Działka zabudowana 2 garażami

Sortowanie:
Znaleziony: 3 ogłoszenie w kategorii Działki i grunty Polska: Wszystkie miasta
Działka z Garażami w Roszkowie
Działka z Garażami w Roszkowie
460000 zł
nowe 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 016
Cena za m²452.76 zł/m²

Opis i lokalizacja Działka o powierzchni 1160 m², znajduje się w gminie Pruszcz Gdański w Roszkowie, zabudowana dwoma Garażami obok siebie z przejściem w środku, posadowionymi na płycie betonowej. Cały teren jest płaski, posiada pełne ogrodzenie wykonane z metalowej siatki i bramę wjazdową z furtką. Działka zlokalizowana w odległości ok 15 km od Gdańska. Dojazd do działki drogą utwardzoną gruntową. Dodatkowo kupujący nabywa udział w drodze dojazdowej. Cena Cena skalkulowana za całość 460 000 zł Sprzedawane łącznie działka i garaż. Nieruchomość gruntowa 400 000 zł + 60 000 zł garaże dodatkowo płatne. Uzbrojenie terenu Do nieruchomości doprowadzone jest przyłącze energetyczne z instalacją trójfazową, siła z napięciem 230/400 V, w drodze instalacja gazowa oraz instalacja wodociągowa. Opis Garaży Nieruchomość jest częściowo zabudowana Garażami wykonanymi z blachy i wzmacnianej konstrukcji profilami zamkniętymi, o wymiarach 7 m długości i 5 m szerokości, łącznie każdy garaż posiada 35 m², posiadają przejście w środku. Ocieplone zostały wełną Rockwool 5 cm, wykończone płytami OSB z dachem dwuspadowym. Każdy z Garaży posiada osobne wejście oraz 2 bramy uchylne podnoszone do góry. Została założona instalacja alarmowa z kamerami oraz podglądem na wi-fi, na każdym urządzeniu mobilnym. Garaże mogą służyć jako magazyny, garaże na parkowanie auta lub do prowadzenia działalności usługowej związanej z warunkami planu zagospodarowania . Możliwość zabudowy Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jest na funkcję zabudowy mieszanej czyli przeznaczona pod zabudowę zagród, budynków jednorodzinnych, obiektów usługowych i turystycznych oraz usług produkcyjnych i małych składów. Infrastruktura W odległości ok 1 km w centrum Pruszcza Gdańskiego znajduje się pełna infrastruktura, w skład której wchodzą sklepy pozwalająca na zrobienie codziennych zakupów, dyskonty, markety, nowoczesne żłobki i przedszkola, jak również szkoła podstawowa. Zapraszam

Działka pod budownictwo wielorodzinne lub market.
Działka pod budownictwo wielorodzinne lub market.
5500000 zł
Żary 23 dnia plecy
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia10 023
Cena za m²548.74 zł/m²

Działka inwestycyjna o pow. 1,032 ha w centrum miasta Żary przy ul. Moniuszki 33. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Możliwość zabudowy na cele komercyjne (budownictwo wielorodzinne, market, galeria handlowa) po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. Na działkę zostały wydane   warunki  zabudowy na dwa budynki wielorodzinne. Teren składa się z trzech działek gruntu 2/1, 2/3 i 2/4. Działka 2/3 zabudowana budynkiem drewnianym o kubaturze 1299 m3. Działka 2/4 zabudowana warsztatem o kubaturze 405 m3 i wiatą garażową o kubaturze 610 m2. Działka 2/1 zabudowana masztem telefonii komórkowej z umową która wygasa w marcu 2023 r. Teren w użytkowaniu wieczystym do 2070 r. Działka idealnie skomunikowana z ulicą Moniuszki (wykonany prawoskręt i lewoskręt z na działki) WARUNKI ZABUDOWY DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA: Budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z budową infrastruktury technicznej - budowlanej. I.  Warunki wynikające z analizowanego obszaru. Teren o istniejącej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej uzupełnionej zabudową usługową, sąsiadujący z terenami kolejowymi. II. Opis inwestycji: Przedmiotowa inwestycja polega na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych ( z garażami podziemnymi) wraz z budową infrastruktury technicznej i towarzyszącej (tj. parkingów, dróg wewnętrznych, przyłączy i sieci niezbędnych do obsługi budynku, itp.) PARAMETRY PROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW - łączna liczba lokali mieszkalnych : do 140 lokali: - powierzchnia zabudowy (liczona łącznie dla dz. nr 2/1, 2/3, 2/4 ): do 2500 m2; - ilość kondygnacji: 5 naziemnych + 1 kondygnacja podziemna; - parkingi podziemne i terenowe (min. 1 miejsce garażowe na 1 lokal mieszkalny): - szerokość elewacji frontowych : do 80,0 m; - szerokość budynków: do 18,5 m; - dachy płaskie: - parkingi naziemne z dopuszczeniem podziemnych (1 m.p/1 lok. mieszk.): WARUNKI I WYMAGANIA OCHRONY KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 1. Projekt budowlany opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, z zachowaniem parametrów jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 2. Ustala się następujące warunki zabudowy: - Funkcja: mieszkalna wielorodzinna (wraz z budową infrastruktury technicznej i towarzyszącej). - Maksymalny wskaźnik powierzchni projektowanej zabudowy w stosunku do powierzchni inwestycji: 24,5% (dotyczy obiektów kubaturowych) - Ilość kondygnacji: 5 kondygnacji naziemnych + 1 podziemna (z dopuszczeniem garaży podziemnych) - Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (okapu): do 18,0 m - Szerokość elewacji frontowej: do 80,0 m - Linia zabudowy: - od ul. Moniuszki ( dz. nr 687/6 obr.0001 - drogi powiatowej tzn. P4620F) nieprzekraczalna : 8,0 m: - od drogi gminnej (dz. nr 3 obr.0002 drogi wewnętrznej) nieprzekraczalna: 6,0 m - linie zabudowy wyznaczono na załączniku graficznym nr. 1,  - Dach: płaski, jednospadowy z dopuszczeniem wielospadowego lub rozwiązań indywidualnych, kąt nachylenia od 1 st do 10 st. Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 1. Planowana inwestycję zaprojektować w sposób zapewniający spełnienie wymogów z zakresu warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, bezpieczeństwa pożarowego i użytkowania z uwzględnieniem zachowania warunków, parametrów i norm jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: 1. Warunki obsługi komunikacji:   a. Dostęp do drogi publicznej: bezpośredni i pośredni ul. Moniuszki powiatowej drogi publicznej - p4620F dz. 687/6 obr. 0001 oraz poprzez drogę wewnętrzną dz. nr 3 obr. 0002 (drogę gminną).   b. Miejsca postojowe - zabezpieczyć minimum 1 miejsce postojowe na każdy lokal mieszkalny ( dopuszcza się budowę garaży podziemnych). 2. Infrastruktura techniczna   a. kanalizacja deszczowa - zgodnie z warunkami podanych przez zarządcę sieci UM Żary wydział IT.   b. sieć wodociągowa - przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji wodociągowej zgodnie z warunkami podanych przez zarządcę sieci ZWiK Sp. z o.o. Żary   c. Kanalizacji sanitarna - przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami podanych przez zarządcę sieci ZWiK Sp. z o.o. Żary   d. Sieć elektroenergetyczna - przyłączenie do miejskiej sieci energetycznej zgodnie z warunkami podanych przez zarządcę ENEA Operator Sp. z o.o. Żary   e. Sposób unieszkodliwienia odpadów - należy przewidzieć miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych oraz ich wywóz na składowisko zgodnie z umową  z przedsiębiorcą        posiadającym wymagane zezwolenia.   f. ogrzewanie - przyłączenie do sieci ciepłowniczej 9ECO Są) zgodnie z warunkami podanymi przez ECO Są  zarządcę sieci ciepłowniczej, z dopuszczeniem indywidualnego źródła ciepła. Wymaganie dotyczące ochrony osób trzecich:   a)Projektowana inwestycja nie może wywoływać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz powodować zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby a także pozbawić osoby trzecie dostępu do drogi publicznej , możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności.    b) Inwestor ponosi koszty roszczeń jeżeli decyzja o warunkach zabudowy wywołuje skutki w wyniku których korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało si niemożliwe bądź istotnie ograniczone. UZGODNIENIA  1. Zarządca drogi gminnej uzgadnia z zakresie komunikacji w odniesieniu do obszarów przyległych do pas drogowego - warunki komunikacji określono w dziale VI pkt. 1 2. Zarządca drogi powiatowej - Zarząd Powiatu Żarskiego uzgadnia w zakresie komunikacji w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego drogi powiatowej - projekt decyzji uzgodniono pozytywnie postanowieniem z dnia 23.03.2023 r  3. Odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie  przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych - nie dotyczy 4.  Odniesieniu do obszarów objętych ochroną konserwatorską  projekt decyzji uzgodniono z Miejskim Konserwatorem Zabytków postanowieniem z dnia 20.03.2023 - pozytywnie z następującymi uwagami: - projektowane budynki mieszkalne ze względu na lokalizację w kontekście historycznej zabudowy winno uprzednio - na etapie projektowania uzyskać akceptację konserwatorską w zakresie lokalizacji - ich usytuowania, orientacji etc. na wskazanych działkach inwestycyjnych - na pokrycie dachowe i odprowadzanie wód opadowych z połaci dachowej budynków należy zastosować wyroby tradycyjne stosowane w budownictwie z uprzednim uzgodnieniem tych rozwiązań materiałowych  - na etapie projektowania  z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Żarach. - materiały wykorzystane na wykończenie elewacji budynków , zastosowanie detali architektonicznych, 'rozrzeźbienie" elewacji, podziały, kolorystyka, stolarka otworowa, etc. winne zyskać uprzednią - na etapie projektowania akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków. 5. W zakresie zadań rządowych albo samorządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego - nie dotyczy. 6. W odniesienia do obszarów objętych ochroną na podstawie o ochronie przyrody - nie dotyczy Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Działka budowlana Dachowa gm. Kórnik 1000m2
Działka budowlana Dachowa gm. Kórnik 1000m2
305000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 000
Cena za m²305 zł/m²

Działka budowlana 1000m2, w miejscowości Dachowa gm. Kórnik przy ul. Jaśminowej (25m od Okrężnej). Objęta MPZP o oznaczeniu 12MN, zakładającym m.in. możliwość lokalizacji: jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego wolno stojącego budynku gospodarczego albo garażu o powierzchni zabudowy do 50,0 m2 wyłącznie na działce budowlanej z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolno stojącym; kondygnacji podziemnej. MPZP przewiduje: wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie większą niż 9,0 m i nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe; wysokość budynków gospodarczych albo garaży: nie większą niż 5,0 m i nie więcej niż jedna kondygnacja nadziemna; powierzchnia zabudowy max. 20%, intensywność zabudowy od 0,0 do 0,4; powierzchnia biologicznie czynna min. 60%, dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 300 do 450, dopuszczenie stosowania dachów o dowolnym kącie nachylenia połaci dachowych nad takimi częściami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, jak: wykusze, lukarny, zadaszenia wejść, balkonów i tarasów, części garażowe oraz nad budynkami gospodarczymi i garażami; liczbę miejsc do parkowania, wliczając miejsca w garażach: minimum dwa miejsca na jeden lokal mieszkalny. W skrócie oznacza to że na działce można postawić maksymalnie 2 budynki o łącznej powierzchni zabudowy 200m2 (w tym maks 50m2 jako budynek gospodarczy/garaż) o podanych wyżej parametrach i wybrukować/zabetonować dodatkowe 200m2. Dziaka jest ogrodzona, na terenie znajduje się blaszany garaż. Dojazd 25m drogą polną od ul. Okrężnej. Służebność drogi dojazdowej wpisana w KW. W bezpośrednim sąsiedztwie nowo wybudowane domy jednorodzinne. Całość działki porośnięta trawą, od 2 lat regularnie koszoną. Dogodny dojazd samochodem: do Poznania: 15min Rondo Rataje, trasa S11: 4min (węzeł Gądki); stacja PKP Kórnik: 5min; szkoła Szczodrzykowo: 5min; przychodnia lekarska, Kościół, szkoła Robakowo: 5min; w bezpośrednim sąsiedztwie: przystanek autobusowy: 150m; sklep ABC, paczkomat, plac zabaw, park: 300m; bar: 700m; sprzedaż jajek, warzyw „od gospodarza”: 100m Komunikacja publiczna: -przystanek autobusowy: linie szkolne oraz podmiejskie m.in. na Franowo, Rondo Rataje, do stacji PKP Kórnik: 150m. -stacja PKP Kórnik (zlokalizowana w Szczodrzykowie): regularne połączenia PKM do Poznania Głównego (czas dojazdu 20min) co 30min Przed działką piękny widok na łąkę, schodzącą bezpośrednio do strumienia (Struga Średzka), która objęta jest oznaczeniem ZP – tereny zielone, co oznacza że nie zostanie ona zabudowana przez budynki.

Filtr