłączeniem obiektów gospodarczych dla których dopuszcza się połacie jednospadowe,e) dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia połaci,f) pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest,7) dopuszcza się realizację na terenach MR, w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej określonej rysunkiem planu, zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN) oraz usług komercyjnych (według warunków jak dla terenów U), z warunkiem, że zwarty obszar terenów zabudowy letniskowej, jednorodzinnej lub usługowej nie może przekraczać 5.000m² na gruntach I-III klasy bonitacyjnej oraz 1 ha dla gruntów IV klasy bonitacyjnej,Dojazd do miejscowości Niemce wynosi 6 minut, do granic administracyjnych Lublina zaledwie 10 minut.Zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację nieruchomości. Zachęcam również do zapoznania się z innymi nieruchomościami dostępnymi na stronie internetowej Biura: Opiekun oferty: Anita Górkiewicztel.: (użyj formularza kontaktowego)e-mail:  anita.gorkiewicz@Alternatywne Biuro Nieruchomościul. Czeremchowa 520-807 Lublin

Rewelacyjna działka budowlana - Łajski - spokojna okolica !!!
Rewelacyjna działka budowlana - Łajski - spokojna okolica !!!
400000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 343
Cena za m²297.84 zł/m²

Do sprzedaży działka budowlana (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) o powierzchni ok. 1340 m2 w miejscowości Łajski, przy ulicy Kolejowej. Świetna lokalizacja - spokojna okolica, bliskość szkół, doskonały dojazd do Warszawy oraz Legionowa, bliskość terenów rekreacyjnych: - szkoła podstawowa, przedszkole - 1 km - stacja SKM - 1,5 km - tereny leśne - 700 m - zalew zegrzyński - 5 km - Legionowo (Centrum) - 3 km - Warszawa )Centrum) - 29 km Działka usytuowana w spokojnej i pełnej zieleni okolicy, w sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna. W okolicy powstają nowe zabudowania. Działka położona przy gminnej, utwardzonej drodze szutrowej. Wymiary: ok. 33 m x 40 m Działka ze względu na swoją powierzchnię i kształt daje możliwość zabudowy praktycznie każdym projektem domu jednorodzinnego. MEDIA: prąd - na działce gaz - ok. 60 m od działki woda - własna, na głębokości 12 m ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA !!!

Rewelacyjna działka budowlana z ogromnym potenciał
Rewelacyjna działka budowlana z ogromnym potenciał
42000 zł
Korczyna 30+ kilka dni temu

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu na sprzedaż atrakcyjną działkę budowlaną w miejscowości Korczyna, powiat krośnieński.Działka płaska o powierzchni 7 ar, wymiary w przybliżeniu 28,5x25. Dojazd do działki wydzieloną drogą, bezpośrednio z drogi asfaltowej. Media dostępne na działce (prąd, kanalizacja, wodociąg), gaz na działce sąsiedniej. Działka idealna pod budowę domu jednorodzinnego.Na sprzedaż również 7 pozostałych działek.Działki o pow. od 7-11 ar.Działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.Cena od 6000 zł do 9000 zł/arZapraszamy do kontaktu oraz obejrzenia w terenie.DANE KONTAKTOWE:Magdalena Froń782869797, 133335014Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Police. Rewelacyjna, uzbrojona działka budowlana
Police. Rewelacyjna, uzbrojona działka budowlana
268632 zł
Police 30+ kilka dni temu

UWAGA! KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI. Na sprzedaż działki budowlane zlokalizowane w miejscowości Trzeszczyn - 4 km i 4 minuty jazdy samochodem od centrum Polic. Można budować domy jednorodzinne i bliźniaki. Teren usytuowany jest przy ul. Kuźnickiej. Biorąc pod uwagę fakt, że w Policach nie ma praktycznie terenów budowlanych jest to naprawdę łakomy kąsek dla osób planujących zamieszkać we własnym przepięknym domu. Teren jest świetnie skomunikowany. Dojazd możliwy zarówno od ulicy Kuźnickiej oraz od strony Trzeszczyna. Działki są zlokalizowane na przepięknej polanie z każdej strony otoczonej drzewami. Działki w całości objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Aktualnie trwają prace związane z budową dróg wewnętrznych i uzbrojeniem terenu. Cały teren będzie w niedalekiej przyszłości pięknym osiedlem domów jednorodzinnych. Uzbrojenie (woda, kanalizacja sanitarna, prąd i gaz) jest w trakcie realizacji. Podana cena jest ceną brutto i zawiera w sobie podatek VAT 23%.Dostępne są jeszcze działki:767/10, pow 1287 m2767/11, pow 1179 m2767/12, pow 1257 m2767/13, pow 1238 m2767/14, pow 1020 m2767/15, pow 1538 m2767/16, pow 1092 m2767/17, pow 1075 m2767/18, pow 1226 m2767/19, pow 1253 m2767/20, pow 1257 m2767/22, pow 1125 m2767/25, pow 1072 m2767/26, pow 1035 m2767/30, pow 1050 m2767/34, pow 1038 m2767/35, pow 1137 m2Poniżej wyciąg z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej.2) w budynku mieszkalnym dopuszcza się usługi nieuciążliwe w formie lokalu o powierzchni nie większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku3) dopuszcza się przeznaczenie działki w całości pod zabudowę mieszkaniową bez usług4) dopuszcza się realizację wolno stojących budynków usługowych o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 200m2, jednakże pod warunkiem wcześniejszej realizacji budynku mieszkalnego5) wysokość zabudowy:-budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych– do 9,5m -budynków usługowych – do 6m-budynków gospodarczych, garaży wolno stojących – do 5,5m6) geometria dachów: - dla budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych – dachy dwu – lub czterospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 25 do 45 stopni- dla budynków gospodarczych, garaży wolno stojących - dachy dwu – lub czterospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 20 do 45 stopni- dla budynków usługowych - dachy dwu – lub czterospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 20 do 45 stopni, dopuszcza się dach płaski7) min. powierzchnia biologicznie czynna – 50%Niniejsze informacje zostały zestawione na podstawie oświadczeń i materiałów dostarczonych przez sprzedającego/wynajmującego i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. W celu ich weryfikacji prosimy o kontakt z opiekunem oferty. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

POLICE. Rewelacyjna, uzbrojona działka budowlana
POLICE. Rewelacyjna, uzbrojona działka budowlana
26863200 zł
Police 30+ kilka dni temu

UWAGA! KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI. Na sprzedaż działki budowlane zlokalizowane w miejscowości Trzeszczyn - 4 km i 4 minuty jazdy samochodem od centrum Polic. Można budować domy jednorodzinne i bliźniaki. Teren usytuowany jest przy ul. Kuźnickiej. Biorąc pod uwagę fakt, że w Policach nie ma praktycznie terenów budowlanych jest to naprawdę łakomy kąsek dla osób planujących zamieszkać we własnym przepięknym domu. Teren jest świetnie skomunikowany. Dojazd możliwy zarówno od ulicy Kuźnickiej oraz od strony Trzeszczyna. Działki są zlokalizowane na przepięknej polanie z każdej strony otoczonej drzewami. Działki w całości objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Aktualnie trwają prace związane z budową dróg wewnętrznych i uzbrojeniem terenu. Cały teren będzie w niedalekiej przyszłości pięknym osiedlem domów jednorodzinnych. Uzbrojenie (woda, kanalizacja sanitarna, prąd i gaz) jest w trakcie realizacji. Podana cena jest ceną brutto i zawiera w sobie podatek VAT 23%.Dostępne są jeszcze działki:767/10, pow 1287 m2767/11, pow 1179 m2767/12, pow 1257 m2767/13, pow 1238 m2767/14, pow 1020 m2767/15, pow 1538 m2767/16, pow 1092 m2767/17, pow 1075 m2767/18, pow 1226 m2767/19, pow 1253 m2767/20, pow 1257 m2767/22, pow 1125 m2767/25, pow 1072 m2767/26, pow 1035 m2767/30, pow 1050 m2767/34, pow 1038 m2767/35, pow 1137 m2Poniżej wyciąg z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej.2) w budynku mieszkalnym dopuszcza się usługi nieuciążliwe w formie lokalu o powierzchni nie większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku3) dopuszcza się przeznaczenie działki w całości pod zabudowę mieszkaniową bez usług4) dopuszcza się realizację wolno stojących budynków usługowych o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 200m2, jednakże pod warunkiem wcześniejszej realizacji budynku mieszkalnego5) wysokość zabudowy:-budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych– do 9,5m -budynków usługowych – do 6m-budynków gospodarczych, garaży wolno stojących – do 5,5m6) geometria dachów: - dla budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych – dachy dwu – lub czterospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 25 do 45 stopni- dla budynków gospodarczych, garaży wolno stojących - dachy dwu – lub czterospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 20 do 45 stopni- dla budynków usługowych - dachy dwu – lub czterospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 20 do 45 stopni, dopuszcza się dach płaski7) min. powierzchnia biologicznie czynna – 50%Niniejsze informacje zostały zestawione na podstawie oświadczeń i materiałów dostarczonych przez sprzedającego/wynajmującego i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. W celu ich weryfikacji prosimy o kontakt z opiekunem oferty. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Działka budowlana Sicienko-REWELACYJNA LOKALIZACJA
Działka budowlana Sicienko-REWELACYJNA LOKALIZACJA
203000 zł
Sicienko 19 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 193
Cena za m²170.16 zł/m²

Sprzedam działkę w atrakcyjnej miejscowości Sicienko niedaleko Bydgoszczy. *Działka budowlana o powierzchni 1193m2 położona jest w centrum Sicienka. W pobliżu znajdują się m.in. szkoła, bank, apteka, sklepy, przedszkole - w zasadzie wszystko co jest potrzebne do szczęścia. *Droga dojazdowa do działki jest utwardzona (kostka brukowa). *Wszystkie media w drodze. *Nr działki 164/1 ul. Grabowa, Sicienko. *Miejscowość cały czas się rozwija, posiada dobre połączenie komunikacyjne z Bydgoszczą. Ogłoszenie prywatne. Cena to 170zł/m2 do negocjacji! Zapraszam do oglądania!

Atrakcyjna działka budowlana 30a Łazy
Atrakcyjna działka budowlana 30a Łazy
550000 zł
Łazy 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia3 000
Cena za m²183.33 zł/m²

Rewelacyjna działka budowlana w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia, świetnie położona w ładnej okolicy, Wymiary  szer: ok 25-27m , dł: 110Kilka dróg dojazdowych, utwardzonych, prąd, wodaWięcej szczegółów udzielę telefonicznie

Działka budowlana w Jarosławcu 25 arów
Działka budowlana w Jarosławcu 25 arów
125000 zł
Jarosławiec 30+ kilka dni temu

Na sprzedaż rewelacyjna działka budowlana nieopodal Zamościa w miejscowości Jarosławiec o numerze geodezyjnym 1332/11 wraz z prywatną drogą. zapraszamy na prezentację! Prezentacja nieruchomości po wcześniejszym umówieniu się z przedstawicielem biura Nieruchomości Zamość.

Atrakcyjna działka budowlana 20-30a Łazy
Atrakcyjna działka budowlana 20-30a Łazy
490000 zł
Łazy 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia3 000
Cena za m²163.33 zł/m²

Rewelacyjna działka budowlana w Łazach gm. Jerzmanowice-Przeginia, świetnie położona w ładnej okolicy, Wymiary  szer: ok 25-27m , dł: 110 Podana cena za 30a. Możliwość sprzedaży także o powierzchni 20a 25a cena do uzgodnienia. Kilka dróg dojazdowych , prąd, woda Więcej szczegółów udzielę telefonicznie.

Działka budowlana
Działka budowlana
280000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 106
Cena za m²253.16 zł/m²

Do sprzedania działka budowlana wraz z droga dojazdową w Chudowie ul. Nowa pomiędzy numerami 7 i 9 położona w cichym i spokojnym miejscu. W pobliżu znajduje się szkoła podstawowa przedszkole ośrodek zdrowia i blisko dojazd do autostrady A-4 . Okolica rewelacyjna cisza i spokój. 

Działka budowlana Łochowo media kostka,super lokalizacja
Działka budowlana Łochowo media kostka,super lokalizacja
200000 zł
Łochowo 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²384 zł/m²
Powierzchnia927 m²
Typbudowlana
Drogakostka

Na sprzedaż działka budowlana w miejscowości Łochowo gmina Białe Błota, blisko Bydgoszczy. Ulica Porzeczkowa. Rewelacyjna lokalizacja i wszystkie media! Nieruchomość położona w malowniczej okolicy niedaleko lasu. W pobliżu przychodnia, orlik, żłobek, szkoła, przedszkole, sklepy, przystanek autobusowy. Droga praktycznie pod samą działkę wyłożona kostką. Działka numer 181/7 o powierzchni 927 m2 w kształcie prostokąta ze ściętym jednym rogiem.

Działka budowlana koło Zalewu Nielisz
Działka budowlana koło Zalewu Nielisz
210000 zł
22 dnia plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia2 400
Cena za m²87.5 zł/m²

Rewelacyjna działka budowlana 1260/2 w Nieliszu o powierzchni 21 arów, w otoczeniu zieleni, w cichym i spokojnym miejscu, przy lesie, 300-400m do plaży Moczydło,szuka nowego właściciela. Przyłącza znajdują się w pobliżu. Działka Idealna dla osób szukającyh odpoczynku na łonie natury-możliwość podziału. Jeżeli ktoś ma pytania, chętnie odpowiem na nie.Cena do niewielkich negocjacji. Zapraszam do kontaktu.

Działka budowlana koło Zalewu Nielisz
Działka budowlana koło Zalewu Nielisz
336000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia2 400
Cena za m²140 zł/m²

Rewelacyjna działka budowlana 1260/2 w Nieliszu o powierzchni 24 arów, w otoczeniu zieleni, w cichym i spokojnym miejscu, przy lesie, 300-400m do plaży Moczydło,szuka nowego właściciela. Przyłącza znajdują się w pobliżu. Działka Idealna dla osób szukającyh odpoczynku na łonie natury-możliwość podziału. Jeżeli ktoś ma pytania, chętnie odpowiem na nie.Cena do niewielkich negocjacji. Zapraszam do kontaktu.

Działka budowlana
Działka budowlana
280000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 106
Cena za m²253.16 zł/m²

Do sprzedania działka budowlana wraz z droga dojazdową w Chudowie położona w cichym i spokojnym miejscu. W pobliżu znajduje się szkoła podstawowa przedszkole ośrodek zdrowia i blisko dojazd do autostrady A-4 , mam też do sprzedania większą działkę w tej okolicy około 2000 metrow . w pobliżu zamek Chudów okolica rewelacyjna cisza i spokój ,w razie pytań proszę o telefon.

Działka budowlana Płociczno Tartak Suwałki Rewelacyjne miejsce !
Działka budowlana Płociczno Tartak Suwałki Rewelacyjne miejsce !
320000 zł
Suwałki 21 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 984
Cena za m²161.29 zł/m²

Sprzedaż bezpośrednia! Pośrednikom i agencjom dziękuję. Tylko poważne oferty kupujących. Rewelacyjna DUŻA działka budowlana w Płociczno – Tartak, koło Suwałk. Nr działki 935 Powierzchnia 1984 m.kw. Super dojazd, umiejscowienie, kształt prostokąta, słoneczna, równa, idealna pod budowę wymarzonego domu. Wszystkie media przy działce (prąd, woda, kanalizacja). Działka jest narożna- możliwy wjazd z dwóch stron. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego na działce możliwa jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Bardzo dobry dojazd do Suwałk - autem zajmuje kilka minut.

Działka budowlana Psary Stara Wieś
Działka budowlana Psary Stara Wieś
564840 zł
30+ kilka dni temu
Pow. działki9414
Rodzaj działkiBudowlana

Opis ofertyDo sprzedania rewelacyjna nieruchomość gruntowa o powierzchni łącznej 9414 m2 położona w gminie Bodzentyn, miejscowość Psary- Stara Wieś. Działka budowlana, idealna również pod inwestycje. Możliwość zakupu sąsiedniej działki. Działka niezabudowana, w kształcie prostokąta, porośnięta trawą. W Rejestrze Gruntów działka oznaczona jest jako działka budowlana Działka nieuzbrojona. Atrakcyjnie położona, niedaleko las, cisza, przepiękne widoki! Idealne miejsce do odpoczynku! Cena 60 zł / m2 do negocjacji. OFERTA BEZ PROWIZJI DLA KUPUJĄCEGO! Zapraszam do kontaktu, udzielę wszelkich informacji Link do video: www.youtube.com/watch?v=XEPZrO2EruM Niniejsza propozycja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny. Jeśli oferta nie spełnia Twoich wymagań lub szukasz czegoś podobnego w innej lokalizacji - zadzwoń, przygotujemy dla Ciebie inne oferty. Pomagamy w uzyskaniu kredytu oraz załatwieniu formalności związanych z nabyciem i zbyciem nieruchomości. KM Biuro

Gliwice, Żerniki, Graniczna. Uzbrojona działka budowlana. 598mkw
Gliwice, Żerniki, Graniczna. Uzbrojona działka budowlana. 598mkw
379000 zł
Gliwice 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia598
Cena za m²633.78 zł/m²

Do sprzedaży działka budowlana w Gliwicach Żernikach. Rewelacyjna lokalizacja w pobliżu ulicy Granicznej - początek Żernik, w pobliżu lasu, przy wjeździe od osiedla Obrońców Pokoju. W pobliżu pełna infrastruktura osiedla Obrońców Pokoju oraz Żernik. Blisko szkoły, przedszkola i komunikacja publiczna. Foremna działka o powierzchni 598 mkw w pełni uzbrojona. Podział działek został zrobiony w sposób bardzo przemyślany. Na każdej działce skrzynka elektryczna, skrzynka z internetem, woda i kanalizacja. Gaz na początku drogi. Co istotne, dojazd do działki utwardzoną drogą (w cenie udział w drodze)

Na sprzedaż piękna działka Rybnik-Kamień!
Na sprzedaż piękna działka Rybnik-Kamień!
230000 zł
Rybnik 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia2 800
Cena za m²82.14 zł/m²

Na sprzedaż rewelacyjna nieruchomość gruntowa składająca się na dwie działki. Powierzchnia działki o numerze 1635/19 to 2020 m2 z czego 1250 m2 to działka budowlana, a 770 m2 to tereny zieleni nieurządzonej. Powierzchnia działki o numerze 1054/18 to 780 m2, są to tereny zieleni nieurządzonej. Wymiary działki to ok. 19 m2 x 150 m2. Prąd oraz kanalizacja znajdują się w drodze. Działka posiada bezpośredni dostęp do lasu. Oddalona jest od głównej drogi co zapewnia ciszę i prywatność. Świetna lokalizacja blisko tereny rekreacyjne, market, szkoła, basen, przychodnia. Zapraszam na prezentację.

Działka budowlana przy lesie, ul. Graniczna
Działka budowlana przy lesie, ul. Graniczna
379000 zł
Gliwice 30+ kilka dni temu
Powierzchnia598

Do sprzedaży działka budowlana w Gliwicach Żernikach. Rewelacyjna lokalizacja w pobliżu ulicy Granicznej - początek Żernik, w pobliżu lasu, przy wjeździe od osiedla Obrońców Pokoju. W pobliżu pełna infrastruktura osiedla Obrońców Pokoju oraz Żernik. Blisko szkoły, przedszkola i komunikacja publiczna. Foremna działka o powierzchni 598 mkw w pełni uzbrojona. Podział działek został zrobiony w sposób bardzo przemyślany. Na każdej działce skrzynka elektryczna, skrzynka z internetem, woda i kanalizacja. Gaz na początku drogi. Co istotne, dojazd do działki utwardzoną drogą (w cenie udział w drodze) Oferta nr 24710949 wysłana z systemu LocumNet Online

Działka na sprzedaż Zbuczyn ul. Spokojna 1062 m2
Działka na sprzedaż Zbuczyn ul. Spokojna 1062 m2
239000 zł
Zbuczyn 30+ kilka dni temu
Cena239 000
Powierzchnia1062 m²
Cena za m²225

Sprzedam działkę budowlaną w Zbuczynie przy ul. Spokojnej. Numer działki 1595/8 Powierzchnia: 1062 m2 Wymiary: ok. 50,5 x 21 m. Woda i kanalizacja w działce. Prąd w ulicy. Działka w pierwszej linii zabudowy. Rewelacyjna lokalizacja. Cena 239.000,00 zł. do rozsądnej negocjacji. Pośrednikiem dziękuję. ul. Spokojna, Zbuczyn, powiat siedlecki Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 1062 m². Wymiary działki: 50,5 x 21 m Media: kanalizacja Ogłoszenie bezpośrednio od właściciela Oferta dodana dzisiaj Ta nieruchomość może być Twoja już od - Wkład własny: - Okres spłaty: - Oblicz zdolność kredytową Zbuczyn, Spokojna Poland - lokalizacja przybliżona

działka na sprzedaż Marynin Siedliskowa 2160 m2
działka na sprzedaż Marynin Siedliskowa 2160 m2
648000 zł
30+ kilka dni temu
LokalizacjaMarynin, Siedliskowa
Cena648 000 zł
Rodzaj działkibudowlana
Rok budowy1

Rewelacyjna działka w spokojnej okolicy.  Przedmiotem oferty jest działka budowlana o powierzchni 2160m2 położona w leśnym terenie. Dojazd zadbaną, utwardzoną drogą. W najbliższej okolicy tereny zielone, leśne oraz zabudowa nowoczesnych domów jednorodzinnych.  Bliski dojazd do trasy S8 umożliwia szybki i bezpieczny dojazd do Warszawy a bliskość Grodziska Mazowieckiego oraz Książenic zapewnia opcję korzystania z niezbędnej infrastruktury usługowej, handlowej oraz rekreacyjno-sportowej.  Dostęp do działki zapewnia udział w drodze (pow. 576m2). Działka ma kształt trapezowy a na jej powierzchni bez problemu uda się przeprowadzić inwestycję budowlaną domu jednorodzinnego lub zabudowy bliźniaczej. Skrzynka elektryczna znajduje się w rogu działki.  Zapraszam na prezentację. Numer oferty: WIL795205Osoba odpowiedzialna zawodowo: Marcin Jarosz

Działka na sprzedaż Laskowice ul. Sportowa 1262 m2
Działka na sprzedaż Laskowice ul. Sportowa 1262 m2
100960 zł
wczoraj
Cena100 960
Powierzchnia1262 m²
Cena za m²80

Sprzedam prywatnie działkę budowlaną praktycznie w centrum Laskowic przy ul. Sportowej. Działka jest uzbrojona w prąd - skrzynka na działce, woda i kanalizacja w drodze. Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania, którego treść dołączam do ogłoszenia. Lokalizacja rewelacyjna, 50m od szkoły, do sklepów spacerkiem. Wokoło cisza, tylko domki jednorodzinne i lasek przy tzw. stadionie. Nic tylko się budować, można nawet zdążyć w tym roku. ul. Sportowa, Laskowice, gmina Jeżewo, powiat świecki Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 1262 m². Ogłoszenie bezpośrednio od właściciela Oferta dodana dzisiaj Ta nieruchomość może być Twoja już od - Wkład własny: - Okres spłaty: - Oblicz zdolność kredytową Laskowice, Sportowa Poland - lokalizacja przybliżona

Na sprzedaż piękna działka Rybnik-Kamień
Na sprzedaż piękna działka Rybnik-Kamień
23000000 zł
Rybnik 30+ kilka dni temu

Na sprzedaż rewelacyjna nieruchomość gruntowa składająca się na dwie działki.Powierzchnia działki o numerze 1635/19 to 2020 m2 z czego 1250 m2 to działka budowlana, a 770 m2 to tereny zieleni nieurządzonej.Powierzchnia działki o numerze 1054/18 to 780 m2, są to tereny zieleni nieurządzonej.Wymiary działki to ok. 19 m2 x 150 m2.Prąd oraz kanalizacja znajdują się w drodze.Działka posiada bezpośredni dostęp do lasu. Oddalona jest od głównej drogi co zapewnia ciszę i prywatność.Świetna lokalizacja blisko tereny rekreacyjne, market, szkoła, basen, przychodnia.Zapraszam na prezentację.

Działka budowlana w Tarczynie. Świetna lokalizacja
Działka budowlana w Tarczynie. Świetna lokalizacja
38000000 zł
Tarczyn 14 dnia plecy

Na sprzedaż działka budowlana, 1000 m2, z pozwoleniem na budowę, w malowniczym Tarczynie.Działka jest urokliwa, ma równomierny kształt, jest zadbana i ogrodzona.Dojazd do nieruchomości drogą gminną, asfaltową, w której znajdziemy wszystkie media- prąd, woda, kanalizacja.Lokalizacja działki rewelacyjna!Cicha, spokojna okolica, a jednocześnie w zasięgu ręki pełna infrastruktura miejska. Komunikacja również doskonała. Dosłownie w kilka minut dotrzemy do trasy S7, którą w 20 minut dojedziemy do Warszawy.W bardzo bliskiej odległości znajdziemy również przystanki autobusowe, szkołę, przedszkole, przychodnię, liczne sklepy itd.Chcesz zamieszkać w przepięknym, spokojnym Tarczynie, w świetnej lokalizacji?Zadzwoń:533 965 688

Piękna działka bud. Orzesze-Woszczyce ul.Suszecka!
Piękna działka bud. Orzesze-Woszczyce ul.Suszecka!
327000 zł
Orzesze 29 dni plecy

| Oferta na wyłączność biura ! nie szukaj dalej !Piękna działka budowlana o doskonałych wymiarach !Bezpośrednio przy drodze gminnej asfaltowej.Świetna lokalizacja! Ciche i spokojne miejsce !ORZESZE- WOSZCZYCE ul. Suszecka1586m2Mam przyjemność przedstawić Państwu piękną, płaską działkę o regularnym kształcie trójkąta. Działka budowlana o powierzchni 1586 m2. Dojazd drogą asfaltową. Media w granicy działki t.j.: prąd, woda .Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość zlokalizowana w malowniczej i najchętniej zamieszkiwanej dzielnicy Orzesza- Woszczycach, pośród luźnej zabudowy nowych domów jednorodzinnych. Rewelacyjna lokalizacja i jednocześnie bardzo dobrze skomunikowana. W pobliżu m.in: szkoła, kościół, sklepy.Do działki piękny, indywidualny projekt domu parterowego gratis !Pośpiesz się ponieważ takiej działki i w tej okolicy nie znajdziesz nigdzie !Zapoznaj się ze szczegółami oferty podczas bezpośredniej prezentacji !Zapraszam ! | Konsultant d.s. nieruchomości:Żnaeta Polittel. 501 515 234 ::DODATKOWE INFORMACJE | Zagosp. działki: niezagospodarowana | Ukształtowanie działki: płaska | Kształt działki: trójkąt | Ogrodzenie działki: mieszane | ::LINK DO STRONY | ::KONTAKT DO AGENTA | Żaneta Polit | +48 501 515 234 | ::DANE BIURA | Aspect Tomasz Barski - Żory | Aspect Tomasz Barski | Prawnicza 28/3 | 44-240 Żory | 32 46 96 208 | -Skorzystaj z naszej promocji!!!szczegóły na stronie

Zamysłów! Działka budowlana 903 m2!
Zamysłów! Działka budowlana 903 m2!
350000 zł
Rybnik 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia903
Cena za m²387.6 zł/m²

Prywatnie! Działka 903 m2! Budowlana! Zamysłów! Rewelacyjna lokalizacja i działka! Spokojna i zielona okolica zabudowana domkami jednorodzinnymi! Sprzedam ustawną budowlaną działkę o pow. 903 m2. Przeznaczenie w planie zabudowa jednorodzinna (dom wolnostojący) lub bliźniak. Wymiary działki 20 m szerokość x 45 m długość. Działka z dostępem do drogi publicznej ul. Hoża w Rybniku. Media w drodze: woda, prąd, gaz, kanalizacja (zdjęcie nr 4 wskazuje dostępne media). Działka ma płaską powierzchnię, zadbana, nie jest podmokła - znajduje się na lekkim wzniesieniu, dzięki czemu z działki rozpościera się widok na Zamysłów.W planie zagospodarowania obok przedmiotowej działki ma biec droga (nie wpływa na teren działki), która decyzją okolicznych mieszkańców nigdy nie powstanie - nikt nie życzy sobie tej drogi, wszyscy mają dostęp do drogi publicznej (nie jest nikomu potrzebna), a jej potencjalne powstanie zostało skutecznie oprotestowane.  Działka ma uregulowany stan prawny. Zapraszam do kontaktu. Biura nieruchomości proszę o nie kopiowanie ogłoszenia i nie zgadzam się na wykorzystanie zdjęć, natomiast jeżeli macie klienta to zapraszam do kontaktu.

Piękna działka bud. Orzesze-Woszczyce ul.Suszecka!
Piękna działka bud. Orzesze-Woszczyce ul.Suszecka!
327000 zł
Orzesze 15 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 586
Cena za m²206.18 zł/m²

| Oferta na wyłączność biura ! nie szukaj dalej !Piękna działka budowlana o doskonałych wymiarach !Bezpośrednio przy drodze gminnej asfaltowej, ogrodzona.Świetna lokalizacja! Ciche i spokojne miejsce !ORZESZE- WOSZCZYCE ul. Suszecka1586m2Mam przyjemność przedstawić Państwu piękną, płaską działkę o  regularnym kształcie trójkąta. Działka budowlana o powierzchni 1586 m2.  Dojazd drogą asfaltową. Media w granicy działki t.j.: prąd, woda .Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub szeregową idealne również pod inwestycje.Nieruchomość zlokalizowana w malowniczej i najchętniej zamieszkiwanej dzielnicy Orzesza- Woszczyce, pośród luźnej zabudowy nowych domów jednorodzinnych. Rewelacyjna lokalizacja i jednocześnie bardzo dobrze skomunikowana.  W pobliżu m.in: szkoła, kościół, sklepy.Do działki piękny,  indywidualny projekt domu parterowego gratis !Pośpiesz się ponieważ takiej działki i w tej okolicy nie znajdziesz nigdzie !Zapoznaj się ze szczegółami oferty podczas bezpośredniej prezentacji !Zapraszam ! | Konsultant d.s. nieruchomości:Żnaeta Polittel. (użyj formularza kontaktowego)  ::DODATKOWE INFORMACJE | Zagosp. działki: niezagospodarowana | Ukształtowanie działki: płaska | Kształt działki: trójkąt | Ogrodzenie działki: mieszane | ::LINK DO STRONY | ::KONTAKT DO AGENTA | Żaneta Polit | (użyj formularza kontaktowego) | ::DANE BIURA | Aspect Tomasz Barski - Żory | Aspect Tomasz Barski | Prawnicza 28/3 | 44-240 Żory | (użyj formularza kontaktowego) | -Skorzystaj z naszej promocji!!! szczegóły na stronie

działka na sprzedaż Orzesze Królówka 1586 m2
działka na sprzedaż Orzesze Królówka 1586 m2
327000 zł
Orzesze 29 dni plecy
Lokalizacjaśląskie, Orzesze, Królówka

| Oferta na wyłączność biura ! nie szukaj dalej ! Piękna działka budowlana o doskonałych wymiarach ! Bezpośrednio przy drodze gminnej asfaltowej. Świetna lokalizacja! Ciche i spokojne miejsce ! ORZESZE- WOSZCZYCE ul. Suszecka 1586m2 Mam przyjemność przedstawić Państwu piękną, płaską działkę o regularnym kształcie trójkąta. Działka budowlana o powierzchni 1586 m2. Dojazd drogą asfaltową. Media w granicy działki t.j.: prąd, woda . Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość zlokalizowana w malowniczej i najchętniej zamieszkiwanej dzielnicy Orzesza- Woszczyce, pośród luźnej zabudowy nowych domów jednorodzinnych. Rewelacyjna lokalizacja i jednocześnie bardzo dobrze skomunikowana. W pobliżu m.in: szkoła, kościół, sklepy. Do działki piękny, indywidualny projekt domu parterowego gratis ! Pośpiesz się ponieważ takiej działki i w tej okolicy nie znajdziesz nigdzie ! \ Zapoznaj się ze szczegółami oferty podczas bezpośredniej prezentacji ! Zapraszam ! | Konsultant d.s. nieruchomości: Żnaeta Polit tel. 501pokaż telefon ::DODATKOWE INFORMACJE | Zagosp. działki: niezagospodarowana | Ukształtowanie działki: płaska | Kształt działki: trójkąt | Ogrodzenie działki: mieszane | ::LINK DO STRONY | http://www.aspect.info.pl/oferta.aspx?id=1080163 ::KONTAKT DO AGENTA | Żaneta Polit | +48 5pokaż telefon | zanetaposkontaktuj się ::DANE BIURA | Aspect Tomasz Barski - Żory | Aspect Tomasz Barski | Prawnicza 28/3 | 44-240 Żory | 32 4pokaż telefon | www.aspect.info.pl -------------------------- Skorzystaj z naszej promocji!!! szczegóły na stronie www.aspect.info.pl | Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Numer oferty: ASP-GS-48883

Działka na sprzedaż Augustów  3644 m2
Działka na sprzedaż Augustów 3644 m2
186000 zł
Augustów 30+ kilka dni temu
Cena186 000
Powierzchnia3644 m²
Cena za m²51

Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 3644 m2 w Augustowie gm. Kowala na obrzeżach Radomia - zaledwie 7 km od miasta. Działka z dużym potencjałem na przyszłość. Idealnie pasuje bod budowę wymarzonego domu, jak i również basenu. Obecnie jest podzielona na dwie równe części . Działka przestronna, ustawna, położona w środku zabudowy jednorodzinnej. Posiada warunki zabudowy i miejskie media: w drodze prąd i woda. Dojazd do działki drogą asfaltową gminą oświetloną. Dogodna lokalizacja pod względem infrastruktury: blisko szkoła, sklepy osiedlowe, market Dino,przystanek autobusowy linii 5 i E, restauracja Karpik w Kosowie, restauracja Luka w Kończycach. Okolica cicha, zielona, blisko lasu Kosowskiego. Rewelacyjna szybka trasa wylotowa - nowa obwodnica południowa - Kraków - Warszawa - Lublin. Polecam i zapraszam do kontaktu tel.  Augustów, gmina Kowala, powiat radomski Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 3644 m². Dojazd: asfalt Ogłoszenie bezpośrednio od właściciela Oferta dodana dzisiaj Ta nieruchomość może być Twoja już od - Wkład własny: - Okres spłaty: - Oblicz zdolność kredytową Augustów Poland - lokalizacja przybliżona

Zamysłów! Działka budowlana 903 m2!
Zamysłów! Działka budowlana 903 m2!
350000 zł
Rybnik 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia903
Cena za m²387.6 zł/m²

Prywatnie! Działka 903 m2! Budowlana! Zamysłów! Rewelacyjna lokalizacja i działka! Spokojna i zielona okolica zabudowana domkami jednorodzinnymi! Sprzedam ustawną budowlaną działkę o pow. 903 m2. Przeznaczenie w planie zabudowa jednorodzinna (dom wolnostojący) lub bliźniak. Wymiary działki 20 m szerokość x 45 m długość. Działka z dostępem do drogi publicznej ul. Hoża w Rybniku. Media w drodze: woda, prąd, gaz, kanalizacja (zdjęcie nr 4 wskazuje dostępne media). Działka ma płaską powierzchnię, zadbana, nie jest podmokła - znajduje się na lekkim wzniesieniu, dzięki czemu z działki rozpościera się widok na Zamysłów.W planie zagospodarowania przestrzennego obok działki miasto wrysowało osiedlową drogę(nie wpływa na teren działki), która decyzją okolicznych mieszkańców nigdy nie powstanie - nikt nie życzy sobie tej drogi, wszyscy mają dostęp do drogi publicznej (nie jest nikomu potrzebna), a jej potencjalne powstanie zostało skutecznie zablokowane. Dodatkowo, ul. Hoża ma już połączenie z ul. Niedobczycką poprzez ul. Woryny i ul. Barwną, dlatego jesteśmy pewni, że Miasto Rybnik nie będzie próbowało wykonać drogi wbrew okolicznym mieszkańcom.   Działka ma uregulowany stan prawny. Zapraszam do kontaktu. Biura nieruchomości proszę o nie kopiowanie ogłoszenia i nie zgadzam się na wykorzystanie zdjęć, natomiast jeżeli macie klienta to zapraszam do kontaktu.

Działka na sprzedaż Kaniów  858 m2
Działka na sprzedaż Kaniów 858 m2
217000 zł
30+ kilka dni temu
Cena217 000
Powierzchnia858 m²
Cena za m²253

Jestem osobą prywatną, z góry dziękuję wszelkim agencjom nieruchomości i pośrednictwa. Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną (858 m2 + 538 m2) (około 12 km od Bielska-Białej) z wszelkimi zgodami i badaniami geotechnicznymi gruntu, które informują nas także o warstwie gruntu i głębokości wód gruntowych. W kategorii najpiękniejsza wieś Województwa Śląskiego przyznano I miejsce w 2021 roku, co można zweryfikować przez Wojewódzki Urząd Marszałkowski. W naszej miejscowości powstało dużo nowych domów, co świadczy o bardzo dobrej lokalizacji i terenie. Działka mieści się w dobrze skomunikowanej okolicy w sąsiedztwie nowych domów jednorodzinnych, blisko do szkoły około 150 m, sklepu Dino, kościoła, przystanka autobusowego. Działka budowlana 858 m2 ma kształt w kwadracie i jest płaska z bezpośrednim dostępem do drogi gminnej (bocznej) asfaltowej, ponadto do tej działki przynależy druga działka (538 m2), która jest drogą dojazdową, więc dojazd do działki jest z dwóch stron od strony drogi gminnej asfaltowej oraz wewnętrznej i również przekłada się to na zwiększenie metrażu naszej działki do ponad 1000m2. Lokalizacja po prostu rewelacyjna, w najbliższym czasie będzie oddana nowa droga S1 Oświęcim - Bielsko-Biała, do zjazdu będzie blisko, kilka kilometrów. LOKALIZACJA : działka znajduje się w cichym i spokojnym miejscu nr.działki 365/6 kształt w kwadracie oraz druga działka jako wewnętrzna droga 365/9. PRZEZNACZENIE : budowlana objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne. MEDIA : woda, prąd, gaz (wszystko w granicy) przy ul. Grobel Borowa Działka jest doskonale skomunikowana, a dojazd do Bielska zajmuje zaledwie ok.15 minut. Kto planuje budowę domu ten wie jak ważna jest lokalizacja, grunt pod budowę, sąsiedztwo, media (są wszystkie w granicy), to są kwestie bardzo ważne. Jeśli ktoś myśli poważnie o budowie lub inwestycji na przyszłość to zapraszam do kontaktu. Kaniów, gmina Bestwina, powiat bielski Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 858 m². Dojazd: asfalt Ogłoszenie bezpośrednio od właściciela Oferta dodana dzisiaj Ta nieruchomość może być Twoja już od - Wkład własny: - Okres spłaty: - Oblicz zdolność kredytową Kaniów Poland - lokalizacja przybliżona

Budowlana - osoba prywatna
Budowlana - osoba prywatna
217000 zł
Bielsko-Biała 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia858
Cena za m²252.91 zł/m²

Jestem osobą prywatną, z góry dziękuję wszelkim agencjom nieruchomości i pośrednictwa. Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną (858 m2 + 538 m2) (około 12 km od Bielska-Białej) z wszelkimi zgodami i badaniami geotechnicznymi gruntu, które informują nas także o warstwie gruntu i głębokości wód gruntowych. W kategorii najpiękniejsza wieś Województwa Śląskiego przyznano I miejsce w 2021 roku, co można zweryfikować przez Wojewódzki Urząd Marszałkowski. W naszej miejscowości powstało dużo nowych domów, co świadczy o bardzo dobrej lokalizacji i terenie. Działka mieści się w dobrze skomunikowanej okolicy w sąsiedztwie nowych domów jednorodzinnych, blisko do szkoły około 150 m, sklepu Dino, kościoła, przystanka autobusowego. Działka budowlana 858 m2 ma kształt w kwadracie i jest płaska z bezpośrednim dostępem do drogi gminnej (bocznej) asfaltowej, ponadto do tej działki przynależy druga działka (538 m2), która jest drogą dojazdową, więc dojazd do działki jest z dwóch stron od strony drogi gminnej asfaltowej oraz wewnętrznej i również przekłada się to na zwiększenie metrażu naszej działki do ponad 1000m2. Lokalizacja po prostu rewelacyjna, w najbliższym czasie będzie oddana nowa droga S1 Oświęcim - Bielsko-Biała, do zjazdu będzie blisko, kilka kilometrów. LOKALIZACJA : działka znajduje się w cichym i spokojnym miejscu nr.działki 365/6 kształt w kwadracie oraz druga działka jako wewnętrzna droga 365/9. PRZEZNACZENIE : budowlana objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne. MEDIA : woda, prąd, gaz (wszystko w granicy) przy ul. Grobel Borowa Działka jest doskonale skomunikowana, a dojazd do Bielska zajmuje zaledwie ok.15 minut. Kto planuje budowę domu ten wie jak ważna jest lokalizacja, grunt pod budowę, sąsiedztwo, media (są wszystkie w granicy), to są kwestie bardzo ważne. Jeśli ktoś myśli poważnie o budowie lub inwestycji na przyszłość to zapraszam do kontaktu 6 0 7-8 3 5-7 3 5.

działka na sprzedaż Suchy Las 2106 m2
działka na sprzedaż Suchy Las 2106 m2
1285000 zł
Suchy Las 30+ kilka dni temu
LokalizacjaSuchy Las
Cena1 285 000 zł
Rodzaj działkibudowlana

REWELACYJNA DZIAŁKA DLA AMATORÓW ZAMIESZKANIA W CISZY I SPOKOJU I UCIECZKI OD ZGIEŁKU DUŻYCH MIAST. A MIMO TO BLISKO DO CENTRUM WARSZAWY !!! Działka o pow 2106m2 położona w otulinie lasu. Malownicze tereny przeznaczone pod zabudowę rezydencjonalną. W pobliżu zalew Komorowski oraz liczne tereny rekreacyjne. Działka o wymiarach 96x67x57. Prestiżowa okolica domów jednorodzinnych. Parametry pozwalają na zabudowanie działki budynkiem rezydencjonalnym o maksymalnej powierzchni użytkowej 378 m2 Jej szczególną zaletą jest położenie w otoczeniu terenów, które nie będą mogły być zabudowane. Zapraszam do kontaktu i obejrzeniu działki w terenie Lokalizacja: Suchy Las Powierzchnia: 2106 m2, Rodzaj działki: budowlana, Cena: 1 285 000 zł ( 610 zł/m2 ) Powierzchnia w hektarach: 0,211 ha, położenie: przy lesie, dojazd (opis): droga utwardzona, media: prąd, kanalizacja: brak, woda: brak, elektryczność, wymiary działki: 96x67x57, Więcej informacji oraz możliwość umówienia spotkania: Agent prowadzący: Magda Mielczarek tel.: 510pokaż telefon Grupa PL Nieruchomości - oddział PLN Pruszków www.pln.com.pl tel.: 22 7pokaż telefon Dyżur telefoniczny w każdy dzień tygodnia do godziny 21:00 pod numerem 797pokaż telefon. Godziny otwarcia: pon. - pt.: 9:00 - 19:00; sob.: 9:00 - 14:00 --- Zapraszamy --- Numer oferty: G-83832-4Osoba odpowiedzialna zawodowo: Magda MielczarekNr licencji zawodowej: 11536

Działka na sprzedaż Małe Rudy Florentowo ul. Jarzębinowa 1000 m2
Działka na sprzedaż Małe Rudy Florentowo ul. Jarzębinowa 1000 m2
120000 zł
30+ kilka dni temu
Cena120 000
Powierzchnia1000 m²
Cena za m²120

Zapraszam do odkrycia oferty – rewelacyjna działka na sprzedaż w urokliwym Małych Rudach, tuż obok Bydgoszczy i Rynarzewa! Położona przy malowniczej ulicy Jarzębinowej, ta działka oferuje nie tylko wyjątkowe położenie, ale także bezpośredni dostęp z ulicy. To doskonała propozycja dla tych, którzy marzą o własnym domu w spokojnej okolicy z bliskością atrakcji miasta. Łatwy dostęp do Bydgoszczy to zaledwie 15 minut podróży dzięki świetnej komunikacji drogowej, a bliskość drogi S5 (3km od działki) umożliwia szybki dojazd do Żnina, Gniezna czy Poznania. Dodatkowo, dzięki sąsiedztwu Rynarzewa, zyskujesz dostęp do pełnej gamy usług, szkół i urokliwych miejsc gastronomicznych. To idealne miejsce pod budowę domu jednorodzinnego. Nie czekaj! To ogłoszenie jest bezpośrednio od właściciela, co oznacza brak prowizji! Zachęcam do kontaktu, a chętnie udziele wszelkich informacji. Dla pośredników serdeczne podziękowania. ul. Jarzębinowa, Małe Rudy Florentowo, gmina Szubin, powiat nakielski Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 1000 m². Zobacz plan w serwisie geoportal.gov.pl Numer ewidencyjny działki: 196/7 Długość: 40 m, szerokość: 25 m Dojazd: utwardzony, ogrodzenie: bez ogrodzenia Media: prąd nieprzyłączony Cena do negocjacji Ogłoszenie bezpośrednio od właściciela Oferta dodana wczoraj Ta nieruchomość może być Twoja już od - Wkład własny: - Okres spłaty: - Oblicz zdolność kredytową Małe Rudy Florentowo, Jarzębinowa Poland - lokalizacja przybliżona

działka na sprzedaż Rusiec 970 m2
działka na sprzedaż Rusiec 970 m2
379997 zł
Rusiec 30+ kilka dni temu
LokalizacjaRusiec
Cena379 997 zł
Rodzaj działkibudowlana

REWELACYJNA DZIAŁKA DLA AMATORÓW ZAMIESZKANIA W CISZY I SPOKOJU I UCIECZKI OD ZGIEŁKU DUŻYCH MIAST. A MIMO TO BLISKO DO CENTRUM WARSZAWY !!! 2 Działki sąsiadujące o pow 970m2 każda, położone w pobliżu ulicy Szczęśliwej w Ruśćcu. Malownicze tereny przeznaczone wyłącznie pod zabudowę jednorodzinną. Działka o wymiarach 31X31. Media w ulicy: prąd, gaz ziemny, wodociąg Kanalizacja na etapie projektowania. Zaletą działek jest kształt i położenie w otoczeniu domów jednorodzinnych. Oferta cenowa w dotyczy zakupu jednej działki. Zapraszam do kontaktu i obejrzenia działek w terenie. Lokalizacja: Rusiec Powierzchnia: 970 m2, Rodzaj działki: budowlana, Cena: 379 997 zł ( 392 zł/m2 ) Powierzchnia w hektarach: 0,097 ha, położenie: Szczęśliwa, dojazd (opis): ulica utwardzona, elektryczność, gaz, wymiary działki: 31x31, Więcej informacji oraz możliwość umówienia spotkania: Agent prowadzący: Anna Bednarek tel.: 509pokaż telefon Grupa PL Nieruchomości - oddział PLN Pruszków www.pln.com.pl tel.: 22 7pokaż telefon Dyżur telefoniczny w każdy dzień tygodnia do godziny 21:00 pod numerem 797pokaż telefon. Godziny otwarcia: pon. - pt.: 9:00 - 19:00; sob.: 9:00 - 14:00 --- Zapraszamy --- Numer oferty: G-83866-4Osoba odpowiedzialna zawodowo: Anna BednarekNr licencji zawodowej: 11536

Działka budowlana przy lesie, ul. Stawowa
Działka budowlana przy lesie, ul. Stawowa
396000 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia4400

Dobrze usytuowana działka budowlana to podstawowy element układanki zwanej domem. Piękna okolica doskonała wielkość pozwalająca na stworzenie intymnej przestrzeni dla rodziny, a przy tym rewelacyjna infrastruktura wokół to wręcz idealna baza! Działki budowlana w Olesinie koło Dębe Wielki, może stać się pięknym płótnem pod Twój projekt! Parcela oferując 4400 m2 pozwala na budowę domu marzeń w zakątku, któremu nie sposób się oprzeć! Działka budowlane z potencjałem Działka budowlana w Olesinie to miejsce, które zachwyca możliwościami.4400 m2 z dojazdem od gminnej drogi . Działka jest prostokątem o wymiarach 38x116. Rozpościera się od ulicy Stawowej na północy a na południu granice wyznacza rzeczka Długa. Działka jest zadrzewiona. Na jej terenie znajdują się Dęby, Olchy, Buki, Brzozy i inne drzewa. Wiele z drzew wygląda majestatycznie. Jest to starodrzew który nadaje wartości działce. Drzewa można zachować lub usunąć według wizji przyszłych gospodarzy. Miejsce gotowe na Twoją inwestycję Działka posiada ważne warunki Zabudowy wydane w 2022roku. Zgodnie z nimi można wybudować dom jednorodzinny lub nawet rezydencje. Współczynnik zabudowy to 0,2 i konieczność pozostawienie 50% powierzchni czynnej biologicznie. Dopuszczalna wysokość kalenicy to 8 metrów. Można wybudować dwie kondygnacje naziemne. Media tj energia elektryczna oraz wodociąg znajdują się bezpośrednio przed działką w ulicy Stawowej. Atutem posesji jest możliwość wybudowania na niej domu jednorodzinnego zgodnie z obecnymi warunkami zabudowy. Można wystąpić również o możliwość budowy bliźniaka lub podział działki na trzy mniejsze. Działka jest duża, dzięki czemu zapewnia intymność i sielską atmosferę. Okolica, która tworzy idylliczny klimat Olesin to sielska wieś, gdzie wśród łąk, lasów i pól uprawnych powstają nowe domy mieszkalne. Okoliczne domy są nowoczesne. Okolica jest bardzo cicha zapewnia intymność. W odległości 3 km jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu oraz w Dębem Wielkim. Stacja kolejowa Cisie lub Dębe Wielkie położona w takiej samej odległości. W Dębe Wielkim znajdziemy pełną infrastrukturę miejska - Banki, Urząd Giny, Szkoły, Sklepy. Dojazd do Mińska Mazowieckiego zajmuje 20 minut a do Centrum Warszawy ok. 40 minut. Jeżeli marzysz o domu w spokojnej okolicy a jednocześnie zapewniający dostęp do zdobyczy cywilizacji to działka w Olesinie jest najlepszym wyborem! W przypadku tej oferty wynagrodzenie naszego biura pokrywa właściciel nieruchomości. Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ( )

działka na sprzedaż Olesin Stawowa 4400 m2
działka na sprzedaż Olesin Stawowa 4400 m2
396000 zł
30+ kilka dni temu
LokalizacjaOlesin, Stawowa
Cena396 000 zł
Rodzaj działkibudowlana
Kształt działkiprostokąt

Dobrze usytuowana działka budowlana to podstawowy element układanki zwanej domem. Piękna okolica doskonała wielkość pozwalająca na stworzenie intymnej przestrzeni dla rodziny, a przy tym rewelacyjna infrastruktura wokół – to wręcz idealna baza! Działki budowlana w Olesinie koło Dębe Wielki, może stać się pięknym płótnem pod Twój projekt! Parcela oferując 4400 m2 pozwala na budowę domu marzeń w zakątku, któremu nie sposób się oprzeć! Działka budowlane z potencjałem Działka budowlana w Olesinie to miejsce, które zachwyca możliwościami.4400 m2 z dojazdem od gminnej drogi . Działka jest prostokątem o wymiarach 38x116. Rozpościera się od ulicy Stawowej na północy a na południu granice wyznacza rzeczka Długa. Działka jest zadrzewiona. Na jej terenie znajdują się Dęby, Olchy, Buki, Brzozy i inne drzewa. Wiele z drzew wygląda majestatycznie. Jest to starodrzew który nadaje wartości działce. Drzewa można zachować lub usunąć według wizji przyszłych gospodarzy. Miejsce gotowe na Twoją inwestycję Działka posiada ważne warunki Zabudowy wydane w 2022roku. Zgodnie z nimi można wybudować dom jednorodzinny lub nawet rezydencje. Współczynnik zabudowy to 0,2 i konieczność pozostawienie 50% powierzchni czynnej biologicznie. Dopuszczalna wysokość kalenicy to 8 metrów. Można wybudować dwie kondygnacje naziemne. Media tj energia elektryczna oraz wodociąg znajdują się bezpośrednio przed działką w ulicy Stawowej. Atutem posesji jest możliwość wybudowania na niej domu jednorodzinnego zgodnie z obecnymi warunkami zabudowy. Można wystąpić również o możliwość budowy bliźniaka lub podział działki na trzy mniejsze. Działka jest duża, dzięki czemu zapewnia intymność i sielską atmosferę. Okolica, która tworzy idylliczny klimat Olesin to sielska wieś, gdzie wśród łąk, lasów i pól uprawnych powstają nowe domy mieszkalne. Okoliczne domy są nowoczesne. Okolica jest bardzo cicha zapewnia intymność. W odległości 3 km jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu oraz w Dębem Wielkim. Stacja kolejowa Cisie lub Dębe Wielkie położona w takiej samej odległości. W Dębe Wielkim znajdziemy pełną infrastrukturę miejska - Banki, Urząd Giny, Szkoły, Sklepy. Dojazd do Mińska Mazowieckiego zajmuje 20 minut a do Centrum Warszawy ok. 40 minut. Jeżeli marzysz o domu w spokojnej okolicy a jednocześnie zapewniający dostęp do zdobyczy cywilizacji to działka w Olesinie jest najlepszym wyborem! W przypadku tej oferty wynagrodzenie naszego biura pokrywa właściciel nieruchomości. Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com) Numer oferty: 176/7675/OGS

Urocza działka w Olesinie koło Dębe Wielkie
Urocza działka w Olesinie koło Dębe Wielkie
396000 zł
6 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia4 400
Cena za m²90 zł/m²

Dobrze usytuowana działka budowlana to podstawowy element układanki zwanej domem. Piękna okolica doskonała wielkość pozwalająca na stworzenie intymnej przestrzeni dla rodziny, a przy tym rewelacyjna infrastruktura wokół – to wręcz idealna baza! Działki budowlana w Olesinie koło Dębe Wielki, może stać się pięknym płótnem pod Twój projekt! Parcela oferując 4400 m2 pozwala na budowę domu marzeń w zakątku, któremu nie sposób się oprzeć! Działka budowlane z potencjałem Działka budowlana w Olesinie to miejsce, które zachwyca możliwościami.4400 m2 z dojazdem od gminnej drogi . Działka jest prostokątem o wymiarach 38x116. Rozpościera się od ulicy Stawowej na północy a na południu granice wyznacza rzeczka Długa. Działka jest zadrzewiona. Na jej terenie znajdują się Dęby, Olchy, Buki, Brzozy i inne drzewa. Wiele z drzew wygląda majestatycznie. Jest to starodrzew który nadaje wartości działce. Drzewa można zachować lub usunąć według wizji przyszłych gospodarzy. Miejsce gotowe na Twoją inwestycję Działka posiada ważne warunki Zabudowy wydane w 2022roku. Zgodnie z nimi można wybudować dom jednorodzinny lub nawet rezydencje. Współczynnik zabudowy to 0,2 i konieczność pozostawienie 50% powierzchni czynnej biologicznie. Dopuszczalna wysokość kalenicy to 8 metrów. Można wybudować dwie kondygnacje naziemne. Media tj energia elektryczna oraz wodociąg znajdują się bezpośrednio przed działką w ulicy Stawowej. Atutem posesji jest możliwość wybudowania na niej domu jednorodzinnego zgodnie z obecnymi warunkami zabudowy. Można wystąpić również o możliwość budowy bliźniaka lub podział działki na trzy mniejsze. Działka jest duża, dzięki czemu zapewnia intymność i sielską atmosferę. Okolica, która tworzy idylliczny klimat Olesin to sielska wieś, gdzie wśród łąk, lasów i pól uprawnych powstają nowe domy mieszkalne. Okoliczne domy są nowoczesne. Okolica jest bardzo cicha zapewnia intymność. W odległości 3 km jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu oraz w Dębem Wielkim. Stacja kolejowa Cisie lub Dębe Wielkie położona w takiej samej odległości. W Dębe Wielkim znajdziemy pełną infrastrukturę miejska - Banki, Urząd Giny, Szkoły, Sklepy. Dojazd do Mińska Mazowieckiego zajmuje 20 minut a do Centrum Warszawy ok. 40 minut.Jeżeli marzysz o domu w spokojnej okolicy a jednocześnie zapewniający dostęp do zdobyczy cywilizacji to działka w Olesinie jest najlepszym wyborem! W przypadku tej oferty wynagrodzenie naszego biura pokrywa właściciel nieruchomości. Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Działka Budowlana Orły Cesin 2156 m2.
Działka Budowlana Orły Cesin 2156 m2.
196000 zł
30+ kilka dni temu

Dobrze usytuowana działka budowlana to podstawowy element układanki zwanej domem. Piękna okolica doskonała wielkość pozwalająca na stworzenie intymnej przestrzeni dla rodziny, a przy tym rewelacyjna infrastruktura wokół – to wręcz idealna baza! Działka budowlana w Nowych Mostkach pod Sochaczewem, nieopodal Żelazowej Woli, stać się mogą pięknym płótnem pod Twój projekt! Parcela oferując ponad 2156 m2 pozwala na budowę domu marzeń w zakątku, któremu nie sposób się oprzeć!Działka budowlane z potencjałemDziałka budowlana w Nowych Mostkach to miejsce, które zachwyca możliwościami.2156 m2 z dojazdem od planowanej drogi gminnej w MPZP na towarzyszącej działce lub od ulicy Granicznej poprzez drogę -służebność przejazdu i mediów do czasu powstania dróg gminnych. Działka pokryta jest lasem mieszanym. Drzewa wymagają całkowitego lub jedynie częściowego usunięcia – mogą bowiem stworzyć piękną aranżację prywatnego lasu wokół przyszłego domu jednorodzinnego.Miejsce gotowe na Twoją inwestycjęDziałka nie posiada obecnie uzbrojenia, jednak media – wodociąg miejski, gaz oraz prąd można z powodzeniem podłączyć od ul. Granicznej. Ogromnym atutem posesji jest możliwość wybudowania na nich domów jednorodzinnych, ale i zabudowy gospodarczej czy nieuciążliwych obiektów usługowych, np. pod wynajem pokoi. Każda z nich tworzy idealną, wygodną w aranżacji powierzchnię w formie prostokątów, co pozwala uzyskać komfortową i prywatną przestrzeń przyszłym inwestorom. Droga udostępniona przez właściciela wiedzie do lasu, a nieopodal znajduje się pole uprawne oraz malownicza łąka z dostojnymi brzozami i wierzbami.Okolica, która tworzy idylliczny klimatNowe Mostki to intensywnie rozwijająca się wieś, gdzie wśród pól uprawnych, łąk i lasów powstają nowe domy mieszkalne i zadbane zagrody. Działka jest duża, dzięki czemu zapewnia intymność i sielską atmosferę. W pobliżu płynie również urokliwa rzeka – Utrata. Niespełna kilometr dalej (500 m w linii prostej od działek) znajduje się przepiękny Dwór Chopina w Żelazowej Woli. Jego niepowtarzalny urok sprawia, że krajobraz okolicy przywodzi na myśl dawne czasy, a niesiony wiatrem dźwięk mazurków granych na koncertach fortepianowych, umila letnie dni.Jeżeli marzysz o domu w magicznym miejscu, a przy tym dopełnionego wyjątkową historią – działki w Nowych Mostkach to okazja, której szukasz!W przypadku tej oferty wynagrodzenie naszego biura pokrywa właściciel nieruchomości. Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Działka Budowlana Żelazowa Wola 2156 m2.
Działka Budowlana Żelazowa Wola 2156 m2.
195000 zł
30+ kilka dni temu

Dobrze usytuowana działka budowlana to podstawowy element układanki zwanej domem. Piękna okolica doskonała wielkość pozwalająca na stworzenie intymnej przestrzeni dla rodziny, a przy tym rewelacyjna infrastruktura wokół – to wręcz idealna baza! Działka budowlana w Nowych Mostkach pod Sochaczewem, nieopodal Żelazowej Woli, stać się mogą pięknym płótnem pod Twój projekt! Parcela oferując ponad 2156 m2 pozwala na budowę domu marzeń w zakątku, któremu nie sposób się oprzeć!Działka budowlane z potencjałemDziałka budowlana w Nowych Mostkach to miejsce, które zachwyca możliwościami.2156 m2 z dojazdem od planowanej drogi gminnej w MPZP na towarzyszącej działce lub od ulicy Granicznej droga służebności dojazdu i mediów do czasu powstania dróg gminnych. Działka pokryta jest lasem mieszanym. Drzewa wymagają całkowitego lub jedynie częściowego usunięcia – mogą bowiem stworzyć piękną aranżację prywatnego lasu wokół przyszłego domu jednorodzinnego.Miejsce gotowe na Twoją inwestycjęDziałka nie posiada obecnie uzbrojenia, jednak media – wodociąg miejski, gaz oraz prąd można z powodzeniem podłączyć od ul. Granicznej. Ogromnym atutem posesji jest możliwość wybudowania na nich domów jednorodzinnych, ale i zabudowy gospodarczej czy nieuciążliwych obiektów usługowych, np. pod wynajem pokoi. Każda z nich tworzy idealną, wygodną w aranżacji powierzchnię w formie prostokątów, co pozwala uzyskać komfortową i prywatną przestrzeń przyszłym inwestorom. Droga udostępniona przez właściciela wiedzie do lasu, a nieopodal znajduje się pole uprawne oraz malownicza łąka z dostojnymi brzozami i wierzbami.Okolica, która tworzy idylliczny klimatNowe Mostki to intensywnie rozwijająca się wieś, gdzie wśród pól uprawnych, łąk i lasów powstają nowe domy mieszkalne i zadbane zagrody. Działka jest duża, dzięki czemu zapewnia intymność i sielską atmosferę. W pobliżu płynie również urokliwa rzeka – Utrata. Niespełna kilometr dalej (500 m w linii prostej od działek) znajduje się przepiękny Dwór Chopina w Żelazowej Woli. Jego niepowtarzalny urok sprawia, że krajobraz okolicy przywodzi na myśl dawne czasy, a niesiony wiatrem dźwięk mazurków granych na koncertach fortepianowych, umila letnie dni.Jeżeli marzysz o domu w magicznym miejscu, a przy tym dopełnionego wyjątkową historią – działki w Nowych Mostkach to okazja, której szukasz!W przypadku tej oferty wynagrodzenie naszego biura pokrywa właściciel nieruchomości. Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

DZIAŁKA BUDOWLANA ORŁY CESIN 2156 m2
DZIAŁKA BUDOWLANA ORŁY CESIN 2156 m2
19600000 zł
30+ kilka dni temu

Dobrze usytuowana działka budowlana to podstawowy element układanki zwanej domem. Piękna okolica doskonała wielkość pozwalająca na stworzenie intymnej przestrzeni dla rodziny, a przy tym rewelacyjna infrastruktura wokół – to wręcz idealna baza! Działka budowlana w Nowych Mostkach pod Sochaczewem, nieopodal Żelazowej Woli, stać się mogą pięknym płótnem pod Twój projekt! Parcela oferując ponad 2156 m2 pozwala na budowę domu marzeń w zakątku, któremu nie sposób się oprzeć!Działka budowlane z potencjałemDziałka budowlana w Nowych Mostkach to miejsce, które zachwyca możliwościami.2156 m2 z dojazdem od planowanej drogi gminnej w MPZP na towarzyszącej działce lub od ulicy Granicznej poprzez drogę -służebność przejazdu i mediów do czasu powstania dróg gminnych. Działka pokryta jest lasem mieszanym. Drzewa wymagają całkowitego lub jedynie częściowego usunięcia – mogą bowiem stworzyć piękną aranżację prywatnego lasu wokół przyszłego domu jednorodzinnego.Miejsce gotowe na Twoją inwestycjęDziałka nie posiada obecnie uzbrojenia, jednak media – wodociąg miejski, gaz oraz prąd można z powodzeniem podłączyć od ul. Granicznej. Ogromnym atutem posesji jest możliwość wybudowania na nich domów jednorodzinnych, ale i zabudowy gospodarczej czy nieuciążliwych obiektów usługowych, np. pod wynajem pokoi. Każda z nich tworzy idealną, wygodną w aranżacji powierzchnię w formie prostokątów, co pozwala uzyskać komfortową i prywatną przestrzeń przyszłym inwestorom. Droga udostępniona przez właściciela wiedzie do lasu, a nieopodal znajduje się pole uprawne oraz malownicza łąka z dostojnymi brzozami i wierzbami.Okolica, która tworzy idylliczny klimatNowe Mostki to intensywnie rozwijająca się wieś, gdzie wśród pól uprawnych, łąk i lasów powstają nowe domy mieszkalne i zadbane zagrody. Działka jest duża, dzięki czemu zapewnia intymność i sielską atmosferę. W pobliżu płynie również urokliwa rzeka – Utrata. Niespełna kilometr dalej (500 m w linii prostej od działek) znajduje się przepiękny Dwór Chopina w Żelazowej Woli. Jego niepowtarzalny urok sprawia, że krajobraz okolicy przywodzi na myśl dawne czasy, a niesiony wiatrem dźwięk mazurków granych na koncertach fortepianowych, umila letnie dni.Jeżeli marzysz o domu w magicznym miejscu, a przy tym dopełnionego wyjątkową historią – działki w Nowych Mostkach to okazja, której szukasz!W przypadku tej oferty wynagrodzenie naszego biura pokrywa właściciel nieruchomości. Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

DZIAŁKA BUDOWLANA Żelazowa Wola 2156 m2
DZIAŁKA BUDOWLANA Żelazowa Wola 2156 m2
19500000 zł
30+ kilka dni temu

Dobrze usytuowana działka budowlana to podstawowy element układanki zwanej domem. Piękna okolica doskonała wielkość pozwalająca na stworzenie intymnej przestrzeni dla rodziny, a przy tym rewelacyjna infrastruktura wokół – to wręcz idealna baza! Działka budowlana w Nowych Mostkach pod Sochaczewem, nieopodal Żelazowej Woli, stać się mogą pięknym płótnem pod Twój projekt! Parcela oferując ponad 2156 m2 pozwala na budowę domu marzeń w zakątku, któremu nie sposób się oprzeć!Działka budowlane z potencjałemDziałka budowlana w Nowych Mostkach to miejsce, które zachwyca możliwościami.2156 m2 z dojazdem od planowanej drogi gminnej w MPZP na towarzyszącej działce lub od ulicy Granicznej droga służebności dojazdu i mediów do czasu powstania dróg gminnych. Działka pokryta jest lasem mieszanym. Drzewa wymagają całkowitego lub jedynie częściowego usunięcia – mogą bowiem stworzyć piękną aranżację prywatnego lasu wokół przyszłego domu jednorodzinnego.Miejsce gotowe na Twoją inwestycjęDziałka nie posiada obecnie uzbrojenia, jednak media – wodociąg miejski, gaz oraz prąd można z powodzeniem podłączyć od ul. Granicznej. Ogromnym atutem posesji jest możliwość wybudowania na nich domów jednorodzinnych, ale i zabudowy gospodarczej czy nieuciążliwych obiektów usługowych, np. pod wynajem pokoi. Każda z nich tworzy idealną, wygodną w aranżacji powierzchnię w formie prostokątów, co pozwala uzyskać komfortową i prywatną przestrzeń przyszłym inwestorom. Droga udostępniona przez właściciela wiedzie do lasu, a nieopodal znajduje się pole uprawne oraz malownicza łąka z dostojnymi brzozami i wierzbami.Okolica, która tworzy idylliczny klimatNowe Mostki to intensywnie rozwijająca się wieś, gdzie wśród pól uprawnych, łąk i lasów powstają nowe domy mieszkalne i zadbane zagrody. Działka jest duża, dzięki czemu zapewnia intymność i sielską atmosferę. W pobliżu płynie również urokliwa rzeka – Utrata. Niespełna kilometr dalej (500 m w linii prostej od działek) znajduje się przepiękny Dwór Chopina w Żelazowej Woli. Jego niepowtarzalny urok sprawia, że krajobraz okolicy przywodzi na myśl dawne czasy, a niesiony wiatrem dźwięk mazurków granych na koncertach fortepianowych, umila letnie dni.Jeżeli marzysz o domu w magicznym miejscu, a przy tym dopełnionego wyjątkową historią – działki w Nowych Mostkach to okazja, której szukasz!W przypadku tej oferty wynagrodzenie naszego biura pokrywa właściciel nieruchomości. Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

działka na sprzedaż Gdynia Wiczlino Porannych Mgieł 450 m2
działka na sprzedaż Gdynia Wiczlino Porannych Mgieł 450 m2
599000 zł
Gdynia 22 dnia plecy
Lokalizacjapomorskie, Gdynia, Wiczlino, Porannych Mgieł

Oferta, którą oglądasz jest dostępna TYLKO W NASZYM BIURZE i została dokładnie sprawdzona pod względem formalno-prawnym. Działka budowlana położona w Gdyni Chwarzno - Wiczlino. Ta atrakcyjna nieruchomość stanowi doskonałą propozycję dla inwestorów oraz osób planujących życie w spokojnej, malowniczej okolicy. SZCZEGÓŁY OFERTY: Lokalizacja: Gdynia, Chwarzno-Wiczlino, ul. Porannych Mgieł Powierzchnia działki: 450 m2 Przeznaczenie: Budowlana, pod bliźniaka Dostępność: Natychmiast OPIS DZIAŁKI: Działka budowlana przy ul. Porannych Mgieł to idealne miejsce do zamieszkania. Otoczona zielenią i malowniczymi krajobrazami, zapewnia spokojne i komfortowe warunki do życia. Doskonała lokalizacja oraz bliskość niezbędnych udogodnień sprawiają, że jest to wyjątkowa oferta zarówno dla inwestorów, jak i osób prywatnych. Działka zabudowana budynkiem bliźniaczym do ewentualnego wykończenia. Ogrodzona. CO MOŻNA WYBUDOWAĆ: Działka według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XXXII/753/05 z dnia 22.06.2005 r.; oznaczenie 052MN2) pozwala na wybudowanie domu jednorodzinnego wolnostojącego lub bliźniaka. - intensywność zabudowy: dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej - do 0,35, dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej - do 0,5; - wysokość zabudowy to max. 9m - procent zabudowy działki max. 25% dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej, max 30% dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej, - dach stromy o kącie nachylenia 35-45 stopni DOJAZD I MEDIA: Dojazd drogą gminną, gruntową, utwardzoną. Przy domu kanalizacja, woda, gaz, światłowód, do domu doprowadzony został prąd. ATUTY NIERUCHOMOŚCI: - Rewelacyjna lokalizacja: Chwarzno-Wiczlino to jedna ze spokojniejszych dzielnic Gdyni, ciesząca się uznaniem ze względu na swoje zielone otoczenie oraz bliskość do centrum miasta. - Spokojna okolica: Ulica Porannych Mgieł to malownicza, cicha lokalizacja, która oferuje mieszkańcom spokój i prywatność, a jednocześnie bliskość do wszelkich udogodnień miejskich. - Dobra komunikacja: Działka jest dobrze skomunikowana z innymi częściami Gdyni oraz Trójmiasta, co zapewnia wygodny dojazd do pracy, szkół oraz miejsc rekreacji. Bliski dostęp do głównych dróg umożliwia szybki i komfortowy dojazd do kluczowych punktów regionu. - Bogata infrastruktura: W okolicy znajdują się sklepy, szkoły, przedszkola, placówki zdrowotne oraz inne niezbędne udogodnienia, co sprawia, że codzienne życie staje się łatwiejsze i bardziej komfortowe. To niepowtarzalna okazja, aby stać się właścicielem działki budowlanej w tak urokliwej części Gdyni! Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać więcej informacji oraz umówić się na prezentację. Chcesz poznać więcej szczegółów tej oferty? A może chcesz negocjować cenę? Skontaktuj się z nami. Numer oferty: TY267536Osoba odpowiedzialna zawodowo: Katarzyna Krawczun

Działka budowlana Radziechowy gm. Radziechowy-Wieprz, ul. Kamienna
Działka budowlana Radziechowy gm. Radziechowy-Wieprz, ul. Kamienna
220000 zł
30+ kilka dni temu
Pow. działki2500
Rodzaj działkiBudowlana

działka nr 7177 i 7173/2OFERTĘ PROWADZI DOROTA GAJ TEL.795 - pokaż numer telefonu - Do sprzedania rewelacyjna działka budowlana położona nie daleko centrum w miejscowości Radziechowy przy ulicy Kamiennej .Działka składa się z dwóch działek o nr.7177 i 7173/2 które tworzą kształt prostokąta o wymiarach ok.82m x35 m. Działka płaska ,ogrodzona z dwóch stron.Na działce woda ,prąd w pobliżu ,kanalizacja w drodze dojazdowej.Dojazd drogą asfaltową i 20m droga służebną. Sąsiedztwo domów jednorodzinnych. Idealne miejsce do budowy domu. Wszędzie blisko do centrum tyko kilka minut pieszo ,jest tu kościół,apteka ,i sklepy spożywcze. Radziechowy położone są nie daleko Żywca 7km Lipowa 5km Bliższe informacje pod numerem tel. 795 - pokaż numer telefonu - DOROTA GAJ ODDZWANIAMY DO KLIENTA/wystarczy napisać do nas sms/POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTU HIPOTECZNEGO SERDECZNIE ZAPRASZAMY Tel. 795 - pokaż numer telefonu - DOROTA GAJ tel.795 - pokaż numer telefonu - Powyższy opis nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC, a dane w nim zawarte mają jedynie charakter informacyjny Zapewniamy całkowitą opiekę w przeprowadzeniu transakcji oraz przygotowaniu ewentualnego kredytu. Współpracujemy z geodetą oraz ustalamy dla naszych klientów korzystne opłaty taksy notarialnej . Dla osób potrzebujących kredytu mamy doradców kredytowych, którzy przedstawią najlepsze i najbardziej korzystne oferty z 20 banków , a państwo sami dokonają wyboru ,który bank i która oferta jest NAJLEPSZA Oferta wysłana z systemu SzybkoPlus. Numer oferty: 14636797

Działka budowlana Radziechowy gm. Radziechowy-Wieprz, ul. Kamienna
Działka budowlana Radziechowy gm. Radziechowy-Wieprz, ul. Kamienna
220000 zł
30+ kilka dni temu
Pow. działki2500
Rodzaj działkiBudowlana

działka nr 7177 i 7173/2OFERTĘ PROWADZI DOROTA GAJ TEL.795 - pokaż numer telefonu - Do sprzedania rewelacyjna działka budowlana położona nie daleko centrum w miejscowości Radziechowy przy ulicy Kamiennej .Działka składa się z dwóch działek o nr.7177 i 7173/2 które tworzą kształt prostokąta o wymiarach ok.82m x35 m. Działka płaska ,ogrodzona z dwóch stron.Na działce woda ,prąd w pobliżu ,kanalizacja w drodze dojazdowej.Dojazd drogą asfaltową i 20m droga służebną. Sąsiedztwo domów jednorodzinnych. Idealne miejsce do budowy domu. Wszędzie blisko do centrum tyko kilka minut pieszo ,jest tu kościół,apteka ,i sklepy spożywcze. Radziechowy położone są nie daleko Żywca 7km Lipowa 5km Bliższe informacje pod numerem tel. 795 - pokaż numer telefonu - DOROTA GAJ ODDZWANIAMY DO KLIENTA/wystarczy napisać do nas sms/POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTU HIPOTECZNEGO SERDECZNIE ZAPRASZAMY Tel. 795 - pokaż numer telefonu - DOROTA GAJ tel.795 - pokaż numer telefonu - Powyższy opis nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC, a dane w nim zawarte mają jedynie charakter informacyjny Zapewniamy całkowitą opiekę w przeprowadzeniu transakcji oraz przygotowaniu ewentualnego kredytu. Współpracujemy z geodetą oraz ustalamy dla naszych klientów korzystne opłaty taksy notarialnej . Dla osób potrzebujących kredytu mamy doradców kredytowych, którzy przedstawią najlepsze i najbardziej korzystne oferty z 20 banków , a państwo sami dokonają wyboru ,który bank i która oferta jest NAJLEPSZA Oferta wysłana z systemu SzybkoPlus. Numer oferty: 14582220

Urocza działka w Olesinie koło Dębe Wielkie
Urocza działka w Olesinie koło Dębe Wielkie
39600000 zł
30+ kilka dni temu

Dobrze usytuowana działka budowlana to podstawowy element układanki zwanej domem. Piękna okolica doskonała wielkość pozwalająca na stworzenie intymnej przestrzeni dla rodziny, a przy tym rewelacyjna infrastruktura wokół – to wręcz idealna baza! Działki budowlana w Olesinie koło Dębe Wielki, może stać się pięknym płótnem pod Twój projekt! Parcela oferując 4400 m2 pozwala na budowę domu marzeń w zakątku, któremu nie sposób się oprzeć!Działka budowlane z potencjałemDziałka budowlana w Olesinie to miejsce, które zachwyca możliwościami.4400 m2 z dojazdem od gminnej drogi . Działka jest prostokątem o wymiarach 38x116. Rozpościera się od ulicy Stawowej na północy a na południu granice wyznacza rzeczka Długa. Działka jest zadrzewiona. Na jej terenie znajdują się Dęby, Olchy, Buki, Brzozy i inne drzewa. Wiele z drzew wygląda majestatycznie. Jest to starodrzew który nadaje wartości działce. Drzewa można zachować lub usunąć według wizji przyszłych gospodarzy.Miejsce gotowe na Twoją inwestycję Działka posiada ważne warunki Zabudowy wydane w 2022roku. Zgodnie z nimi można wybudować dom jednorodzinny lub nawet rezydencje. Współczynnik zabudowy to 0,2 i konieczność pozostawienie 50% powierzchni czynnej biologicznie. Dopuszczalna wysokość kalenicy to 8 metrów. Można wybudować dwie kondygnacje naziemne. Media tj energia elektryczna oraz wodociąg znajdują się bezpośrednio przed działką w ulicy Stawowej. Atutem posesji jest możliwość wybudowania na niej domu jednorodzinnego zgodnie z obecnymi warunkami zabudowy. Można wystąpić również o możliwość budowy bliźniaka lub podział działki na trzy mniejsze. Działka jest duża, dzięki czemu zapewnia intymność i sielską atmosferę. Okolica, która tworzy idylliczny klimat Olesin to sielska wieś, gdzie wśród łąk, lasów i pól uprawnych powstają nowe domy mieszkalne. Okoliczne domy są nowoczesne.Okolica jest bardzo cicha zapewnia intymność. W odległości 3 km jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu oraz w Dębem Wielkim.Stacja kolejowa Cisie lub Dębe Wielkie położona w takiej samej odległości.W Dębe Wielkim znajdziemy pełną infrastrukturę miejska - Banki, Urząd Giny, Szkoły, Sklepy.Dojazd do Mińska Mazowieckiego zajmuje 20 minut a do Centrum Warszawy ok. 40 minut.Jeżeli marzysz o domu w spokojnej okolicy a jednocześnie zapewniający dostęp do zdobyczy cywilizacji to działka w Olesinie jest najlepszym wyborem!W przypadku tej oferty wynagrodzenie naszego biura pokrywa właściciel nieruchomości. Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

działka na sprzedaż Nowe Mostki 2156 m2
działka na sprzedaż Nowe Mostki 2156 m2
195000 zł
30+ kilka dni temu
Dostępne od22.03.2024r.
LokalizacjaNowe Mostki
Cena195 000 zł
Rodzaj działkibudowlana
Forma własnościwłasność
Kształt działkiprostokąt

Dobrze usytuowana działka budowlana to podstawowy element układanki zwanej domem. Piękna okolica doskonała wielkość pozwalająca na stworzenie intymnej przestrzeni dla rodziny, a przy tym rewelacyjna infrastruktura wokół – to wręcz idealna baza! Działka budowlana w Nowych Mostkach pod Sochaczewem, nieopodal Żelazowej Woli, stać się mogą pięknym płótnem pod Twój projekt! Parcela oferując ponad 2156 m2 pozwala na budowę domu marzeń w zakątku, któremu nie sposób się oprzeć! Działka budowlane z potencjałem Działka budowlana w Nowych Mostkach to miejsce, które zachwyca możliwościami.2156 m2 z dojazdem od planowanej drogi gminnej w MPZP na towarzyszącej działce lub od ulicy Granicznej droga służebności dojazdu i mediów do czasu powstania dróg gminnych. Działka pokryta jest lasem mieszanym. Drzewa wymagają całkowitego lub jedynie częściowego usunięcia – mogą bowiem stworzyć piękną aranżację prywatnego lasu wokół przyszłego domu jednorodzinnego. Miejsce gotowe na Twoją inwestycję Działka nie posiada obecnie uzbrojenia, jednak media – wodociąg miejski, gaz oraz prąd można z powodzeniem podłączyć od ul. Granicznej. Ogromnym atutem posesji jest możliwość wybudowania na nich domów jednorodzinnych, ale i zabudowy gospodarczej czy nieuciążliwych obiektów usługowych, np. pod wynajem pokoi. Każda z nich tworzy idealną, wygodną w aranżacji powierzchnię w formie prostokątów, co pozwala uzyskać komfortową i prywatną przestrzeń przyszłym inwestorom. Droga udostępniona przez właściciela wiedzie do lasu, a nieopodal znajduje się pole uprawne oraz malownicza łąka z dostojnymi brzozami i wierzbami. Okolica, która tworzy idylliczny klimat Nowe Mostki to intensywnie rozwijająca się wieś, gdzie wśród pól uprawnych, łąk i lasów powstają nowe domy mieszkalne i zadbane zagrody. Działka jest duża, dzięki czemu zapewnia intymność i sielską atmosferę. W pobliżu płynie również urokliwa rzeka – Utrata. Niespełna kilometr dalej (500 m w linii prostej od działek) znajduje się przepiękny Dwór Chopina w Żelazowej Woli. Jego niepowtarzalny urok sprawia, że krajobraz okolicy przywodzi na myśl dawne czasy, a niesiony wiatrem dźwięk mazurków granych na koncertach fortepianowych, umila letnie dni. Jeżeli marzysz o domu w magicznym miejscu, a przy tym dopełnionego wyjątkową historią – działki w Nowych Mostkach to okazja, której szukasz! W przypadku tej oferty wynagrodzenie naszego biura pokrywa właściciel nieruchomości. Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com) Numer oferty: 186/7675/OGS

Filtr