Syndyk sprzeda działki

Sortowanie:
Znaleziony: 152 ogłoszenie w kategorii Działki i grunty Polska: Wszystkie miasta
Syndyk sprzeda udział działki nr 30/45, Nowe Gorzycko
Syndyk sprzeda udział działki nr 30/45, Nowe Gorzycko
nowe Pszczew 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²16 zł/m²
Powierzchnia465 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Waldemara Smorza oferuje do sprzedaży NIERUCHOMOŚĆ wchodzącą w skład masy upadłości, tj.: • Udział dłużnika w wysokości 1/2 prawo własności w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 30/45 położonej w Nowym Gorzycku, gmina Pszczew, powiat Międzyrzecki, województwo Lubskie, dla których Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych nr GW1M/00033614/7 – cena minimalna 7.500,00 zł; Szczegółowy opis nieruchomości wraz z wyceną biegłego i regulaminem sprzedaży znajdują się w Biurze syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 5/9, tel. (61) 639 45 25. Nieruchomości można obejrzeć wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem. Wadium w wysokości 5% ceny minimalnej należy wpłacić na poniższe konto bankowe do dnia 24.02.2022 r. do godziny 12:00: 59 1090 2590 0000 0001 4839 8265 Zainteresowanych syndyk zaprasza do składania ofert pod w/w adresem w terminie do 24.02.2022 r. do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2022 r. o godzinie 15.00 w siedzibie syndyka przy ul. Mickiewicza 5/9.

Syndyk sprzeda działki w Masłowie Drugim
Syndyk sprzeda działki w Masłowie Drugim
140000 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²89 zł/m²
Powierzchnia18000 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym DORBUD S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg (aukcje) na łączne zbycie prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Masłów Drugi, gminie Masłów, powiecie kieleckim, objętych KW nr KI1L/00099298/2, KI1L/00128661/1, KI1L/00007071/4, KI1L/00109490/2, KI1L/00062990/5, KI1L/00116131/0, oznaczonych jako działki ewid. nr 497, 498, 500, 501, 502, 504, 505 i 506 o łącznej pow. 18.000 m2 z obrębu 0006 oraz udziałów w ilości 1.710 w DORBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, KRS: 0000594584, NIP: 9591968398, REGON: 363401210 o łącznej wartości 171.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 1.604.541,60 zł (jeden milion sześćset cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych i 60/100) netto. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 18 marca 2022 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej).. Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) na rachunek masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości o nr: 16 1750 1110 0000 0000 0110 9707 (BNP Paribas Bank Polska S.A.). Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w dniu 23 marca 2022 roku o godz. 10:00, w sali nr XXV. Operaty szacunkowe wartości praw do ww. nieruchomości oraz udziałów w DORBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. z maja 2020 r. (opracowania nr 162/2020 i 183/2020), są dostępne w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres email kancelarii Syndyka: „kancelaria(małpa)saltarski .com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach postępowania upadłościowego DORBUD S.A. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt: V GUp 84/20. Wyciągi z Operatów szacunkowych oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania na stronie internetowej www.saltarski .com. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący). Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem email: kancelaria(małpa)saltarski .com. Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Tycjan Saltarski

Syndyk sprzeda działki budowlane w Choszcznie
Syndyk sprzeda działki budowlane w Choszcznie
550000 zł
Choszczno 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²55 zł/m²
Powierzchnia1659 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Joanny Aptowicz w upadłości sprzeda z wolnej ręki składnik majątkowy wchodzący w skład masy upadłości w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Choszczno przy ul. Osiedle Północne, gmina Choszczno składających się z działek ewidencyjnych o numerach: 1) 427 o powierzchni 0,0638 ha z obrębu ewidencyjnego 0001 Choszczno, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1C/00030464/6, 2) 428 o powierzchni 0,1021 ha z obrębu ewidencyjnego 0001 Choszczno, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1C/00031321/9, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 80% wartości oszacowania, tj. za kwotę 91 200,00 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych, 0/100), która musi zostać uiszczona przelewem najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży i bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Podatek VAT zostanie doliczony do ceny sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku, gdy okaże się on należny. Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 9 120,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto dwadzieścia złotych, 0/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 41 1140 2004 0000 3402 8180 9455 oraz złożenie oferty zgodnej z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki. Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż nieruchomości - sygnatura akt XII GUp 335/21”, w terminie do dnia 31 października 2022 r. do godz. 15:00, w dwóch egzemplarzach, w tym jeden w Biurze Syndyka Iwony Nowak – Rudnickiej – ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467 Szczecin, drugi do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum XII Wydziału Gospodarczego na ręce Sędziego Komisarza SSR Sabriny Sneli – Daleszyńskiej, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. We wskazanym terminie oferta musi znajdować się w obu miejscach. Z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki oraz operatem szacunkowym nieruchomości gruntowych można zapoznawać się osobiście w biurze syndyka znajdującym się w Szczecinie (70-467) przy ul. Monte Cassino 18a/7-8, po uprzednim umówieniu terminu spotkania pod numerem telefonu ********* bądź mailowo pod adresem: sy***k@i***********.pl. Ww. regulamin wraz z operatem szacunkowym mogą zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferenci przed złożeniem ofert zobowiązaniu są zapoznać się z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki. Oferty niespełniające warunków przewidzianych w ww. regulaminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Syndyk sprzeda działki o pow. 6,95 ha w Masłowie Drugim
Syndyk sprzeda działki o pow. 6,95 ha w Masłowie Drugim
276300 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki leśne
Powierzchnia69 500
Cena za m²3.98 zł/m²

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek ewid. o nr 66*********1236, 1240, 1242 z obrębu Masłów Drugi (0006) o łącznej pow. 6,95 ha, położonej w miejscowości Masłów Drugi, gm. Masłów, pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr KI1L/00045945/0. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 276 300,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych) netto. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 27 marca 2023 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 27 630,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset trzydzieści złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie w banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o nr: 04 160*******0008 8122 6031 0040 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 285/20– dot. KI1L/00045945/0” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 29 marca 2023 roku o godzinie 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w sali nr XXV. Operat szacunkowy m. in. Przedmiotu przetargu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Wyceny i Ekspertyzy Instytut Rynku Nieruchomości i Przedsiębiorstw Sp. z o.o. z dnia 6 lipca 2021 r. wraz z dokumentem pn. „Analiza przeznaczenia w planie miejscowym” datowanym na dzień 18 listopada 2022 r. dostępny jest w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria(małpa)saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach sprawy V GUp 285/20. Szczegółowe Warunki przetargu dotyczące m.in. przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, zostały udostępnione do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków ww. przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com. Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Tycjan Saltarski

Syndyk sprzeda działki o pow. 14,39 ha w Masłowie Drugim
Syndyk sprzeda działki o pow. 14,39 ha w Masłowie Drugim
532700 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki leśne
Powierzchnia143 900
Cena za m²3.7 zł/m²

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek ewid. o nr 1285, 1276, 1262, 1263, 1270, 1273*********237, 1241, 1264, 1265, 1268, 1269*********272, 1274, 1275, 1278*********280, 1281 z obrębu Masłów Drugi (0006) o łącznej pow. 14,39 ha, położonej w miejscowości Masłów Drugi, gm. Masłów, pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr KI1L/00049562/9. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 532 700,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści dwa tysiące siedemset złotych) netto. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 27 marca 2023 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 53 270,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie w banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o nr: 04 160*******0008 8122 6031 0040 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 285/20– dot. KI1L/00049562/9” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 29 marca 2023 roku o godzinie 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w sali nr XXV. Operat szacunkowy m. in. Przedmiotu przetargu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Wyceny i Ekspertyzy Instytut Rynku Nieruchomości i Przedsiębiorstw Sp. z o.o. z dnia 6 lipca 2021 r. wraz z dokumentem pn. „Analiza przeznaczenia w planie miejscowym” datowanym na dzień 18 listopada 2022 r. dostępny jest w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria(małpa)saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach sprawy V GUp 285/20. Szczegółowe Warunki przetargu dotyczące m.in. przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, zostały udostępnione do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków ww. przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com. Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Tycjan Saltarski

Syndyk sprzeda działki o pow. 7,38 ha w Masłowie Drugim
Syndyk sprzeda działki o pow. 7,38 ha w Masłowie Drugim
8 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²3 zł/m²
Powierzchnia73800 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek ewid. o nr 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352 z obrębu Masłów Drugi (0006) o łącznej pow. 7,38 ha, położonej w miejscowości Masłów Drugi, gm. Masłów, pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr KI1L/00046640/9. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 203 400,00 zł (słownie: dwieście trzy tysiące czterysta złotych). Sprzedaż Przedmiotu przetargu jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 03 kwietnia 2023 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium wysokości 20 340,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta czterdzieści złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie w banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o nr: 04 1600 1462 0008 8122 6031 0040 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 285/20– dot. dot. KI1L/00046640/9” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 05 kwietnia 2023 roku o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w sali nr XXV. Operat szacunkowy m. in. Przedmiotu przetargu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Wyceny i Ekspertyzy Instytut Rynku Nieruchomości i Przedsiębiorstw Sp. z o.o. z dnia 6 lipca 2021 r. dostępny jest w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria(małpa)saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach sprawy V GUp 285/20. Szczegółowe Warunki przetargu dotyczące m.in. przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, zostały udostępnione do pobrania na stronie internetowej Syndyka www. saltarski. com. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków ww. przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com. Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Tycjan Saltarski

Syndyk sprzeda działki o pow. 7,38 ha w Masłowie Drugim
Syndyk sprzeda działki o pow. 7,38 ha w Masłowie Drugim
203400 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia73 800
Cena za m²2.76 zł/m²

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek ewid. o nr 1347, 1348, 1349, 1350*********352 z obrębu Masłów Drugi (0006) o łącznej pow. 7,38 ha, położonej w miejscowości Masłów Drugi, gm. Masłów, pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr KI1L/00046640/9. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 203 400,00 zł (słownie: dwieście trzy tysiące czterysta złotych). Sprzedaż Przedmiotu przetargu jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 03 kwietnia 2023 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium wysokości 20 340,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta czterdzieści złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie w banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o nr: 04 160*******0008 8122 6031 0040 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 285/20– dot. dot. KI1L/00046640/9” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 05 kwietnia 2023 roku o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w sali nr XXV. Operat szacunkowy m. in. Przedmiotu przetargu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Wyceny i Ekspertyzy Instytut Rynku Nieruchomości i Przedsiębiorstw Sp. z o.o. z dnia 6 lipca 2021 r. dostępny jest w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria(małpa)saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach sprawy V GUp 285/20. Szczegółowe Warunki przetargu dotyczące m.in. przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, zostały udostępnione do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków ww. przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com. Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Tycjan Saltarski

Syndyk sprzeda udział 1/2  działki ew. nr 85/1 i 85/2 w Skołyszynie
Syndyk sprzeda udział 1/2 działki ew. nr 85/1 i 85/2 w Skołyszynie
402700 zł
Skołyszyn 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia5 775
Cena za m²69.73 zł/m²

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Stańczak zam. Skołyszyn, sygn. akt V GUp 437/21 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki w trybie zaproszenia do składania pisemnych ofert na zakup udziału w wysokości ½ przysługującego Magdalenie Stańczak w prawie własności nieruchomości w skład której wchodzą działki ewid. nr 85/1 i 85/2 o łącznej powierzchni 0,5775 ha, położone w miejscowości Skołyszyn, gmina Skołyszyn, powiat jasielski, województwo podkarpackie. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy o powierzchni użytkowej 233,08 m2 wraz z wbudowanym garażem o powierzchni 36,76 m2. Dla ww. nieruchomości przez Sąd Rejonowy w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer KS1J/00048851/0. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych. Cena wywoławcza sprzedaży ww. udziału nie niższa niż wartość oszacowania, tj. 402.700,00 zł. Termin składania ofert do dnia 20 marca 2023 r. na adres: Biuro Postępowań Upadłościowych ul. Kościuszki 37/7a, 38-200 Jasło. Oferty należy składać wyłącznie drogą pocztową. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do biura. Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2023 r na konto wskazane w warunkach sprzedaży. Wadium uważa się za wpłacone z dniem uznania rachunku bankowego Sprzedającego. Rozstrzygnięcie nastąpi w terminie 7 dni od daty upływu terminu na składanie ofert. Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są na stronie internetowej syndykjaslo.pl w zakładce "na sprzedaż". Dodatkowe informacje pod nr tel. 13 300 00 72.

Syndyk sprzeda działki budowlane w Gdyni Mały Kack
Syndyk sprzeda działki budowlane w Gdyni Mały Kack
4277448 zł
Gdynia 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia5 302
Cena za m²806.76 zł/m²

Syndyk sprzeda 5 działek budowlanych + udział w działce drogowej, położonych w Gdyni przy ul. Dragonów - dzielnica Mały Kack. Działki te objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Żniwnej i Grenadierów, uchwalony uchwałą nr XIX/403/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 2004 roku (Nr 1601), gdzie zostały oznaczone symbolem 06.MN1 - domy jednorodzinne wolnostojące (przedstawia to wycinek planu zamieszczony w części zdjęciowej), co umożliwia także budowę domów wielolokalowych.W stosunku do zamieszczonego poniżej przez Syndyka Obwieszczenia o sprzedaży sporządzonego na podstawie wyroku sądowego, numeracja działek w rejestrze gruntów uległa zmianie na, odpowiednio: 2191, 2192, 2193, 2195, 2194 oraz udział w działce drogowej 2197, co odzwierciedlają stosowne wpisy w podanych księgach wieczystych - wycinek mapki terenu z numerami i lokalizacją działek zamieszczamy w sekcji zdjęciowej.Oferent składający dokumenty przetargowe powinien się jednak posługiwać starymi numerami zawartymi w poniższym Obwieszczeniu Syndyka.Obwieszczenie Syndyka: Syndyk masy upadłościProgres Investment SA w upadłości likwidacyjnejsygn. akt XVIII GUp 40/21 SPRZEDAw trybie z wolnej ręki PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GDYNI PRZY UL. DRAGONÓW:działka ewidencyjna nr 91/9 o pow. 0,0894 ha opisana w KW GD1Y/(użyj formularza kontaktowego),działka ewidencyjna nr 92/9 o pow. 0,0716 ha opisana w KW GD1Y/(użyj formularza kontaktowego),działka ewidencyjna nr 93/9 o pow. 0,0749 ha opisana w KW GD1Y/(użyj formularza kontaktowego),działka ewidencyjna nr 102/9 o pow. 0,0621 ha opisana w KW GD1Y/(użyj formularza kontaktowego),działka ewidencyjna nr 103/9 o pow. 0,0635 ha opisana w KW GD1Y/(użyj formularza kontaktowego)(działki budowlane) oraz PRAWO WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GDYNI PRZY UL. DRAGONÓW działka ewidencyjna nr 104/9 o pow. 0,1687 ha opisana w KW GD1Y/(użyj formularza kontaktowego) (udział w wysokości 40/100 w działce drogowej zapewniającej dostęp do drogi publicznej wcześniej wymienionych działek)   Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego.   Cena wywoławcza: 4 277 448,00 zł brutto (w tym 23% VAT)   Warunki sprzedaży: Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 9 stycznia 2023 r. zatwierdził warunki sprzedaży określone szczegółowym regulaminem. Pisemny egzemplarz regulaminu zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.   Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 28 lutego 2023 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka Maksymiliana Wrzesińskiego, ul. Belgijska 11 lok. 5, 02-511 w godz. 10:00-15:00, względnie wysłać ofertę na adres kancelarii listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.   Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 28 lutego 2023 r. włącznie w kwocie 427 744,80 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.   Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, tel.: (użyj formularza kontaktowego), e-mail: j.w. w godz. 10:00 – 15:00. Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po uzgodnieniu. Termin otwarcia ofert: W dniu 1 marca 2023 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka Maksymiliana Wrzesińskiego (adres j.w.) syndyk przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję ustną, której zasady określa regulamin sprzedaży.   Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn niż określonych treścią regulaminu. Prawo to przysługuje również Sędziemu-Komisarzowi nadzorującemu postępowanie upadłościowe masy upadłości, w skład której wchodzi nieruchomość objęta niniejszym regulaminem.

Syndyk sprzeda udział 1/8 do działki w Batorzu Pierwszym
Syndyk sprzeda udział 1/8 do działki w Batorzu Pierwszym
Toruń 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²0 zł/m²
Powierzchnia2203 m²
Typrolna

Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy oraz pełna treść ogłoszenia są dostępne na stronie internetowej rbbcenter.com/ogloszenia Syndyk masy upadłości Michała Mudraka w I próbie sprzedaży zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert zakupu udziału 1/8 (jedna ósma) do nieruchomości położonej w Batorzu Pierwszym gm. Batorz działka nr 541/1, KW nr ZA1J/00036900/3. Cena wywoławcza wynosi 534,10 zł (pięćset trzydzieści cztery złote i dziesięć groszy) i jest to najniższa cena za jaką składnik masy upadłości będzie mógł zostać sprzedany. Oferty dotyczące Przedmiotu Sprzedaży, Oferenci należy składać w terminie 15 marca 2023 r. g. 16:00 (pod rygorem odrzucenia oferty) do Syndyka – Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o., ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń, lub przesłać na ten adres listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera. Uwaga! Decyduje data wpływu do biura Syndyka. Rozpoznanie ofert nastąpi u Syndyka – Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o., ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń w dniu 15 marca 2023 r. o g. 16:30. Uwaga! Decyduje data wpływu do biura Syndyka. Oferta powinna zawierać: szczegółowe dane oferenta w tym dane kontaktowe, oferowaną cenę, dowód wpłaty wadium, oświadczenia: o akceptacji regulaminu, zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży i jego akceptacji, wyrażenia zgody na wyłączenie rękojmi, prawa zwrotu oraz prawa do odstąpienia od umowy oraz inne dane wskazane w regulaminie sprzedaży rbbcenter.com/ogloszenia Warunkiem przystąpienia do Sprzedaży z wolnej ręki jest wpłata wadium do dnia 14 marca 2023 roku w wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych). Warunkiem uznania wadium za wpłacone jest jego zaksięgowanie na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu 14 marca 2023 r. Wadium należy wpłacić zgodnie z poniższymi danymi: Nazwa podmiotu: Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o., Numer rachunku: 98 1090 2590 0000 0001 4895 2500\

Syndyk sprzeda 1/16 udziału działki w miej. Obryte
Syndyk sprzeda 1/16 udziału działki w miej. Obryte
5300 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia4 298
Cena za m²1.23 zł/m²

Syndyk masy upadłości Grzegorza Borek, sprzeda udział w wysokości 1/16 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki ewidencyjne oznaczone numerami 491 i 610 o łącznej powierzchni 4 298 m2 z obrębu 0010, położone w miejscowości Obryte, gminie Obryte obszar wiejski, powiecie pułtuskim, województwie mazowieckim. Działka nr 491 stanowi tereny leśne zadrzewione, działka nr 610 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej i in. z dopuszczonymi usługami. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OS1U/00032297/7 przez Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych - OS1U. Działki o łącznej powierzchni 4 298 m2, są sprzedawane razem jako całość. 1. Cena wywoławcza: 5 300,00 zł. (pięć tysięcy trzysta złotych) 2. Oferty należy składać do dnia 19 kwietnia 2023 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Grzegorza Borek - Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Grzegorza Borek, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VIII GUp 555/21” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – DZIAŁKI OBRYTE” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł. (pięćset złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Grzegorz Borek w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 28 1090 1841 0000 0001 4938 1020, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – DZIAŁKI OBRYTE” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2023 roku o godzinie 11.15 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 6. Szczegółowe warunki przetargu (regulamin) zawierający wymagane oświadczenia oferenta, operat szacunkowy nieruchomości dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. 72*******70

Syndyk sprzeda 1/3 udział działki w Żarnowej
Syndyk sprzeda 1/3 udział działki w Żarnowej
20500 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia14 300
Cena za m²1.43 zł/m²

Syndyk masy upadłości Romana Matłosza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 14/21 of Sądu Rejonowego w Rzeszowie) ogłasza piąty przetarg na sprzedaż 1/3 udziału we własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki o numerze 1769/1 o powierzchni 14 300 metrów kwadratowych. Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą o numerze RZ1S/00055978/7. Nieruchomość położona jest w miejscowości Żarnowa, gmina Strzyżów, powiat Strzyżowski. Regulamin przetargu, opis i oszacowanie przedmiotu przetargu są dostępne w kancelarii syndyka: Kancelaria Prawna Ireneusz Kąsek, ul. Jagiellończyka 13/19, 39-300 Mielec. Kontakt: tel: 60*****91. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 20 500 zł. (sł. dwadzieścia tysięcy pięćset złotych 00/100). Zainteresowani zakupem nieruchomości winni złożyć pisemne oferty w Kancelarii syndyka: Kancelaria Prawna Ireneusz Kąsek ul. Jagiellończyka 13/19, 39-300 Mielec w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2023 r. (decyduje data wpływu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2023 r. o godzinie 9.00 w kancelarii syndyka - Kancelaria Prawna Ireneusz Kąsek ul. Jagiellończyka 13/19, 39-300 Mielec . Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni oferenci spełniający wszystkie wymogi określone w warunkach przetargu.

Syndyk sprzeda 1/16 udziału działki w miej. Wólka Przekory
Syndyk sprzeda 1/16 udziału działki w miej. Wólka Przekory
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²0 zł/m²
Powierzchnia29100 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości Grzegorza Borek, sprzeda udział w wysokości 1/16 w niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Wólka Przekory, gminie Rząśnik, powiecie wyszkowskim, województwie mazowieckim. Działki ewidencyjne o numerach: 101, 174, 191, 228, 323, 336 o łącznej powierzchni 2,91 ha. Działki użytkowane są rolniczo. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OS1W/00036139/1 przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie Wartość udziału w wysokości 1/16 w prawie własności niezabudowanych działek ewidencyjnych o łącznej pow. 2,9100 ha z obrębu 0025 Wólka Przekory, w stanie na dzień wyceny wynosi: • wartość udziału w wysokości 1/16 w prawie własności w działce nr 101: 500,00 zł. (pięćset złotych) • wartość udziału w wysokości 1/16 w działce nr 174: 563,00 zł. (pięćset sześćdziesiąt trzy złote) • wartość udziału w wysokości 1/16 w działce nr 191: 2 188,00 zł. (dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych) • wartość udziału w wysokości 1/16 w działce nr 228: 2 438 zł. (dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych) • wartość udziału w wysokości 1/16 w działce nr 323: 438,00 zł. (czterysta trzydzieści osiem złotych) • wartość udziału w wysokości 1/16 w działce nr 336: 438,00 zł. (czterysta trzydzieści osiem złotych) Działki. 2,9100 ha z obrębu 0025 Wólka Przekory, są sprzedawane razem jako całość. 1. Cena wywoławcza: 3 300,00zł. (trzy tysiące trzysta złotych) 2. Oferty należy składać do dnia 19 kwietnia 2023 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Grzegorza Borek - Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Grzegorza Borek, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VIII GUp 555/21” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – DZIAŁKI WÓLKA PRZEKORY” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł. (trzysta złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Grzegorz Borek w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 28 1090 1841 0000 0001 4938 1020, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – DZIAŁKI WÓLKA PRZEKORY” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2023 roku o godzinie 11.45 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 6. Szczegółowe warunki przetargu (regulamin) zawierający wymagane oświadczenia oferenta, operat szacunkowy nieruchomości dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. *** *** ***; e-mail: af***k@w*.pl

Syndyk sprzeda 1/16 udziału działki w miej. Obryte
Syndyk sprzeda 1/16 udziału działki w miej. Obryte
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²1 zł/m²
Powierzchnia4298 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości Grzegorza Borek, sprzeda udział w wysokości 1/16 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki ewidencyjne oznaczone numerami 491 i 610 o łącznej powierzchni 4 298 m2 z obrębu 0010, położone w miejscowości Obryte, gminie Obryte obszar wiejski, powiecie pułtuskim, województwie mazowieckim. Działka nr 491 stanowi tereny leśne zadrzewione, działka nr 610 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej i in. z dopuszczonymi usługami. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OS1U/00032297/7 przez Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych - OS1U. • Wartość rynkowa prawa własności - udział w wysokości 1/16 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 491 o powierzchni 0,1249 ha, w stanie na dzień wyceny wynosi: 189,00 zł. • Wartość rynkowa prawa własności - udział w wysokości 1/16 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 610 o powierzchni 3049 m2, w stanie na dzień wyceny wynosi 10 375,00 zł. Działki o łącznej powierzchni 4 298 m2, są sprzedawane razem jako całość. 1. Cena wywoławcza: 5 300,00 zł. (pięć tysięcy trzysta złotych) 2. Oferty należy składać do dnia 19 kwietnia 2023 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Grzegorza Borek - Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Grzegorza Borek, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VIII GUp 555/21” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – DZIAŁKI OBRYTE” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł. (pięćset złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Grzegorz Borek w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 28 1090 1841 0000 0001 4938 1020, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – DZIAŁKI OBRYTE” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2023 roku o godzinie 11.15 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 6. Szczegółowe warunki przetargu (regulamin) zawierający wymagane oświadczenia oferenta, operat szacunkowy nieruchomości dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. *** *** ***; e-mail: af***k@w*.pl

Syndyk sprzeda działki o pow. 14,39 ha w Masłowie Drugim
Syndyk sprzeda działki o pow. 14,39 ha w Masłowie Drugim
450000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki leśne
Powierzchnia143 900
Cena za m²3.13 zł/m²

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek ewid. o nr 1285, 1276, 1262, 1263, 1270, 1273*********237, 1241, 1264, 1265, 1268, 1269*********272, 1274, 1275, 1278*********280, 1281 z obrębu Masłów Drugi (0006) o łącznej pow. 14,39 ha, położonej w miejscowości Masłów Drugi, gm. Masłów, pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr KI1L/00049562/9. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 12 czerwca 2023 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach, jednej większej (minimum o formacie A4) i drugiej mniejszej (minimum o formacie C5), koperty powinny zostać włożone „jedna w drugą” i zaadresowane do wyżej wymienionej Kancelarii, na każdej kopercie należy podać sygnaturę akt V GUp 285/20 oraz dopisek: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Książka Sp. z o.o. – dot. KI1L/00049562/9 i nadto na kopertach należy wskazać dane oferenta. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych i 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie w banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o numerze: 04 160*******0008 8122 6031 0040 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 285/20– dot. KI1L/00049562/9” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 14 czerwca 2023 r. o godzinie 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w sali nr XXV. Operat szacunkowy m. in. Przedmiotu przetargu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Wyceny i Ekspertyzy Instytut Rynku Nieruchomości i Przedsiębiorstw Sp. z o.o. z dnia 6 lipca 2021 r. wraz z dokumentem pn. „Analiza przeznaczenia w planie miejscowym” datowanym na dzień 18 listopada 2022 r. dostępny jest w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria(małpa)saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach sprawy V GUp 285/20. Szczegółowe Warunki przetargu dotyczące m.in. przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, zostały udostępnione do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków ww. przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com.

Syndyk sprzeda działki przemysłowe w Pełczycach
Syndyk sprzeda działki przemysłowe w Pełczycach
Pełczyce 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²145 zł/m²
Powierzchnia17246 m²
Typhandlowo-usługowa
Ogrodzeniebrak

Syndyk KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości z wolnej ręki 1.nieruchomość w Pełczycach ul. Dworcowa, dz. nr 339 o pow. 1,7246 ha, KW SZ1C/00004103/7 zabudowana niedokończonym obiektem produkcyjnym ( szkielet hali ) o pow. zabudowy 11.895,77 m2, za cenę nie niższą niż: 2.500.000,00 złotych netto. 2. nieruchomość niezabudowana w Pełczycach , dz. nr 338/7 o pow. 5,0630 ha, KW SZ1C/00029091/0 za cenę nie niższą niż: 350.000,00 złotych netto. Działki nr 339 i 338/7 graniczą ze sobą. Oferty składać należy do dnia 16.09.2022r., na adres syndyka (71-450 Szczecin, ul. Chopina 22 ) jak i Sędziego Komisarza ( Sąd Rejonowy Szczecin Centrum XII Wydział Gospodarczy, 70-231 Szczecin ul. Narutowicza 19) z podaniem sygnatury akt XII GUp 33/15 z dopiskiem oferta zakupu nieruchomości , wskazaniem nr KW i ceny za poszczególne nieruchomości. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przez oferenta na rachunek bankowy Korporacji Budowlanej KOPAHAUS S.A w upadłości likwidacyjnej prowadzony w Alior Bank nr PL 49 2490 0005 0000 4600 6105 5903, Kod SWIFT banku: ALBPPLPW, w wysokości 10% ceny sprzedaży netto z dopiskiem „Wadium – Przetarg XII GUp 33/15” Oferent winien złożyć dodatkowo pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanych nieruchomości oraz potwierdzenie uiszczenia wadium. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawierania umowy bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Koszty transakcji ponosi Kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo do rozpatrywania tylko takich ofert, które złożone zostaną w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i Sędziego Komisarza. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny oraz wyboru oferty , czy też unieważnienia przetargu . Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży dostępne są w siedzibie syndyka Szczecin 71-450, ul. Chopina 22 , tel. 501 165 656 , *** *** ***,rf******k@g*****com

Syndyk sprzeda udział w 1/2 części działki gruntu w Ręcznie
Syndyk sprzeda udział w 1/2 części działki gruntu w Ręcznie
16000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolno-budowlane
Powierzchnia1 306
Cena za m²12.25 zł/m²

Do sprzedaży udział w 1/2 części w działce nr ew. 74/3, obręb 12 o pow. 1306 m2, położonej w Ręcznie przy ul. Głównej ( KW PT1R/OOO40435/6) Cena oszacowania udziału: 19.000 zł. Cena sprzedaży do negocjacji. Brak MPZP - w ewidencji oznaczona - tereny mieszkaniowe Nieruchomość położona jest w odległości ok. 850 m od skrzyżowania ul. Głównej i ul. Przedborskiej - drogi wojewódzkiej nr 742 W księdze wieczystej wpisane są hipoteki obciążające udział należący do upadłego, które zostaną wykreślone przez syndyka po zawarciu umowy sprzedaży

Syndyk sprzeda działki
Syndyk sprzeda działki
1077340 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia23 570
Cena za m²45.71 zł/m²

Syndyk masy upadłości Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego sp. z o.o. w postępowaniu upadłościowym  „POL – ITAL” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myszkowie ul. Jana Pawła II 48 KRS: (użyj formularza kontaktowego) prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 57/17 zawiadamia o przeprowadzeniu w dniu 29 maja 2023 r. w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 aukcji majątku masy upadłości będącej własnością upadłego. W skład majątku wchodzą:  następujące działki – aukcja o godz. 11.30, sala nr 108:a) nieruchomość położona w Hucisku opisana w  KW nr CZ1M/(użyj formularza kontaktowego) – cena wywoławcza 36.100,00 PLN;b) nieruchomość położona w Hucisku przy ul. Orle Gniazdo 8 opisana w KW nr  CZ1M/(użyj formularza kontaktowego) – cena wywoławcza 120.500,00 PLN;c)  nieruchomość położona w Morsku opisana w KW nr CZ1M/(użyj formularza kontaktowego) – cena wywoławcza 101.200,00 PLN;d) nieruchomość położona w Morsku w rejonie ulicy Jurajskiej opisana w KW nr  CZ1M/(użyj formularza kontaktowego) – cena wywoławcza 546.700,00 PLN;e) nieruchomość położona w Myszkowie przy ul. Pohulańskiej opisana w KW nr CZ1M/(użyj formularza kontaktowego) – cena wywoławcza  48.700,00 PLN;f) nieruchomość położona w Myszkowie przy ul. Pohulańskiej opisana w KW nr CZ1M/(użyj formularza kontaktowego) – cena wywoławcza 11.200,00 PLN;g) nieruchomość położona we Włodowicach opisana w KW nr CZ1M/(użyj formularza kontaktowego) – cena wywoławcza  63.500,00 PLN;h) nieruchomość położona we wsi Zdów przy ulicy Mirowskiej opisana w KW nr  CZ1M/(użyj formularza kontaktowego) – cena wywoławcza 34.000,00 PLN;i) nieruchomość położona we wsi Zdów przy ulicy Mirowskiej opisana w KW nr CZ1M/(użyj formularza kontaktowego) – cena wywoławcza 115.440,00 PLN. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu aukcji, na rachunek bankowy upadłego: Pol-Ital sp. z o.o. w upadłości do końca dnia 25 maja 2023 r. Oferta powinna być sporządzona na piśmie i zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną napisem „POL – ITAL” sp. z o.o. w upadłości  z siedzibą w Myszkowie – OFERTA AUKCJI – działka KW nr ………(oznaczenie numeru księgi wieczystej wybranej nieruchomości) Sygn. akt VIII GUp 57/17 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” i dostarczona do biura podawczego Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 w Częstochowie do dnia 26 maja 2023 roku do godziny 15.00. Dodatkowej informacji o przedmiocie sprzedaży udziela syndyk pod numerem tel. (użyj formularza kontaktowego)  - w godz. od 9.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku. Po uprzednim uzgodnieniu  (z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem) istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00). Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Syndyka (po uprzednim umówieniu się z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem)  lub po uprzednim uzgodnieniu udostępniony zostanie drogą mailową. Syndyk zastrzega sobie możliwość odwołania aukcji bez podania przyczyny.

Syndyk sprzeda działki o pow. 7,38 ha w Masłowie Drugim
Syndyk sprzeda działki o pow. 7,38 ha w Masłowie Drugim
178400 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia73 800
Cena za m²2.42 zł/m²

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek ewid. o nr 1347, 1348, 1349, 1350*********352 z obrębu Masłów Drugi (0006) o łącznej pow. 7,38 ha, położonej w miejscowości Masłów Drugi, gm. Masłów, pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr KI1L/00046640/9. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 178 400,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych i 00/100). Sprzedaż Przedmiotu przetargu jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 03 lipca 2023 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 17 840,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych i 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie w banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o numerze: 04 160*******0008 8122 6031 0040 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 285/20– dot. dot. KI1L/00046640/9” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach, jednej większej (minimum o formacie A4) i drugiej mniejszej (minimum o formacie C5), koperty powinny zostać włożone „jedna w drugą” i zaadresowane do wyżej wymienionej Kancelarii, na każdej kopercie należy podać sygnaturę akt V GUp 285/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Książka Sp. z o.o. – dot. KI1L/00046640/9” i nadto na kopertach należy wskazać dane oferenta. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 05 lipca 2023 roku o godzinie 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44 ,25-312 Kielce, w sali nr XXV. Operat szacunkowy m. in. Przedmiotu przetargu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Wyceny i Ekspertyzy Instytut Rynku Nieruchomości i Przedsiębiorstw Sp. z o.o. z dnia 6 lipca 2021 r. dostępny jest w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria(małpa)saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach sprawy V GUp 285/20. Szczegółowe Warunki przetargu dotyczące m.in. przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, zostały udostępnione do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków ww. przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com. Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Tycjan Saltarski

Syndyk sprzeda udział 2/8 do działki w Wieńcu-Zalesie
Syndyk sprzeda udział 2/8 do działki w Wieńcu-Zalesie
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²6 zł/m²
Powierzchnia1264 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości Ryszarda Rożko (sygn. akt TO1T/GUp/15/2022) zaprasza do składania ofert na zakup udział 2/8 (dwie ósme) w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka 13/1, położonej w Wieńcu-Zalesie, o pow. 0,1264 ha KW nr WL1W/00010174/8. Cena wywoławcza wynosi 7 347,00 zł (siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych) Każda z ofert nabycia winna być sporządzona w języku polskim lub angielskim i zawierać co najmniej: 1. Oznaczenie składnika masy upadłości, którego oferta dotyczy; 2. dokładne oznaczenie składającego ofertę, 3. oferowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) proponowany termin i sposób zapłaty, 4. oświadczenie, że oferent nie należy do kręgu osób wymienionych w punkcie 157a ust. 2 prawa upadłościowego; 5. podpis oferenta albo podpisy osób umocowanych do reprezentacji Oferenta; 6. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym Przedmiotu Sprzedaży jego wyceną i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń; 7. oświadczenie Oferenta ze zapoznał się z Regulaminem Sprzedaży spełnia warunki określone tym regulaminem oraz je akceptuje; 8. Warunkiem przystąpienia do Sprzedaży z wolnej ręki jest wpłata wadium do dnia 5 lipca 2023 r. w wysokości 1 000,00 zł na rachunek bankowy zgodnie z poniższymi danymi: a) Posiadacz rachunku: Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o., b) Nr rachunku: 47 1090 2590 0000 0001 4936 2564; 9. inne dane zawarte w regulaminie sprzedaży dostępnym na stronie internetowej rbbcenter.com/ogłoszenia. Oferty należy składać w terminie do dnia 6 lipca 2023 r. godz. 12:00 u syndyka - Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń lub przesłać listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego. Uwaga! Decyduje data wpływu do biura Syndyka. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpią w dniu 6 lipca 2023 r. o godzinie 12:30 w biurze Syndyka – Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń. Informacje o sprzedaży wraz z regulaminem i operatem szacunkowym będą dostępne na stronie internetowej: www.************************* a także w biurze syndyka w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 74-76, lok. 101. Wszelkie informacje dostępne pod nr telefonu: +48 570075550 lub mailowo: bi**o@r*********com.

Syndyk sprzeda prawo do działki na terenie R.O.D. „Płaszów”
Syndyk sprzeda prawo do działki na terenie R.O.D. „Płaszów”
249998 zł
Kraków 30+ kilka dni temu
RodzajOgródek działkowy
Powierzchnia490
Cena za m²51.02 zł/m²

KONTURS OFERT Syndyk masy upadłości Natalii Winkler-Sempiak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości prawa do działki nr 422 o powierzchni 490 m2, położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego PZD „Płaszów” w Krakowie ustanowionego w drodze umowy dzierżawy działkowej Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 24 999,80 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 80/100). Szczegółowe informacje można uzyskać w Kancelarii Syndyka pod numerem telefonu: +48 12 306 75 00. Ofertę na zakup działki należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka tj. biuro[małpa]restrukturyzacja-lucrum.pl do dnia 14 lipca 2023 r. W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk może przeprowadzić aukcję w formie telekonferecyjnej w ustalonym terminie, który zostanie wskazany zainteresowanym oferentom drogą elektroniczną poprzez wysłanie widomości e-mail na adres, z którego oferta została wysłana. Warunki konkursu: 1. Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie przedmiotu, której oferta dotyczy oraz cenę nie niższą niż cena minimalna, 2. Oferty należy składać elektronicznie (w formie dokumentowej) na adres mailowy syndyka: biuro[małpa]restrukturyzacja-lucrum.pl , 3. Składając ofertę Oferent powinien wpłacić wadium w wysokości 1.000 zł na rachunek masy upadłości ING Bank Śląski S.A. nr: 40 1050*******000 0093 0264 4548 nie później niż w dniu 14.07.2023 r. (liczy się data uznania środków na rachunku masy upadłości). 4. W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk może przeprowadzić aukcję (w formie telekonferecyjnej) pomiędzy nie więcej niż czterema oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert, 5. Syndyk dokona wyboru oferty z najwyższą oferowaną ceną, 6. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie wskazanym przez syndyka, nie dłuższym niż 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, 7. Wadium, o którym mowa w punkcie „b” zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, 8. W przypadku nieprzystąpienia Oferenta do umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, 9. Wadia wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, na rachunek bankowy, z którego wadium zostało wpłacone, 10. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca, 11. Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy, 12. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty, 13. Stosownie do art. 313 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 14. Kupującemu nie przysługuje prawo do reklamacji i rękojmi.

Syndyk sprzeda niezabudowane działki o łącznej powierzchni 5,7433 ha
Syndyk sprzeda niezabudowane działki o łącznej powierzchni 5,7433 ha
48100 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia57 433
Cena za m²0.84 zł/m²

Syndyk sprzeda niezabudowane działki o łącznej powierzchni 5,7433ha opisanych w KW nr CZ1L/00004826/5 (działki nr 1155/84, 1156/83, 1157*********/83, 1159/83, 1160*********/83, 1162/84, 1163/84, 1183/84 akr 1). Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Babienica, gmina Woźniki, powiat lubliniecki. Dostęp do drogi publicznej dla działek 1156/83, 1157*********/83, 1160*********/83, 1162/84, 1163/84, 1183/84 realizowany jest przez działkę 1155/84. Działka położona jest przy drodze asfaltowej ul. Słonecznej. Jest działką nieutwardzoną, tzw. drogą polną. Bezpośrednie sąsiedztwo wycenianej nieruchomości stanowią niezabudowane działki rolne o podobnym przeznaczeniu. Szerokość działek i ukształtowanie terenu nie utrudnia rolniczego wykorzystania. Klasa bonitacyjna średnia. Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi łącznie 48100,00 zł. Oferty należy składać w terminie do dnia 19 lipca 2023 roku w Kancelarii Syndyka pod adresem: Dąbrowskiego 22 lok. 13, 42-200 Częstochowa, w godzinach urzędowania, bądź listownie. Decydująca jest data wpływu oferty. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 4810 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska o nr 15 10 90 25 90 00 00 00 01 47 92 96 74, z dopiskiem „Wadium – sygn. akt VIII GUp 87/21 najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24 lipca 2023 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Syndyka przy ul. Dąbrowskiego 22/13, 42-200 Częstochowa, w obecności przybyłych oferentów, przy czym obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka masy upadłości ustanowionego w postępowaniu upadłościowym lub upoważnioną przez niego osobę. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki, syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich oferentów, których oferty nie zostały odrzucone. Aukcja zostanie przeprowadzona w odrębnie wyznaczonym terminie – przy użyciu urządzeń umożliwiających zdalne porozumiewanie się. Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę, będzie udostępniany do wglądu w siedzibie Syndyka po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria(małpa)radcaslask.pl. Wszelkie zapytania odnośnie Przedmiotu sprzedaży oraz przebiegu procesu sprzedaży należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: kancelaria(małpa)radcaslask.pl. Regulamin dostępny jest w siedzibie Syndyka. Zapraszam do udziału w sprzedaży.

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Lubstów, działki 52/2 i 56
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Lubstów, działki 52/2 i 56
373000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia20 067
Cena za m²18.59 zł/m²

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Lubstowie, gm. Sompolno, pow. koniński, woj. wielkopolskie, oznaczonej działkami ew. nr 52/2 oraz 56, jedn. ew. 301010_5, 0008 Lubstów, o pow. 13 767 m2 (działka nr 52/2) i 6 300 m2 (działka nr 56), dla której Sąd Rejonowy w Kole V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KN1K/00031134/5 za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 100% wartości oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym to jest 373 000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 25 sierpnia 2023 roku do godz. 14.00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii). Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 5 7 3 1 4 0 0 4 5 i adresem e-mail: s y n d y k . m a r c i n i a k (a) g m a i l . c o m.

działka na sprzedaż Biała Podlaska Stodolna 18981 m2
działka na sprzedaż Biała Podlaska Stodolna 18981 m2
3555000 zł
Biała Podlaska 30+ kilka dni temu
LokalizacjaBiała Podlaska, Stodolna
Cena3 555 000 zł
Rodzaj działkiprzemysłowo-handlowa

SYNDYK SPRZEDA NIEZABUDOWANE DZIAŁKI INWESTYCYJNE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Syndyk masy upadłości BG Trading sp. z o.o. w upadłości w Białej Podlaskiej sprzeda: a) prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Białej Podlaskiej przy ul. Stodolnej, dz. ew. nr 889/4, pow. 1,8597 ha, KW nr LU1B/000pokaż telefon b) prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Białej Podlaskiej przy ul. Stodolnej, dz. ew. nr 921/2, pow. 0,0384 ha, KW nr LU1B/000pokaż telefon za łączną cenę minimalną 3 555 000,00 zł netto. Przeznaczenie w MPZP: tereny produkcyjne, składy i magazyny, obsługa komunikacyjna, handel i usługi. W bliskim sąsiedztwie znajduje się największe w Białej Podlaskiej centrum handlowo-usługowe. Oferty należy składać do dnia 15 września 2023 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu) na adres: Łukasz Błaszczuk, syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa. Otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka (Warszawa, ul. Łowicka 51/32) w dniu 18 września 2023 r. o godz. 12:00. Regulamin sprzedaży (obejmujący m.in. wymogi formalne oferty, w tym konieczność wpłaty wadium) oraz operaty szacunkowe dostępne są na stronie internetowej http://blaszczuk.pl/syndyk-sprzeda/nieruchomosci/ lub po uprzednim zgłoszenia zapytania na adres e-mail: j.jedryskontaktuj się tudzież pod numerem telefonu 22 2pokaż telefon.

Syndyk sprzeda prawo do działki - R.O.D. "Płaszów"
Syndyk sprzeda prawo do działki - R.O.D. "Płaszów"
249998 zł
Kraków 30+ kilka dni temu
Powierzchnia490
Cena za m²51.02 zł/m²

KONTURS OFERT Syndyk masy upadłości Natalii Winkler-Sempiak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości prawa do działki nr 422 o powierzchni 490 m2, położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego PZD „Płaszów” w Krakowie ustanowionego w drodze umowy dzierżawy działkowej Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 24 999,80 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 80/100). WAŻNE: na przedmiotowej działce posadowiona jest altana o wielkości około 48m2, a regulamin PZD dopuszcza maksymalną zabudowę o powierzchni 35m2. W związku z powyższym przyszły nabywca będzie zobowiązany do zmniejszenia powierzchni zabudowy np. poprzez częściową rozbiórkę istniejącej altany. Szczegółowe informacje można uzyskać w Kancelarii Syndyka pod numerem telefonu: (użyj formularza kontaktowego).Ofertę na zakup działki należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka tj.  do dnia 18 sierpnia 2023 r. W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk może przeprowadzić aukcję w formie telekonferecyjnej w ustalonym terminie, który zostanie wskazany zainteresowanym oferentom drogą elektroniczną poprzez wysłanie widomości e-mail na adres, z którego oferta została wysłana. Warunki konkursu: 1.     Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie przedmiotu, której oferta dotyczy oraz cenę nie niższą niż cena minimalna,2.     Oferty należy składać elektronicznie (w formie dokumentowej) na adres mailowy syndyka:,3.     Składając ofertę Oferent powinien wpłacić wadium w wysokości 1.000 zł na rachunek masy upadłości ING Bank Śląski S.A. nr: (użyj formularza kontaktowego) nie później niż w dniu 18.08.2023 r. (liczy się data uznania środków na rachunku masy upadłości).4.     W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk może przeprowadzić aukcję (w formie telekonferecyjnej) pomiędzy nie więcej niż czterema oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert,5.     Syndyk dokona wyboru oferty z najwyższą oferowaną ceną,6.     Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie wskazanym przez syndyka, nie dłuższym niż 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, 7.     Wadium, o którym mowa w punkcie „b” zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,8.     W przypadku nieprzystąpienia Oferenta do umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości,9.     Wadia wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, na rachunek bankowy, z którego wadium zostało wpłacone,10.  Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca,11.  Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy,12.  Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty,13.  Stosownie do art. 313 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 14.  Kupującemu nie przysługuje prawo do reklamacji i rękojmi. 

Syndyk sprzeda działki o pow. 6,95 ha w Masłowie Drugim
Syndyk sprzeda działki o pow. 6,95 ha w Masłowie Drugim
207255 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki leśne
Powierzchnia69 500
Cena za m²2.98 zł/m²

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek ewid. o nr 66*********1236, 1240, 1242 z obrębu Masłów Drugi (0006) o łącznej pow. 6,95 ha, położonej w miejscowości Masłów Drugi, gm. Masłów, pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr KI1L/00045945/0. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 207 255,00 zł (dwieście siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych). Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 2 października 2023 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 20 725,00 zł (dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. o nr: 04 160*******0008 8122 6031 0040 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 285/20– dot. KI1L/00045945/0” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 4 października 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w sali nr XXV. Operat szacunkowy m. in. Przedmiotu przetargu z dnia 6 lipca 2021 r. wraz z dokumentem pn. „Analiza przeznaczenia w planie miejscowym” z dnia 18 listopada 2022 r. dostępny jest w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach sprawy V GUp 285/20. Szczegółowe Warunki przetargu zostały udostępnione do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com. Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków ww. przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Tycjan Saltarski

Syndyk sprzeda działki o pow. 7,38 ha w Masłowie Drugim
Syndyk sprzeda działki o pow. 7,38 ha w Masłowie Drugim
178400 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia73 800
Cena za m²2.42 zł/m²

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek ewid. o nr 1347, 1348, 1349, 1350*********352 z obrębu Masłów Drugi (0006) o łącznej pow. 7,38 ha, położonej w miejscowości Masłów Drugi, gm. Masłów, pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr KI1L/00046640/9. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 178 400,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych). Sprzedaż Przedmiotu przetargu jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 23 października 2023 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach, jednej większej (minimum o formacie A4) i drugiej mniejszej (minimum o formacie C5), koperty powinny zostać włożone „jedna w drugą” i zaadresowane do wyżej wymienionej Kancelarii, na każdej kopercie należy podać sygnaturę akt V GUp 285/20 oraz dopisek: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Książka Sp. z o.o. – dot. KI1L/00046640/9” i nadto na kopertach należy wskazać dane oferenta. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 17 840,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie w banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o numerze: 04 160*******0008 8122 6031 0040 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 285/20– dot. dot. KI1L/00046640/9” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 25 października 2023 roku o godzinie 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44 ,25-312 Kielce, w sali nr XXV. Operat szacunkowy m. in. Przedmiotu przetargu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Wyceny i Ekspertyzy Instytut Rynku Nieruchomości i Przedsiębiorstw Sp. z o.o. z dnia 6 lipca 2021 r. dostępny jest w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria(małpa)saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach sprawy V GUp 285/20. Szczegółowe Warunki przetargu dotyczące m.in. przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, zostały udostępnione do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski .com. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków ww. przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com. Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Tycjan Saltarski

Syndyk sprzeda prawo do dzierżawy działki ROD, Elbląg
Syndyk sprzeda prawo do dzierżawy działki ROD, Elbląg
22000 zł
Elbląg 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²37 zł/m²
Powierzchnia540 m²
Typrekreacyjna

Regulamin sprzedaży prawa do działki ROD Elbląg ul. Podchorążych 1. Syndyk masy upadłości sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo do dzierżawy działki nr 19 o powierzchni 540 m2 położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Im. "Obrońców Poczty Gdańskiej" w Elblągu przy ul. Podchorążych za cenę wywołania nie niższą niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Działka posiada dostęp do wody, jednak nie posiada podłączenia do prądu. Obecnie na działce znajdują się drzewa owocowe (m.in. czereśnia, wiśnia i jabłoń) oraz krzewy owocowe (m.in. jeżyna, agrest, borówka). 2. Ofertę na zakup prawa do dzierżawy działki należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.09.2023 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.*****a@g***********.pl 3. Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie przedmiotu oferty zakup oraz wskazanie oferowanej ceny, przy czym oferowana cena nie może być niż cena minimalna, określona w pkt 1 powyżej. 4. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 05.09.2023 r. o godzinie 10:00. W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk w dniu 05.09.2023 r. o godzinie 11:00 przeprowadzi aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy dwoma oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu, że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert. 5. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca. 6. Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy. 7. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty. 8. Zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, działkowcem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna. 9. Oferent składając ofertę potwierdza świadomość faktu, że aby nabyć prawo do dzierżawy działki niezbędnym jest uzyskanie zatwierdzenia (zgody) zarządu ROD na przeniesienie (nabycie) prawa do działki. Przy zatwierdzaniu zarząd ROD bierze pod uwagę między innymi miejsce zamieszkania nabywcy. Nabywca we własnym zakresie ubiega się do zarządu ROD o zatwierdzenie przeniesienia (nabycia) prawa do dzierżawy działki.

Syndyk sprzeda działki w Tyrawie Solnej gm. Sanok 1,6338ha
Syndyk sprzeda działki w Tyrawie Solnej gm. Sanok 1,6338ha
90930 zł
30+ kilka dni temu
Pow. działki16338
Rodzaj działkiRolna
SprzedażBez pośredników

Syndyk masy upadłości Anny Zimoń, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup prawa własności nieruchomości położonej w Tyrawie Solnej, gmina Sanok, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 180 i 199, obszaru 1,6338 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą numer KS1S/00074371/0. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 90.930,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 00/100). Warunki sprzedaży: 1. złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup udziału w nieruchomości trybie z wolnej ręki dot. A.Zimoń, sygn. akt VIII GUp 632/20/S – NIE OTWIERAĆ”, osobiście w siedzibie Kancelarii w Krakowie (31-117) przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty, przy czym decydująca jest data wpływu oferty tj. do 11.09.2023 r., do godz. 16:00, 2. dołączenie do oferty oświadczeń i dokumentów określonych w Regulaminie, 3. wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 12 1540 1115 2044 0004 3200 0001, najpóźniej do 11.09.2023 r., wskazując w tytule przelewu „WADIUM na zakup udziału w nieruchomości”. Termin składania ofert upływa w dn. 11.09.2023 r. o godz. 16.00. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 12.09.2023 r. o godz. 10.30 w kancelarii przy ul. Wenecja 3/2 w Krakowie. Z operatem szacunkowym określającym wartość przedmiotu sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00 w siedzibie kancelarii oraz nas stronie internetowej kancelarii. Pełny tekst Regulaminu dostępny na: www.zieciak.com.pl w zakładce ogłoszenia – nieruchomości.

Syndyk sprzeda działki
Syndyk sprzeda działki
627960 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia46 005
Cena za m²13.65 zł/m²

Syndyk masy upadłości Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego sp. z o.o. w postępowaniu upadłościowym  „POL – ITAL” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myszkowie ul. Jana Pawła II 48 KRS: (użyj formularza kontaktowego) prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 57/17 zawiadamia, że w dniu 11 września 2023 r. w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 odbędzie się aukcja majątku masy upadłości będącego własnością upadłego. W skład majątku wchodzą: następujące działki – aukcja o godz. 12.00, sala nr 108:a) nieruchomość położona w Hucisku przy ul. Orle Gniazdo opisana w  KW nr CZ1M/(użyj formularza kontaktowego) – cena wywoławcza 36.100,00 PLN;b) nieruchomość położona w Hucisku przy ul. Orle Gniazdo 8 opisana w KW nr  CZ1M/(użyj formularza kontaktowego) – cena wywoławcza 120.500,00 PLN;c) nieruchomość położona w Morsku w rejonie ulicy Jurajskiej opisana w KW nr  CZ1M/(użyj formularza kontaktowego) – cena wywoławcza 437 360,00 PLNd) nieruchomość położona we wsi Zdów przy ulicy Mirowskiej opisana w KW nr  CZ1M/(użyj formularza kontaktowego) – cena wywoławcza 34.000,00 PLN. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu aukcji, na rachunek bankowy upadłego: Pol-Ital sp. z o.o. w upadłości do końca dnia 07 września 2023 r. Oferta powinna być sporządzona na piśmie i zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną napisem „POL – ITAL” sp. z o.o. w upadłości  z siedzibą w Myszkowie – OFERTA AUKCJI – działka KW nr ………(oznaczenie numeru księgi wieczystej wybranej nieruchomości) Sygn. akt VIII GUp 57/17 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” i dostarczona do biura podawczego Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 w Częstochowie do dnia 08 września 2023 roku do godziny 15.00. Dodatkowej informacji o przedmiocie sprzedaży udziela syndyk pod numerem tel. (użyj formularza kontaktowego)  - w godz. od 9.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku. Po uprzednim uzgodnieniu  (z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem) istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00). Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Syndyka (po uprzednim umówieniu się z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem)  lub po uprzednim uzgodnieniu udostępniony zostanie drogą mailową. Syndyk zastrzega sobie możliwość odwołania aukcji bez podania przyczyny.

Syndyk sprzeda atrakcyjne działki inwestycyjne w Libiążu
Syndyk sprzeda atrakcyjne działki inwestycyjne w Libiążu
1197842 zł
Libiąż 30+ kilka dni temu
Pow. działki23000
Rodzaj działkiInwestycyjna
SprzedażBez pośredników

Syndyk masy upadłości Ewy Gołaski, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do składania ofert na zakup: a) prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Libiążu, obszar ewidencyjny Libiąż Mały, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 5745/1, 5745/2, 5745/3, 5745/4, 5745/5, 5745/6, 5745/7, 5745/8, 5745/9, 5745/10, 5745/11, 5745/12, 5745/13, 5745/14, 5745/15, 5745/16, 5745/17, 5745/18, 5745/19, 5745/20, 5745/21 o łącznej pow. 2,2061 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1C/00078111/0 za cenę 1.173.906,00 zł brutto (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześć złotych 00/100); b) prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Libiążu, obszar ewidencyjny Libiąż Mały, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 2102/7 o pow. 0,0180 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1C/00089748/4 za cenę 7.886,00 zł brutto (siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych); c) udziału 15/16 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Libiążu, obszar ewidencyjny Libiąż Mały, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 2106 o pow. 0,0788 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1C/00009866/3 za cenę 16.050,00 zł brutto (szesnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100. Przedmiotem nabycia mogą być wszystkie ww. składniki masy upadłości łącznie lub każdy z ww. składników masy upadłości osobno. Warunki sprzedaży: 1. Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Oferta na zakup nieruchomości w trybie z wolnej ręki dot. Ewa Gołaska w upadłości, sygn. akt VIII GUp 132/22/S – NIE OTWIERAĆ”, osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 09.10.2023 r. do godz. 16.00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie. 2.Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie. 3.Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 09.10.2023 r. na rachunek bankowy o nr 39 1050 1445 1000 0097 3047 8683. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 10.10.2023 r. o godz. 11.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie. Z wyceną przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00. Szczegóły na stronie www.zieciak.com.pl w zakładce ogłoszenia – nieruchomości.

Syndyk sprzeda atrakcyjne działki inwestycyjne w Libiążu
Syndyk sprzeda atrakcyjne działki inwestycyjne w Libiążu
1197842 zł
Libiąż 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia23 000
Cena za m²52.08 zł/m²

Syndyk masy upadłości Ewy Gołaski, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do składania ofert na zakup: a) prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Libiążu, obszar ewidencyjny Libiąż Mały, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 57********45/2, 57********45/4, 57********45/6, 57********45/8, 57********45/10, 57********745/12, 57********745/14, 57********745/16, 57********745/18, 57********745/20, 5745/21 o łącznej pow. 2,2061 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1C/00078111/0 za cenę 1.173.906,00 zł brutto (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześć złotych 00/100); b) prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Libiążu, obszar ewidencyjny Libiąż Mały, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 2102/7 o pow. 0,0180 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1C/00089748/4 za cenę 7.886,00 zł brutto (siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych); c) udziału 15/16 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Libiążu, obszar ewidencyjny Libiąż Mały, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 2106 o pow. 0,0788 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1C/00009866/3 za cenę 16.050,00 zł brutto (szesnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100. Przedmiotem nabycia mogą być wszystkie ww. składniki masy upadłości łącznie lub każdy z ww. składników masy upadłości osobno. Warunki sprzedaży: 1. Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Oferta na zakup nieruchomości w trybie z wolnej ręki dot. Ewa Gołaska w upadłości, sygn. akt VIII GUp 132/22/S – NIE OTWIERAĆ”, osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 09.10.2023 r. do godz. 16.00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie. 2.Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie. 3.Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 09.10.2023 r. na rachunek bankowy o nr 39 1050*******000 0097 3047 8683. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 10.10.2023 r. o godz. 11.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie. Z wyceną przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00. Szczegóły na stronie www.zieciak.com.pl w zakładce ogłoszenia – nieruchomości.

Syndyk sprzeda atrakcyjne działki inwestycyjne w Tyrawie Solnej
Syndyk sprzeda atrakcyjne działki inwestycyjne w Tyrawie Solnej
90930 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia16 000
Cena za m²5.68 zł/m²

Syndyk masy upadłości Anny Zimoń, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup prawa własności nieruchomości położonej w Tyrawie Solnej, gmina Sanok, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 180 i 199, obszaru 1,6338 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą numer KS1S/00074371/0. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 90.930,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 00/100). Warunki sprzedaży: 1. złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup udziału w nieruchomości trybie z wolnej ręki dot. A.Zimoń, sygn. akt VIII GUp 632/20/S – NIE OTWIERAĆ”, osobiście w siedzibie Kancelarii w Krakowie (31-117) przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty, przy czym decydująca jest data wpływu oferty tj. do 09.10.2023 r., do godz. 16:00, 2. dołączenie do oferty oświadczeń i dokumentów określonych w Regulaminie, 3. wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 12 1540 1115 2044 0004 3200 0001, najpóźniej do 09.10.2023 r., wskazując w tytule przelewu „WADIUM na zakup udziału w nieruchomości”. Termin składania ofert upływa w dn. 09.10.2023 r. o godz. 16.00. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 10.10.2023 r. o godz. 10.30 w kancelarii przy ul. Wenecja 3/2 w Krakowie. Z operatem szacunkowym określającym wartość przedmiotu sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00 w siedzibie kancelarii oraz nas stronie internetowej kancelarii. Pełny tekst Regulaminu dostępny na: www.zieciak.com.pl w zakładce ogłoszenia – nieruchomości.

Syndyk sprzeda prawo do dzierżawy działki ROD, Elbląg
Syndyk sprzeda prawo do dzierżawy działki ROD, Elbląg
20000 zł
Elbląg 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rekreacyjne
Powierzchnia540
Cena za m²37.04 zł/m²

Regulamin sprzedaży prawa do działki ROD Elbląg ul. Podchorążych 1. Syndyk masy upadłości sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo do dzierżawy działki nr 19 o powierzchni 540 m2 położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Im. "Obrońców Poczty Gdańskiej" w Elblągu przy ul. Podchorążych za cenę wywołania nie niższą niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Działka posiada dostęp do wody, jednak nie posiada podłączenia do prądu. Obecnie na działce znajdują się drzewa owocowe (m.in. czereśnia, wiśnia i jabłoń) oraz krzewy owocowe (m.in. jeżyna, agrest, borówka). 2. Ofertę na zakup prawa do dzierżawy działki należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2023 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka. 3. Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie przedmiotu oferty zakup oraz wskazanie oferowanej ceny, przy czym oferowana cena nie może być niż cena minimalna, określona w pkt 1 powyżej. 4. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 10.10.2023 r. o godzinie 10:00. W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk w dniu 10.10.2023 r. o godzinie 11:00 przeprowadzi aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy dwoma oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu, że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert. 5. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca. 6. Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy. 7. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty. 8. Zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, działkowcem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna. 9. Oferent składając ofertę potwierdza świadomość faktu, że aby nabyć prawo do dzierżawy działki niezbędnym jest uzyskanie zatwierdzenia (zgody) zarządu ROD na przeniesienie (nabycie) prawa do działki. Przy zatwierdzaniu zarząd ROD bierze pod uwagę między innymi miejsce zamieszkania nabywcy. Nabywca we własnym zakresie ubiega się do zarządu ROD o zatwierdzenie przeniesienia (nabycia) prawa do dzierżawy działki.

Syndyk sprzeda działki przemysłowe
Syndyk sprzeda działki przemysłowe
2928300 zł
Tarnobrzeg 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²86 zł/m²
Powierzchnia17700 m²

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI TERENY PRZEMYSŁOWE W TARNOBRZEGU NA SPRZEDAŻ Zarządca masy sanacyjnej spółki pod firmą Metpol Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Mielcu, numer KRS 0000343800, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż: 1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Machów, działka 958/2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze TB1T/00071431/9 o powierzchni 0,1338 ha, 2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Tarnobrzegu, obręb Machów, działki 958/3 i 958/4, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze TB1T/00062785/9 o łącznej powierzchni 1,6362 ha oraz związanego z nim prawa własności budynków przemysłowych usytuowanych na tej nieruchomości. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1 530 000,00 zł netto. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa cena zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług. Oferty należy składać w terminie do dnia 03 listopada 2023 r. na adres Kancelarii Notarialnej Marcelina Kita–Kuśnierz, Dominika Salej s.c., ul. Kochanowskiego 18/4, 40-035 Katowice. Warunki przetargu określa regulamin, który wraz z operatem szacunkowym można przeglądać w biurze zarządcy przy ul. Chłodnej 2 w Katowicach. Informacje o przetargu udzielane są także pod numerem telefonu ***-***-*** oraz pocztą elektroniczną pod adresem d.********z@j******************com Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.****************

Syndyk sprzeda prawo do dzierżawy działki ROD
Syndyk sprzeda prawo do dzierżawy działki ROD
20000 zł
Słupsk 30+ kilka dni temu
Powierzchnia345
Cena za m²57.97 zł/m²

Regulamin sprzedaży prawa do działki ROD Słupsk ul. 3-go Maja 1. Syndyk masy upadłości sprzeda w drodze konkursu ofert prawo do dzierżawy działki nr 107  sektor 5 o powierzchni 345 m2 położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. XX-lecia w Słupsku przy ul. 3-go Maja za cenę wywołania nie niższą niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Działka posiada dostęp do wody oraz przyłącze energetyczne. Na działce znajduje się altana. 2. Ofertę na zakup prawa do dzierżawy działki należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2023 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka. 3. Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie przedmiotu oferty zakup oraz wskazanie oferowanej ceny, przy czym oferowana cena nie może być niż cena minimalna, określona w pkt 1 powyżej. 4. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 09.11.2023 r. o godzinie 10:00. W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk w dniu 09.11.2023 r. o godzinie 11:00 przeprowadzi aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy dwoma oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu, że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert. 5. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca. 6. Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy. 7. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty. 8. Zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, działkowcem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna. 9. Oferent składając ofertę potwierdza świadomość faktu, że aby nabyć prawo do dzierżawy działki niezbędnym jest uzyskanie zatwierdzenia (zgody) zarządu ROD na przeniesienie (nabycie) prawa do działki. Przy zatwierdzaniu zarząd ROD bierze pod uwagę między innymi miejsce zamieszkania nabywcy. Nabywca we własnym zakresie ubiega się do zarządu ROD o zatwierdzenie przeniesienia (nabycia) prawa do dzierżawy działki.

Sprzedam działkę rolną, Nowa Wieś, 1,6 ha
Sprzedam działkę rolną, Nowa Wieś, 1,6 ha
34300 zł
Nowa Wieś 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia16 000
Cena za m²2.14 zł/m²

Syndyk Masy Upadłości  sprzeda działkę rolną nr 430/1, położoną w miejscowości Nowa Wieś, powiat Bolesławiec, gmina Nowogrodziec,  obręb 0007, nr KW JG1B/(użyj formularza kontaktowego).Powierzchnia działki 1,6 ha.Link do geoportalu: :MDIwMTA0XzUuMDAwNy40MzAvMQ==;l:51********41939,18Sprzedaż dokonywana jest w trybie z wolnej ręki, tj. sprzedaż następuje przed notariuszem. Nieruchomość jest sprzedawana bez obciążeń. Sprzedaż wywołuje skutki sprzedaży egzekucyjnej.Sprzedaż jest dokonywana na zlecenie Sądu Upadłościowego w Jeleniej Górze. Wszystkie osoby  zainteresowane zakupem zapraszam na oględziny po uprzednim uzgodnieniu terminu: Syndyk Masy Upadłości Marcin Pucek (użyj formularza kontaktowego)

Syndyk sprzeda prawo do dzierżawy działki ROD, Elbląg
Syndyk sprzeda prawo do dzierżawy działki ROD, Elbląg
18000 zł
Elbląg 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rekreacyjne
Powierzchnia540
Cena za m²33.33 zł/m²

Regulamin sprzedaży prawa do działki ROD Elbląg ul. Podchorążych 1. Syndyk masy upadłości sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo do dzierżawy działki nr 19 o powierzchni 540 m2 położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Im. "Obrońców Poczty Gdańskiej" w Elblągu przy ul. Podchorążych za cenę wywołania nie niższą niż 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100). Działka posiada dostęp do wody, jednak nie posiada podłączenia do prądu. Obecnie na działce znajdują się drzewa owocowe (m.in. czereśnia, wiśnia i jabłoń) oraz krzewy owocowe (m.in. jeżyna, agrest, borówka). 2. Ofertę na zakup prawa do dzierżawy działki należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2023 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka. 3. Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie przedmiotu oferty zakup oraz wskazanie oferowanej ceny, przy czym oferowana cena nie może być niż cena minimalna, określona w pkt 1 powyżej. 4. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 14.11.2023 r. o godzinie 10:00. W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk w dniu 14.11.2023 r. o godzinie 11:00 przeprowadzi aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy dwoma oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu, że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert. 5. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca. 6. Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy. 7. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty. 8. Zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, działkowcem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna. 9. Oferent składając ofertę potwierdza świadomość faktu, że aby nabyć prawo do dzierżawy działki niezbędnym jest uzyskanie zatwierdzenia (zgody) zarządu ROD na przeniesienie (nabycie) prawa do działki. Przy zatwierdzaniu zarząd ROD bierze pod uwagę między innymi miejsce zamieszkania nabywcy. Nabywca we własnym zakresie ubiega się do zarządu ROD o zatwierdzenie przeniesienia (nabycia) prawa do dzierżawy działki.

Syndyk sprzeda działki rolne 3,06 ha - Koszajny, Małdyty
Syndyk sprzeda działki rolne 3,06 ha - Koszajny, Małdyty
120370 zł
18 dni plecy
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia30 600
Cena za m²3.93 zł/m²

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie Koszajny, gmina Małdyty, powiat ostródzki, stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi: 168/4 3 oraz 170/43 o łącznej powierzchni 3,06 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL2O/00031917/7. 2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 120 370 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100). 3. Operat szacunkowy nieruchomości i warunki przetargu znajdują się do wglądu w Kancelarii Syndyka Mileny Bernackiej-Stachniałek pod adresem: ul. Kościuszki 14 lok.2/6, 14-200 Iława. Operat i warunki przetargu mogą zostać udostępnione również drogą elektroniczną. 4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2023 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Sądu). 5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej. 6. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 12 037 złotych (słownie: dwanaście tysięcy trzydzieści siedem złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 77 9484 1121 2009 0123 5736 0001, najpóźniej do dnia następnego po dniu złożenia oferty pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na rachunek bankowy. 7. Wadium nie podlega zwrotowi w wypadku gdy oferent, którego oferta została zaakceptowana, nie przystąpi od zawarcia umowy sprzedaży w dacie i miejscu wskazanym przez syndyka lub nie dokona wpłaty oferowanej ceny. 8. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15 grudnia 2023 roku o godzinie 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B65. 9. W przypadku, gdy złożone zostaną równorzędne oferty syndyk może przeprowadzić dodatkową aukcję z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty i będą obecni na posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania ofert. W trakcie aukcji oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, nie niższe niż o 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych. 10. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie do dwóch miesięcy od dnia wyboru oferty. 11. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wpłaty oferowanej ceny pomniejszonej o wpłacone wadium przed podpisaniem umowy, przy czym wskazany przez syndyka rachunek bakowy musi być uznany całą oferowaną ceną nie później, niż na dzień przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży. 12. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący. 13. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi we wskazanej przez syndyka kancelarii notarialnej. 14. Kupujący nabywa daną nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 ustawy Prawo upadłościowe). 15. Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie faktycznym, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. 16. Koszty notarialne ponosi nabywca. Szczegółowych informacji udziela syndyk telefonicznie oraz przez e-mail.

Syndyk sprzeda prawo do dzierżawy działki ROD
Syndyk sprzeda prawo do dzierżawy działki ROD
16000 zł
Słupsk 12 dnia plecy
Powierzchnia345
Cena za m²46.38 zł/m²

Regulamin sprzedaży prawa do działki ROD Słupsk ul. 3-go Maja 1. Syndyk masy upadłości sprzeda w drodze konkursu ofert prawo do dzierżawy działki nr 107  sektor 5 o powierzchni 345 m2 położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. XX-lecia w Słupsku przy ul. 3-go Maja za cenę wywołania nie niższą niż 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100). Działka posiada dostęp do wody oraz przyłącze energetyczne. Na działce znajduje się altana. 2. Ofertę na zakup prawa do dzierżawy działki należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2023 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka. 3. Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie przedmiotu oferty zakup oraz wskazanie oferowanej ceny, przy czym oferowana cena nie może być niż cena minimalna, określona w pkt 1 powyżej. 4. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 07.12.2023 r. o godzinie 10:00. W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk w dniu 07.12.2023 r. o godzinie 11:00 przeprowadzi aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy dwoma oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu, że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert. 5. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca. 6. Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy. 7. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty. 8. Zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, działkowcem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna. 9. Oferent składając ofertę potwierdza świadomość faktu, że aby nabyć prawo do dzierżawy działki niezbędnym jest uzyskanie zatwierdzenia (zgody) zarządu ROD na przeniesienie (nabycie) prawa do działki. Przy zatwierdzaniu zarząd ROD bierze pod uwagę między innymi miejsce zamieszkania nabywcy. Nabywca we własnym zakresie ubiega się do zarządu ROD o zatwierdzenie przeniesienia (nabycia) prawa do dzierżawy działki.

Syndyk sprzeda działki VI GUp 143/22
Syndyk sprzeda działki VI GUp 143/22
Miechucino 11 dni plecy
Rynekwtórny
Cena za m²48 zł/m²
Powierzchnia4480 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości Joanny Stolc osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu o sygnaturze akt VI GUp 143/22 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych w obrębie Miechucino, gmina Chmielno, powiat kartuski, województwo pomorskie, stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 142/4, 142/7 oraz 142/6 i 142/9, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr GD1R/00046117/0, GD1R/00046118/7, GD1R/00046119/4 za cenę nie niższą niż 214.000,00 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy złotych 00/100). Oferty sporządzone zgodnie z regulaminem przetargu należy składać do dnia 08 stycznia 2024 r. osobiście w biurze syndyka Sławomira Bohdziewicz w Gdańsku przy ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15 stycznia 2024 r., o godzinie 10:30, w budynku przy ul. Geodetów 11; 80-298 Gdańsk. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto płatne jest przelewem, najpóźniej w dniu 08 stycznia 2024 r., na rachunek bankowy upadłego prowadzony w ALIOR BANK numer rachunku: 40 2490 0005 0000 4600 9929 3950. Regulamin Przetargu wyłożony zostanie do wglądu osób zainteresowanych w biurze syndyka Sławomira Bohdziewicz w Gdańsku przy ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny. Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu ********* lub pod adresem poczty elektronicznej ko********r@b**********.pl

Syndyk sprzeda działki niezabudowane VI GUp 449/20
Syndyk sprzeda działki niezabudowane VI GUp 449/20
Borkowo 11 dni plecy
Rynekwtórny
Cena za m²33 zł/m²
Powierzchnia6023 m²
Typinwestycyjna

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Maszoty osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu o sygnaturze akt VI GUp 449/20 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż: 1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Borkowo, gmina Choczewo, składającej się z dwóch działek ewidencyjnych o numerach 104/15 i 104/16 o łącznej powierzchni 6028 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1W/00110935/4 za cenę nie niższą niż 196.800,00 zł. 2. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Borkowo, gmina Choczewo, składającej się z dwóch działek ewidencyjnych o numerach 104/13 i 104/14 o łącznej powierzchni 6023 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1W/00110934/7 za cenę nie niższą niż 196,600,00 zł; Oferty sporządzone zgodnie z regulaminem przetargu należy składać do dnia 08 grudnia 2023 r. osobiście w biurze syndyka Sławomira Bohdziewicz w Gdańsku przy ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15 grudnia 2023 r., o godzinie 9:30, w budynku przy ul. Geodetów 11; 80-298 Gdańsk. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto płatne jest przelewem, najpóźniej w dniu 08 grudnia 2023 r., na rachunek bankowy upadłego prowadzony w Santander Bank Polska S.A. numer rachunku: 68 1090 1098 0000 0001 0739 4132. Regulamin Przetargu wyłożony zostanie do wglądu osób zainteresowanych w biurze syndyka Sławomira Bohdziewicz w Gdańsku przy ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny. Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu *** *** *** lub pod adresem poczty elektronicznej ko********r@b**********.pl

Syndyk sprzeda udział w wys. 7/8 działki nr 3212/1 Warzyce
Syndyk sprzeda udział w wys. 7/8 działki nr 3212/1 Warzyce
83480 zł
11 dni plecy
Rynekwtórny
Cena za m²2 zł/m²
Powierzchnia20062 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości Marka Wojewody osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 158/20, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki i zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup udziału w wysokości 7/8, przysługującego Markowi Wojewoda, w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewid. nr 3212/1 o powierzchni 2,0060 ha położoną w miejscowości Warzyce, gmina Jasło, powiat jasielski, województwo podkarpackie. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1J/00024944/5.Działka nr 3212/1 stanowi użytki RIIIa - 0,4769 ha, RIIIb – 0,7223 ha, RIVa – 0,4436 ha, ŁIII – 0,3017 ha, PsIII – 0,0615 ha. Jeżeli składający ofertę nie będzie rolnikiem indywidualnym w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, to zgodnie z art. 3 ust. 4 tej ustawy prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa. Ustawowe prawo pierwokupu przysługuje pozostałym współwłaścicielom na mocy art. 166 k.c. Cena wywoławcza sprzedaży ww. udziału nie niższa niż 47.332,00 zł. Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie 23-06-2023 r. na adres Biuro Postępowań Upadłościowych ul. Kościuszki 37/7a, 38-200 Jasło.Oferę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na zakup udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Warzycach, sygn. akt V GUp 158/20 – nie otwierać”. Koperta zawierająca ofertę powinna być złożona w drugiej zamkniętej kopercie. Oferty należy składać wyłącznie droga pocztową. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do biura. Wadium: Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Marka Wojewody w upadłości, numer rachunku: 70 8627 1011 3001 0055 8312 0001 w nieprzekraczalnym terminie do 23-06-2023 r.. Wadium uważa się za wpłacone z dniem uznania rachunku bankowego Sprzedającego. Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu na składanie ofert. Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są na stronie internetowej syndykjaslo.pl w zakładce "na sprzedaż".

Syndyk sprzeda działki Żarnowa i Zaborów
Syndyk sprzeda działki Żarnowa i Zaborów
851445 zł
11 dni plecy
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia22 138
Cena za m²3.85 zł/m²

Syndyk sprzeda nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości w postaci: 1) prawa własności udziału do ½ w działce ewidencyjnej nr 349, położonej w miejscowości Żarnowa, Gmina Strzyżów, niezabudowanej, o powierzchni 0,22 ha, objętej księgą wieczystą numer RZ1S/00019056/4, wartość oszacowania: 1.584,50 zł, 2) prawa własności udziału do ½ w działce ewidencyjnej nr 374, położonej w miejscowości Żarnowa, Gmina Strzyżów, niezabudowanej, o powierzchni 0,26 ha, objętej księgą wieczystą numer RZ1S/00019056/4, wartość oszacowania: 1.872,50 zł, 3) prawa własności udziału do ½ w działce ewidencyjnej nr 386, położonej w miejscowości Żarnowa, Gmina Strzyżów, niezabudowanej, o powierzchni 0,02 ha, objętej księgą wieczystą numer RZ1S/00019056/4, wartość oszacowania: 521,00 zł, 4) prawa własności udziału do ½ w działce ewidencyjnej nr 468, położonej w miejscowości Żarnowa, Gmina Strzyżów, niezabudowanej, o powierzchni 0,47 ha, objętej księgą wieczystą numer RZ1S/00019056/4, wartość oszacowania: 17.081,50 zł, 5) prawa własności udziału do ½ w działce ewidencyjnej nr 381, położonej w miejscowości Żarnowa, Gmina Strzyżów, o powierzchni 0,11 ha, objętej księgą wieczystą numer RZ1S/00019056/4, wartość oszacowania: 5.335,00 zł, 6) prawa własności działki ewidencyjnej nr 83, położonej w miejscowości Zaborów, Gmina Czudec, niezabudowanej, o powierzchni 0,72 ha, objętej księgą wieczystą numer RZ1S/00046223/4, wartość oszacowania: 46.368,00 zł, 7) prawa własności działki ewidencyjnej nr 105, położonej w miejscowości Zaborów, Gmina Czudec, niezabudowanej, o powierzchni 0,24 ha, objętej księgą wieczystą numer RZ1S/00046223/4, wartość oszacowania: 2.962,00 zł, 8) prawa własności działki ewidencyjnej nr 148, położonej w miejscowości Zaborów, Gmina Czudec, niezabudowanej, o powierzchni 0,1738 ha, objętej księgą wieczystą numer RZ1S/00046223/4, wartość oszacowania: 9.420,00 zł,

Syndyk sprzeda działki o pow. 14,39 ha w Masłowie Drugim
Syndyk sprzeda działki o pow. 14,39 ha w Masłowie Drugim
20 zł
5 dni plecy
Rynekwtórny
Cena za m²3 zł/m²
Powierzchnia143900 m²
Typleśna

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek ewid. o nr 1285, 1276, 1262, 1263, 1270, 1273, 1277, 1237, 1241, 1264, 1265, 1268, 1269, 1271, 1272, 1274, 1275, 1278, 1279, 1280, 1281 z obrębu Masłów Drugi (0006) o łącznej pow. 14,39 ha, położonej w miejscowości Masłów Drugi, gm. Masłów, pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr KI1L/00049562/9. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 399 525,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych) netto. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 04 grudnia 2023 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach, jednej większej (minimum o formacie A4) i drugiej mniejszej (minimum o formacie C5), koperty powinny zostać włożone „jedna w drugą” i zaadresowane do wyżej wymienionej Kancelarii, na każdej kopercie należy podać sygnaturę akt V GUp 285/20 oraz dopisek: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Książka Sp. z o.o. – dot. KI1L/00049562/9” i nadto na kopertach należy wskazać dane oferenta. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 39 952,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote) na rachunek bankowy masy upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie w banku BNP Paribas Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie o nr: 04 1600 1462 0008 8122 6031 0040 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 285/20– dot. KI1L/00049562/9” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 06 grudnia 2023 r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w sali nr XXV. Operat szacunkowy m. in. Przedmiotu przetargu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Wyceny i Ekspertyzy Instytut Rynku Nieruchomości i Przedsiębiorstw Sp. z o.o. z dnia 6 lipca 2021 r. wraz z dokumentem pn. „Analiza przeznaczenia w planie miejscowym” datowanym na dzień 18 listopada 2022 r. dostępny jest w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria(małpa)saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach sprawy V GUp 285/20. Szczegółowe Warunki przetargu dotyczące m.in. przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, zostały udostępnione do pobrania na stronie internetowej Syndyka www. saltarski .com Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków ww. przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com. Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Tycjan Saltarski

Syndyk sprzeda działki o pow. 6,95 ha w Masłowie Drugim
Syndyk sprzeda działki o pow. 6,95 ha w Masłowie Drugim
29 zł
5 dni plecy
Rynekwtórny
Cena za m²3 zł/m²
Powierzchnia69500 m²
Typleśna

Syndyk masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek ewid. o nr 663, 1235, 1236, 1240, 1242 z obrębu Masłów Drugi (0006) o łącznej pow. 6,95 ha, położonej w miejscowości Masłów Drugi, gm. Masłów, pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr KI1L/00045945/0. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 176 141,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych) netto. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 04 grudnia 2023 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach, jednej większej (minimum o formacie A4) i drugiej mniejszej (minimum o formacie C5), koperty powinny zostać włożone „jedna w drugą” i zaadresowane do wyżej wymienionej Kancelarii, na każdej kopercie należy podać sygnaturę akt V GUp 285/20 oraz dopisek: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Książka Sp. z o.o. – dot. KI1L/00045945/0” i nadto na kopertach należy wskazać dane oferenta. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 17 614,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset czternaście złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie w banku BNP Paribas Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie o numerze: 04 1600 1462 0008 8122 6031 0040 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 285/20– dot. KI1L/00045945/0” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 06 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w sali nr XXV. Operat szacunkowy m. in. Przedmiotu przetargu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Wyceny i Ekspertyzy Instytut Rynku Nieruchomości i Przedsiębiorstw Sp. z o.o. z dnia 6 lipca 2021 r. wraz z dokumentem pn. „Analiza przeznaczenia w planie miejscowym” datowanym na dzień 18 listopada 2022 r. dostępny jest w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria(małpa)saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach sprawy V GUp 285/20. Szczegółowe Warunki przetargu dotyczące m.in. przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, zostały udostępnione do pobrania na stronie internetowej Syndyka www. saltarski .com Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków ww. przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com. Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Tycjan Saltarski

działka na sprzedaż Biała Podlaska Stodolna 18597 m2
działka na sprzedaż Biała Podlaska Stodolna 18597 m2
3199500 zł
Biała Podlaska 3 kilka dni temu
LokalizacjaBiała Podlaska, Stodolna 17
Cena3 199 500 zł
Rodzaj działkiinwestycyjna

SYNDYK SPRZEDA NIEZABUDOWANE DZIAŁKI INWESTYCYJNE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Syndyk masy upadłości BG Trading sp. z o.o. w upadłości w Białej Podlaskiej sprzeda: a) prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Białej Podlaskiej przy ul. Stodolnej, dz. ew. nr 889/4, pow. 1,8597 ha, KW nr LU1B/000pokaż telefon b) prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Białej Podlaskiej przy ul. Stodolnej, dz. ew. nr 921/2, pow. 0,0384 ha, KW nr LU1B/000pokaż telefon za łączną cenę minimalną 3 199 500,00 zł netto. Przeznaczenie w MPZP: tereny produkcyjne, składy i magazyny, obsługa komunikacyjna, handel i usługi. W bliskim sąsiedztwie znajduje się największe w Białej Podlaskiej centrum handlowo-usługowe. Oferty należy składać do dnia 19 stycznia 2024 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu) na adres: Łukasz Błaszczuk, syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa. Otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka (Warszawa, ul. Łowicka 51/32) w dniu 22 stycznia 2024 r. o godz. 13:00. Regulamin sprzedaży (obejmujący m.in. wymogi formalne oferty, w tym konieczność wpłaty wadium) oraz operaty szacunkowe dostępne są na stronie internetowej http://blaszczuk.pl/syndyk-sprzeda/nieruchomosci/ lub po uprzednim zgłoszenia zapytania na adres e-mail: j.jedryskontaktuj się tudzież pod numerem telefonu 22 2pokaż telefon.

Syndyk sprzeda działki rolne (Osowiec, gm. Goniądz)
Syndyk sprzeda działki rolne (Osowiec, gm. Goniądz)
221000 zł
3 kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia71 100
Cena za m²3.11 zł/m²

Syndyk masy upadłości zmarłego dłużnika Marka Bałdygi (sygn. akt VIII GUp 527/21) reprezentowanego przez kuratora Jolantę Bałdygę zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości tj.: - prawo własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 493 o powierzchni 3,5400 ha oraz działka nr 753 o powierzchni 3,5700 położonej w miejscowości Osowiec, gminie Goniądz (powiat moniecki, województwo podlaskie), dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LM1G/00033462/1. Według danych z ewidencji gruntów działkę nr 493 zajmują: ŁIV - 2,82 ha, ŁV - 0,72 ha, działkę nr 753 zajmują: RV - 0,36, RVI - 3,10 ha, W-RV - 0,11 ha. Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy działka nr 493 położona jest na terenie oznaczonym symbolem RZ - łąki i pastwiska, natomiast działka nr 753 na terenie oznaczonym RP - tereny upraw polowych. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 221.000 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100) tj. 100% wartości oszacowania. Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest: 1. Złożenie pisemnej oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na nabycie nieruchomości - Osowiec, KW nr LM1G/00033462/1 (sygn. akt VIII GUp 527/21)” drogą pocztową lub osobiście na adres: Kancelaria Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 9 stycznia 2024 r. do godz.15:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii). 2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 22.100 zł (dwadzieścia dwa tysiące sto złotych 00/100) do dnia 8 stycznia 2024 r., przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku masy. Wadium winno zostać wpłacone na rachunek masy upadłości: Kancelaria Syndyka Beata Waboł nr: 25 1020 1332 0000 1302 1151 7960 prowadzony przez Bank PKO BP SA O/Suwałki. 3. Zawartość oferty, zasady sprzedaży oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE dostępnym na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka www.syndyk.suwalki.pl, a wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać w Kancelarii Syndyka w Suwałkach przy ul. Wesoła 59 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 88*******27 w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00.

1150000 zł
2 dnia plecy

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Janusz Grzechnik syndyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WR1F/GUp/56/2022, ogłasza, że na podstawie Postanowienia Sędziego-komisarza z dnia16-10-2023r., sprzeda z wolnej ręki, udział w nieruchomości położonej w Bystrej, gmina Radziechowy - Wieprz, powiat żywiecki, województwo śląskie. Do sprzedaży oferowane jest 3/12 udziału w prawie własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 0,9400ha ( udział przeliczeniowy = 2 350,00m ² ), położonych Bystrej, gmina Radziechowy - Wieprz, oznaczonych geodezyjne jako działki nr 835 i nr 855, numer księgi wieczystej: BB1Z/00042339/9, za kwotę nie niższą niż 11 500,00zł , słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych, równą wartości oszacowania sprzedawanego udziału operatem szacunkowym sporządzonym dnia23-07-2023r. Syndyk sprzedaje również udziały w innych nieruchomościach upadłego. Informacje oraz regulamin sprzedaży dostępne w biurze Syndyka oraz pod606 359 956. Pisemne oferty zakupu w formie listu przesyłki poleconej z napisem „oferta I.C.”, należy składać w terminie do31-12-2023r., na adres: Kancelaria Prawna Syndyk Janusz Grzechnik, ul. B. Krzywoustego 307 lok. 1U, 51-312 Wrocław.

5566700 zł
2 dnia plecy

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Janusz Grzechnik syndyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WR1F/GUp/56/2022, ogłasza, że na podstawie Postanowienia Sędziego-komisarza z dnia16-10-2023r., sprzeda z wolnej ręki, udział w nieruchomości położonej w Brzuśniku, gmina Radziechowy-Wieprz, powiat żywiecki, województwo śląskie. Do sprzedaży oferowane jest 1/12 udziału w prawie własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 4,1908ha (udział przeliczeniowy = ~3 492,33m ² ), położonych w Brzuśniku, gmina Radziechowy - Wieprz, oznaczonych geodezyjne jako działki nr 601, nr 659, nr 660, nr 943, nr 1083 i nr 1094, numer księgi wieczystej BB1Z/00042703/2, za kwotę nie niższą niż 55 667,00zł, słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych, równą wartości oszacowania sprzedawanego udziału operatem szacunkowym sporządzonym dnia23-07-2023r. Syndyk sprzedaje również udziały w innych nieruchomościach upadłego. Informacje oraz regulamin sprzedaży dostępne w biurze Syndyka oraz pod606 359 956. Pisemne oferty zakupu w formie listu przesyłki poleconej z napisem „oferta I.C.”, należy składać w terminie do31-12-2023r., na adres: Kancelaria Prawna Syndyk Janusz Grzechnik, ul. B. Krzywoustego 307 lok. 1U, 51-312 Wrocław.

Filtr