Nieruchomość zabudowana

Sortowanie:
Znaleziony: 469 ogłoszenie w kategorii Działki i grunty Polska: Wszystkie miasta
Nieruchomość zabudowana 2,3 ha
Nieruchomość zabudowana 2,3 ha
172000 zł
nowe Wschowa 13 dnia plecy
Rynekwtórny
Cena za m²28 zł/m²
Powierzchnia23000 m²
Typinwestycyjna
Ogrodzeniebetonowe
Drogautwardzona

Witam Sprzedam nieruchomość zabudowaną o powierzchni 2,3 ha położoną w Hetmanicach w województwie Lubuskim. Działka położona jest przy drodze krajowej nr.305 ze Wschowy na Wolsztyn. Wyposażona we wszystkie media. Część działki o powierzchni 0,77 ha zabudowana jest : -budynkiem socjalnym biurowym o powierzchni użytkowej 89 m2. -budynkiem produkcyjnym o powierzchni 151 m2. -budynkiem magazynowym o powierzchni 444 m2. -budynkiem gospodarczym o powierzchni 118 m2. Nieruchomość jest w części ogrodzona i oświetlona. Dojazd do posesji oraz plac jest utwardzony. Więcej informacji pod numerami telefonu: ********* 605270077 Pozdrawiam

Nieruchomość zabudowana 2,3 ha
Nieruchomość zabudowana 2,3 ha
680000 zł
Hetmanice 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia23 000
Cena za m²30.43 zł/m²

Witam Sprzedam nieruchomość zabudowaną o powierzchni 2,3 ha położoną w Hetmanicach w województwie Lubuskim. Działka położona jest przy drodze krajowej nr.305 ze Wschowy na Wolsztyn. Wyposażona we wszystkie media. Część działki o powierzchni 0,77 ha zabudowana jest : -budynkiem socjalnym biurowym o powierzchni użytkowej 89 m2. -budynkiem produkcyjnym o powierzchni 151 m2. -budynkiem magazynowym o powierzchni 444 m2. -budynkiem gospodarczym o powierzchni 118 m2. Nieruchomość jest w części ogrodzona i oświetlona. Dojazd do posesji oraz plac jest utwardzony. Więcej informacji pod numerami telefonu: 60*****73 60*****77 Pozdrawiam

Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym
Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym
700000 zł
Starachowice 27 dni plecy
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia1 633
Cena za m²428.66 zł/m²

Sprzedam nieruchomość w Starachowicach ul. Myśliwska 1g. powierzchnia 1633 m2, zabudowana budynkiem warsztatowym, o powierzchni 250 m2. Działka ogrodzona płotem betonowym. Media dostępne na działce: telefon, internet W budynku woda, odprowadzenie do ścieków komunalnych, prąd/siła, gaz w drodze w bezpośrednim sąsiedztwie. Teren bardzo mocno utwardzony i wyłożony płytami betonowymi EKO. Piękna lokalizacja w sąsiedztwie lasu. Działka może mieć wszechstronne zastosowanie od prywatnych po gospodarcze.

Nieruchomość zabudowana na sprzedaż, Ogrodniczki ul. Szkolna
Nieruchomość zabudowana na sprzedaż, Ogrodniczki ul. Szkolna
490000 zł
Ogrodniczki 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 300
Cena za m²376.92 zł/m²

BURMISTRZ SUPRAŚLA OGŁASZA DRUGIEGO PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ Rodzaj nieruchomości: zabudowana. Położenie: obręb 09 - Ogrodniczki, przy ul. Szkolnej 3 w Ogrodniczkach, gmina Supraśl. Oznaczenie geodezyjne: działka nr 641 o pow. 0,1300 ha. Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana. Budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, 1 kondygnacyjny o pow. zabudowy 231,76 m2, pow. użytkowa 205,39 m2, wybudowany w I połowie XX wieku, w okresie późniejszym rozbudowany (1994 r.). Budynek w stanie technicznym poniżej średniej, o słabym standardzie wykończenia i wyposażenia. Budynek gospodarczy, 1 kondygnacyjny o pow. zab. ok. 45 m2, wybudowany w II połowie XX wieku. Budynek gospodarczy w złym stanie technicznym. Nieruchomość gruntowa o dość korzystnych parametrach, kształt zbliżony do trapezu prostokątnego Nieruchomość ogrodzona. Dojazd do nieruchomości utwardzony. Dostępne media: sieć elektryczna, siec wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna. Sieci te, oprócz gazowej, przebiegają przez obszar działki prowadząc do nieruchomości sąsiednich. W odniesieniu do sieci gazowej w obszarze działki wykonane jest jedynie przyłącze. Nabywca nieruchomości ustanowi na rzecz Gminy Supraśl nieodpłatne prawo użytkowania gruntu, polegające na udostępnieniu terenu w celu naprawy i konserwacji urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej) oraz wniesie o wpisanie w Dziale III księgi wieczystej ww. użytkowania. Przeznaczenie i sposób gospodarowania: Nieruchomość znajduje się na terenie, który aktualnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki zostały wydane warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania dwóch budynków szkoły na dwa budynki mieszkalne jednorodzinne. Cena wywoławcza: 490.000,00 zł Termin Przetargu: 28 marca r. (wtorek) godz. 12.30, sala narad Urzędu Miejskiego w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 58; Termin wpłaty wadium w pieniądzu w kwocie: 49.000,00 zł do 23 marca 2023 r. (czwartek), za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można znaleźć na stronie internetowej: bip-umsuprasl.wrotapodlasia.pl Menu/ Postępowania/ Nieruchomości - zbycie, dzierżawa, użyczenie/ rok 2023/ Ogłoszenia

Nieruchomość zabudowana - Łódź, ul. Burtowa
Nieruchomość zabudowana - Łódź, ul. Burtowa
589000 zł
Łódź 30+ kilka dni temu
Powierzchnia688
Cena za m²856.1 zł/m²

ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY UPADŁOŚCIOWEJ NIERUCHOMOŚCI Zawiadamia się o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 589.000,00 złotych (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) nieruchomości w postaci: prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Burtowej 5 w Łodzi, działka nr 146, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW LD1M/(użyj formularza kontaktowego) przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, o wartości oszacowania równej 589.000,00 złotych (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), przy czym 1/2 udziału w prawie własności tej nieruchomości podlega sprzedaży w ramach postępowania prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Łodzi, Sądem Gospodarczym, XIV Wydziałem ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie sygnatura akt: XIV GUp 968/21, natomiast 1/2 udziału w prawie własności tej nieruchomości podlega sprzedaży w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym w Łodzi, Sądem Gospodarczym, XIV Wydziałem ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie Sygnatura akt: XIV GUp 185/19, przy zachowaniu następujących warunków: 1) uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych; do podmiotów zagranicznych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 1061) 2) oferta pod rygorem jej odrzucenia – powinna zawierać: a. firmę i siedzibę (w przypadku osób fizycznych - imię, nazwisko i adres zamieszkania, nr PESEL oferenta), b. w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru dokumentujący prawo do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu przez osobę, która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji. Pełnomocnictwo do udziału w konkursie ofert oraz do złożenia oświadczeń wymaganych niniejszym regulaminem powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwa udzielone adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W przypadku podmiotów zagranicznych należy załączyć tłumaczenie dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. c. oferowaną cenę nabycia w wartości netto wyrażoną kwotowo i słownie, która nie może być niższa, niż wskazana cena wywoławcza, d. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i przyjęciu go bez zastrzeżeń, e. oryginalny podpis oferenta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach, f. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży (konkursu ofert) i przyjęciu go bez zastrzeżeń, g. dowód wpłaty wadium, h. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem. 3) Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta - Łódź - Burtowa” oraz nadesłana listem poleconym lub przesyłką kurierską (bezwzględnie przesyłką rejestrowaną) na adres: Kancelaria Syndyka Joanny Gałązki, Al. 1 Maja 87 lok. 211 w Łodzi, w terminie do dnia 28 lutego 2023 roku (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu na wskazany adres. Oferty można składać również osobiście w kancelarii syndyka Al. 1 Maja 87 p. 211, Łódź do dnia 28 lutego 2023 roku do godziny 15.00. 4) przystępujący do konkursu powinien wpłacić wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym datę otwarcia i rozpoznania ofert (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy wskazany) w wysokości stanowiącej 10% ceny wywoławczej, a więc w kwocie 58.900,00 złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych) i załączyć dowód wpłaty do składanej oferty, przy czym połowę wartości wadium tj. kwotę 29.450,00 .zł  (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy o numerze (użyj formularza kontaktowego) prowadzony przez syndyka masy upadłości Joannę Gałązkę, a dowód wpłaty należy załączyć do składanej oferty, pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpoznania, natomiast połowę wartości wadium tj. kwotę 29.450,00 zł  (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy o numerze (użyj formularza kontaktowego) prowadzony przez syndyka masy upadłości Dorotę Borkowską, a dowód wpłaty należy załączyć do składanej oferty, pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpoznania.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs ofert zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs ofert, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka; 5) otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w dniu 01 marca 2023 roku, a rozstrzygnięcie, co do wyboru oferty zostanie stwierdzone protokołem; 6) cena sprzedaży nieruchomości brutto pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży; 7) wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży, w tym podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty notarialne i sądowe obciążają nabywcę. Jeśli przepisy ustawy o podatku VAT to przewidują, do ceny sprzedaży zostanie doliczony odpowiednio podatek VAT. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na nabywcę przechodzą pożytki, podatki i inne daniny publiczne przypadające z przedmiotu sprzedaży; świadczenia publicznoprawne niepowtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu zawarcia umowy sprzedaży w  formie aktu notarialnego lub po tym dniu; 8) dodatkowe warunki sprzedaży określa regulamin konkursu ofert oraz postanowienie Sędziego Komisarza zezwalające syndykowi na sprzedaż nieruchomości, z którymi można zapoznać się w kancelarii syndyka po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie: (użyj formularza kontaktowego), (użyj formularza kontaktowego). Ze składnikiem majątku Upadłego podlegającego sprzedaży oraz dodatkowymi warunkami sprzedaży można się zapoznać po uzgodnieniu terminu (numer telefonu: (użyj formularza kontaktowego)).Dodatkowe informacje:Przedmiotowa działka nr 146 zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 2-kondygnacyjnym. Budynek zlokalizowany jest we wschodniej części działki i usytuowany frontem równolegle do linii prze-biegu drogi. Powierzchnia zabudowy wynosi zgodnie z danymi ewidencji gruntów 153 m2. W zachodniej części działki usytuowany jest budynek warsztatowy o pow. zabudowy 115 m2. Grunt działki nr 146 zabudowany jest w ok. 39%. Intensywność zabudowy mierzona relacją powierzchni użytkowej budynków do powierzchni gruntu wynosi ok. I=46%. Wjazd na teren nieruchomości odbywa się od strony wschodniej z drogi o nawierzchni bitumicznej (ul. Burtowa). Działka częściowo utwardzona na potrzeby komunikacji wewnętrznej (utwardzenie z kostki granitowej oraz z płyt betonowych chodnikowych). Ponadto działka porośnięta roślinnością niską, średnią i wysoką (trawnik), za domem mieszkalnym urządzony ogród przydomowy. Widoczne niewielkie nierówności terenu, lecz w przeważającej części teren działki płaski. Teren działki jest ogrodzony, ogrodzenie z siatki stalowej na słupach stalowych, z elementów stalowych na cokole murowanym o widocznym stopniu zużycia. Brama i furtka stalowe.

Atrakcyjna Nieruchomość zabudowana nad Zalewem
Atrakcyjna Nieruchomość zabudowana nad Zalewem
922000 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia3 414
Cena za m²270.06 zł/m²

Atrakcyjna nieruchomość składająca się z 3 działek o powierzchni łącznej 3414 mkw, zlokalizowana w Miedznej Murowanej, gm. Żarnów, oznaczona działką nr 388*********19, 388/17. Nieruchomość nadaje się doskonale na cele inwestycyjne, jako lokata kapitału. Działka nr 388/19 oraz działka 388/17 są niezabudowane, natomiast na działce 388/15 posadowiony jest całoroczny budynek mieszkalny o pow. ok. 120 m2 oraz budynek garażu o powierzchni ok. 30m2. Budynek mieszkalny wewnątrz został odremontowany, wewnątrz wymaga tylko odświeżenia. Budynek obłożony jest cegłą klinkierową oraz ceramiczną dachówką. Nieruchomość składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki. Wewnątrz salonu znajduje się kominek. Nieruchomośc monitorowana. Na nieruchomości znajdują się wszystkie media. Atutem nieruchomości jest niewątpliwie jej położenie – cicha, spokojna okolica, z dala od zgiełku miasta, w pierwszej linii zabudowy nad Zalewem o pow. ponad 18 hektarów (przy trasie Opoczno-Żarnów), przez co miejsce to staje się idealne na całoroczny odpoczynek. Nad Zalewem znajduje się doskonale działająca baza turystyczna, w tym ścieżka pieszo – rowerowa, pola namiotowe, stanowiska wędkarskie, wypożyczalnia sprzętu wodnego, siłownia oraz plaża o powierzchni ponad 3 hektarów z boiskiem do siatkówki plażowej, a także miejscami piknikowymi. Całość stanowi idealne miejsce do spędzania czasu na łonie natury.Jest to wyjątkowa okazja, aby nabyć piękny, solidny dom w takim otoczeniu przyrody. Wokół domu rozpościera się ogród z nasadzeniami, w tym drzewami owocowymi, jak i gatunkowymi. Z posesji rozpościera się widok na plażę i Zalew.  W miejscowości znajdują się: sklepy spożywcze, OSP. Nieopodal w Żarnowie mieści się Przychodnia Rodzinna, Szkoła Podstawowa i Zespół Szkół Powiatowych. W kilkanaście minut dojechać można do Końskich. Istnieje możliwość sprzedaży całej nieruchomości, bądź też odrębnie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w cenie 650.000,00 zł, lub samej nieruchomości niezabudowanej w cenie 272.000,00 zł.Zapraszam do kontaktu.Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Atrakcyjna Nieruchomość zabudowana w Końskich
Atrakcyjna Nieruchomość zabudowana w Końskich
480000 zł
Końskie 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia2 229
Cena za m²215.34 zł/m²

Atrakcyjna nieruchomość składająca się z 3 działek o powierzchni łącznej 2 229 mkw, zlokalizowana przy ulicy Spacerowej 12 w miejscowości Końskie, gm. Końskie, przy drodze krajowej nr 42, oznaczona działką nr 2314, 2321/2, 2323. Działka nr 2314 o pow. 806 mkw jest niezabudowana, natomiast na działce nr 2321/2 znajduje się szklarnia- nadająca się do rozbiórki.Z kolei na działce nr 2323 posadowiony jest budynek mieszkalny o pow. 98 m2 i murowany budynek gospodarczy. Budynek mieszkalny wewnątrz został odremontowany, m.in. wymieniona została instalacja elektryczna, wymienione okna na PCV. Elewacja budynku wymaga remontu. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.Atutem nieruchomości jest niewątpliwie jej położenie, które umożliwia wykorzystanie jej potencjału, np. na wybudowanie aparthotelu. Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (3MNU)- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej- wysokość zabudowy nie większa niż 12 m. W bardzo bliskiej odległości od nieruchomości znajduje się Specjalistyczny Szpital św. Łukasza, kościół, stacja paliw. Cena: 480 000,00 zł Zapraszam do kontaktu.Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Nieruchomość gruntowa zabudowana
Nieruchomość gruntowa zabudowana
4500000 zł
Trzebnica 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia23 135
Cena za m²194.51 zł/m²

Nieruchomość gruntowa zabudowana. Położona jest w Trzebnicy (55-100), woj.dolnośląskie, przy ul. Piwnicznej 12. Nieruchomość jest położona blisko miasta, a jednocześnie w strefie oddalonej od zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość w całości położona jest w obrębie geodezyjnym 0001 Trzebnica i składa się z pięciu działek: 16,18/1,18/3,18/4 – wszystkie AM-2 oraz nr 5/5 - AM-9 o łącznej powierzchni 2,3135ha. Nieruchomość stanowi jeden spójny kompleks użytkowy, w skład którego wchodzą budynek administracyjno – biurowy, hala produkcyjna, budynki i wiaty garażowe, wiata magazynowa, budynki wagi i ochrony. Nawierzchnie działek utwardzone są w 80% powierzchni geodezyjnej działek. Zgodnie z zapisami Księgi Wieczystej: poszczególne działki o powierzchniach: - działka ewidencyjna nr 18/1 obszar – 0,2899ha, - działka ewidencyjna nr 5/5 obszar – 0,3181ha, - działka ewidencyjna nr 18/4 obszar - 0,1418ha, - działka ewidencyjna nr 18/3 obszar – 1,3257ha, - działka ewidencyjna nr 16 obszar – 0,2380ha Działki gruntu zabudowane budynkami i budowlami – dot. działek nr 16, 18/1, 18/4, 18/3. Działka nr 5/5 AM-9, BI- inne tereny zabudowane. Cała nieruchomość ogrodzona jest siatką metalową. Dokumentacja możliwa do wglądu. Wszelkie pytania pod numerem telefonu: 69*******31 p. Maria.

Atrakcyjna nieruchomość gruntowa zabudowana
Atrakcyjna nieruchomość gruntowa zabudowana
5900000 zł
Kołobrzeg 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia3 708
Cena za m²1591.15 zł/m²

NA SPRZEDAŻ Atrakcyjna nieruchomość Gruntowa zabudowana budynkami magazynowo biurowymi o łącznej powierzchni 0,3708ha w Kołobrzegu przy ul .Lwowskiej 25 obręb nr 0008 księga wieczysta nr KW K01L/00019123/9 . Budynki w bardzo dobrym stanie technicznym dostęp do drogi z dwóch stron , wszystkie media znajdują się na działce . Działka w pełni ogrodzona i uzbrojona. Nieruchomość znajduje się w doskonałej lokalizacji zaledwie 600m od linii brzegowej Bałtyku wszelkie info pod numerem 605x722x193 lub 661x745x869

nieruchomość zabudowana, Jabłonowo, gm. Płoskinia, 1.567 m2
nieruchomość zabudowana, Jabłonowo, gm. Płoskinia, 1.567 m2
292000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki siedliskowe
Powierzchnia1 567
Cena za m²186.34 zł/m²

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy 125,00 m2 oraz szeregiem murowanych budynków gospodarczych, stanowiącej działkę gruntową nr 511 z obrębu 0004-Jabłonowo o powierzchni gruntu 1.567 m2, położonej w miejscowości Jabłonowo nr 75, gmina Płośnica, powiat działdowski, województwo warmińsko-mazurskie dla której prowadzona jest księga wieczysta KW EL1D/00038195/0 przez Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę nie niższą niż 292.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT, na warunkach określonych w Warunkach sprzedaży z wolnej ręki. Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 292.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100). Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym., przesyłając ją na adres Kancelarii Syndyka listem poleconym: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Decydująca jest data nadania oferty w placówce operatora pocztowego oferty, która zostały nadane po terminie nie będzie rozpatrywana. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego - ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów, wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 143/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Roberta Gawędy KW EL1D/00038195/0” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Operat szacunkowy wraz z aneksem sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę może zostać udostępniony za pomocą poczty elektronicznej. Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży nieruchomości przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail oraz telefonicznie: 226183089

nieruchomość zabudowana Stary Koniecpol 4300m2, 18.450,00 zł
nieruchomość zabudowana Stary Koniecpol 4300m2, 18.450,00 zł
18450 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia4 300
Cena za m²4.29 zł/m²

Syndyk masy upadłości, sygn. akt XIX GUp 129/22, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 21/128 prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka ewidencyjna nr 726 i 727 dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ1M/ 00089605/0. Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza 18.450,00 zł (osiemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100); Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Marokańska 1E, 03-977 Warszawa. Decydująca jest data nadania oferty listem poleconym w placówce operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Oferta, która została nadana do Syndyka po terminie, nie będzie rozpatrywana. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Marokańska 1E, 03-977 Warszawa), wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 129/22 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Olaka Anatola” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę z dnia 5 maja 2022 roku jest udostępniany po wcześniejszym zapytaniu mailowym. Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży nieruchomości przyjmowane są za pośrednictwem poczty e-mail a także telefonicznie: 226183089

nieruchomość zabudowana Stary Koniecpol 4300m2, 12.300,00 zł
nieruchomość zabudowana Stary Koniecpol 4300m2, 12.300,00 zł
12300 zł
12 dnia plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia4 300
Cena za m²2.86 zł/m²

Syndyk masy upadłości, sygn. akt XIX GUp 129/22, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci 21/128 prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka ewidencyjna nr 726 i 727 dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ1M/ 00089605/0. Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza 12.300,00 zł (dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100); Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Marokańska 1E, 03-977 Warszawa. Decydująca jest data nadania oferty listem poleconym w placówce operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Oferta, która została nadana do Syndyka po terminie, nie będzie rozpatrywana. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Marokańska 1E, 03-977 Warszawa), wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 129/22 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Olaka Anatola” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę z dnia 5 maja 2022 roku jest udostępniany po wcześniejszym zapytaniu mailowym. Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży nieruchomości przyjmowane są za pośrednictwem poczty e-mail a także telefonicznie: 226183089

Nieruchomość gruntowa zabudowana przemysłowo - biurowa
Nieruchomość gruntowa zabudowana przemysłowo - biurowa
2400000 zł
30+ kilka dni temu
Pow. działki11339
Rodzaj działkiInwestycyjna
SprzedażPośrednik
Zainteresowanie ofertą

Działki położone w miejscowości Przykwa, w gminie Kłoczew, powiat Rycki, woj. lubelskie o łącznej powierzchni 11339m2, w cichej i spokojnej lokalizacji. Nieruchomość zabudowana 7- komorowym budynkiem produkcyjno - magazynowym po byłej pieczarkarni o pow. użytkowej 1672,70 m2 z możliwością przekształcenia i rozbudowy hal do powierzchni 2589,31 m2 (dodatkowe 5 hal - projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę). Działki położone są na skraju wsi w strefie zabudowy siedliskowej i związanej z produkcją rolną. Prowadzi do nich droga lokalna utwardzona. Ogrodzenie to elementy betonowe i 2 bramy stalowe przesuwne. Komunikacja wewnętrzna i place utwardzone kostką brukową (pow. 1092,98 m2). Przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Obiekt posiada centralne ogrzewanie z istniejącej kotłowni na paliwo stałe, wentylację grawitacyjną, instalację klimatyzacyjną i odgromową. W obiekcie budowlanym oprócz 7 hal produkcyjnych istnieje kotłownia z magazynem oleju opałowego, pomieszczenia socjalne i sanitarne oraz chłodnia, dyżurka i korytarz komunikacyjny. Nieruchomość położona w odległości ok.10 km od trasy S17, posiada założoną Księgę Wieczystą. Istnieje możliwość zaadoptowania nieruchomości na inne cele. Kontakt: 513 - pokaż numer telefonu -

Nieruchomość gruntowa zabudowana Piasek
Nieruchomość gruntowa zabudowana Piasek
1607266.6 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia73 326
Cena za m²21.92 zł/m²

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 17 marca 2023 r. o godz. 13:00 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie  ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się: D R U G A  L I C Y T A C J Anieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana opisana jako działki ewidencyjne nr 60*********/14, 60*********/23, 60*********/26 obręb 0014 położona w miejscowości Piasek, ul. Częstochowska stanowiącej własność dłużnika Jakóbczyk Zbigniew posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie nr KW CZ1C/(użyj formularza kontaktowego).  Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego : Działki nr 60*********/23, 60*********/26 leżą na terenie oznaczonym symbolem P.U tereny wielofunkcyjne produkcyjno-usługowe. Działki nr 60*********/14, 608/17 położone w obrębie Piasek w całości występują pod symbolem KD-DG(L) - drogi gminne lokalne. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2.410.900,00 zł.  Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 1.607.266,67 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto komornika nr : (użyj formularza kontaktowego) w ING Banku Śląskim SA w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 241.090,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt GKm 24/21 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 10:00 do godziny 12:00 natomiast protokół opisu i oszacowania w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul.  Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu sygn akt XV Co 438/22. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. UWAGA:  - Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o  podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r  (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) - W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii. - Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość. W przypadku pełnomocnika również dokumenty upoważniające do reprezentacji.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowo - laboratoryjnym
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowo - laboratoryjnym
1700000 zł
Świdnik 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia2 394
Cena za m²710.11 zł/m²

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Świdnik, ul. Metalowa nr 5 – działka nr 1765/157 o powierzchni 2394 m Stan prawny nieruchomości Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowo - laboratoryjnym (w trakcie realizacji) położona w Świdniku przy ul. Metalowej nr 5 – działka nr 1765/157 o powierzchni 2394 m2 posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr LU1I/00288399/3 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku oraz uregulowany stan prawny na rzecz Starosty Świdnickiego Dział III ww. księgi wieczystej nie posiada wpisów. Dział IV ww. księgi wieczystej nie posiada wpisów. Treść ww. księgi wieczystej z dnia 03.11.2022 r. w załączeniu. Lokalizacja i otoczenie Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowo - laboratoryjnym (w trakcie realizacji) położona jest w Świdniku przy ul. Metalowej nr 5 – działka nr 1765/157 o powierzchni 2394 m2, na terenie Regionalnego Parku Przemysłowego Świdnik, w specjalnej strefie ekonomicznej, na terenie działalności produkcyjnej, składów i magazynów, w strefie przemysłowej. Dojazd do nieruchomości „dobry”, drogą asfaltową. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa przemysłowa oraz działki niezabudowane. Działka posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik działka 1765/157 położona w Świdniku przy ul. Metalowej nr 5 znajduje się w terenie działalności produkcyjnej, składów i magazynów w strefie przemysłowej (ŚII/20P) oraz przeznaczona jest pod poszerzenie drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD. Stan techniczno – użytkowy nieruchomości Na działce nr 1765/157 o powierzchni 2394 m2 położonej w Świdniku przy ul. Metalowej nr 5 znajduje się budynek biurowo - laboratoryjny (w trakcie realizacji), piętrowy, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej. Dane techniczne: Powierzchnia zabudowy – 234,30 m2. Powierzchnia użytkowa – 392,80 m2 (rzuty budynku w załączeniu). Kubatura budynku – 2036,00 m2. Cena ofertowa netto: WR = 1.700.000,00 zł* w tym: wartość rynkowa prawa do gruntu działki nr 1765/159 wynosi: WG = 430.000,00 zł po więcej informacji zapraszam pod numerem telefonu 50*******80

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowo - laboratoryjnym
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowo - laboratoryjnym
1699000 zł
Świdnik 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia2 394
Cena za m²709.69 zł/m²

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Świdnik, ul. Metalowa nr 5 – działka nr 1765/157 o powierzchni 2394 m Stan prawny nieruchomości Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowo - laboratoryjnym (w trakcie realizacji) położona w Świdniku przy ul. Metalowej nr 5 – działka nr 1765/157 o powierzchni 2394 m2 posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr LU1I/00288399/3 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku oraz uregulowany stan prawny na rzecz Starosty Świdnickiego Dział III ww. księgi wieczystej nie posiada wpisów. Dział IV ww. księgi wieczystej nie posiada wpisów. Treść ww. księgi wieczystej z dnia 03.11.2022 r. w załączeniu. Lokalizacja i otoczenie Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowo - laboratoryjnym (w trakcie realizacji) położona jest w Świdniku przy ul. Metalowej nr 5 – działka nr 1765/157 o powierzchni 2394 m2, na terenie Regionalnego Parku Przemysłowego Świdnik, w specjalnej strefie ekonomicznej, na terenie działalności produkcyjnej, składów i magazynów, w strefie przemysłowej. Dojazd do nieruchomości „dobry”, drogą asfaltową. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa przemysłowa oraz działki niezabudowane. Działka posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik działka 1765/157 położona w Świdniku przy ul. Metalowej nr 5 znajduje się w terenie działalności produkcyjnej, składów i magazynów w strefie przemysłowej (ŚII/20P) oraz przeznaczona jest pod poszerzenie drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD. Stan techniczno – użytkowy nieruchomości Na działce nr 1765/157 o powierzchni 2394 m2 położonej w Świdniku przy ul. Metalowej nr 5 znajduje się budynek biurowo - laboratoryjny (w trakcie realizacji), piętrowy, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej. Dane techniczne: Powierzchnia zabudowy – 234,30 m2. Powierzchnia użytkowa – 392,80 m2 (rzuty budynku w załączeniu). Kubatura budynku – 2036,00 m2. Cena ofertowa netto: WR = 1.699.000,00 zł* w tym: wartość rynkowa prawa do gruntu działki nr 1765/159 wynosi: WG = 430.000,00 zł po więcej informacji zapraszam pod numerem telefonu 50*******80

Nieruchomość gruntowa zabudowana po pieczarkarni
Nieruchomość gruntowa zabudowana po pieczarkarni
998400 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²30 zł/m²
Powierzchnia83313 m²
Ogrodzeniesiatka
Drogautwardzona

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI Do sprzedaży nieruchomość inwestycyjna o powierzchni 8,3313 ha zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym o powierzchni 1335m2 oraz budynkiem produkcyjno-biurowym o powierzchni 792m2. Ponadto jest do modernizacji zabytkowa stajnia oraz dwie piwnice. Została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej. Bachorza, gmina Sokołów Podlaski, powiat sokołowski, mazowieckie Działki nr: 204 (7029m2), 205 (76110m2) i 196/5 (174m2) Obejrzyj film z drona: https://youtu.be/yndKzv1sdz8 Media: wodociąg w drodze, studnia głębinowa na działce, gaz w drodze, kanalizacja: szambo (5 zbiorników po 10m3), prąd, siła (70 kW), transformator na działce, przez działkę przebiega linia średniego napięcia, poza terenem zabudowanym przebiega ropociąg. Ogrzewanie: kotłownia na ekogroszek. Dwie hydrofornie. Obiekt monitorowany zewnątrz jak i wewnątrz. Hala ogrzewana nagrzewnicą wodną. Plac wokół hal utwardzony betonowy. Dojazd drogą szutrową utwardzoną. Nieruchomość położona jest przy drodze krajowej DK 62. Budynek produkcyjno-magazynowy składa się z hali o wymiarach: długość - 17,78m, szerokość - 11,26m, chłodni I: długość - 6,80m, szerokość - 5,40m, drugiej hali: długość - 23,66m, szerokość - 11,26m, chłodni II: długość - 10,80m, szerokość - 5,20m. W hali znajduje się też hydrofornia. Wysokość hali: 4,20m. Budynek produkcyjno-biurowy składa się z dwóch powierzchni mieszkalnych, w jednym mieszkaniu są trzy pokoje i łazienka, w drugim pokój, łazienka i kuchnia. Znajduje się też pomieszczenie socjalne dla pracowników: stołówka, kuchnia i pralka, dwa oddzielne WC, pomieszczenie z kabiną prysznicową, jedna szatnia męska i jedna szatnia damska. Znajdują się też pomieszczenia biurowe: sekretariat i gabinet szefa. W budynku tym zlokalizowana jest także hydrofornia i kotłownia. W budynku po lewej stronie korytarza znajduje się pięć komór a po prawej cztery - ich przeznaczeniem była hodowla pieczarki. Zakład prowadził hodowlę oraz produkcję i obróbkę pieczarek. Przeznaczenie nieruchomości: każda produkcja rolno-spożywcza, hodowla i przetwórstwo pieczarek, boczniaka, borówki amerykańskiej lub innego przeznaczenia spożywczego. Można wykorzystać też pod hurtownię (możliwość wyburzenia ścianek wewnętrznych działowych na hali produkcyjno-magazynowej. Z uwagi na możliwość wybudowania dodatkowej hali nieruchomość ma bardzo duży potencjał inwestycyjny. Położenie: Bachorza, gmina Sokołów Podlaski, powiat sokołowski, województwo mazowieckie. Do Sokołowa Podlaskiego jest 3 km, do Siedlec: 33 km, do Warszawy: 108 km. Obok nieruchomości zlokalizowany jest Real S.A. Zakład Produkcji Koncentratów w Bachorzy. Warunki zabudowy: I. Rodzaj zabudowy: obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych. II. Funkcja zabudowy: produkcyjno-magazynowa. 1. Powierzchnia nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji: nie większa niż 20%. 2. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni terenu inwestycji: nie mniejsza niż 25%. 3. Forma architektoniczna i gabaryty zabudowy: - szerokość elewacji frontowej: 68,5m z tolerancją do 20%; - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem: od 8m do 10m; - kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki: nie określa się z uwagi na układ i kąt nachylenia połaci dachowych. Wystawimy fakturę VAT (podana cena jest ceną brutto). Nie pobieram wynagrodzenia/prowizji od strony kupującej! Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.****************

Nieruchomość gruntowa zabudowana po pieczarkarni
Nieruchomość gruntowa zabudowana po pieczarkarni
2300000 zł
30+ kilka dni temu
Pow. działki83313
Rodzaj działkiPrzemysłowa
SprzedażPośrednik
Nr. księgi wieczystejPokaż
Zainteresowanie ofertą

Do sprzedaży nieruchomość inwestycyjna o powierzchni 8,3313 ha zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym o powierzchni 1335m2 oraz budynkiem produkcyjno-biurowym o powierzchni 792m2. Ponadto jest do modernizacji zabytkowa stajnia oraz dwie piwnice. Została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej. Bachorza, gmina Sokołów Podlaski, powiat sokołowski, mazowieckie Działki nr: 204 (7029m2), 205 (76110m2) i 196/5 (174m2) Media: wodociąg w drodze, studnia głębinowa na działce, gaz w drodze, kanalizacja: szambo (5 zbiorników po 10m3), prąd, siła (70 kW), transformator na działce, przez działkę przebiega linia średniego napięcia, poza terenem zabudowanym przebiega ropociąg. Ogrzewanie: kotłownia na ekogroszek. Dwie hydrofornie. Obiekt monitorowany zewnątrz jak i wewnątrz. Hala ogrzewana nagrzewnicą wodną. Plac wokół hal utwardzony betonowy. Dojazd drogą szutrową utwardzoną. Nieruchomość położona jest przy drodze krajowej DK 62. Budynek produkcyjno-magazynowy składa się z hali o wymiarach: długość - 17,78m, szerokość - 11,26m, chłodni I: długość - 6,80m, szerokość - 5,40m, drugiej hali: długość - 23,66m, szerokość - 11,26m, chłodni II: długość - 10,80m, szerokość - 5,20m. W hali znajduje się też hydrofornia. Wysokość hali: 4,20m. Budynek produkcyjno-biurowy składa się z dwóch powierzchni mieszkalnych, w jednym mieszkaniu są trzy pokoje i łazienka, w drugim pokój, łazienka i kuchnia. Znajduje się też pomieszczenie socjalne dla pracowników: stołówka, kuchnia i pralka, dwa oddzielne WC, pomieszczenie z kabiną prysznicową, jedna szatnia męska i jedna szatnia damska. Znajdują się też pomieszczenia biurowe: sekretariat i gabinet szefa. W budynku tym zlokalizowana jest także hydrofornia i kotłownia. W budynku po lewej stronie korytarza znajduje się pięć komór a po prawej cztery - ich przeznaczeniem była hodowla pieczarki. Zakład prowadził hodowlę oraz produkcję i obróbkę pieczarek. Położenie: Bachorza, gmina Sokołów Podlaski, powiat sokołowski, województwo mazowieckie. Do Sokołowa Podlaskiego jest 3 km, do Siedlec: 33 km, do Warszawy: 108 km. Obok nieruchomości zlokalizowany jest Real S.A. Zakład Produkcji Koncentratów w Bachorzy. Warunki zabudowy: I. Rodzaj zabudowy: obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych. II. Funkcja zabudowy: produkcyjno-magazynowa. 1. Powierzchnia nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji: nie większa niż 20%. 2. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni terenu inwestycji: nie mniejsza niż 25%. 3. Forma architektoniczna i gabaryty zabudowy: - szerokość elewacji frontowej: 68,5m z tolerancją do 20%; - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem: od 8m do 10m; - kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki: nie określa się z uwagi na układ i kąt nachylenia połaci dachowych. Wystawimy fakturę VAT (podana cena jest ceną netto). Nie pobieram wynagrodzenia/prowizji od strony kupującej!

Nieruchomość gruntowa zabudowana -Żywiec -sprzedaż
Nieruchomość gruntowa zabudowana -Żywiec -sprzedaż
2590000 zł
Żywiec 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia5 489
Cena za m²471.85 zł/m²

GABRIELA JASTRZĘBSKA Agent prowadzący Tel. (użyj formularza kontaktowego) Oferuję Państwu na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną o charakterze przemysłowym , na której prowadzona jest obecnie firma projektująca, tworząca i budująca domki drewniane o powierzchni do kilkudziesięciu metrów. Budynki dostosowane są do potrzeb indywidualnych klienta, idealnie sprawdzą się jako obiekt letniskowy jak i całoroczny. Sprzedaż obejmuje działki o łącznej pow. 5489 m2 zabudowane dwoma budynkami magazynowo - biurowymi z wszystkimi potrzebnymi i prawomocnymi uzgodnieniami, koncesjami, wyposażeniem potrzebnym dla prowadzenia działalności. BUDYNEK 1; -warsztatowo-biurowym- murowanym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym, parterowy z użytkowym poddaszem, z dachem dwuspadowym, krytym blachodachówką, wykończony, wybudowanym w latach 60-tych ,rozbudowanym i oddanym do użytku w 2006r. o powierzchni użytkowej 301,30m2, posiadający wszystkie podstawowe instalacje łącznie CO z piecem na olej opałowy, w stanie dobrym. Powierzchnia użytkowa: 301,30m2, Powierzchnia zabudowy: 193m2 ⦁ Cechy: budynek wolnostojący, w kształcie wydłużonego prostokąta, nie podpiwniczony, (dwukondygnacyjny) składający się z pomieszczeń warsztatowych i biurowych na parterze i pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalnym na poddaszu. ⦁ Konstrukcja: ławy fundamentowe betonowe, ściany nadziemia murowane z pustaków i cegieł, stropy żelbetowe, schody wewnętrzne żelbetowe obłożone konglomeratem marmurowym. ⦁ Wykończenie: ⦁ ściany wewnętrzne: tynki cementowo-wapienne ⦁ podłogi i posadzki: w części warsztatowej i w części socjalnej płytki ceramiczne, w części biurowej panele i płytki ceramiczne ⦁ okna - PCV, dachowe drewniane ⦁ stolarka drzwiowa: w część drewniana typowa, w części aluminiowa, bramy garażowe segmentowe, podnoszone pilotem ⦁ rynny i rury spustowe z PCV ⦁ elewacja – budynek ocieplony styropianem i otynkowany tynkiem akrylowym, ⦁ instalacje: wodna, elektryczna, kanalizacyjna, odgromowa, teletechniczna BUDYNEK 2; -warsztatowy - z wiatą drewnianą otwartą o konstrukcji mieszanej jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, budowany w latach 2006 do 2007r. z dachem dwuspadowym krytym blachą, o powierzchni użytkowej 111m2 + powierzchnia wiaty 60m2 posiadający wszystkie podstawowe instalacje łącznie z CO z piecem na opał stały, w stanie dobrym. Powierzchnia użytkowa 111m2 + powierzchnia wiaty 60m2 ⦁ Cechy: budynek wolnostojący, nie podpiwniczony, (jednokondygnacyjny) w kształcie prostokąta. W budynku znajduje się jedno duże pomieszczenie warsztatowe. ⦁ Konstrukcja: ławy fundamentowe betonowe, ściany nadziemia konstrukcja stalowa wypełniona murem z pustaków. ⦁ Wykończenie: ⦁ ściany wewnętrzne: tynki cementowo-wapienne ⦁ podłogi i posadzki: posadzka betonowa + ocieplenie + posadka żywiczna ⦁ okna - aluminiowe i luksfery ⦁ stolarka drzwiowa: metalowa, dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe ⦁ rynny i rury spustowe z PCV ⦁ elewacja – budynek ocieplony styropianem i otynkowany tynkiem akrylowym, ⦁ instalacje: elektryczna Wiata drewniana otwarta: posadowiona na słupkach drewnianych i żelbetowym fundamencie z wylewką betonową, pod dachem o konstrukcji drewnianej krytym blachą. Wybudowaną w 2010r. o powierzchni użytkowej 60m2. LOKALIZACJA ; Działki położone są na terenach przemysłowych w Żywcu, w pobliżu centrum miasta, na terenie byłych Zakładów Papierniczych Solali, w pobliżu rzeki Soły. Nieruchomość ogrodzona, z dostępem do drogi publicznej/ulicy K. Tetmajera poprzez współużytkowanie wieczyste działek drogowych oraz prawo służebności drogi . Część niezabudowana stanowi drogę wewnętrzną asfaltową oraz parking utwardzony tłuczniem. PLAN ZAGOSPODAROWANIA: "4UU1"- tereny zabudowy usługowej . CENA : 2 590 000 zł + VAT Istnieje możliwość przejęcia działającej firmy z klientami, projektami. Na terenie przedmiotowej nieruchomości znajduje się "domek pokazowy" oraz materiały do produkcji co również może być przedmiotem sprzedaży po indywidualnych ustaleniach. Zapraszam do kontaktu, udzielę wszystkich niezbędnych informacji dotyczących ww. nieruchomości, oraz warunków sprzedaży. Oferujemy dogodne warunki kredytowe przy zakupie nieruchomości i pomagamy w załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem kredytu hipotecznego. Agent nieruchomości zainteresowany tą ofertą dla swojego klienta proszony jest o kontakt. Chętnie uzgodnimy warunki współpracy z RE/MAX przy sprzedaży. CAŁOŚĆ KOSZTÓW POŚREDNICTWA POKRYWA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ---> KUPUJĄCY NIE PŁACI WYNAGRODZENIA AGENCJI.   RE/MAX Invest ul. Wyzwolenia 1 43-300 Bielsko-Biała Tel: (użyj formularza kontaktowego)   Informacja przekazywana przez agenta / właściciela biura uważana jest za dokładną i rzetelną, ale nie jest gwarantowana i powinna być niezależnie sprawdzona. W przypadku tej oferty wynagrodzenie naszego biura pokrywa właściciel nieruchomości. Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Nieruchomość gruntowa zabudowana w Boiskach
Nieruchomość gruntowa zabudowana w Boiskach
48000 zł
16 dni plecy
RodzajDziałki rolno-budowlane
Powierzchnia1 300
Cena za m²36.92 zł/m²

Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisła podaje do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w Boiskach stanowiącej własność Miasta i Gminy Solec nad Wisłą: 1) położenie nieruchomości: Boiska 2) oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: działka nr 313 o powierzchni 0,13 ha, zabudowana drewnianym budynkiem szkoły. Działka znajduje się w zasięgu sieci energetycznej, wodociągowej, telefonicznej. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa, tereny niezabudowane - tereny upraw rolnych. 3) cena nieruchomości brutto: 48 000,00 zł. 4) forma zbycia: własność Przetarg nieograniczony ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 24 maja 2023 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą, pok. nr 2 o godz. 10.00. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą, ul. Rynek 1 w godzinach 7.30 – 15.30 lub pod numerem telefonu

Biskupia Wola - zabudowana nieruchomość gruntowa
Biskupia Wola - zabudowana nieruchomość gruntowa
30900 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia1 600
Cena za m²19.31 zł/m²

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Piotr Zaborniak – Syndyk masy upadłości Pawła Florczyka zaprasza do udziału w konkursie ofert organizowanym w celu wyboru nabywcy udziału wynoszącego 1/10 części we współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Biskupia Wola 16, gm. Czarnocin, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. prowadzi księgę wieczystą nr PT1P/(użyj formularza kontaktowego), na warunkach określonych w Regulaminie konkursu dostępnym w biurze syndyka, którego przedmiotem jest: Udział wynoszący 1/10 części we współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Biskupia Wola 16, gm. Czarnocin, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. prowadzi księgę wieczystą nr PT1P/(użyj formularza kontaktowego) (pow. działki 1.600 m2. pow. budynku mieszkalnego 145,04 m2, łączna pow. budynków gospodarczych 372,29 m2). Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 30.900,00 zł (trzydzieści tysięcy dziewięćset złotych). Oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 28 lutego 2023 r. do godziny 15.00 na adres Syndyka: Piotr Zaborniak Kancelaria Adwokacka, ul. Sienkiewicza 13 lok. 2, 97 – 300 Piotrków Tryb., z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI – BISKUPIA WOLA” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Szczegółowe wymogi oferty określa Regulamin konkursu ofert, dostępny w kancelarii syndyka. Przystępujący do konkursu ofert, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej do dnia 28 lutego 2023 roku (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy) wpłacić wadium w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych), przelewem na rachunek bankowy syndyka: (użyj formularza kontaktowego) (odbiorca przelewu: Piotr Zaborniak Kancelaria Adwokacka). Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w kancelarii syndyka w dniu 1 marca 2023 r., a o rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną poinformowani tego samego dnia za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – na adres e-mail i numer wskazany w ofercie. Regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości są wyłożone do wglądu w biurze syndyka pod adresem: 97 – 300 Piotrków Tryb. ul. H. Sienkiewicza 13 lok. 2. (pierwsze piętro) i mogą być udostępnione za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (prośbę o udostępnienie materiałów dotyczących przetargu należy kierować na adres lub ) Szczegółowych informacji na temat przetargu oraz przedmiotu sprzedaży udzielić może syndyk telefonicznie pod numerem tel. (użyj formularza kontaktowego) lub pod wskazanym wyżej adresem e-mail (preferowany kontakt mailowy). Postępowanie upadłościowe prowadzone jest w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. V Wydział Gospodarczy pod sygnaturą akt V GUp 210/21. Oględzin przedmiotu przetargu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu oględzin z kancelarią syndyka (nr tel. (użyj formularza kontaktowego)). Piotr Zaborniak - syndyk

Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 1,67ha
Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 1,67ha
480000 zł
30+ kilka dni temu
Pow. działki16700
Rodzaj działkiRolna z warunkami

Przedstawiamy na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną o łącznej pow. 1,67ha, znajduje się na niej sad (śliwki, czereśnie, jabłka, gruszki, orzechy, winogrono, jak również owoce gruntowe takie jak truskawki, czy krzewy jeżyn, malin, czarna porzeczka), dodatkowo ogród w większości do wypoczynku, pozostała część działki to pole uprawne. Na terenie nieruchomości znajdują się zabudowania: dom ok 70m2 ogrzewany kominkiem składający się z kuchni łazienki, pokoju, drugiego pokoju do wykończenia, spiżarni, jest także domek letniskowy, garaż na samochód osobowy. W cenę nieruchomości wliczają się urządzenia przydatne do pracy w ogrodzie, czy sadzie. Miejscowość Ościsłowo położona jest w gm. Wilczyn 10km od samego Wilczyna, 7km do Skulska. Najbliższy sklep spożywczy jest w odległości ok 1km. Tereny leśne i wiejskie, cisza i spokój, zgodne sąsiedztwo. W pobliżu Jezioro Wilczyńskie, a także Jezioro Skulskie. Dom mieszkalny posiada wodę miejską, kanalizacja to oczyszczalna ekologiczna, prąd, jest poddasze obecnie służące jako strych. Na dachu częściowo blacha oraz papa. Domek letniskowy ma podłączony prąd oraz wodę. Front nieruchomości ogrodzony siatką z dwoma bramami wjazdowymi. Oferta dostępna tylko w Metrohouse. Zapraszam do kontaktu 727 - pokaż numer telefonu - Magdalena Iwańska

Nieruchomość gruntowa zabudowana - Olsztyn, ul. Jagiellońska 49A
Nieruchomość gruntowa zabudowana - Olsztyn, ul. Jagiellońska 49A
900000 zł
Olsztyn 10 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 337
Cena za m²673.15 zł/m²

Dzisiaj niższa cena: 900000 zł. -do ewentualnej negocjacji Posiadam do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem magazynowym położoną w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 49A. Działka położona jest w ścisłym centrum miasta oraz posiada dostęp do asfaltowej drogi dojazdowej. Jest idealna pod inwestycję budowlaną.. Województwo: warmińsko-mazurskie Miasto: Olsztyn Powierzchnia: 1337 m² Obszar geodezyjny: 22 Numer działki: 75/14 Działka jest zlokalizowana w obszarze mieszkalnictwa o średniej intensywności z przewagą zabudowy wielorodzinnej. W sąsiedztwie: przedszkole, teren byłych koszar, kościół św. Józefa, Lidl, LO 3, szkoła podstawowa. Działka posiada prawa zabudowy. Aktualny wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do wglądu zainteresowanych Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 8 8 0 3 2 4 8 3 3. Ewentualnie pod numerem: 7 2 0 7 7 4 2 1 0 Działka sprzedawana jest przez osobę indywidualną, bez pośredników. Istnieje możliwość negocjacji cenywau

Nieruchomość gruntowa zabudowana - Olsztyn, ul. Jagiellońska 49A
Nieruchomość gruntowa zabudowana - Olsztyn, ul. Jagiellońska 49A
975000 zł
Olsztyn 18 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 337
Cena za m²729.24 zł/m²

Posiadam do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem magazynowym położoną w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 49A. Działka położona jest w ścisłym centrum miasta oraz posiada dostęp do asfaltowej drogi dojazdowej. Jest idealna pod inwestycję budowlaną.. Województwo: warmińsko-mazurskie Miasto: Olsztyn Powierzchnia: 1337 m² Obszar geodezyjny: 22 Numer działki: 75/14 Działka jest zlokalizowana w obszarze mieszkalnictwa o średniej intensywności z przewagą zabudowy wielorodzinnej. W sąsiedztwie: przedszkole, teren byłych koszar, kościół św. Józefa, Lidl, LO 3, szkoła podstawowa. Działka posiada prawa zabudowy. Aktualny wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do wglądu zainteresowanych Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 88*****33. Można też dzwonić pod 72*****10 Działka sprzedawana jest przez osobę indywidualną, bez pośredników. Istnieje możliwość negocjacji ceny

Nieruchomość gruntowa zabudowana - Olsztyn, ul. Jagiellońska 49A
Nieruchomość gruntowa zabudowana - Olsztyn, ul. Jagiellońska 49A
975000 zł
Olsztyn 15 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 337
Cena za m²729.24 zł/m²

Posiadam do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem magazynowym położoną w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 49A. Działka położona jest w ścisłym centrum miasta oraz posiada dostęp do asfaltowej drogi dojazdowej. Jest idealna pod inwestycję budowlaną.. Województwo: warmińsko-mazurskie Miasto: Olsztyn Powierzchnia: 1337 m² Obszar geodezyjny: 22 Numer działki: 75/14 Działka jest zlokalizowana w obszarze mieszkalnictwa o średniej intensywności z przewagą zabudowy wielorodzinnej. W sąsiedztwie: przedszkole, teren byłych koszar, kościół św. Józefa, Lidl, LO 3, szkoła podstawowa. Działka posiada prawa zabudowy. Aktualny wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do wglądu zainteresowanych Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 8 8 0 3 2 4 8 3 3. Ewentualnie pod numerem: 7 2 0 7 7 4 2 1 0 Działka sprzedawana jest przez osobę indywidualną, bez pośredników. Istnieje możliwość negocjacji ceny

Nieruchomość gruntowa zabudowana - Olsztyn, ul. Jagiellońska 49A
Nieruchomość gruntowa zabudowana - Olsztyn, ul. Jagiellońska 49A
975000 zł
Olsztyn 30 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 337
Cena za m²729.24 zł/m²

Posiadam do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem magazynowym położoną w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 49A. Działka położona jest w ścisłym centrum miasta oraz posiada dostęp do asfaltowej drogi dojazdowej. Jest idealna pod inwestycję budowlaną.. Województwo: warmińsko-mazurskie Miasto: Olsztyn Powierzchnia: 1337 m² Obszar geodezyjny: 22 Numer działki: 75/14 Działka jest zlokalizowana w obszarze mieszkalnictwa o średniej intensywności z przewagą zabudowy wielorodzinnej. W sąsiedztwie: przedszkole, teren byłych koszar, kościół św. Józefa, Lidl, LO 3, szkoła podstawowa. Działka posiada prawa zabudowy. Aktualny wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do wglądu zainteresowanych Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 88*****33 Działka sprzedawana jest przez osobę indywidualną, bez pośredników. Istnieje możliwość negocjacji ceny

Nieruchomość gruntowa zabudowana - Olsztyn, ul. Jagiellońska 49A
Nieruchomość gruntowa zabudowana - Olsztyn, ul. Jagiellońska 49A
920000 zł
Olsztyn 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 337
Cena za m²688.11 zł/m²

Posiadam do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem magazynowym położoną w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 49A. Działka położona jest w ścisłym centrum miasta oraz posiada dostęp do asfaltowej drogi dojazdowej. Jest idealna pod inwestycję budowlaną.. Województwo: warmińsko-mazurskie Miasto: Olsztyn Powierzchnia: 1337 m² Obszar geodezyjny: 22 Numer działki: 75/14 Księga wieczysta: OL1O/00088344/6 Działka jest zlokalizowana w obszarze mieszkalnictwa o średniej intensywności z przewagą zabudowy wielorodzinnej. W sąsiedztwie: przedszkole, teren byłych koszar, kościół św. Józefa, Lidl, LO 3, szkoła podstawowa. Działka posiada prawa zabudowy. Aktualny wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do wglądu zainteresowanych Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 72*****10 Działka sprzedawana jest przez osobę indywidualną, bez pośredników. Istnieje możliwość negocjacji ceny

Nieruchomość gruntowa zabudowana - Olsztyn, ul. Jagiellońska 49A
Nieruchomość gruntowa zabudowana - Olsztyn, ul. Jagiellońska 49A
900000 zł
Olsztyn 6 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 337
Cena za m²673.15 zł/m²

Do negocjacji! Posiadam do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem magazynowym położoną w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 49A. Działka położona jest w ścisłym centrum miasta oraz posiada dostęp do asfaltowej drogi dojazdowej. Jest idealna pod inwestycję budowlaną.. Województwo: warmińsko-mazurskie Miasto: Olsztyn Powierzchnia: 1337 m² Obszar geodezyjny: 22 Numer działki: 75/14 Działka jest zlokalizowana w obszarze mieszkalnictwa o średniej intensywności z przewagą zabudowy wielorodzinnej. W sąsiedztwie: przedszkole, teren byłych koszar, kościół św. Józefa, Lidl, LO 3, szkoła podstawowa. Działka posiada prawa zabudowy. Aktualny wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do wglądu zainteresowanych Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 8 8 0 3 2 4 8 3 3. Ewentualnie pod numerem: 7 2 0 7 7 4 2 1 0 Działka sprzedawana jest przez osobę indywidualną, bez pośredników. Istnieje możliwość negocjacji ceny

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowana budynkiem mieszkalnym
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowana budynkiem mieszkalnym
291117 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia123,60
Cena za m²2355.32 zł/m²

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 105/21 of sprzeda: prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Krzemienicy 5, Gmina Gawłuszowice składającej się z działki numer 277/4 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym i budynkiem inwentarskim oraz niezabudowanych działek nr 304 i 279, dla których Sąd Rejonowy w Mielcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer TB1M/00022547/1 o wartości oszacowania przez biegłego sądowego 291.117,00 złotych. Oferty należy składać w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup składnika masy upadłości, sygn. akt V GUp 464/20 of. – nie otwierać.” na adres syndyka: Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. w Mielcu (39-300) ul. Mickiewicza 52 w terminie do dnia 15.03.2023r. (o terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia jej do adresata). Oferowana cena nie może być niższa od 175.000,00 zł tj. 60 % wartości oszacowania przez biegłego sądowego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 17.500,00 zł na rachunek bankowy syndyka prowadzony indywidualnie na potrzeby upadłości nr 40 1940 1076 3188*******072 0000, w terminie do dnia 14.03.2023r. (decyduje data uznania wpłaty na rachunku). Wyboru oferty dokona syndyk. Dokładne warunki sprzedaży określa Regulamin, przy czym Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu. Szczegółowy Regulamin sprzedaży oraz Operat szacunkowy dostępne są na stronie internetowej syndyka www.szarekwydro.pl w zakładce „Ogłoszenia”. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz ma charakter informacyjny i poglądowy. Przedstawione wizualizacje i grafiki mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający zorientowanie się w ogólnym wyglądzie prezentowanego składnika.

Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 1,09 ha pod Nałęczowem
Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 1,09 ha pod Nałęczowem
300000 zł
Góra 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia1,09
Cena za m²275229.36 zł/m²

Sprzedam zabudowaną nieruchomość gruntową w miejscowości Góra ( obręb 003, Góra Chmielnik, gmina Wojciechów, powiat Lubelski). Powierzchnia całkowita: 1,09 ha. Rodzaj budynków: dom z kamienia, szopa, budynek gospodarczy. Klasa gruntu: III ( grunty rolne zabudowane, pastwiska trwałe, grunty orne, sady). Droga dojazdowa od strony północnej i południowej - do nieruchomości prowadzą drogi utwardzone. Zabudowa zagrodowa: możliwość uzyskania. Nieruchomość położona 10 km od Nałęczowa i niespełna 30 km od Lublina. Jednocześnie informuję, iż nie jestem zainteresowana współpracą z pośrednikami. Dziękuję.

Nieruchomość gruntowa zabudowana 3,20 ha-Hucisko obok Głogowa Małop.
Nieruchomość gruntowa zabudowana 3,20 ha-Hucisko obok Głogowa Małop.
599000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia32 000
Cena za m²18.72 zł/m²

Sprzedam nieruchomość gruntową 32 000 m kw, zabudowaną budynkiem mieszkalnym, zlokalizowaną Hucisko 131, 36-003 Przewrotne, gmina Głogów Małopolski, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. Łączna powierzchnia 3 działek to 3,20 ha. W skład nieruchomości gruntowej wchodzą działki nr 791, 899 i 907. Dojazd do nieruchomości możliwy dwoma drogami gminnymi tj. od strony działki nr 791 oraz działki nr 899. Nieruchomość bez obciążeń. Na działce nr 791 znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym, z wewnętrznymi instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej ( działka 12 ar). Gaz znajduje się w odległości 5 m od budynku. Budynek nadaje się do zamieszkania, ale nie otrzymał jeszcze zaświadczenia o zakończeniu budowy. Rok budowy to 2013 rok, a pow. użytkowa to 80 m kw. Stan techniczny budynku bardzo dobry. Nieruchomość położona jest w pięknej i spokojnej okolicy, na wsi Hucisko. Nieruchomość jest świetnie skomunikowana, najbliższe miasto to Głogów Małopolski w odległości zaledwie 9 km, a do Rzeszowa jest 22 km, około 20 min samochodem. Nieruchomość wystawiona jest bez pośredników. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu : 60*******15 Nie jestem zainteresowana wynajmem nieruchomości pod farmę fotowoltaiczną.

Nieruchomość gruntowa
Nieruchomość gruntowa
250000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolno-budowlane
Powierzchnia10 023
Cena za m²24.94 zł/m²

Nieruchomość gruntowa częściowo zabudowana

Malowniczo położona działka, najpiękniejszy widok
Malowniczo położona działka, najpiękniejszy widok
279000 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia3 000
Cena za m²99.67 zł/m²

Sprzedam bezpośrednio zabudowaną nieruchomość o powierzchni 3000 m2. Działka zabudowana jest dwoma budynkami. Z działki rozpościera się piękny widok na Mielnik.Media: woda, prąd, kanalizacja, gaz w drodze dojazdowej

Wynajem działki usługowo/magazynowej w Cegielni Psuckiej k.Nasielska
Wynajem działki usługowo/magazynowej w Cegielni Psuckiej k.Nasielska
2500 zł
2 dnia plecy
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia7 200
Cena za m²0.35 zł/m²

Do wynajęcia nieruchomość o powierzchni 7.200 m2, częściowo zabudowana budynkami garażowo-magazynowymi w miejscowości Cegielna Psucka koło Nasielska, województwo mazowieckie. Nieruchomość ogrodzona, przy drodze asfaltowej, bardzo dobrze skomunikowana, woda i prąd na działce. Cena 2.500 zł netto - możliwość wystawienia faktury od osoby fizycznej. Kontakt wyłącznie telefoniczny: 60********05.

Dzialka budowlana Nowotna /Stegna
Dzialka budowlana Nowotna /Stegna
149000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 200
Cena za m²124.17 zł/m²

Sprzedam działkę budowlaną w Nowotnej, miejscowość oddalona od Stegny 7,5km. Działka nr 218/107 o powierzchni 1222m2. Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem starej kotłowni o powierzchni 153,3m2. Możliwość adaptacji budynku. Tel 79*****15

Działka z domem Naguszewo blisko jeziora Rumian
Działka z domem Naguszewo blisko jeziora Rumian
285000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia3 366
Cena za m²84.67 zł/m²

Zabudowana nieruchomość o pow. 0,3366ha, położona w Naguszewie woj warmińsko mazurskie blisko jeziora Rumian które jest jednym z jezior Welskiego Parku Krajobrazowego. Dom do generalnego remontu, na działce również widoczny na zdjęciu budynek gospodarczy,

Nieruchomość gruntowa o łącznym obszarze 1,9677ha
Nieruchomość gruntowa o łącznym obszarze 1,9677ha
299000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolno-budowlane
Powierzchnia19 577
Cena za m²15.27 zł/m²

Sprzedam nieruchomość gruntową o łącznym obszarze wynoszącym 1.9577ha składająca się z działki nr.396 w miejscowości Kopalina gm. Pokój, pow. Namysłowski, woj. Opolskie. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym połączonym z budynkiem inwentarskim. Dodatkowo działka została zabudowana budynkiem niemieszkalnym inwentarskim oraz budynkiem gospodarczym Działka posiada prąd i wodę oraz własne szambo i studnię. Możliwość sprzedaży działki bez pola Budynek mieszkalny do gruntownego remontu lub do rozbiórki. Więcej informacji pod nr telefonu

Działka w otulinie lasu. Blisko Trójmiasta/50 min/
Działka w otulinie lasu. Blisko Trójmiasta/50 min/
199602 zł
29 dni plecy
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia5 118
Cena za m²39 zł/m²

Działka rolna. Nieruchomość sąsiednia zabudowana siedliskiem.Działka zadrzewiona z możliwością pozyskania drewna. W okolicy dwa jeziora: jez. Strzepcz - 3 km, jez. Miłoszewo – 6kmTrzy szkoły podstawowe w odległości: 1 km, 4 km, 5 kmKilka sklepów lokalnych w Strzepczu. Woda i prąd na działce, możliwość wybudowania zbiornika na ścieki lub przydomowej oczyszczalni. Posiadamy na sprzedaż jeszcze sąsiednią działkę oraz nieruchomość zabudowaną siedliskiem

nieruchomość inwestycyjna
nieruchomość inwestycyjna
5700000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia20 019
Cena za m²284.73 zł/m²

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym w trakcie inwestycji położona w miejscowości Konarzynki 42b, obręb Konarzyny, gmina Konarzyny, powiat chojnicki, województwo pomorskie przy drodze krajowej powiatowej Przechlewo-Konarzyny. Powierzchnia działki 20 019 m² o wymiarach 168 x 120 m, zabudowana budynkiem wraz z niezbędną infrastrukturą. Nieruchomość jest objęta aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - teren zabudowy mieszkalno-usługowej. Dojazd do nieruchomości - drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej. Cały teren jest ogrodzony - ogrodzenie z siatki stalowej na betonowym fundamencie. Pd strony ulicy duży parking samochodowy o nawierzchni z kostki betonowej na około 50 miejsc parkingowych. Nieruchomość posiada uzbrojenie w podstawowe elementy infrastruktury technicznej, taki jak przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie ścieków technologicznych do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez własną podczyszczalnię ścieków. Wody deszczowe ujęte w wewnętrzną sieć i odprowadzone do kanalizacji deszczowej. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem murowanym o powierzchni użytkowej 4 019,80 m². Budynek ten jest podzielony na dwie części - część produkcyjną jednokondygnacyjną oraz część administracyjno-socjalną dwukondygnacyjną. Część administracyjno-socjalna - dach pokryty blachą trapezową, posadzki i podłogi z płytek ceramicznych, schody wewnętrzne betonowe, tynki gipsowe pokryte gładzią gipsową, sufity podwieszane. Cześć produkcyjna - dach z płyt warstwowych, posadzki częściowo na bazie żywic. Elewacja z tynku cienkowarstwowego ocieplanego styropianem z powłoką mineralną. Wokół budynku nawierzchnia utwardzona kostką betonową typu Polbruk. Telefon kontaktowy: Tomasz 72*******02 Ewelina 66*******73

działka inwestycyjna w Kietrzu OKAZJA!
działka inwestycyjna w Kietrzu OKAZJA!
900000 zł
Kietrz 4 kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia8 062
Cena za m²111.63 zł/m²

Do sprzedaży nieruchomość zabudowana położona w Kietrzu przy ul. Wojska Polskiego. Do nieruchomości prowadzi droga dojazdowa asfaltowa. Nieruchomość ogrodzona, 2 bramy wjazdowe. Teren uzbrojony w sieć wodociągową i energetyczną. Teren idealny pod inwestycje. W skład nieruchomości wchodzi: - działka o pow. 0,8062 ha - zabudowania o łącznej powierzchni użytkowej 815 m.kw.: budynek magazynowy, budynek magazynowo-handlowy oraz wiata i budynek wagi. Telefon +48**********12.

Piekna dzialka budowlana, Sosnowiec Kazimierz
Piekna dzialka budowlana, Sosnowiec Kazimierz
750000 zł
Sosnowiec 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia3 000
Cena za m²250 zł/m²

Na sprzedaż działka w Sosnowcu Kazimierzu przy ulicy NowejDziałka budowlana w prostokącie o wielkości ok. 3000 m2.Przedmiotowa nieruchomość nie jest zabudowana i posiada dostęp do drogi publicznej.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszaru Sosnowiec Kazimierz nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.Wszystkie media w drodze. Dzialka jest zielona, z pieknymi drzewami, otoczona nowymi domami jednorodzinnymi. 

Nieruchomość Inwestycyjna
Nieruchomość Inwestycyjna
7906800 zł
Kozienice 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia65 890
Cena za m²120 zł/m²

Przedmiotem ogłoszenia jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona przy ul. Przemysłowa 9 w Kozienicach ,Pow. Kozienicki , woj. Mazowieckie.Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu nr: 4718/2,472********/7,472*******24/3 o łącznej powierzchni 65 890 m2.Nieruchomość zabudowana budynkiem o powierzchni 11 911 m2 po byłym zakładzie produkcji mebli.(stan budynku zły, przeciekający dach).Nieruchomość uzbrojona w media : woda, kanalizacja , prąd , gaz, dodatkowo własne ujęcie wody. Całość Ogrodzona. . Nieruchomość posiada dwie bramy wjazdowe.Położenie nieruchomości w odległości 37 km od Radomia, 90 km od Warszawy, w Kozienicach bardzo dobra lokalizacja przy ul. Przemysłowej 9,  2 km od centrum miasta.Ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania / decyzji gminy o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania określa przedmiotowy teren  symbolem „ P „ – tereny przemysłowe. WW nieruchomość  to użytkowanie wieczyste prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.Prezentowana cena nie zawiera VAT-u , teren sprzedawany na fakturę VAT.Cena 1 m2 działki to 120 PLN neto + VAT Sprzedaż bezpośrednio od właściciela.Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Do wynajęcia grunt Legnica
Do wynajęcia grunt Legnica
63000 zł
Legnica 30+ kilka dni temu

Nieruchomość gruntu przemysłowego, zabudowana na terenie miasta Legnica. Działka gruntu o powierzchni 21497m2 zabudowana budynkami przemysłowymi, ( istnieje możliwość dokupienia w razie potrzeby większej działki, sąsiadującego gruntu o pow. 16 952m2) W skład zabudowy wchodzą następujące budynki: - Budynek Biurowy - droga utwardzona - utwardzony plac - obiekt ogrodzony i oświetlony Położenie: Przedmiotowa nieruchomość znajduję się w Legnicy w dzielnicy Przemysłowej. Jest to teren przyległy do drogi gminnej. Nieruchomość zlokalizowana jest wśród terenów przemysłowych. Inf. ogóle: Na nieruchomości istnieje możliwość dalszej rozbudowy istniejących obiektów budowlanych. W stosunku powierzchni działki 21497 m2 do zabudowy, zabudowa stanowi zaledwie kilka procent powierzchni. Teren: Nieruchomość gruntowa o nieregularnym kształcie, płaska. Teren nieruchomości w pełni uzbrojony. Doprowadzona jest sieć , elektroenergetyczna, wodociągowa, oraz teletechniczna. Nieruchomość posiada sieć kanalizacji sieciowej z odstojnikami i neutralizatorami zanieczyszczeń i sanitarnej z podłączeniem do sieci miejskiej. Powierzchnia działki 21497 m2 Powierzchnia zabudowy około 540 m2 Budynek w stanie dobrym, ogrzewane zbudowane z konstrukcji żelbetowej. Polecamy House Invest Przeglądnij również nasze inne oferty na stronie www.**************** Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Nieruchomość Inwestycyjna
Nieruchomość Inwestycyjna
3990000 zł
Kozienice 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia65 890
Cena za m²60.56 zł/m²

Przedmiotem ogłoszenia jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona przy ul. Przemysłowa 9 w Kozienicach ,Pow. Kozienicki , woj. Mazowieckie.Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu nr: 4718/2,472********/7,472*******24/3 o łącznej powierzchni 65 890 m2.Nieruchomość zabudowana budynkiem o powierzchni 11 911 m2 po byłym zakładzie produkcji mebli.(stan budynku zły, przeciekający dach).Nieruchomość uzbrojona w media : woda, kanalizacja , prąd , gaz, dodatkowo własne ujęcie wody. Całość Ogrodzona. . Nieruchomość posiada dwie bramy wjazdowe.Położenie nieruchomości w odległości 37 km od Radomia, 90 km od Warszawy, w Kozienicach bardzo dobra lokalizacja przy ul. Przemysłowej 9,  2 km od centrum miasta.Ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania / decyzji gminy o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania określa przedmiotowy teren  symbolem „ P „ – tereny przemysłowe. WW nieruchomość  to użytkowanie wieczyste prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.Prezentowana cena nie zawiera VAT-u , teren sprzedawany na fakturę VAT.Cena 1 m2 działki to 61 PLN neto + VAT Sprzedaż bezpośrednio od właściciela.Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Nieruchomość, działka przemysłowo-usługowa  - Brzeziny ul. Słowackiego
Nieruchomość, działka przemysłowo-usługowa - Brzeziny ul. Słowackiego
1400000 zł
Brzeziny 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia6 503
Cena za m²215.29 zł/m²

Sprzedam nieruchomość o powierzchni 6503 m^2. Działka przemysłowo- usługowa. Zabudowana budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 1245 m^2, w tym: hala -778m^2 biuro-286m^2 inne pomieszczenia magazynowe: 41m^2; 20m^2; 10m^2; 92m^2; 18m^2; Lokalizacja: Brzeziny, ul. Słowackiego Nr działek: 2230/8; 2230/11; 2230/15; 2230/16; 2230/19; 2230/20 Nieruchomość z dostępem do trzech dróg publicznych.

Nieruchomość inwestycyjna na sprzedaż
Nieruchomość inwestycyjna na sprzedaż
830000 zł
Chodecz 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia6 538
Cena za m²126.95 zł/m²

Spółdzielnia ,,Światowid'' w Chodczu posiada na sprzedaż nieruchomość stanowiącą własności Spółdzielni tj. nieruchomość położoną w Chodczu na działce nr 501/14 dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00047540/3. Działka o powierzchni 6538m2 z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Nieruchomość zabudowana jest kompleksem budynków biurowo-magazynowych -budynku biurowo-magazynowego o pow. użytkowej 533.00m2 -budynku magazynowego o pow. użytkowej 844.00m2 -wiaty o pow. użytkowej 50.00m2 -wagi 60T Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i nieruchomosci można uzyskać pod nr telefonu: 60*******29 78*******72

Nieruchomość budowlano-rolna z domem oraz budynkami gospoda.
Nieruchomość budowlano-rolna z domem oraz budynkami gospoda.
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²35 zł/m²
Powierzchnia35700 m²
Szerokość60 m
Długość595 m
Typsiedliskowa

Nieruchomość budowlano-rolna o powierzchni 3,5700 ha, położona w malowniczej miejscowości: Klonów, gm. Łączna w pow. skarżyskim, w kształcie prostokąta o wymiarach: - 60 m granicy od strony drogi asfaltowej - z drugiej strony Świętokrzyski Park Narodowy; - 595 m granicy od strony sąsiednich działek. W obecnym przeznaczeniu podzielona jest na części: - budowlaną; - rolną; - leśną. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na szlaku turystycznym Narodowego Parku Świętokrzyskiego w samym sercu Gór Świętokrzyskich, w odległości (liczonej drogą asfaltową): - 16 km od granic Kielc; - 6 km od trasy S7 - 400 m od przystanku ZTM linii nr 12. Nieruchomość do wyszukania w geoportal.gov.pl po numerze identyfikacyjnym jednej z działek: 261003_2.0004.26/2 lub adresie: Klonów 25, gm. Łączna, pow. skarżyskim. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest parterowym domem o pow. mieszkalnej 110 m2 z pomieszczeniem gospodarczym o pow. 55 m2 pod jednym dachem z przydomową oczyszczalnią biologiczną. Dodatkowo zabudowana jest stodołą o pow. 130 m2 oraz wolnostojącym, podwójnym garażem z kuchnią letnią pod jednym dachem o łącznej pow. 95 m2. Posiada własną studnię z pitną wodą oraz rzekę, która z powodzeniem zasili nawet duży staw. Nieruchomość zaznaczono na załączonych zdjęciach, gdzie kolorem żółtym oznaczono aktualne koryto rzeki. Nieruchomość posiada jednego właściciela i nie jest obciążona roszczeniami. Ogłoszenie prywatne bez pośredników, więcej zdjęć przesyłam na maila. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszam do kontaktu.

Działka na sprzedaż Gorzów Wlkp.
Działka na sprzedaż Gorzów Wlkp.
20 zł
Gorzów Wielkopolski 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²59 zł/m²
Powierzchnia2554 m²
Typrolna

Nieruchomość położona przy ul.Warzywnej w Gorzowie Wlkp działka nr 798/1 o powierzchni 0,2554ha Obejmuje użytki rolne i jest zabudowana murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni 45 m.kw Na działce znajduje się również blaszana wiata. Działka wchodzi w obszar użytków rolnych z dopuszczeniem zabudowy. Cena do negocjacji

Dorohusk, magazyny i działka usługowa 9800m2
Dorohusk, magazyny i działka usługowa 9800m2
1000000 zł
Lublin 30+ kilka dni temu
Pow. działki9800
Rodzaj działkiUsługowa

Atrakcyjna lokalizacja. Nieruchomość w miejscowości Berdyszcze nieopodal przejścia granicznego w Dorohusku! Działka zabudowana budynkami magazynowymi, murowanymi. Podana cena jest ceną netto, należy doliczyć podatek VAT. Nieruchomość o łącznej powierzchni 9800m2 składa się z dwóch działek (0,6192ha i 0,2888ha). Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dorohusk działki zlokalizowane są na obszarze "U" - obszary zabudowy usługowej. Szczegółowe informacje o nieruchomości dostępne w biurze. Zapraszam. Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

działka inwestycyjna w Bieńkowicach  OKAZJA!
działka inwestycyjna w Bieńkowicach OKAZJA!
500000 zł
4 kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia2 830
Cena za m²176.68 zł/m²

Do sprzedaży nieruchomość zabudowana położona w Bieńkowicach przy ul. Odrzańskiej 2. Droga dojazdowa asfaltowa. W skład nieruchomości wchodzi: - działka o pow. 0,2830 ha (działka nr 130 AM 5, obręb Bieńkowice gm.Krzyżanowice). - zabudowania: budynek biurowy, hala warsztatowa, magazyny, garaże betonowe. Telefon +48**********12. Cena podana jest w zł netto.