Syndyk sprzeda działki

Sortowanie:
Znaleziony: 9 ogłoszenie w kategorii Działki i grunty Polska: Wszystkie miasta
Syndyk sprzeda działki
Syndyk sprzeda działki
133 100 zł
nowe Kolbuszowa 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Agaty Krupy ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jagodnik, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie, jednostka ewidencyjna 180601_2 Cmolas, obręb: 0002 Jagodnik, o nr działki: 147/10 o powierzchni 0,1329 ha, nr działki: 147/11 o powierzchni 0,0990 ha, nr działki: 147/12 o powierzchni 0,0990 ha, nr działki: 147/9 o powierzchni 0,0644 ha. Działka nr ew. 147/10 ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej kategorii gminnej, natomiast działki nr ew. 147/11, 147/12 muszą przy sprzedaży mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną nr ew.147/9 o powierzchni 0,0644 ha. Nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz w sąsiedztwie zabudowy usługowej i terenów rolnych niezabudowanych. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział IV Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr: TB1K/00004055/1 Cena wywoławcza sprzedaży w/w nieruchomości wynosi : 133.100,00 zł ( sto trzydzieści trzy tysiące sto złotych ) do negocjacji (Nr ew. 147/10 – 46.500,00 zł, Nr ew. 147/11 – 32.700,00 zł, Nr ew. 147/12 – 32.700,00 zł, Nr ew. 147/9 – 21.200,00 zł ) Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem tel. 695494876, adresem email: kamilkorzeniec@op.pl lub w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.

Syndyk sprzeda działki w miejscowości Łapy- 80% oszacowania!
Syndyk sprzeda działki w miejscowości Łapy- 80% oszacowania!
3 981 zł
Łapy 30+ kilka dni temu

Przedmiotem konkursu ofert jest: 1) Prawo własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 4, o powierzchni 0,0154 ha, której wartość to kwota 77,00 zł; 2) Prawo własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 19, o powierzchni 0,2515 ha, której wartość to kwota 1 258,00 zł; 3) Prawo własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 62/2, o powierzchni 0,0792 ha, której wartość to kwota 422,00 zł; 4) Prawo własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 62/3, o powierzchni 0,1113 ha, której wartość to kwota 557,00 zł; 5) Prawo własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 65/2, o powierzchni 0,0666 ha, której wartość to kwota 355,00 zł; 6) Prawo własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 65/3, o powierzchni 0,0913 ha, której wartość to kwota 457,00 zł; 7) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 31, o powierzchni 0,7870 ha, którego wartość to kwota 1 312,00 zł; 8) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 322, o powierzchni 0,0260 ha, którego wartość to kwota 43,00 zł; 9) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 45, o powierzchni 0,0780 ha, którego wartość to kwota 130,00 zł; 10) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 147, o powierzchni 0,01 ha, którego wartość to kwota 17,00 zł; 11) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 148, o powierzchni 0,0340 ha, którego wartość to kwota 57,00 zł; 12) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 149, o powierzchni 0,0120 ha, którego wartość to kwota 20,00 zł; 13) Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy III, o nr 212, o powierzchni 0,0380 ha, którego wartość to kwota 63,00 zł; 14) Udział w wysokości 2/8 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 63/2, o powierzchni 0,0638 ha, którego wartość to kwota 85,00 zł; 15) Udział w wysokości 2/8 w prawie własności nieruchomości- działki położonej w mieście Łapy, obręb Łapy I, o nr 63/3, o powierzchni 0,0979 ha, którego wartość to kwota 123,00 zł; Działki nie posiadają założonych ksiąg wieczystych. Cena ww. działek to kwota 3.980,80 zł (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych 80/100), co stanowi 80% wartości oszacowania. Oferty należy składać do dnia 13 kwietnia 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa. Informuje się, że Narwiańskiemu Parkowi Narodowemu przysługuje prawo pierwokupu przedmiotu konkursu ofert na mocy art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.Szczegółowe warunki przetargu, operat szacunkowy nieruchomości oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: daniel.zablocki {{{{ mał }}}}} kdgir.pl (usuń nawiasy) Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KPC

Syndyk sprzeda- działki w miejscowości Zabrodzie- 50% wartości oszacowania!
Syndyk sprzeda- działki w miejscowości Zabrodzie- 50% wartości oszacowania!
15 750 zł
Wyszków 30+ kilka dni temu

Przedmiotem konkursu ofert są dwa udziały w wysokości 1/2 każdy w prawie własności nieruchomości, składających się z działek ewidencyjnych o nr 57/4, 57/7, 695, 696, 613 z obrębu 0021 Zabrodzie o łącznej powierzchni 0,9908 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie prowadzi księgę wieczystą o nr OS1W/00041263/7. Cena całości prawa własności to 15.750,00 zł, co stanowi 50% wartości oszacowania nieruchomości.Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na poszczególne działki, gdzie cena wywoławcza stanowi kwotę wskazanej poniżej działki:a) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 57/4 i 57/7 o powierzchni 1 108 m2 za cenę 3.100,00 zł;b) prawo własności nieruchomości gruntowej leśnej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 695 i 696 o powierzchni 5 200 m2 za cenę 7.700,00 zł; c) prawo własności nieruchomości gruntowej leśnej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 613 o powierzchni 3 600 m2 za cenę 4.950,00 zł.Oferty należy składać do dnia 25 maja 2021 r. na adres: KancelariaSyndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.Syndyk informuje, że przedmiotem przetargu są dwa udziały 1/2 w prawie własności ww. nieruchomości. W przypadku składania ofert na całość prawa własności wymagane jest złożenie ofert do dwóch konkursów ofert. W przypadku złożenia oferty wyłącznie na udział 1/2 w prawie własności ww. nieruchomości wszystkie ceny wymienione w niniejszym ogłoszeniu należy pomniejszyć o połowę.Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 103/19 lub 106/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Stańczak lub Anny Stańczak” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oznaczenie działki na którą składana jest oferta.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2021 r. w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: daniel.zablocki(@)kdgir.pl (usuń nawiasy)Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KPC

Syndyk sprzeda prawo własności działki rolnej oraz udział w prawie własności.
Syndyk sprzeda prawo własności działki rolnej oraz udział w prawie własności.
148 zł
Dąbrowa Tarnowska 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt VIII GUp 480/18/S, informuje, że na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 5 czerwca 2021 uzyskał zgodę na sprzedaż z wolnej ręki następujących składników masy upadłości: 1. prawa własności działki niezabudowanej nr 355, obr. 0002 o powierzchni 0,04 ha, położonej we wsi Demblin, gmina Wietrzychowice, woj. małopolskie, opisanej księgą wieczystą nr TR1D/00072772/8, prowadzoną przez Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej, za cenę nie mniejszą niż 148,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem złotych, zero groszy), 2. udziału w wysokości 1/16 części w prawie własności działki nr 105/1, obr. 0002 o powierzchni 0,13 ha, zabudowanej starym budynkiem mieszkalnym, położonej we wsi Demblin, gmina Wietrzychowice, woj. małopolskie, opisanej księgą wieczystą nr TR1D/00040677/9 prowadzoną przez Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej, za cenę nie mniejszą niż 211,00 zł (słownie: dwieście jedenaście złotych, zero groszy), Szczegółowy opis i oszacowanie działki i udziału zawarte są w operacie szacunkowym, który znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie (tel.: 606 876 456, adres mailowy: konkursofertsjz@op.pl) oraz w aktach sprawy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sygn. akt VIII GUp 480/18/S. Nieruchomość można oglądać w dniach od 21 do 22 czerwca 2021 r, po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem. Sprzedaż działek i udziału odbędzie się w formie konkursu ofert, za ceny nie mniejsze niż podane w ogłoszeniu, stanowiące 25% ich oszacowanych wartości rynkowych. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w języku polskim w terminie do 23 czerwca 2021 do godziny 11.00 w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie i wpłacenie w tym terminie wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej na rachunek bankowy funduszów masy upadłości. Szczegółowy regulamin konkursu ofert znajduje się w kancelarii syndyka. Oferty można też przesłać listem poleconym na adres kancelarii syndyka z tym, że o ważności dotrzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii, a nie data jej nadania. O ważności wpłaty decyduje natomiast data uznania rachunku bankowego. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2021 r o godzinie 17.00 w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania, tj. do momentu podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości.

Syndyk sprzeda działkę - JODŁOWNIK
Syndyk sprzeda działkę - JODŁOWNIK
35 750 zł
Limanowa 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda działki budowlane 0,1500ha w Pogorzanach, gmina Jodłownik .65% wartości oszacowania tj. 35 750,00plnSzczegółowy regulamin konkursu, opis i operat szacunkowy nieruchomości do dyspozycji zainteresowanych w Biurze Syndyka lub drogą elektroniczną na wniosek przesłany na adres: s.dudek@jjt-kancelaria.pl

Syndyk sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową
Syndyk sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową
Pasłęk 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 98,84 m2 i trzema budynkami gospodarczymi, stanowiąca działki ewidencyjne nr 49/1, 49/2. 49/3 ( obręb nr 0019) o łącznej powierzchni 7.500 m2 , KW nr EL1B/00008014/7 i EL1B/00023815/3. zlokalizowane w miejscowości Plajny 2, gmina Godkowo, powiat elbląski za cenę wywoławczą 80 000,00 zł. Oferty należy składać w terminie do dnia 24 marca 2021 r. na adres : Syndyk Masy Upadłości ul. Wały Piastowskie 1/1508. Bliższych informacji udziela syndyk pod tel. 503-44-18-63, lub drogą elektroniczną adamfenixbgz@gmail.com.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną w Olsztynie
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną w Olsztynie
2 319 288 zł
Olsztyn 30+ kilka dni temu

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego SA w Olsztynie sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną w Olsztynie przy ul. Basieńki, składającą się z działek nr 33/1, 33/6, 33/2, 33/3, obręb 153 (KW nr OL1O/00055429/6), działek nr 32/11, 32/7, obręb 153 (KW nr OL1O/00057521/5) i działki nr 31/52, obręb 153 (KW nr OL1O/00012292/3) - o łącznej powierzchni 2,3570 ha – za cenę nie niższą niż 2.319.288 zł (cena zawiera podatek VAT).W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.Sprzedaż prowadzona jest w trybie konkursu ofert. Oferty cenowe należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel.(89)5273230 - w terminie do dnia 9 lipca 2021r. Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, wskazanie mienia którego dotyczy oraz dokładne określenie zaproponowanej ceny. O wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie oraz warunkach sporządzenia umowy przedwstępnej, w tym wysokości wymaganego wadium (10% zaoferowanej ceny) - oferent zostanie zawiadomiony pisemnie. Szczegółowe informacje dostępne są w Internecie na stronie www syndykolsztyn eu oraz syndyk eu. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Tel. do syndyka 502 957 530.

Syndyk sprzeda nieruchomość w Starej Rudej
Syndyk sprzeda nieruchomość w Starej Rudej
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²23 zł/m²
Powierzchnia7002 m²
Typrolna

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości, prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Stara Ruda, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 40/1 o powierzchni 0,7002 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1W/00034754/9 za cenę nie niższą niż 164.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych brutto). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2021 r. osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 14 kwietnia 2021 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa, w godz. 8.00 - 16.00. Szczegółowe informacje pod adresem mailowym ka*******a@k*****************.pl lub nr telefonu 732 713 111.

zmniejszenie ceny sprzedaż udziałów w nieruchomościach w Proboszczowie
zmniejszenie ceny sprzedaż udziałów w nieruchomościach w Proboszczowie
80107 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia6 275
Cena za m²12.77 zł/m²

Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda udziały w prawie własności nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej w Proboszczowie, za 2/3 ceny rynkowej - II postąpienie, zmniejszenie ceny o 33%, udziałów w nieruchomościach w Proboszczowie, określonej przez Biegłego Sądowego z zakresu wyceny nieruchomości; razem lub osobno; 1. udziału w wysokości 21/96 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Proboszczowie o nr działki 1163/2, o pow. 0,56 ha, objętej księgą wieczystą o nr LE1Z/00018675/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Złotoryi, o wartości rynkowej – 60.944,00 zł za kwotę 40.629,33 zł 2. udziału w wysokości 1/16 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Proboszczowie o nr działki 1163/1 i 1163/3, o pow. 0,38 ha, objętej księgą wieczystą o nr LE1Z/00044019/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Złotoryi, o wartości rynkowej – 2.959,00 zł. za kwotę 1.972,67 zł 3. udziału w wysokości 5/8 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej (uchwalony plan miejscowy pod zabudowę jednorodzinną) położonej w Proboszczowie o nr działki 1166, o pow. 0,77 ha, objętej księgą wieczystą o nr LE1Z/00012403/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Złotoryi, o wartości rynkowej – 56.258,00 zł. za kwotę 37.505,33 zł. Lokalizacja na stronie https:// mapy.geoportal.gov.pl w zakładce - wyszukiwarka - działek – wpisać nr - 022603_2.0005.1166 lub 022603_2.0005.1163/1 lub 022603_2.0005.1163/2 lub 022603_2.0005.1163/3 W przypadku zainteresowania nabyciem określonych udziałów, na wskazany adres e-mail, zostanie przesłany wyciąg z opisu i oszacowania wskazanej działki, oraz kopie mapek ewidencyjnych poszczególnych nieruchomości. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszej propozycji sprzedaży w/w udziałów w nieruchomości upadłego w każdym czasie bez podania przyczyn. Wszystkie koszty związane ze sprzedażą ponosi kupujący. Ofertę zakupu udziału w w/w nieruchomościach, z ceną nie niższą od wywoławczej, należy złożyć w termine do 20-06-2021r., na adres; e-mail. Wygrywa oferta z najwyższą ceną. Zgodnie z art. 313 Prawa Upadłościowego; 1. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości. 2. Sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej .. Podstawą do wykreślenia praw, które wygasły na skutek sprzedaży, jest prawomocny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej. Podstawą wykreślenia hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomości.

Filtr