Wszystkie ogłoszenia w kategorii Działki i grunty

Sortowanie:
Znaleziony: 255 ogłoszenie w kategorii Działki i grunty w Łódź
Dzialka 3000m2 Las
Dzialka 3000m2 Las
320000 zł
nowe Łódź dzisiaj
RodzajDziałki rolno-budowlane
Powierzchnia3 100
Cena za m²103.23 zł/m²

Sprzedam dzialke ponad 3000m2 ..ogrodzona..woda prad siła studnia glebinowa. 200 metrow od lasu Okręglik....super dojazd..

Sprzedam Działka Łódź Górna Ruda Pabianicka ul. Starogardzka 49
Sprzedam Działka Łódź Górna Ruda Pabianicka ul. Starogardzka 49
575000 zł
nowe Łódź dzisiaj
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 000
Cena za m²575 zł/m²

Sprzedam Działkę Łódź Górna- Ruda Pabianicka. Bardzo dobra lokalizacja. Działka pow. 900m²≈23x39m. Numer działki 375 ( Marysin/ Ruda Pabianicka). Nieruchomość mieści się przy ul. Starogardzkiej 49. Wszystkie media w ulicy- woda, prąd, kanalizacja, gaz, toya. Warunki techniczne od gestorów sieci wydane. Budynki w granicy działki tył (zachód) i 70% długości działki od południa co daje świetne możliwości budowy w granicy pomieszczenia gospodarczego garażu itp. bez utraty 3-4m z każdej strony!!! Można budować budynek gospodarczy w kształcie "L" ( parter, piętro) + budynek mieszkalny- duże możliwości adaptacyjne. Bardzo dobrze widać to w Geoportal. Wykonany szeroki wjazd z ulicy na posesję. Odcinek ulicy bez wylotu, minimalny ruch samochodowy - jedynie mieszkańcy. W zasięgu 300-400m ośrodek zdrowia, przedszkole, szkoła, centrum handlowe Pabianicka, przystanek tramwajowy, autobusowy, bank poczta, port łódź-ikea. Sprzedaż prywatna, nieruchomość jest moją własnością, dla osób szukających większej powierzchni możliwość dokupienia z działką nr 378 Polecam i zapraszam.

Działka z WZ doskonała lokalizacja
Działka z WZ doskonała lokalizacja
189000 zł
nowe Łódź wczoraj
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 119
Cena za m²168.9 zł/m²

Na sprzedaż działka w pięknej okolicy z dobra komunikacja z centrum miasta (ok 9 - bliskość natury - bliskości centrum miasta - bliskość szkoły/ przedszkola sklepy itp. Dzialka budowlana z wydanymi WZ , zlokalizowana przy ul. Popielarnej 50 w Łodzi. Media: realizowany jest projekt sieci wodnej oraz siedzi gazowej. Dojazd do działki droga asfaltowa od ul. Jugosłowiańskiej lub nieutwardzony od ul. Pomorskiej. Rozważę zamianę na jakies mieszkanie w Łodzi. Tel: 78*****52

Działka ROD Łódź
Działka ROD Łódź
82000 zł
Łódź 2 dnia plecy
RodzajOgródek działkowy
Powierzchnia300
Cena za m²273.33 zł/m²

Działka w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Ciżemka" na obrzeżach miasta Łodzi, przy ul. Sianokosy. Na działce woda, prąd i szambo. Domek murowany (przedpokój, pokój, kuchnia, toaleta) z piwnicą + taras W pokoju fotel rozkładany do spania i łóżko. Nowa altana drewniana z wyłożoną kostką Prysznic ogrodowy Działka bardzo zadbana. Całe wyposażenie i wszystkie narzędzia zostają. Bezpłatny parking ogrodzony z bramą na klucz. Pinezka https://maps.app.goo.gl/sBeJwLs7Sooi7JZq9

Działka ROD Bałuty
Działka ROD Bałuty
49000 zł
Łódź 3 kilka dni temu
RodzajOgródek działkowy
Powierzchnia300
Cena za m²163.33 zł/m²

Sprzedam działkę Rod 300m2. Woda i prąd z licznika. Domek murowany,toaleta. Ul.Zródłowa Łódź

Nieruchomość zabudowana - Łódź, ul. Burtowa
Nieruchomość zabudowana - Łódź, ul. Burtowa
589000 zł
Łódź 3 kilka dni temu
Powierzchnia688
Cena za m²856.1 zł/m²

ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY UPADŁOŚCIOWEJ NIERUCHOMOŚCI Zawiadamia się o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 589.000,00 złotych (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) nieruchomości w postaci: prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Burtowej 5 w Łodzi, działka nr 146, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW LD1M/(użyj formularza kontaktowego) przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, o wartości oszacowania równej 589.000,00 złotych (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), przy czym 1/2 udziału w prawie własności tej nieruchomości podlega sprzedaży w ramach postępowania prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Łodzi, Sądem Gospodarczym, XIV Wydziałem ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie sygnatura akt: XIV GUp 968/21, natomiast 1/2 udziału w prawie własności tej nieruchomości podlega sprzedaży w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym w Łodzi, Sądem Gospodarczym, XIV Wydziałem ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie Sygnatura akt: XIV GUp 185/19, przy zachowaniu następujących warunków: 1) uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych; do podmiotów zagranicznych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 1061) 2) oferta pod rygorem jej odrzucenia – powinna zawierać: a. firmę i siedzibę (w przypadku osób fizycznych - imię, nazwisko i adres zamieszkania, nr PESEL oferenta), b. w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru dokumentujący prawo do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu przez osobę, która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji. Pełnomocnictwo do udziału w konkursie ofert oraz do złożenia oświadczeń wymaganych niniejszym regulaminem powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwa udzielone adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W przypadku podmiotów zagranicznych należy załączyć tłumaczenie dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. c. oferowaną cenę nabycia w wartości netto wyrażoną kwotowo i słownie, która nie może być niższa, niż wskazana cena wywoławcza, d. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i przyjęciu go bez zastrzeżeń, e. oryginalny podpis oferenta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach, f. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży (konkursu ofert) i przyjęciu go bez zastrzeżeń, g. dowód wpłaty wadium, h. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem. 3) Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta - Łódź - Burtowa” oraz nadesłana listem poleconym lub przesyłką kurierską (bezwzględnie przesyłką rejestrowaną) na adres: Kancelaria Syndyka Joanny Gałązki, Al. 1 Maja 87 lok. 211 w Łodzi, w terminie do dnia 28 lutego 2023 roku (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu na wskazany adres. Oferty można składać również osobiście w kancelarii syndyka Al. 1 Maja 87 p. 211, Łódź do dnia 28 lutego 2023 roku do godziny 15.00. 4) przystępujący do konkursu powinien wpłacić wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym datę otwarcia i rozpoznania ofert (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy wskazany) w wysokości stanowiącej 10% ceny wywoławczej, a więc w kwocie 58.900,00 złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych) i załączyć dowód wpłaty do składanej oferty, przy czym połowę wartości wadium tj. kwotę 29.450,00 .zł  (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy o numerze (użyj formularza kontaktowego) prowadzony przez syndyka masy upadłości Joannę Gałązkę, a dowód wpłaty należy załączyć do składanej oferty, pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpoznania, natomiast połowę wartości wadium tj. kwotę 29.450,00 zł  (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy o numerze (użyj formularza kontaktowego) prowadzony przez syndyka masy upadłości Dorotę Borkowską, a dowód wpłaty należy załączyć do składanej oferty, pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpoznania.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs ofert zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs ofert, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka; 5) otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w dniu 01 marca 2023 roku, a rozstrzygnięcie, co do wyboru oferty zostanie stwierdzone protokołem; 6) cena sprzedaży nieruchomości brutto pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży; 7) wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży, w tym podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty notarialne i sądowe obciążają nabywcę. Jeśli przepisy ustawy o podatku VAT to przewidują, do ceny sprzedaży zostanie doliczony odpowiednio podatek VAT. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na nabywcę przechodzą pożytki, podatki i inne daniny publiczne przypadające z przedmiotu sprzedaży; świadczenia publicznoprawne niepowtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu zawarcia umowy sprzedaży w  formie aktu notarialnego lub po tym dniu; 8) dodatkowe warunki sprzedaży określa regulamin konkursu ofert oraz postanowienie Sędziego Komisarza zezwalające syndykowi na sprzedaż nieruchomości, z którymi można zapoznać się w kancelarii syndyka po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie: (użyj formularza kontaktowego), (użyj formularza kontaktowego). Ze składnikiem majątku Upadłego podlegającego sprzedaży oraz dodatkowymi warunkami sprzedaży można się zapoznać po uzgodnieniu terminu (numer telefonu: (użyj formularza kontaktowego)).Dodatkowe informacje:Przedmiotowa działka nr 146 zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 2-kondygnacyjnym. Budynek zlokalizowany jest we wschodniej części działki i usytuowany frontem równolegle do linii prze-biegu drogi. Powierzchnia zabudowy wynosi zgodnie z danymi ewidencji gruntów 153 m2. W zachodniej części działki usytuowany jest budynek warsztatowy o pow. zabudowy 115 m2. Grunt działki nr 146 zabudowany jest w ok. 39%. Intensywność zabudowy mierzona relacją powierzchni użytkowej budynków do powierzchni gruntu wynosi ok. I=46%. Wjazd na teren nieruchomości odbywa się od strony wschodniej z drogi o nawierzchni bitumicznej (ul. Burtowa). Działka częściowo utwardzona na potrzeby komunikacji wewnętrznej (utwardzenie z kostki granitowej oraz z płyt betonowych chodnikowych). Ponadto działka porośnięta roślinnością niską, średnią i wysoką (trawnik), za domem mieszkalnym urządzony ogród przydomowy. Widoczne niewielkie nierówności terenu, lecz w przeważającej części teren działki płaski. Teren działki jest ogrodzony, ogrodzenie z siatki stalowej na słupach stalowych, z elementów stalowych na cokole murowanym o widocznym stopniu zużycia. Brama i furtka stalowe.

Działka rekreacyjna - rolna Łódź 30 arów
Działka rekreacyjna - rolna Łódź 30 arów
70000 zł
Łódź 4 kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia2 999
Cena za m²23.34 zł/m²

Na sprzedaż prywatna działka rekreacyjna o statusie rolna o powierzchni 2999 m2. Media w drodze przed działką: Prąd (podłączony) i Woda (do podłączenia). Numer działki: 103 obręb B-57, położona przy ulicy Okręglik bez numeru, w Łodzi. Wymiary 20m x 150m. Aby dojechać na działkę, należy w "Mapy Google" wpisać Sokołowska 5A i na przeciwko, po lewej stronie znajduje się działka. Działka do celów rekreacyjnych lub rolnych. Obecnie część działki ogrodzona, postawione na niej zadaszenie i latryna. Dojazd do działki z dwóch stron. tel. 793 425 trzy siedem trzy

Górski mikroklimat w mieście
Górski mikroklimat w mieście
700000 zł
Łódź 4 kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 800
Cena za m²388.89 zł/m²

Na sprzedaż dwie działki na Rudzie Pabianickiej. Położone są na lekkim wzniesieniu z bezpośrednim widokiem na las Ruda Popioły co dodaje im niezwykłego klimatu. Objęte są planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną rezydencjonalną.  Wymiary jednej z nich to około 35x50m. Dojazd szutrową drogą utwardzoną.  -Przyłącze energetyczne w ulicy. -Projektowany wodociąg (obecnie w odległości 150 metrów podobnie jak kanalizacja) -Możiwość wykopania studni głębinowej -Gaz w odległości 220 metrów choć przy obecnych realiach o wiele lepiej sprawdzi się pompa ciepła. Gdyby pojawiły się pytania proszę o kontakt telefoniczny. Oferta ma charakter informacyny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego

Dzialki Uroczysko Lublinek do wynajęcia
Dzialki Uroczysko Lublinek do wynajęcia
300 zł
Łódź 4 kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia300
Cena za m²1 zł/m²

Posiadam do wynajęcia w celach rekreacyjnych działki rolne w okolicy Uroczyska Lublinek (ul. Pilotów) . Cena jaka mnie interesuje to 1 pln, za metr na miesiąc. Minimalna wielkość działki 300m kwadratowych.

Gotowa inwestycja budowlana w SUPER lokalizacji
Gotowa inwestycja budowlana w SUPER lokalizacji
599000 zł
Łódź 5 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia900
Cena za m²665.56 zł/m²

Na sprzedaż gotowa inwestycja budowlana Posiadamy wszelką dokumentacje wraz z biznesplanami. Budowa jest w trakcie, dla przyszłego inwestora zaplanowane są od razu kolejne etapy realizacji wraz z zakupionymi materiałami.Do inwestycji możemy udostępnić listę kontaktów do wykonawców zaplanowanych robót.Całkowita wielkość inwestycji (działka + roboty budowlane) szacujemy na 1,3 mln zł.Przy bezpiecznych założeniach zakładamy zwrot z inwestycji ROI na poziomie 20%Możliwość zakupu samej inwestycji lub całej spółki z o.o.Dokładne wyliczenia i pełną informacje przedstawimy dla zainteresowanych na spotkaniu.

Oaza spokoju w mieście: piękne działki na Widzewie (wuzetka, 200zł/m2)
Oaza spokoju w mieście: piękne działki na Widzewie (wuzetka, 200zł/m2)
600000 zł
Łódź 5 dni plecy
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia3 000
Cena za m²200 zł/m²

Dzień dobry, Sprzedam dwie działki o powierzchni 3000m2 każda, z warunkami zabudowy na Widzewie przy ul. Gminnej. Działki znajdują się w zabudowie jednorodzinnej i są otoczone z trzech stron lasem. Szerokość działek to 20m, a możliwa powierzchnia zabudowy wynikająca z warunków zabudowy to 7%, przy czym procent powierzchni użytkowej może być większy z uwagi na powierzchnię piętra lub poddasza. Dodatkowo, każdą z działek można podzielić na dwie mniejsze i wybudować na nich łącznie cztery domy o powierzchni zabudowy ok. 105m2 każdy. Media czyli prąd, energia, gaz, woda znajdują się w ul. Gminnej. W okolicy panuje spokój i cisza, co jest idealne dla osób ceniących sobie wypoczynek na łonie natury. Atutem jest też bliskość centrum miasta. Zainteresowanych proszę o kontakt. Numery identyfikacyjne działek w geoportalu: 106106_9.0038.519; 106106_9.0038.520

Działka budowlana 145zł/m2  Łódź Nowosolna z W.Z.
Działka budowlana 145zł/m2 Łódź Nowosolna z W.Z.
222000 zł
Łódź 6 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 531
Cena za m²145 zł/m²

Sprzedam działkę budowlaną położoną w Łodzi w sąsiedztwie ul.Wiączyńskiej 48 z Warunkami Zabudowy na dom do 180m2. WYDANE DECYZJE - działka 141/7 wielkość 1531 m2 ( szerokość 27m - długość ponad 56m. cena 145 zł m2) - częściowo ogrodzona już. - działka 141/6 wielkość 1541 m2 { SPRZEDANA - SPRZEDANA - SPRZEDANA } Dojazd do nich drogą utwardzoną z przedłużenia ul. Mileszki./ Gerberowej. Prąd na działkach wydane decyzje z podłączeniem i realizacją. Woda , gaz, tel, w ulicy Wiączyńskiej., w sąsiedztwie domy jednorodzinne zamieszkałe i w trakcie budowy, w bliskiej okolicy Las Wiączyński około 500 m. WSZYSTKICH OBSERWUJĄCYCH zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź e-mailowego jak również i na miejsce nieruchomości .

Działka - zabudowa wielorodzinna z pozwoleniem na budowę
Działka - zabudowa wielorodzinna z pozwoleniem na budowę
14000000 zł
Łódź 6 dni plecy
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia17 665
Cena za m²792.53 zł/m²

ŁÓDŹ - OLECHÓW (UL. PRZYBYSZEWSKIEGO / AL. KSIĄŻĄT POLSKICH) TEREN O POWIERZCHNI 17 665 M2 Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ ORAZ PROJEKTEM POD ZABUDOWĘ WIELOMIESZKANIOWĄ Przedmiotem sprzedaży jest teren inwestycyjny przylegający do lasu położony w Łodzi z przeznaczeniem pod zabudowę wielomieszkaniową w dzielnicy Łódź-Widzew. W bliskim otoczeniu zabudowy jednorodzinnej oraz bogatej oferty punktów usługowo-handlowych. Prawomocne pozwolenie na budowę wraz z warunkami zabudowy oraz kompletnym projektem zakładający zabudowę 5-cioma budynkami o łącznej powierzchni: 9950 PUM. Przemyślany projekt. Korzystne rozkłady mieszkań i ciągów komunikacyjnych. Dostęp do wszystkich mediów miejskich: ciepło miejskie, kanalizacja, wodociąg, prąd, gaz, internet. Kompletna dokumentacja geologiczna i na rozbiórkę starych zabudowań na terenie. Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się ze szczegółową ofertą!

Działka budowlana 1184m ul. Listopadowa Stoki
Działka budowlana 1184m ul. Listopadowa Stoki
395000 zł
Łódź 6 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 184
Cena za m²333.61 zł/m²

Na sprzedaż działka budowlana idealnie nadająca się pod zabudowę domu jednorodzinnego w pięknej i spokojnej okolicy. Na działce są gotowe przyłącza wody i prądu, gaz w ulicy. Powierzchnia działki to 1184m w tym droga wewnętrzna. Ogłoszenie bez pośredników. Kontakt pod nr: (użyj formularza kontaktowego)

Wynajmę działkę użytkową Łódź Górna
Wynajmę działkę użytkową Łódź Górna
8750 zł
Łódź 6 dni plecy
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia2 500
Cena za m²3.5 zł/m²

Wynajmę działkę utwardzoną, uzbrojoną o powierzchni 2,500 metrów na działalność usługowo handlową. Działka znajduje się w dzielnicy Górna w rejonie Dworca Łódź Chojny. Okolica jest dobrze skomunikowana i ruchliwa. Teren ogrodzony. Woda, prąd, szambo z możliwością podpięcia się do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Mileszki, atrakcyjna działka budowlana
Mileszki, atrakcyjna działka budowlana
198000 zł
Łódź 7 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 680
Cena za m²117.86 zł/m²

Do sprzedaży piękna działka budowlana o pow. 1682 m2 położona na lekkim wzniesieniu.Aktualna Decyzja o warunkach zabudowy dla domu jednorodzinnego.Doskonały dojazd z drogi Łódź-Warszawa, jednocześnie odległość od drogi głównej jest wystarczająca dla zachowania ciszy i spokoju, dogodny dojazd również do centrum miasta. Wspaniale nadaje się na usytuowanie domu mieszkalnego, sprzyja temu otoczenie nowoczesnych domów oraz malowniczych terenów spacerowych.  PRZEZNACZENIE: działka pod budownictwo mieszkaniowe.OGRODZENIE: brak.WYMIARY: ok. 40x42m.NASADZENIA: pojedyncze drzewa i samosiejki.SĄSIEDZTWO: domy jednorodzinne. ZABUDOWA: brak,UZBROJENIE: kanalizacja sanitarna, gaz i prąd w ulicy przy działce, możliwość wiercenia studni głębinowej. KOMUNIKACJA: droga utwardzona.Numer licencji pośrednika odpowiedzialnego zawodowo: 8782.Uwaga: Dane o ofercie pochodzą od oferującego i mają charakter informacyjny.  Oferta może być w danej chwili nieaktualna. Prosimy o kontakt.

Działka inwestycyjna z dwiema kamienicami
Działka inwestycyjna z dwiema kamienicami
35000000 zł
Łódź 8 dni plecy
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia995
Cena za m²35175.88 zł/m²

ŁÓDŹ - ŚRÓDMIEŚCIE (UL. PIOTRKOWSKA / UL. ŻWIRKI) DWIE KAMIENICE ORAZ DZIAŁKA Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ WRAZ Z PROJEKTEM POD ZABUDOWĘ USŁUGOWO-MIESZKANIOWĄ Przedmiotem sprzedaży są dwie kamienice oraz działka pod budowę w doskonałej lokalizacji - ścisłe centrum Łodzi u zbiegu ulicy Piotrkowskiej i Żwirki. Doskonale skomunikowana w bliskim sąsiedztwie deptaku, pełnej zabudowy mieszkaniowej oraz bogatej oferty punktów usługowo-handlowych. Wydane zostało prawomocne pozwolenie na budowę nowego budynku wraz z warunkami aranżacji kamienic oraz kompletnym projektem dla całej nieruchomości o łącznej powierzchni: 4000 PUM. Na chwilę obecną w kamienicach wynajęte są dwa lokale usługowe na parterach, które przynoszą comiesięczny zysk. Przemyślany projekt. Korzystne rozkłady mieszkań i ciągów komunikacyjnych. Możliwość aranżacji pod usługi bądź mieszkania. Dostęp do wszystkich mediów miejskich: ciepło miejskie, kanalizacja, wodociąg, prąd, gaz, internet. Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się ze szczegółową ofertą!

Sprzedam działki budowlane 4242 m2  i 3000 m3
Sprzedam działki budowlane 4242 m2 i 3000 m3
690000 zł
Łódź 9 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia3 000
Cena za m²230 zł/m²

Do sprzedania dwie duże ładne działki. Dla działek wdanie warunki zabudowy 1/ W drodze prąd 2/ 150 m do ujęcia gazu (możliwość poprowadzenia w drodze) Działki zlokalizowane w gminie Łódź Widzew między ulicą Gminną 49 a Ziemiańską 92 Działki położone są w spokojnej okolicy, w pobliżu zabudowy jednorodzinnej i terenów zielonych, lasów nieopodal stadniny koni. W odległości od działek rozciąga się widok na dolinkę rzeki Ner Działka nr 1 4242 m2 nr ewidencyjny 107/3 cena 975 000 pln + udział w drodze działka nr 2 3000 m2 nr ewidencyjny 111/13 cena 690 000 pln + udział w drodze

Działkę z budynkami SPRZEDAM
Działkę z budynkami SPRZEDAM
1600000 zł
Łódź 9 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 800
Cena za m²888.89 zł/m²

Sprzedam działkę z budynkami mieszczącą się przy drodze wylotowej z Łodzi, okolice ulicy Strykowskiej. Skopiuj link aby obejrzeć zdjęcia z działki https://youtu.be/ThIc4V7-280

Działka na sprzedarz. Nowosolna
Działka na sprzedarz. Nowosolna
400000 zł
Łódź 9 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 996
Cena za m²200.4 zł/m²

Witam. Mam do sprzedania piekna dzialke na pograniczu Łodzi i Natolina w gminie Nowosolna. Działka bez zadnych wad typu uciazliwe sasiedztwo, zaniedbany teren. Powodem sprzedazy jest przeprowadzka za granice. Prosze o kontakt osoby zainteresowane. Jesli nie odbiore prosze o sms. Pozdrawiam, Piotr

Działka Łódź Widzew z warunkami zabudowy 6 domów.
Działka Łódź Widzew z warunkami zabudowy 6 domów.
850000 zł
Łódź 9 dni plecy
RodzajDziałki rolno-budowlane
Powierzchnia6 190
Cena za m²137.32 zł/m²

Sprzedam działkę o powierzchnia 6190 m2. ,szerokość działki 48 m Działka położona jest w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny nr działki 162. Działka posiada warunki zabudowy na 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących. Sąsiednie działki w okolicy są już zabudowane. Działka szeroka, czysta, niezarośnięta. Droga asfaltowa, w ulicy prąd, gaz, kanalizacja, woda, internet.

Łódź Mileszki działka budowlana z WZ - sprzedam
Łódź Mileszki działka budowlana z WZ - sprzedam
327600 zł
Łódź 9 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 337
Cena za m²245.03 zł/m²

Sprzedam działkę z WZ. Działka jest ogrodzona, bez nasadzeń. Wymiary działki ok.45m x 26m Łączna powierzchnia 1337m2 Wszystkie media przy działce woda, prąd, gaz, światłowód. Utwardzona wewnętrzna droga dojazdowa.Ogłoszenie bezpośrednio od właściciela.

Działka Złotno ul. Muszkieterów
Działka Złotno ul. Muszkieterów
400000 zł
Łódź 10 dni plecy
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia1 080
Cena za m²370.37 zł/m²

Sprzedaż działki rolnej z WZ. Prąd przyłączony. Woda do odwiercenia studni głębinowej. Gaz , można przyłączyć. Bezpośrednia okolica - nowa zabudowa jednorodzinna. 

Dzialka rolna  1200m2
Dzialka rolna 1200m2
110000 zł
Łódź 10 dni plecy
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia1 200
Cena za m²91.67 zł/m²

Witam mam na sprzedaż dzialke rolna o wymiarze 1200m2 . Dzialke obejmuje niestety plan zagospodarowania przestrzennego , przed planem byla mozliwosc budowy domu jednorodzinnego niestety decyzja jest niewazna poki wszedl plan w 2021. Nadal walczymy zeby mozna bylo cos postawic na dzialce poniewaz mamy wszystkie decyzje nawet możliwości dostepu wody i media. Na dzien dzisiejszy sprzedaje dzialke jako rolna. Dzialka na ulicy zolwiowej 44 modrzew. Nr dzialki 82/3

Działka 7733 + Pałac + fenomenalna lokalizacja
Działka 7733 + Pałac + fenomenalna lokalizacja
4000000 zł
Łódź 11 dni plecy
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia7 733
Cena za m²517.26 zł/m²

Nieruchomość położona w bardzo dobrej lokalizacji w dzielnicy Łódź-Górna między ulicami Pabianicką i Starorudzką (osiedle: Ruda Pabianicka). Okolica: Ruda Pabianicka ma bogatą historię... Niegdyś była jednym z ulubionych miejsc rekreacyjnych położonych w pobliżu Łodzi. Dziś Ruda przeżywa renesans, stare wille zostały zrewitalizowane i powstały w nich luksusowe apartamenty. Znacząco rozwinęła się tu infrastruktura. Ulica Pabianicka (niegdyś nazywana Szosą Pabianicką) stanowi trasę wylotową z Łodzi w kierunku Wrcławia przez miasto Pabianice. Średni dobowy ruch na tej drodze mierzony jest w tysiącach pojazdów. Co do komunikacji miejskiej to przystanki znajdują się 100 metrów od bramy wejściowej i kursuje tu większość lini tramwajowych (2, 3A, 3B, 4, 5, 7, 8A, 8B, 11A, 11B, 15, 16, 16) oraz autobusowych (50B, 50C, 62, 63, 68, 75A, N4A, N4B, N4C, Z41). Dodatkowe informacje o nieruchomości: Łączna powierzchnia gruntu wynosi 7733 mkw i obecnie jest podzielona na 3 działki W środkowej części działki znajduje się zabytkowa willa Petera Hazenklewera o powierzchni użytkowej 750 mkw. Podlega ona konserwatorowi zabytków (ogrodzienie nieruchomości jak i jej pozostałe części nie podlegają nadzorowi konserwatora). Prace wykonane w pałacu: -nowy dach oraz więźby dachowe -nowe kominy -wymienione stropy -nowe betonowe schody wewnętrzne i zewnętrzne -odtworzona elewacja zewnętrzna budynku -nowa izolacja fundamentów -doprowadzenie mediów -odtworzona oranżeria W południowo zachodniej części działki rozpoczęta jest budowa restauracji (obecnie stan surowy) o powierzchni 1024 mkw. Posiadamy wymagane projekty architektoniczne, plan zagospodarowania terenu jak i wszelkie pozwolenia na budowę kompleksu hotelowo-gastronomicznego. Nie wykluczamy zmiany przeznaczenia nieruchomości na inne cele np: - Adaptacja pod centrum biznesowo - konferencyjne - Zmiana przeznaczenia gruntu pod zabudowę wielorodzinną - Adaptacja pod klinikę medyczną Podana cena jest ceną netto i podlega opodatkowaniu VAT Historia tego obiektu zaczęła się gdy, Peter Hasenklever, który w 1893 roku przy ówczesnej „szosie pabianickiej” - tak wtedy nazywano dzisiejszą ulicę Pabianicką, której patronem przed II wojną światową był Stanisław Staszic - uruchomił fabryczkę zatrudniającą 10 robotników i produkującą farby do barwienia bawełny i jedwabiu. To właśnie on wybudował dla siebie stylowy, eklektyczny dom, natomiast z firmą angielską Read Holiday and Sons, głównym producentem farb anilinowych, założył spółkę Rosyjska Fabryka Anilany. Po pewnym czasie Hasenklever zlikwidował fabrykę, sprzedał większość działki, a sobie zostawił jedynie willę z otoczeniem. Nabywcą okazał się Rudolf Keller, który do tego czasu był znany jako właściciel pałacyku z narożną wieżyczką u zbiegu ulic Gdańskiej i Zielonej (dziś należy on do angielskiego aktora Maksa Ryana). Keller rozbudował dawną fabrykę Hasenklevera i obok w latach 1912-13 postawił neobarokową rezydencję z kolumnami i wysokim dachem mansardowym. Jej luksusowe wnętrza zostały wyposażone wyrobami ściągniętymi z Berlina. Przy rezydencji utworzono wspaniały ogród. Całość wkrótce nabył Adolf Horak, najważniejszy fabrykant w Rudzie Pabianickiej. Za redaktorem Wiesławem Pierzchałą (Dziennik Łódzki) Ulga programu PAŁACYK + Wydatki poniesione na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym. Właściciel lub współwłaściciel takiego zabytku nieruchomego musi posiadać sporządzone na piśmie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub robót budowlanych (w przypadku zabytku wpisanego do rejestru zabytków) albo pisemne zalecenia konserwatorskie (w przypadku zabytku wpisanego do wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków). Odlicza się maksymalnie 50 proc. wydatków poniesionych na prace. Ustawa nie wprowadza jednak żadnego górnego limitu odliczenia. Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Działkę na Widzewie sprzedam.
Działkę na Widzewie sprzedam.
165000 zł
Łódź 11 dni plecy
RodzajDziałki rolno-budowlane
Powierzchnia730
Cena za m²226.03 zł/m²

Sprzedam działkę na widzewie z warunkami zabudowy o pow.730m. działka 84/4 na ulicy Pigwowej. Media to prąd i gaz Woda w najbliższych planach, działka znajduje się na nowo powstającym osiedlu domów jednorodzinnych częściowo już zamieszkanych.

działka budowlana z WZ na budownictwo wielorodzinne
działka budowlana z WZ na budownictwo wielorodzinne
1450000 zł
Łódź 11 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia897
Cena za m²1616.5 zł/m²

ŁÓDŹ-WIDZEW REJON CZERNIKA 10/BARTOKA 897m2 TEREN INWESTYCYJNY Z WARUNKAMI ZABUDOWY POD BUDOWNICTWO WIELORODZINNE CENA 1.450.000zł + VAT Przedmiotem sprzedaży jest teren budowlany o powierzchni 897 m2 w linii zabudowy ul.Czernika i ul.Bartoka Dla przedmiotowej nieruchomości zostały wydane Warunki Zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. - wskaźnik zabudowy - od 0.21 do 0.34 - szerokość elewacji frontowej - od 11 m do 26 m - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej -od 9 m do 16m - wysokość głównej kalenicy od 9 m do 16 m Media miejskie: ciepłociąg,gaz,prąd,woda,kanalizacja, Przewidziano ok 1250 m PUM + 24 miejsca parkingowe. Istnieje możliwość dzierżawy działki na okres 10 lat w cenie 20000 zł miesięcznie + Vat Do rozważenia również ciekawe propozycje współpracy. Pozdrawiam

Działka budowlana z WZ na budownictwo wielorodzine
Działka budowlana z WZ na budownictwo wielorodzine
1450000 zł
Łódź 11 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia897
Cena za m²1616.5 zł/m²

ŁÓDŹ-WIDZEW REJON CZERNIKA 10/BARTOKA 897m2 TEREN INWESTYCYJNY Z WARUNKAMI ZABUDOWY POD BUDOWNICTWO WIELORODZINNE CENA 1.450.000zł + VATPrzedmiotem sprzedaży jest teren budowlany o powierzchni 897 m2 w linii zabudowy ul.Czernika i ul.Bartoka Dla przedmiotowej nieruchomości zostały wydane Warunki Zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. - wskaźnik zabudowy - od 0.21 do 0.34 - szerokość elewacji frontowej - od 11 m do 26 m - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej -od 9 m do 16m - wysokość głównej kalenicy od 9 m do 16 m Media miejskie: ciepłociąg,gaz,prąd,woda,kanalizacja, Przewidziano ok 1250 m PUM + 24 miejsca parkingowe. Istnieje możliwość dzierżawy działki na okres 10 lat w cenie 20000 zł miesięcznie + Vat Do rozważenia również ciekawe propozycje współpracy. Pozdrawiam

Dzialka Lodz4700m2 cena 400.000zl dzialka Zgierz 4200m2 cena 350.000zl
Dzialka Lodz4700m2 cena 400.000zl dzialka Zgierz 4200m2 cena 350.000zl
400000 zł
Łódź 12 dnia plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia4 700
Cena za m²85.11 zł/m²

Sprzedam dzialke rolno budowlana w lodzi powierzchni 4700m2.dzialka z dostepem do rzeki sokolowki .Przy rzece maly lasek.Na dzialce studnia.W ulicy media.dzialka szer ok23 m na dl 200m.Cicha i spokojna okolica .Niedaleko las zgierski ,stadnina koni.Dzialka posiada miejski plan zagospodarowania przestrzennego.cena 400.000zll.mozliwosc postawienia kilku domow po dlugosci.przy wyznaczeniu drogi wewnetrznejLodz ul.sokołowska 535x222x305Równiez dzialke w zgierzu 4200m2. Cena 350.000zlwiecej informacji pod nr

Myjnia bezdotykowa -projekt ,wszelkie pozwolenia, gaz,woda,prąd.Łódź
Myjnia bezdotykowa -projekt ,wszelkie pozwolenia, gaz,woda,prąd.Łódź
65000 zł
Łódź 13 dnia plecy
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia1 000
Cena za m²65 zł/m²

Oferta sprzedaży gotowego projektu na myjnię samoobsługową 3 stanowiskową, z opcją powiększenia do 5 stanowisk z pełną dokumentacją i wszelkimi pozwoleniami. Producentem myjni jest firma Euro-Ekol, lider na polskim rynku. Dodatkowym ogromnym plusem jest to, że firma jest z Łodzi a swoją siedzibę ma nieopodal miejsca, w którym powstanie myjnia (szybki serwis oraz inne dogodności). Możliwość realizacji projektu od zaraz. Inwestycja znajduje się w Łodzi, na ulicy Edwarda. W pobliżu znajdują się nowe osiedla (na ulicy Telefonicznej i Narutowicza), powstaje także nowy blok 500 metrów obok. W pobliżu nie ma żadnej myjni, najbliższa znajduje się w odległości ok 8 km. Bardzo korzystna oferta dzierżawy gruntu opiewająca w okolicy 1000-1200 co w centrum miasta jest niespotykane (średnio 4000-5000). POZWOLENIE NA BUDOWE PROJEKT MYJNI PROJEKT PRZYŁĄCZA GAZOWEGO (sieć lub butla) PROJEKT PRZYŁĄCZA WODY PROJEKT PRZYŁĄCZA PRĄDU KANALIZACJA: SZAMBO/KANALIZACJA W PROJECKCIE MIEJSKIEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU – ROK 2023-24 PROJEKT NA ZAJĘCIE DROGI (ZROBIENIE WJAZDU) UMOWA DZIERŻAWY GRUNTU 5 LAT Z OPCJĄ PRZEDŁUŻENIA Na placu zostały poczynione pierwsze prace-została nawieziona ziemia (ok 50 wywrotek). Całkowity koszt sprzedaży to 70000 zł (w tej kwocie mieszczą się wszelkie opłaty jakie musiałem ponieść: projekty, pozwolenia, mapy, prace ziemne) Korzystając z tej oferty zyskujesz ok 2-3 lata (długi okres wyczekiwania na wszelkie pozwolenia i projekty) oraz dostajesz atrakcyjne grunty w centrum Łodzi. Istnieje możliwość kupna używanej, 2 letniej, czterostanowiskowej myjni w cenie ok 250-300 tysięcy z gwarancją producenta, którą można postawić "od ręki" na tym terenie.

Sprzedam działkę leśną
Sprzedam działkę leśną
82000 zł
Łódź 14 dnia plecy
RodzajDziałki leśne
Powierzchnia6 640
Cena za m²12.35 zł/m²

Sprzedam działkę leśną wraz z drzewostanem położoną w miejscowości Reducz obręb Dorszyn 0008. Działki o nr ewidencyjnych 210/248/211/247/243. Leżą obok siebie więc mogą tworzyć jedną całość albo mogą podzielone być na mniejsze. Drzewostan sosna 65/70 letnia oraz 100 letni świerk i jodła. Wymiary działki 160/30. Działka wolna od zadłużeń. Ksiega wieczysta. Jeden właściciel. Zapraszam do oglądania i zakupu.

Działka 1,93 ha w świetnej lokalizacji (Łódź)
Działka 1,93 ha w świetnej lokalizacji (Łódź)
9000000 zł
Łódź 15 dni plecy
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia19 308
Cena za m²466.13 zł/m²

Sprzedam niezabudowaną działkę gruntu, położoną w Łodzi, przy ulicy Rokicińskiej (przy wjeździe na Autostradę Bursztynową). Na załączonej mapce zaznaczony jest obszar, który został odłączony i przyłączony do innej nieruchomości. Działka również zmieniła swoje oznaczenie - obecnie 20/23. Teren jest bardzo atrakcyjny, idealnie nadaje się pod inwestycję. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie działki to: teren zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol P/U). Więcej informacji pod numerem telefonu: 60*******46.

Idealna lokalizacja pod działaln blisko zjazdu S14
Idealna lokalizacja pod działaln blisko zjazdu S14
549000 zł
Łódź 16 dni plecy
Powierzchnia2 100
Cena za m²261.43 zł/m²

Do sprzedania działka przy zjeździe z S-14 na Retkini Powierzchnia 2100m2Otoczenie: około 1km do Łódzkiej Strefy EkonomicznejDziałka idealnie nadaje się pod działalność siedziba firmy, warsztat, myjka, stacja benzynowaObecnie na działce zabudowania budynkiem mieszkalnym - raczej do rozbiórkiBrak obowiązującego planu zagospodarowania oraz WZMedia: prąd, woda, kanalizacjaWymiary zbliżone do kwadratuIdealny wyjazd na trasę S-14 ; Chocianowicką gdzie powstają magazyny i centra logistycznePort Łódź - Ikea - Pabianice; Konstantynów ŁódzkiZapraszam do oglądania i składania oferty Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Dominika Ferens (licencja nr: 7743)-Przed obejrzeniem nieruchomości podpisujemy z Klientem poszukującym umowę pośrednictwaZa usługi pośrednictwa- pobieramy wynagrodzenie prowizyjne. Uwaga!!! Dane o ofercie mogą odbiegać od stanu faktycznego. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność danych. Oferta może być w każdej chwili nieaktualna, prosimy o kontakt. -Z naszymi klientami jesteśmy na każdym etapie realizacji transakcji, pomagamy w załatwieniu spraw związanych z kredytem, sprawdzamy wszystkie niezbędne dokumenty do Aktu Notarialnego, uczestniczymy przy przekazaniu danej nieruchomości. - ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY

Teren O Pow.: 7 870 Mkw. 3 Km Od Portu Łódź
Teren O Pow.: 7 870 Mkw. 3 Km Od Portu Łódź
499000 zł
Łódź 17 dni plecy
Powierzchnia7 870
Cena za m²63.41 zł/m²

PRZEDMIOTEM SPRZEDAŻY JEST DZIAŁKA GRUNTU O POW.: 7870 M2 ZABUDOWANA PARTEROWYM WOLNOSTOJĄCYM BUDYNKIEM O POW.: 50 M2 ORAZ DWOMA BUDYNKAMI GOSPODARCZYMI (12 M2 oraz 8 M2). TEREN  UZBROJONY JEST W MEDIA Z SIECI MIEJSKIEJ (PRĄD, WODA, KANALIZACJA I GAZ). OPISYWANA DZIAŁKA W KSZTAŁCIE PROSTOKĄTA O SZEROKOŚCI FRONTU: 15 M POSIADA BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ - UL. CHOCIANOWICKIEJ. NIERUCHOMOŚĆ ZNAJDUJE SIĘ W ŁODZI PRZY UL. CHOCIANOWICKIEJ ZALEDWIE 3 KM OD PORTU ŁÓDŹ.  LOKALIZACJA I OTOCZENIEPrzedmiotowa nieruchomość znajduje się przy ul. CHOCIANOWICKIEJ zaledwie 3 km. od jednego z większych centrów handlowych: PORT ŁÓDŹ. W niedalekiej odległości znajdują się przystanki komunikacji miejskiej (ok.: 115 m), sklep spożywczy (ok.: 600 m), szkoła i przedszkole (ok.: 1 300 m). W otoczeniu dominuje zabudowa wolnostojąca mieszkaniowa (1,2,3 kondygnacyjna) oraz usługowa.PRZEZNACZENIE Obszar na terenie którego znajduje się nieruchomość objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W ramach przeznaczenia podstawowego możliwa jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Plan zakłada przeznaczenie uzupełniające w zakresie istniejących usług lokalnych, istniejącej zabudowy zagrodowej, dróg wewnętrznych i infrastruktury technicznej. Wskaźniki zagospodarowania terenu:a) wskaźnik powierzchni zabudowy:- dla działek budowlanych o powierzchni do 600 m2 – maksimum 35%,- dla działek budowlanych o powierzchni 600 m2 – 900 m2 – maksimum 30%,- dla działek budowlanych o powierzchni powyżej 900 m2 – maksimum 25%,- dla działek budowlanych w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej – maksimum 30%,b) intensywność zabudowy:- minimum – 0,1,- maksimum – 0,4,c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 30%;Parametry kształtowania zabudowy:a) wysokość zabudowy:- dla budynków mieszkalnych – maksimum 9,0 m,- dla budynków gospodarczych i garaży w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – maksimum 5,0m,- dla budynków gospodarczych i inwentarskich w obrębie istniejącej zabudowy zagrodowej –maksimum 9,0 m,Dopuszczenie lokalizacji funkcji usługowych wyłącznie w ramach kubatury budynków mieszkalnych lub gospodarczych,Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy bliźniaczej600 m² oraz dla zabudowy wolnostojącej 900 m2. Parametr ten nie dotyczy działek wydzielanych pod drogioraz działek pod urządzenia infrastruktury technicznej.W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:1) powierzchnię działek – minimum 900 m²;2) szerokości frontów działek – minimum 16 m;MEDIADziałka uzbrojona jest w prąd, wodę, gaz i kanalizację. PARAMETRY DZIAŁKI I ZAGOSPODAROWANIE TERENUOgrodzona działka o nieregularnym kształcie o pow.: 7 870  mkw. przylegająca frontem o szerokości 15 m. do ul. Chocianowickiej.ZAPRASZAMY DO KONTAKTU. 

budowlana 10 km łódź Tuszyn Las Rydzynki
budowlana 10 km łódź Tuszyn Las Rydzynki
Łódź 17 dni plecy
Rynekpierwotny
Cena za m²205 zł/m²
Powierzchnia804 m²
Szerokość22 m
Długość37 m
Typbudowlana

Sprzedam działkę o wielkości 804 m2 w miejscowości Rydzynki granicząca z rezerwatem przyrody Molenda w otulinie Tuszyn Lasu Przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Działka bez żadnych obciążeń hipotecznych ogrodzona z każdej strony .Przy ogrodzeniu założona jest także tymczasowa brama Dużym atutem jest to że teren jest suchy i znajduje się przy drodze publicznej bez wylotu która prowadzi do rezerwatu przyrody Molenda oddalonego o około 300 metrów i nie ma na niej ruchu samochodów. Woda i prąd jest na terenie i nie trzeba ciągnąć przyłączy od drogi publicznej. Sklep wiejski spożywczy i przemysłowy , przedszkole szkoła , fajna knajpka znajduje się około jednego km od działek. Jest gdzie pojeździć na rowerach oraz wyjść na grzyby. Cyklicznie są organizowane różne imprezy sąsiedzkie, więc łatwo można zapoznać się z mieszkańcami..Odległość od Łodzi około 10 km .Dojazd do centrum łodzi około 15 min. Od centrum handlowego Plak gdzie znajdują się markety spożywcze oraz sklepy przemysłowo odzieżowe 5 km . Do wjazdu na autostradę północ południe i wschód zachód 5 km .Bardzo dobry i szybki dojazd około 5 min Osoby zainteresowane zachęcam do kontaktu bezpośredniego , postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania

Działka pod inwestycję w centrum (1028 m2 PUM)
Działka pod inwestycję w centrum (1028 m2 PUM)
1100000 zł
Łódź 19 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia700
Cena za m²1571.43 zł/m²

Sprzedam działkę położoną przy ul. Łomżyńskiej 25, o powierzchni około 700 m2, idealną pod inwestycję - budynek wielorodzinny, 5-pitrowy, składający się 32 mieszkań (1028,4 m2 PUM), lokalu użytkowego (47 m2 na parterze), 23 miejsc parkingowych, 12 komórek lokatorskich po 3,5 m2 każda. Koncepcja budynku powstała w oparciu o obowiązujący MPZP.Atutem działki jest lokalizacja: 900 m od Piotrkowskiej, po drugiej stronie ul. Dąbrowskiego znajduje się duży park miejski (część mieszkań będzie miała widok na ten park), ulicą Dąbrowskiego jeżdżą tramwaje, w pobliżu cała niezbędna infrastruktura.OFERTA PRYWATNA. BIURA NIERUCHOMOŚCI PROSZĘ, ŻEBY SIĘ NIE KONTAKTOWAŁY

Sprzedam działkę budowlaną
Sprzedam działkę budowlaną
170000 zł
Łódź 19 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia900
Cena za m²188.89 zł/m²

Sprzedam działkę budowlaną 900m2 .Położona jest w Łodzi przy ulicy Gminnej . Powstaje tam piękne osiedle domków jednorodzinnych w pobliżu lasu . Zachęcam do zakupu .

Działka 5300 m -ogrodzona, media  ulica Wiączyńska Łódź
Działka 5300 m -ogrodzona, media ulica Wiączyńska Łódź
2200 zł
Łódź 19 dni plecy
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia53 000
Cena za m²0.04 zł/m²

Wynajmę działkę budowlana, ogrodzona, utwardzona 5300 m2 położona przy ulicy Wiączyńskiej 14D w Łodzi. Bardzo dobra lokalizacja blisko do centrum miasta i autostrady. Wjazd z ulicy asfaltowej. Zdjęcia satelitarne są zrobione przed karczowaniem. Działka z dostępem do prądu oraz wody. Koszt najmu miesięcznie 2000 zl. Możliwość negocjacji ceny.

Sprzedam działkę z WZ
Sprzedam działkę z WZ
180000 zł
Łódź 20 dni plecy
RodzajDziałki rolno-budowlane
Powierzchnia794
Cena za m²226.7 zł/m²

Sprzedam działkę bezpośrednio z WZ. Media: prąd, kanalizacja gaz. Wymiary ok. 32mx26m. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny. Działka znajduje się przy ul. Gerberowej dz. nr 339/22 W-44.

Działka ROD Łagiewniki
Działka ROD Łagiewniki
29900 zł
Łódź 21 dni plecy
RodzajOgródek działkowy
Powierzchnia300
Cena za m²99.67 zł/m²

Sprzedam prawo do użytkowania działki o powierzchni ok. 300m² w ROD Łagiewniki w Łodzi, sektor A. Na działce jest domek drewniany, media: prąd i woda. W pobliżu las Łagiewnicki, możliwy dojazd komunikacją miejską. Działka idealna do własnej aranżacji. Opłaty notarialne ponosi Kupujący.

Działka inwestycyjna 2 ha Mileszki - Henryków
Działka inwestycyjna 2 ha Mileszki - Henryków
3500000 zł
Łódź 22 dnia plecy
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia20 569
Cena za m²170.16 zł/m²

Nieruchomość położona jest w Łodzi przy ulicy Lawinowej 38 i sięga do ul. Henrykowskiej. Nr działki 61/2. Nieruchomo ma kształt prostokątny. Wymiary to: 388 m długość i 53 m szerokość. W najbliższym sąsiedztwie występuje zabudowa jednorodzinna mieszkaniowa. Po przeciwnej stronie ul. Lawinowej powstało osiedle domów czterorodzinnych. Właściciel wystąpi o decyzję o warunkach zabudowy zgodną z oczekiwaniami kupującego. Dla obszaru nie podjęto uchwały przystąpienia do opracowania planu miejscowego (MPZP). Do nieruchomości prowadzi wybrukowany zjazd, z ulicy Lawinowej. W drodze drodze doprowadzone są media: prąd, wodę i gaz. Ulica Lawinowa jest asfaltowa, a Henrykowska gruntowa. Na działce jest prąd i studnia. Działka od ulicy Lawinowej jest zabudowana drewnianym budynkiem mieszkaniowym oraz murowanym gospodarczym (cegła). W centralnej części nieruchomości, występuje zagłębienie w którym jest niewielki staw. Można wykorzystać go na cele rekreacyjne. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam do kontaktu! Doradcy finansowi współpracujący z Muvon - Nieruchomości pomagają w organizacji wszystkich formalności niezbędnych do uzyskania kredytu. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Opis nieruchomości został sporządzony na podstawie informacji uzyskanych od właściciela i może być aktualizowany. Akcesoria wystroju wnętrza - Eurofirany. Skontaktuj się z nami w celu zapoznania się ze szczegółami oferty. Zapraszam również do naszego oddziału: Muvon Nieruchomości | 90-039 Łódź, ul. Nawrot 85a/2 (wejście od ul.Wysokiej), tel.: (użyj formularza kontaktowego) | Krystian Chruścielewski Tel. : (użyj formularza kontaktowego) e-mail : Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Działka z WZ doskonała lokalizacja
Działka z WZ doskonała lokalizacja
189000 zł
Łódź 22 dnia plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 119
Cena za m²168.9 zł/m²

Na sprzedaż działka w pięknej okolicy z dobra komunikacja z centrum miasta (ok 9 - bliskość natury - bliskości centrum miasta - bliskość szkoły/ przedszkola sklepy itp. Dzialka budowlana z wydanymi WZ i pozwoleniem na budowę , zlokalizowana przy ul. Popielarnej 50 w Łodzi. Media: realizowany jest projekt sieci wodnej oraz siedzi gazowej. Dojazd do działki droga asfaltowa od ul. Jugosłowiańskiej lub nieutwardzony od ul. Pomorskiej. Rozważę zamianę na jakies mieszkanie w Łodzi. Tel: 78*****52

Działka Złotno - zamknięte osiedle domów
Działka Złotno - zamknięte osiedle domów
1600000 zł
Łódź 22 dnia plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 635
Cena za m²978.59 zł/m²

Przepiękna działka w rezydencjonalnej części Złotna. Działka na zamkniętym osiedlu pomiędzy ul. Złotno i ul. Jagodnica. Otoczenie - domy jednorodzinne na dużych działkach. Jedna z ostatnich tak położonych działek w tej okolicy.

Działka budowlana ul. Beskidzka 210 z WZ
Działka budowlana ul. Beskidzka 210 z WZ
265000 zł
Łódź 22 dnia plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia822
Cena za m²322.38 zł/m²

Dzień dobry, sprzedam działkę w Łodzi o powierzchni 822m2 przy ulicy Beskidzkiej 210. (front działki 24m) Numer działki 34/28. Warunki zabudowy - wydane • Woda – w drodze wewnętrznej przy działce • Mapy do celów projektowych potrzebne do pozwolenia na budowę - przygotowane (w cenie ) • Prąd – w drodze wewnętrznej przy działce (skrzynka usytuowana jest przy samej działce) • Gaz – możliwość przyłączenia gazu (należy skontaktować się z Polską Spółką Gazownictwa w celu ustalenia terminu przyłącza) • MPZP – brak • Toya - możliwość podciągnięcia światłowódów do działki - pierwsze domy na ulicy mają już skrzynki Działka jest idealnym miejscem do zamieszkania. Położona jest w spokojniej, malowniczej okolicy. To nowo powstające osiedle domków jednorodzinnych otoczone zielenią. Cisza i spokój w bardzo dobrej lokalizacji z punktami handlowymi, komunikacją miejską oraz szkołą i przedszkolem w okolicy. Teren zachęca do spacerów i wycieczek rowerowych. Okolica: • Przystanek MPK przy ulicy Brzezińskiej ok. 500m Centrum Handlowe M1 – 7 min autem (3,8 km) • Szkoła Podstawowa nr 158 – 5 min autem (3km) Przedszkole miejskie nr 94 – 5 min. Autem (3km) Sklep Dino - 2 min autem (1,4 km) • Biedronka – 5min autem (3km) Cena 265 000 zł (działka + udział w drodze + mapy do celów projektowych) Telefon: 50*****98 lub 79*******39 Zapraszam do Kontaktu – pośrednikom dziękujemy :) 50*****98 lub 79*****39

Działka na Teofilowie Przemysłowym
Działka na Teofilowie Przemysłowym
1100000 zł
Łódź 22 dnia plecy
Powierzchnia2 088
Cena za m²526.82 zł/m²

Działka o powierzchni 2088 mkw położona na Teofilowie Przemysłowym przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.  Działka narożna o wymiarach 55 x 37 m. Teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zakładającym następujące parametry: 1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40% powierzchni dziaki; 2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 30% powierzchni dziaki; 3) dachy płaskie lub o kącie nachylenia połaci nie większym niż 30°; 4) wysokość zabudowy nie większa niż 15 m; 5) liczba kondygnacji nie większa niż 4; 6) wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 1,6 Nieruchomo stanowiąca pełną własność. By kupić nową nieruchomość musisz sprzedać inną?  Skontaktuj się z nami! Zaproponujemy Ci jej odkup lub korzystne warunki sprzedaży i dopilnujemy zgrania terminów.

*Działka Inwestycyjna*Przy A1*Media*Droga Wjazdowa
*Działka Inwestycyjna*Przy A1*Media*Droga Wjazdowa
2859000 zł
Łódź 23 dnia plecy
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia9 894
Cena za m²288.96 zł/m²

Działka Inwestycyjna do sprzedania o powierzchni 9894m2 z bezpośrednią drogą wjazdową od ul. Olechowskiej. Wymiary działki ok. 50x199mNiewtpliwym atutem jest położenie działki tuż obok a1. Istnieje możliwość zakupu również działki sąsiadującej w celu zwiększenia obszaru. Wszystkie dokumenty są załatwione, a media doprowadzone do drogi. Miejscowy plan zagospodarowania nr 123.  Agata BugajskaDoradca ds. nieruchomościtel. (użyj formularza kontaktowego)Kingdom NieruchomościPrzy zakupie pobieramy prowizję  

Działka budowlana Łódź Laskowicka blisko Retkinia
Działka budowlana Łódź Laskowicka blisko Retkinia
247700 zł
Łódź 24 dnia plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia522
Cena za m²474.52 zł/m²

Sprzedam działkę budowlaną z pozwoleniem na budowę domu 140m2, w otoczeniu lasu, Łódź, ul. Laskowicka.Rezerwacja.

Działka budowlana Stoki
Działka budowlana Stoki
1100000 zł
Łódź 25 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia5 394
Cena za m²203.93 zł/m²

Sprzedam działkę budowlaną na stokach ul Giewont. Więcej informacji udzielę telefonicznie.

Działka ogródek działkowy
Działka ogródek działkowy
32000 zł
Łódź 25 dni plecy
RodzajOgródek działkowy
Powierzchnia400
Cena za m²80 zł/m²

Sprzedam działkę. Ogródki działkowe Stary Widzew. Ulica Mazowiecka. Na działce znajduje się altanka, szklarnia. Jest doprowadzona woda oraz prąd. 400m2 Cena do negocjacji Po więcej informacji proszę się kontaktować.

Działka 997 m z projektem domu
Działka 997 m z projektem domu
357000 zł
Łódź 26 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia997
Cena za m²358.07 zł/m²

Działka w pięknej okolicy Łodzi na granicy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, przy ulicy Nad Niemnem. Wg nowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar ten będzie wyłączony spod budownictwa więc nie zapełni się gęsta zabudową. Naokoło dużo terenów zielonych. Czwarte zdjęcie daje zbliżony obraz widoku z sypialni domu. Działka ma powierzchnię 997 m2 i wymiary ok 34x31 m2. W ulicy jest wodociąg. Zatwierdzony został również projekt sieci energetycznej i PGE przystępuje do jego realizacji (spodziewany termin oddania marzec 2023). Dla działki zostały ustalone warunki zabudowy i zatwierdzony projekt domu z dwustanowiskowym garażem o łącznej pow. 185 m2. Kupujący działkę otrzymuje prawo do pełnego projektu domu, projektu konstrukcyjnego oraz wszystkich instalacji wykonanego przez profesjonalne łódzkie biuro projektowe. Łączny koszt projektu to ponad 20 tys zł. Na tym etapie istnieje jeszcze możliwość dokonania zmian w projekcie W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszam do kontaktu. Sprzedaż bezpośrednia.

Filtr