Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomości

Sortowanie:
Znaleziony: 68 ogłoszenie w kategorii Działki i grunty Polska: Wszystkie miasta
Syndyk Masy Upadłości sprzeda udział w nieruchomości
Syndyk Masy Upadłości sprzeda udział w nieruchomości
41850 zł
nowe 28 dni plecy
Pow. działki3019
Rodzaj działkiBudowlana
SprzedażPośrednik

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert w prawie własności do udziału wynoszącego ¾ części w nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej nr. 67/7 i 67/8, położonej w Nowy Świat 9, gmina Lubsza, powiat brzeski, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/0004496/3, za cenę nie niższą niż 41 850,00 złotych. WARUNKI SPRZEDAŻY: 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest: • złożenie lub przesłanie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcin Karcz, ul. Sieradzka 18, 98-300 Wieluń, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05-go czerwca 2023 roku (w przypadku wysłania oferty pocztą decydująca jest data wpływu oferty do kancelarii syndyka, a nie data jej nadania); • uiszczenie wadium w wysokości 4 185,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości nr 16 89090006 0060 0619 3216 0001 (decydująca jest data uznania rachunku masy upadłości). Pisemna oferta powinna zawierać: oznaczenie oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP, numer telefonu), wskazanie opisanej wyżej nieruchomości, oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji oferenta ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, wskazanie oferowanej ceny oraz sygnatury OP1O/GUp-s/152/2022, podpis oferenta. Do oferty należy dołączyć dowód uiszczenia wadium na rachunek bankowy masy upadłości. 2. Termin otwarcia i rozpoznania ofert ustala się na dzień 06-go czerwca 2023 r. na godz. 14:00. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie zaprotokołowane przez syndyka. 3. Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej aukcji w przypadku złożenia równorzędnych ofert (za oferty równorzędne uznaje się oferty, które znajdują się w przedziale stanowiącym 5% kwoty najwyższej złożonej oferty). Termin i sposób przeprowadzenia dodatkowej aukcji zostanie uzgodniony z oferentami, którzy złożyli równorzędne oferty. 4. Cena nabycia powinna zostać uiszczona przez nabywcę w całości na rachunek masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie. Wadium wpłacone przez nabywcę podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, pozostałym oferentom wadium zwraca się niezwłocznie. 5. Wybrany nabywca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości, w szczególności kosztów aktu notarialnego, podatków oraz kosztów wpisów do księgi wieczystej. 6. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości. 7. Z operatem szacunkowym można zapoznać się w kancelarii syndyka po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (nr tel. + 48 608 387 198).

Nieruchomość gruntowa 0,2898 ha - Sokołda
Nieruchomość gruntowa 0,2898 ha - Sokołda
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²59 zł/m²
Powierzchnia2898 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej – niezabudowanej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/1 o powierzchni 0,2898 ha położonej w miejscowości Sokołda, gmina Supraśl, pow. białostocki, woj. podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00055740/7. Cena minimalna: 170 000,00 zł Termin składania ofert: 17 czerwca 2022 roku Operat szacunkowy dostępny mailowo - @

Syndyk masy upadłości sprzeda
Syndyk masy upadłości sprzeda
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²38 zł/m²
Powierzchnia3722 m²
Typinwestycyjna

Syndyk masy upadłości Marioli Skuby sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty: Składnik masy upadłości nr 1 - udział w wysokości 7/48 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 294/36 i 294/38 zabudowanej trzema budynkami mieszkalnymi o zabudowie bliźniaczej w trakcie procesu inwestycyjnego, położone w Lesznowoli przy ul. Wilczej, księga wieczysta nr WA1I/00027161/1 za cenę netto nie mniejszą niż 141.105,00 zł. Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „oferty na zakup składnika masy upadłości Marioli Skuby należy składać do 09 marca 2022 r. (liczy się data wpływu do kancelarii) na adres kancelarii syndyka masy upadłości: ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin. Bliższe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod nr ** *** ** ** lub email: pd******a@k*******************.eu. Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia licytacji w przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego oferenta oraz odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. Zawarcie umowy sprzedaży będzie uzależnione od zapłaty ceny najpóźniej w dzień przed przeniesieniem prawa własności. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zwarciem umowy sprzedaży.

Syndyk sprzeda niezabudowaną działkę o pow. 8852 m2, gmina Koronowo
Syndyk sprzeda niezabudowaną działkę o pow. 8852 m2, gmina Koronowo
495000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia8 852
Cena za m²55.92 zł/m²

Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową niezabudowaną obejmującą działki nr 102/5 oraz 102/6 o powierzchni łącznej 0,8852 ha położoną w miejscowości Stopka w gminie Koronowo. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, ul. Hutniczej (droga gminna). Działka nr 102/5 o powierzchni 0,3704 ha oraz działka 102/6 o powierzchni 0,5148 ha . Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr BY1B/00111925/8 przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych. Warunki sprzedaży: - nabywca jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy; - cena nabycia nieruchomości zostanie uiszczona w całości na rachunek bankowy masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży; - więcej informacji udzielimy mailowo bądź telefonicznie.

Udział w nieruchomości gruntowej, ul. Cegielniana
Udział w nieruchomości gruntowej, ul. Cegielniana
74393 zł
Bydgoszcz 30+ kilka dni temu
Powierzchnia5 142
Cena za m²14.47 zł/m²

Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki udział w wysokości (użyj formularza kontaktowego) w prawie własności nieruchomości gruntowej, nr działek 119/1, 119/8, 119/25, 119/27 o łącznej powierzchni 5142 m2, położonej w miejscowości Bydgoszcz, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi KW nr BY1B/(użyj formularza kontaktowego). Nieruchomość położona w sąsiedztwie terenów zabudowy jedno i wielorodzinnej, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, gminnej- ul. Cegielnianej. Dojazd odbywa się drogą utwardzoną kostką brukową.

Udział (1/4) w atrakcyjnej działce budowlanej
Udział (1/4) w atrakcyjnej działce budowlanej
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²9 zł/m²
Powierzchnia1258 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości Krzysztof Czyżewski sprzeda udział (1/4) w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Pogorzela w województwie Wielkopolskim. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/183/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17.07.2009 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela, przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze opisanym jako miejska strefa osiedleńcza. Powierzchnia działki wynosi 1 258 m kw. Nr księgi wieczystej: PO1Y/00043350/1 Nr działki: 1731/3 ark. 7 Zapraszam do kontaktu!

Nieruchomość Nasiłów
Nieruchomość Nasiłów
27000 zł
30+ kilka dni temu
Pow. działki14887
Rodzaj działkiRolna
SprzedażPośrednik
Zainteresowanie ofertą

Syndyk masy upadłości sprzeda: nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Nasiłów, gmina Janowiec, powiat puławski, województwo lubelskie. Stanowi ona działkę ew. o nr 248 o powierzchni 1.4887 ha, obręb Nasiłów. Nieruchomość stanowi działkę rolną. Dla wskazanej nieruchomości brak jest założonej księgi wieczystej. Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie dokumentu Aktu własności zmieni nr GU.ON.451/181-3/74, ustalając, że ww. składnik majątku będzie sprzedawany przez syndyka z wolnej ręki z uwzględnieniem następującej, zmiennej ceny minimalnej: 1. 27.000,00 złotych netto IV. Warunki sprzedaży – III próba sprzedaży: 1. w przypadku braku wpływu ofert spełniających wskazane powyżej kryteria syndyk przystąpi do III próby sprzedaży Nieruchomości; 2. informacja o sprzedaży zostanie ogłoszona w przynajmniej 2 portalach internetowych w dniach od 12 kwietnia 2023 roku do 26 kwietnia 2023 roku; 3. oferent powinien złożyć pisemną ofertę zawierającą: imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres oraz numer rejestru, do którego wpisany jest oferent, dane teleadresowe, podanie ceny ofertowej, dowód wpłaty wadium; 4. ofertę należy składać do dnia 26 kwietnia 2023 roku na adres syndyka: Syndyk masy upadłości Dariusz Kwiatkowski, ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana; 5. warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 5.400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych i 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości w banku mBank S.A. o numerze: 06 1140 2004 0000 3102 8004 7451 z dopiskiem: „Oferta IX GUp 625/21””) najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na wskazany rachunek masy upadłości; 6. otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2023 roku o godzinie 10:00; 7. wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Nieruchomość Nasiłów
Nieruchomość Nasiłów
27000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia14 887
Cena za m²1.81 zł/m²

Syndyk masy upadłości sprzeda: nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Nasiłów, gmina Janowiec, powiat puławski, województwo lubelskie. Stanowi ona działkę ew. o nr 248 o powierzchni 1.4887 ha, obręb Nasiłów. Nieruchomość stanowi działkę rolną. Dla wskazanej nieruchomości brak jest założonej księgi wieczystej. Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie dokumentu Aktu własności zmieni nr GU.ON.4*********74, ustalając, że ww. składnik majątku będzie sprzedawany przez syndyka z wolnej ręki z uwzględnieniem następującej, zmiennej ceny minimalnej: 1. 27.000,00 złotych netto IV. Warunki sprzedaży – III próba sprzedaży: 1. w przypadku braku wpływu ofert spełniających wskazane powyżej kryteria syndyk przystąpi do III próby sprzedaży Nieruchomości; 2. informacja o sprzedaży zostanie ogłoszona w przynajmniej 2 portalach internetowych w dniach od 12 kwietnia 2023 roku do 26 kwietnia 2023 roku; 3. oferent powinien złożyć pisemną ofertę zawierającą: imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres oraz numer rejestru, do którego wpisany jest oferent, dane teleadresowe, podanie ceny ofertowej, dowód wpłaty wadium; 4. ofertę należy składać do dnia 26 kwietnia 2023 roku na adres syndyka: Syndyk masy upadłości Dariusz Kwiatkowski, ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana; 5. warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 5.400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych i 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości w banku mBank S.A. o numerze: 06 1140 2004 0000 3102 8004 7451 z dopiskiem: „Oferta IX GUp 625/21””) najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na wskazany rachunek masy upadłości; 6. otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2023 roku o godzinie 10:00; 7. wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Syndyk sprzeda 1/2 udziału w działce w Jaktorowie
Syndyk sprzeda 1/2 udziału w działce w Jaktorowie
38729 zł
30+ kilka dni temu
Pow. działki1113
Rodzaj działkiBudowlana
Numer księgi wieczystejPokaż

Syndyk masy upadłości Daniela Szymańskiego, sprzeda ½ udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim, w gminie Jaktorów w miejscowości Jaktorów, przy ul. Ułanów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 155/3 z obrębu 0010- Jaktorów o powierzchni 0,1113 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez Sad Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW PL1Z/00060347/4. 1. Cena wywoławcza: 38 729,00 zł. (trzydzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych). 2. Oferty należy składać do dnia 30 marca 2022 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Daniela Szymańskiego- Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Daniela Szymańskiego”, koniecznie z podaniem sygnatury akt „XIX GUp 591/21” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3 873,00 zł. (słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Daniel Szymański w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 21 1090 1841 0000 0001 4820 8028, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpią w dniu 31 marca 2022 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. *** *** ***; e-mail: @

Syndyk sprzeda 1/2 udziału w działce w Jaktorowie
Syndyk sprzeda 1/2 udziału w działce w Jaktorowie
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²35 zł/m²
Powierzchnia1113 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości Daniela Szymańskiego, sprzeda ½ udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim, w gminie Jaktorów w miejscowości Jaktorów, przy ul. Ułanów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 155/3 z obrębu 0010- Jaktorów o powierzchni 0,1113 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez Sad Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW PL1Z/00060347/4. 1. Cena wywoławcza: 38 729,00 zł. (trzydzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych). 2. Oferty należy składać do dnia 30 marca 2022 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Daniela Szymańskiego- Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Daniela Szymańskiego”, koniecznie z podaniem sygnatury akt „XIX GUp 591/21” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3 873,00 zł. (słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Daniel Szymański w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 21 1090 1841 0000 0001 4820 8028, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpią w dniu 31 marca 2022 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. *** *** ***; e-mail: af***k@w*.pl

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Kolonia Wolańska
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Kolonia Wolańska
37777 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²0 zł/m²
Powierzchnia19700 m²
Typleśna

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt IX GUp 560/21 "of" w trybie z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości udział 1/16 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 7/3 o powierzchni 1,97 ha położonej w miejscowości Kolonia Wolańska, gm. Międzyrzec Podlaski, powiat bialski, obręb 0006 Kolonia Wolańska - za cenę 2.538,00 zł. Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syndyka: ul. Zachodnia 20a, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 28 kwietnia 2022 r. (decyduje data wpływu). Oferta winna zawierać: pełne dane oferenta - imię i nazwisko/nazwę firmy, adres korespondencyjny/adres siedziby, numer telefonu oraz e-mail, wskazanie przedmiotu oferty, sygnaturę postępowania upadłościowego i oferowanej ceny. Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi po dokonaniu zapłaty przelewem na rachunek bankowy masy upadłości. Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu i trybu sprzedaży (w tym regulamin sprzedaży) udzielane są mailowo (upadlosci@ chmielinski.com.pl)

Syndyk sprzeda 1/16 udziału działki w miej. Obryte
Syndyk sprzeda 1/16 udziału działki w miej. Obryte
5300 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia4 298
Cena za m²1.23 zł/m²

Syndyk masy upadłości Grzegorza Borek, sprzeda udział w wysokości 1/16 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki ewidencyjne oznaczone numerami 491 i 610 o łącznej powierzchni 4 298 m2 z obrębu 0010, położone w miejscowości Obryte, gminie Obryte obszar wiejski, powiecie pułtuskim, województwie mazowieckim. Działka nr 491 stanowi tereny leśne zadrzewione, działka nr 610 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej i in. z dopuszczonymi usługami. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OS1U/00032297/7 przez Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych - OS1U. Działki o łącznej powierzchni 4 298 m2, są sprzedawane razem jako całość. 1. Cena wywoławcza: 5 300,00 zł. (pięć tysięcy trzysta złotych) 2. Oferty należy składać do dnia 19 kwietnia 2023 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Grzegorza Borek - Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Grzegorza Borek, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VIII GUp 555/21” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – DZIAŁKI OBRYTE” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł. (pięćset złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Grzegorz Borek w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 28 1090 1841 0000 0001 4938 1020, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – DZIAŁKI OBRYTE” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2023 roku o godzinie 11.15 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 6. Szczegółowe warunki przetargu (regulamin) zawierający wymagane oświadczenia oferenta, operat szacunkowy nieruchomości dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. 72*******70

Syndyk sprzeda 1/2 udziału działka w Dyszobaba
Syndyk sprzeda 1/2 udziału działka w Dyszobaba
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²4 zł/m²
Powierzchnia1200 m²
Typbudowlana

1. Syndyk masy upadłości Arkadiusza Chełstowskiego sprzeda ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej m.in. działki ewidencyjne oznaczone numerami 178, 441 o łącznej powierzchni 2 400 m2 z obrębu 0005, położone w miejscowości Dyszobaba, gminie Różan obszar wiejski, powiecie makowskim, województwie mazowieckim. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OS1P/00037949/4 przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych - OS1P. Wierzyciel hipoteczny wydał w dniu 24 marca 2021 r. zezwolenie na wykreślenie hipoteki umownej łącznej w kwocie 200 000,00 zł. i hipoteki umownej zwykłej w kwocie 30 000,00 zł. Nabywca kupuje nieruchomość wolna od obciążeń. 2. Cena wywoławcza: 5 000,00 zł. (pięć tysięcy złotych) 3. Oferty należy składać do dnia 13 września 2022 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Arkadiusza Chełstowskiego- Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Arkadiusza Chełstowskiego”, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VIII GUp 359/20” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ - DYSZOBABA” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Arkadiusz Chełstowski w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 51 1090 1841 0000 0001 4725 7761, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – DYSZOBABA” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 14 września 2022 roku o godzinie 9.30 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 7. Szczegółowe warunki przetargu (regulamin), zawierające wymagane oświadczenia oferenta, operat szacunkowy nieruchomości, dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. *** *** ***; e-mail: af***k@w*.pl

Nieruchomość gruntowa od Syndyka - Wielogóra
Nieruchomość gruntowa od Syndyka - Wielogóra
953379 zł
Wielogóra 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²10 zł/m²
Powierzchnia2000 m²
Typrolna

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WA2M/GUp-s/182/2022 syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 95 i 233, o łącznej powierzchni 0,200 ha, położonej w miejscowości Wielogóra, Gmina Samborzec, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00054926/3 za cenę nie niższą niż 20.757,50 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 50/100). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2023 roku. Wymagane wadium w wysokości 2.000,00 zł płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 24 kwietnia 2023 roku o godzinie 12:00. Więcej informacji, w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Syndyka – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Syndyk sprzeda 1/2 udziału działka w Dyszobaba
Syndyk sprzeda 1/2 udziału działka w Dyszobaba
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²4 zł/m²
Powierzchnia1200 m²
Typbudowlana

1. Syndyk masy upadłości Katarzyny Chełstowskiej sprzeda ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej m.in. działki ewidencyjne oznaczone numerami 178, 441 o łącznej powierzchni 2 400 m2 z obrębu 0005, położone w miejscowości Dyszobaba, gminie Różan obszar wiejski, powiecie makowskim, województwie mazowieckim. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OS1P/00037949/4 przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych - OS1P. Wierzyciel hipoteczny wydał w dniu 24 marca 2021 r. zezwolenie na wykreślenie hipoteki umownej łącznej w kwocie 200 000,00 zł. i hipoteki umownej zwykłej w kwocie 30 000,00 zł. Nabywca kupuje nieruchomość wolna od obciążeń. 2. Cena wywoławcza: 5 000,00 zł. (pięć tysięcy złotych) 3. Oferty należy składać do dnia 28.09.2022 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Katarzyny Chełstowskiej - Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Katarzyny Chełstowskiej”, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VIII GUp 358/20” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ - DYSZOBABA” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Katarzyna Chełstowska w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 39 1090 1841 0000 0001 4725 8074, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ - DYSZOBABA” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 29 września 2022 roku o godzinie 11.00 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. *** *** ***; e-mail: af***k@w*.pl

Syndyk sprzeda 1/2 udziału działka w Dyszobaba
Syndyk sprzeda 1/2 udziału działka w Dyszobaba
11235 zł
30+ kilka dni temu
Pow. działki1200
Rodzaj działkiRolna
Numer księgi wieczystejPokaż

1. Syndyk masy upadłości Katarzyny Chełstowskiej sprzeda ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej m.in. działki ewidencyjne oznaczone numerami 178, 441 o łącznej powierzchni 2 400 m2 z obrębu 0005, położone w miejscowości Dyszobaba, gminie Różan obszar wiejski, powiecie makowskim, województwie mazowieckim. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OS1P/00037949/4 przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych - OS1P. Wierzyciel hipoteczny wydał w dniu 24 marca 2021 r. zezwolenie na wykreślenie hipoteki umownej łącznej w kwocie 200 000,00 zł. i hipoteki umownej zwykłej w kwocie 30 000,00 zł. Nabywca kupuje nieruchomość wolna od obciążeń. 2. Cena wywoławcza: 11 235,00 zł. (jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych) 3. Oferty należy składać do dnia 23.03.2022 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Katarzyny Chełstowskiej - Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Katarzyny Chełstowskiej”, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VIII GUp 358/20” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ - DYSZOBABA” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Katarzyna Chełstowska w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 39 1090 1841 0000 0001 4725 8074, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ - DYSZOBABA” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24.03.2022 roku o godzinie 10.30 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. 721 - pokaż numer telefonu - ; e-mail: @

Syndyk sprzeda 1/2 udziału działka w Dyszobaba
Syndyk sprzeda 1/2 udziału działka w Dyszobaba
11235 zł
30+ kilka dni temu
Pow. działki1200
Rodzaj działkiBudowlana
Numer księgi wieczystejPokaż

1. Syndyk masy upadłości Arkadiusza Chełstowskiego sprzeda ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej m.in. działki ewidencyjne oznaczone numerami 178, 441 o łącznej powierzchni 2 400 m2 z obrębu 0005, położone w miejscowości Dyszobaba, gminie Różan obszar wiejski, powiecie makowskim, województwie mazowieckim. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OS1P/00037949/4 przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych - OS1P. Wierzyciel hipoteczny wydał w dniu 24 marca 2021 r. zezwolenie na wykreślenie hipoteki umownej łącznej w kwocie 200 000,00 zł. i hipoteki umownej zwykłej w kwocie 30 000,00 zł. Nabywca kupuje nieruchomość wolna od obciążeń. 2. Cena wywoławcza: 11 235,00 zł. (jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych) 3. Oferty należy składać do dnia 23.03.2022 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Arkadiusza Chełstowskiego- Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Arkadiusza Chełstowskiego”, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VIII GUp 359/20” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ - DYSZOBABA” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Arkadiusz Chełstowski w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 51 1090 1841 0000 0001 4725 7761, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – DYSZOBABA” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24.03.2022 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. 721 - pokaż numer telefonu - ; e-mail: @

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Siedlce
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Siedlce
Siedlce 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²3 zł/m²
Powierzchnia1290 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt IX GUp 529/21 "of" w trybie z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości udział 1/128 w nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 2/4 położonej w Siedlcach przy ul. Józefa Formińskiego oraz działki nr 1/5 położonej w Siedlcach przy ul. 3 Maja, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SI1S/00069989/7 - za cenę 4.272,00 zł. Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syndyka: ul. Zachodnia 20a, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 28 kwietnia 2022 r. (decyduje data wpływu). Oferta winna zawierać: pełne dane oferenta - imię i nazwisko/nazwę firmy, adres korespondencyjny/adres siedziby, numer telefonu oraz e-mail, wskazanie przedmiotu oferty, sygnaturę postępowania upadłościowego i oferowanej ceny. Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi po dokonaniu zapłaty przelewem na rachunek bankowy masy upadłości. Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu i trybu sprzedaży (w tym regulamin sprzedaży) udzielane są mailowo (upadlosci@ chmielinski.com.pl)

Syndyk sprzeda 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej
Syndyk sprzeda 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²1 zł/m²
Powierzchnia10300 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości Waldemara Mariana Królika, sprzeda ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne oznaczone numerami 302 i 366 o łącznej powierzchni 1,0300 ha z obrębu 0013, położone w miejscowości Koziki, gminie Ostrów Mazowiecka – gmina wiejska, powiecie ostrowskim, województwie mazowieckim. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OS1M/00055092/0 przez Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej. 1. Cena wywoławcza: 15 000,00 zł. słownie: (piętnaście tysięcy złotych). 2. Oferty należy składać do dnia 01 lutego 2022 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Waldemara Mariana Królika - Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyka masy upadłości Waldemara Mariana Królika”, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VIII GUp 74/21” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP 1/2 UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Waldemar Marian Królik w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 34 1090 1841 0000 0001 4762 3466, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP 1/2 UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ`” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 02 lutego 2022 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. 721 001 370; e-mail: af***k@w*.pl

Syndyk sprzeda 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej
Syndyk sprzeda 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej
11250 zł
30+ kilka dni temu
Pow. działki10300
Rodzaj działkiRolna
Numer księgi wieczystejPokaż

Syndyk masy upadłości Waldemara Mariana Królika, sprzeda ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne oznaczone numerami 302 i 366 o łącznej powierzchni 1,0300 ha z obrębu 0013, położone w miejscowości Koziki, gminie Ostrów Mazowiecka – gmina wiejska, powiecie ostrowskim, województwie mazowieckim. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OS1M/00055092/0 przez Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej. 1. Cena wywoławcza: 11 250,00 zł. słownie: (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). 2. Oferty należy składać do dnia 29 marca 2022 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Waldemara Mariana Królika - Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyka masy upadłości Waldemara Mariana Królika”, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VIII GUp 74/21” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP 1/2 UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 125,00 zł. (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych).Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Waldemar Marian Królik w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 34 1090 1841 0000 0001 4762 3466, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP 1/2 UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ`” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30 marca 2022 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. 721 - pokaż numer telefonu - ; e-mail: @

Syndyk sprzeda 2/16 udziału w gruncie (droga)
Syndyk sprzeda 2/16 udziału w gruncie (droga)
Przasnysz 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²5 zł/m²
Powierzchnia374 m²
Typhandlowo-usługowa

Syndyk masy upadłości Ewy Chmielewskiej PESEL 78033012929, NIP 7611420410, sprzeda 2/16 w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1162/3 o powierzchni 2 997 m2 z obrębu 0002, położonej w Przasnyszu przy ul. Szosa Ciechanowska 6 w mieście Przasnysz, gmina Przasnysz, powiat przasnyski, województwo mazowieckie. Przedmiotowa działka jest zajęta pod drogę wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta nr OS1P/00044406/8 prze Sąd Rejonowy w Przasnyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych – OS1P. 1. Cena wywoławcza: 2 044,00 zł. (dwa tysiące czterdzieści cztery złote). 2. Oferty należy składać do dnia 07 lutego 2023 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Ewy Chmielewskiej - Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Ewy Chmielewskiej”, koniecznie z podaniem sygnatury akt „XIX GUp 847/21” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP 2/16 UDZIAŁU W GRUNCIE” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł. (dwieście złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Ewy Chmielewskiej w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 38 1090 1841 0000 0001 4837 8248, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP 2/16 UDZIAŁU W GRUNCIE” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpią w dniu 08 lutego 2023 roku o godzinie 11.00 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. Szczegółowe warunki przetargu (regulamin), zawierające wymagane oświadczenia oferenta, oraz operat szacunkowy dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. *** *** ***; e-mail: af***k@w*.pl

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
200000 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²8 zł/m²
Powierzchnia32200 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Kuroczko sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Żaby, gmina Baranów, nr działki 52/1, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1Z/00011826/8 za cenę nie niższą niż 244.919,64 zł, która stanowi 56 % szacowanej wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2023 r. osobiście (w godzinach pracy kancelarii syndyka) lub listem poleconym na adres kancelarii syndyka: KKLW Wierzbicki i Wspólnicy, ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa. Syndyk informuje, że nieruchomość podlega likwidacji poprzez sprzedaż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w trybie określonym w art. 491[1] ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Postępowanie prowadzone jest w trybie, w którym nie wyznacza się sędziego-komisarza, a likwidacja masy upadłości prowadzona jest na zasadach określonych w art. 491[11a] PrUp. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz operat szacunkowy dla nieruchomości można uzyskać po zgłoszeniu do syndyka pod adresem: up******i@w*******.pl. Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i tryb sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail.

Nieruchomość od Syndyka - Płock, ul. Sierpecka
Nieruchomość od Syndyka - Płock, ul. Sierpecka
506000 zł
Płock 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia813
Cena za m²622.39 zł/m²

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XVIII GUp 11/22 syndyk masy upadłości sprzeda prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy ulicy Sierpeckiej, działka ewidencyjna o numerze 215/32 o powierzchni 2.913 m2, wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, dla którego to prawa prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PL1P/00081183/2 przez Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę nie niższą niż 506.000,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2023 roku. Wymagane wadium w wysokości 50.000,00 zł płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 20 lutego 2023 roku o godzinie 12:00. Więcej informacji, w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Syndyka – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Syndyk sprzeda działkę rekreacyjną w Brzeźcach (Białobrzegi)
Syndyk sprzeda działkę rekreacyjną w Brzeźcach (Białobrzegi)
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²97 zł/m²
Powierzchnia894 m²
Typrekreacyjna

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w sprawie o sygn. akt XIX GUp 181/20, za zezwoleniem sędziego-komisarza sprzeda w trybie z wolnej ręki udział w wysokości 5/8 w prawie własności gruntu (dz. ew. nr 123/22 z obr. 0003 BRZEŹCE) wraz z prawem własności posadowionym na nim budynków, położonego w Brzeźcach (pow. białobrzeski) przy ul. Suchej 9, za cenę nie niższą niż 86.650,00 zł. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8.665,00 złotych. Wadium najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert (przy czym liczy się data uznania rachunku ) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. XIXI GUp 181/20”. Termin składania ofert: 3 marca 2023 r. (liczy się data wpływu) Termin otwarcia i rozpoznania ofert oraz aukcji ustnej: 6 marca 2023r. godz. 14:00. Regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy nieruchomości dostępny jest w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Warszawie przy ul. Encyklopedycznej 2A lok. 2. Po uprzednim kontakcie na adres likwidacja(a)dorest(.)pl jest możliwość udostępnienia materiałów merytorycznych dotyczących nieruchomości.

Nieruchomość od Syndyka - Płock, ul. Sierpecka
Nieruchomość od Syndyka - Płock, ul. Sierpecka
506000 zł
Płock 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia813
Cena za m²622.39 zł/m²

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XVIII GUp 11/22 syndyk masy upadłości sprzeda prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy ulicy Sierpeckiej, działka ewidencyjna o numerze 215/32 o powierzchni 2.913 m2, wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, dla którego to prawa prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PL1P/00081183/2 przez Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę nie niższą niż 506.000,00 zł (słownie: pięćset sześc tysięcy złotych). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2023 roku. Wymagane wadium w wysokości 50.000,00 zł płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 20 lutego 2023 roku o godzinie 12:00. Więcej informacji, w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Syndyka – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Syndyk sprzeda nieruchomość
Syndyk sprzeda nieruchomość
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²1 zł/m²
Powierzchnia1 m²
Szerokość1 m
Długość1 m
Typbudowlana

- Przetarg na sprzedaż nieruchomości – Syndyk masy upadłości TEA Development sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki: 1) nieruchomość gruntową położoną w Kątach, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1I/00037670/5 2) udział 2/11 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Kątach, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1I/00024667/7 Cena wywoławcza wynosi 2.745.526,74 zł netto Na nieruchomości prowadzona była inwestycja deweloperska polegająca na budowie 11 segmentów mieszkalnych. W umowie sprzedaży nabywca zobowiąże się do zawarcia trzech umów deweloperskich na zasadach określonych we wniosku syndyka z dnia 10 lutego 2022 roku. Sprzedaż nie powinna zakończyć się przed uprawomocnieniem się postanowienia sędziego komisarza z dnia 26 stycznia 2022 roku o zezwoleniu na zaprzestanie kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Oferty pisemne należy składać w terminie do 29 kwietnia 2022 r. na adres: ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa. Szczegółowe informacje o sprzedaży: http************************ Kontakt: wa*****a@z****.pl oraz 22 46 88 409.

Syndyk sprzeda 1/16 udziału działki w miej. Obryte
Syndyk sprzeda 1/16 udziału działki w miej. Obryte
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²1 zł/m²
Powierzchnia4298 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości Grzegorza Borek, sprzeda udział w wysokości 1/16 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki ewidencyjne oznaczone numerami 491 i 610 o łącznej powierzchni 4 298 m2 z obrębu 0010, położone w miejscowości Obryte, gminie Obryte obszar wiejski, powiecie pułtuskim, województwie mazowieckim. Działka nr 491 stanowi tereny leśne zadrzewione, działka nr 610 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej i in. z dopuszczonymi usługami. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OS1U/00032297/7 przez Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych - OS1U. • Wartość rynkowa prawa własności - udział w wysokości 1/16 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 491 o powierzchni 0,1249 ha, w stanie na dzień wyceny wynosi: 189,00 zł. • Wartość rynkowa prawa własności - udział w wysokości 1/16 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 610 o powierzchni 3049 m2, w stanie na dzień wyceny wynosi 10 375,00 zł. Działki o łącznej powierzchni 4 298 m2, są sprzedawane razem jako całość. 1. Cena wywoławcza: 5 300,00 zł. (pięć tysięcy trzysta złotych) 2. Oferty należy składać do dnia 19 kwietnia 2023 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Grzegorza Borek - Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Grzegorza Borek, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VIII GUp 555/21” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – DZIAŁKI OBRYTE” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł. (pięćset złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Grzegorz Borek w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 28 1090 1841 0000 0001 4938 1020, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – DZIAŁKI OBRYTE” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2023 roku o godzinie 11.15 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 6. Szczegółowe warunki przetargu (regulamin) zawierający wymagane oświadczenia oferenta, operat szacunkowy nieruchomości dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. *** *** ***; e-mail: af***k@w*.pl

Syndyk sprzeda działkę ze złożem kruszywa naturalnego
Syndyk sprzeda działkę ze złożem kruszywa naturalnego
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²28 zł/m²
Powierzchnia149400 m²
Typinwestycyjna

Syndyk masy upadłości BRAVET Sp. z o.o. w Warszawie, sprzeda z wolnej ręki, wchodzące w skład masy upadłości: 1) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działek o numerach ewidencyjnych 38/8, 38/9 AM-2 obręb Gryżyce, gmina Żagań o powierzchni łącznej 262.400 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer ZG1G/00022695/6 przez Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działek o numerach ewidencyjnych 39/1 i 39/2 AM-2 obręb Gryżyce, gmina Żagań, o powierzchni łącznej 149.400 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer ZG1G/00028706/9 przez Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych, które tworzą funkcjonalną całość (zorganizowaną całość przedsiębiorstwa), za cenę nie niższą niż 75% ceny oszacowania, tj. 4.206,750 zł netto. 2) Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt V GUp 76/19, nr KW, i informacją że jest to oferta, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Anna Łaskawiec – w terminie do 24.02.2022 r. do godz. 14.00. – Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości określonej w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 24.02.2022 r. – Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie określonym w Regulaminie sprzedaży w Kancelarii przy, ul. Azaliowej 23 we Wrocławiu. – Szczegółowe warunki sprzedaży, wysokość i zasady wpłacania wadium oraz termin otwarcia ofert określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym u syndyka. – Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. w dni powszednie w godz. 9.00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres e-mailowy. – Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.

½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej  Kiki
½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej Kiki
14000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia1 192
Cena za m²11.74 zł/m²

Syndyk masy upadłości w ramach toczącego się postępowania upadłościowego sygn. akt XIV GUp 608/21 sprzeda udział ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka nr ewid. 231/15 obręb 0009 Kiki wraz z udziałem w wewnętrznej drodze dojazdowej (działka nr 231/16) zlokalizowany w Kiki, gm. Wodzierady, powiat Łaski, województwo Łódzkie, dla których Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SR1L/00055930/6 oraz KW SR1L/00055929/6 za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 14.000,00 zł (czternaście tysięcy złotych 00/100) netto. Oferty na zakup nieruchomości należy przesłać drogą pocztową na adres: ul. Rewolucji 1905 r 82 lok. A21, 90-223 Łódź. Dodatkowe informacje oraz regulamin konkursu ofert dostępne mailowo konkursofertsyndyk(at)gmail.com

Działka, Legnica
Działka, Legnica
13000 zł
Legnica 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia5 000
Cena za m²2.6 zł/m²

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki:– udział 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 152 AM-10 obręb Osiedle Piekary, gmina Miasto Legnica i powierzchni 5.000 m2 . Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legnicy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1L/(użyj formularza kontaktowego), za cenę nie niższą niż 4% ceny oszacowania, tj. 13.000,00 zł.– Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską – za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt V GUp 156/20 i informacją, że jest to oferta, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Anna Łaskawiec, ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13, Wrocław – w terminie do 16.02.2023 do godz. 12:00. – Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości i w sposób określony w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 16.02.2023. – Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 17.02.2023 o godz. 12:00 w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13. – Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży. – Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (użyj formularza kontaktowego) w dni powszednie w godz. 9.00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres: – Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.Kontakt: tel: (użyj formularza kontaktowego)

Syndyk sprzeda udział 3/40 części we współwłasności gruntowej
Syndyk sprzeda udział 3/40 części we współwłasności gruntowej
6000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia4 062
Cena za m²1.48 zł/m²

Stanisław Steckiewicz - Syndyk masy upadłości Grzegorza Rusinka sprzeda z wolnej ręki udział wynoszący 3/40 części we współwłasności nieruchomości gruntowej, zabudowanej, objętej księgą wieczystą numer KR1W/00057183/0 znajdującą się w gminie Andrychów, Miejscowości Zagórnik, powiecie wadowickim, województwie małopolskim (Oś. Światkówka 25, Zagórnik, Obr 7). Informacje pod tel. 60*******15. WARUNKI SPRZEDAŻY: 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest: • złożenie lub przesłanie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Stanisława Steckiewicza, ul. Piłkarska 18, 05-220 Zielonka, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2023 roku (w przypadku wysłania oferty pocztą decydująca jest data wpływu oferty do kancelarii syndyka, a nie data jej nadania); 2. Termin otwarcia i rozpoznania ofert ustala się na dzień 6 czerwca 2023 r. na godz. 14:00. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie zaprotokołowane przez syndyka. 3. Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej aukcji z udziałem oferentów. 4. Cena nabycia powinna zostać uiszczona przez nabywcę w całości na rachunek masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie. 5. Wybrany nabywca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości, w szczególności kosztów aktu notarialnego, podatków oraz kosztów wpisów do księgi wieczystej. 6. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości. 7. Z operatem szacunkowym można zapoznać się w kancelarii syndyka po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. 8. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż wskazana wyżej cena wywoławcza 9. Cena wywoławcza 3/40 udziału w nieruchomości wynosi 5000,00 zł. 10. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowana budynkiem mieszkalnym
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowana budynkiem mieszkalnym
291117 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia123,60
Cena za m²2355.32 zł/m²

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 105/21 of sprzeda: prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Krzemienicy 5, Gmina Gawłuszowice składającej się z działki numer 277/4 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym i budynkiem inwentarskim oraz niezabudowanych działek nr 304 i 279, dla których Sąd Rejonowy w Mielcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer TB1M/00022547/1 o wartości oszacowania przez biegłego sądowego 291.117,00 złotych. Oferty należy składać w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup składnika masy upadłości, sygn. akt V GUp 464/20 of. – nie otwierać.” na adres syndyka: Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. w Mielcu (39-300) ul. Mickiewicza 52 w terminie do dnia 15.03.2023r. (o terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia jej do adresata). Oferowana cena nie może być niższa od 175.000,00 zł tj. 60 % wartości oszacowania przez biegłego sądowego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 17.500,00 zł na rachunek bankowy syndyka prowadzony indywidualnie na potrzeby upadłości nr 40 1940 1076 3188*******072 0000, w terminie do dnia 14.03.2023r. (decyduje data uznania wpłaty na rachunku). Wyboru oferty dokona syndyk. Dokładne warunki sprzedaży określa Regulamin, przy czym Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu. Szczegółowy Regulamin sprzedaży oraz Operat szacunkowy dostępne są na stronie internetowej syndyka www.szarekwydro.pl w zakładce „Ogłoszenia”. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz ma charakter informacyjny i poglądowy. Przedstawione wizualizacje i grafiki mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający zorientowanie się w ogólnym wyglądzie prezentowanego składnika.

Syndyk sprzeda nieruchomość grunt. zabud. bydynkiem mieszk.
Syndyk sprzeda nieruchomość grunt. zabud. bydynkiem mieszk.
120000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia123,60
Cena za m²970.87 zł/m²

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 105/21 of sprzeda: prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Krzemienicy 5, Gmina Gawłuszowice składającej się z działki numer 277/4 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym i budynkiem inwentarskim oraz niezabudowanych działek nr 304 i 279, dla których Sąd Rejonowy w Mielcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer TB1M/00022547/1. Oferty należy składać w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup składnika masy upadłości, sygn. akt V GUp 464/20 of. – nie otwierać.” na adres syndyka: Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. w Mielcu (39-300) ul. Mickiewicza 52 w terminie do dnia 15.05.2023r. (o terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia jej do adresata). Oferowana cena nie może być niższa od 120.000,00 zł tj. 40 % wartości oszacowania przez biegłego sądowego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 12.000,00 zł na rachunek bankowy syndyka prowadzony indywidualnie na potrzeby upadłości nr 40 1940 1076 3188*******072 0000, w terminie do dnia 12.05.2023r. (decyduje data uznania wpłaty na rachunku). Wyboru oferty dokona syndyk. Dokładne warunki sprzedaży określa Regulamin, przy czym Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu. Szczegółowy Regulamin sprzedaży oraz Operat szacunkowy dostępne są na stronie internetowej syndyka www.szarekwydro.pl w zakładce „Ogłoszenia”. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz ma charakter informacyjny i poglądowy. Przedstawione wizualizacje i grafiki mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający zorientowanie się w ogólnym wyglądzie prezentowanego składnika.

Syndyk sprzeda działkę leśną - Ocieka
Syndyk sprzeda działkę leśną - Ocieka
4089 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki leśne
Powierzchnia2 100
Cena za m²1.95 zł/m²

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Edyty Cebulak – w postępowaniu upadłościowym na podstawie Postanowienia sygn. akt RZ1Z/GU/92/2022 z dnia 27 maja 2022 r. sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej o pow. 0,21 ha położonej w miejscowości Ocieka, gmina Ostrów, pow. ropczycko-sędziszowski (działka oznaczona nr ewid.3494), dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr RZ1R/00046756/8 o łącznej wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 4089,00 zł, w ramach zorganizowanego przez syndyka zbierania pisemnych ofert na zakup ww. nieruchomości do dnia 22 maja 2023 roku za cenę nie niższą wartość oszacowania tj. 4089,00 zł. Szczegóły sprzedaży, regulamin oraz obligatoryjny formularz składania ofert dostępny na stronie syndyka w zakładce Ogłoszenia pod adresem: www.kancelaria-syndyk.pl Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 50*****33

Syndyk sprzeda nieruchomości oraz ruchomości Chorzelów
Syndyk sprzeda nieruchomości oraz ruchomości Chorzelów
2298045 zł
Chorzelów 14 dnia plecy
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia7 400
Cena za m²310.55 zł/m²

SYNDYK SPRZEDA NIERUCHOMOŚCI oraz RUCHOMOŚCI Wchodzące w skład masy upadłości Zofia Kamińska osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej oraz Dariusz Kamiński (zmarły) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej sygn. akt V GUp 25/22 of - prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 262/2 (dwieście sześćdziesiąt dwa łamane przez dwa), o powierzchni 0,7400 ha (siedem tysięcy czterysta metrów kwadratowych), zabudowanej budynkiem mieszalnym, budynkiem przemysłowym z przylegającym budynkiem garażowym oraz budynkiem magazynowym, położona w miejscowości Chorzelów, w gminie Mielec, w powiecie mieleckim, obręb: 0037 Chorzelów, adres: Chorzelów 411, 39-331 Chorzelów, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer TB1M/00004463/6, oraz ruchomości według listy. Więcej informacji pod numerem telefonu 15 811 10 50 Warunki przetargu wraz z szczegółowym opisem składników zamieszczone są na stronie internetowej: www.biegusgroup.pl w zakładce Nieruchomości --> Ogłoszenia.

Sprzedam działkę 3600 m2
Sprzedam działkę 3600 m2
80000 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²6 zł/m²
Powierzchnia3600 m²
Typrolna

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI Sygnatura Akt XIV GUp 371/20 Syndyk masy upadłości Wojciecha Pałczyńskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej Sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert Należące do upadłego prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zawady nr 23, gm. Rzeczyca, pow. Tomaszowski, woj. łódzkie. Nieruchomość składa się z niezabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 29/1. Powierzchnia gruntu: 3 600 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest KW PT1T/00048406/3 w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim. Wartość rynkowa nieruchomości: 23 250 (dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) złotych, Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie poprawnej oferty zgodnej z Regulaminem sprzedaży oraz wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto masy upadłości: nr konta: 88 1090 2705 0000 0001 4707 3062. Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do 25.03.2022 roku do godz. 15:00 w biurze syndyka w Łodzi (91-078) ul. Kasprzaka 3, z napisem: „Oferta zakupu nieruchomości”. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się przez komisję na posiedzeniu jawnym w dniu 28 marca 2022 roku, o godz. 11:00, w biurze syndyka w Łodzi ul. Kasprzaka 3. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz opis nieruchomości określa Regulamin wyłożony do wglądu w biurze syndyka. Nieruchomości można oglądać w terminie do 25.03.2022 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem tel. *** *** ***, mail: sy**********k@g*****com. Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.****************

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną
29250 zł
Radom 15 dni plecy
Powierzchnia4 325
Cena za m²6.76 zł/m²

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wobec której Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy prowadzi postępowanie upadłościowe pod sygn. akt WA2M/GUp-s/335/2022 sprzeda w trybie z wolnej ręki:1. Udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działka ewidencyjna nr: 148/3 ark. 75 o pow. 4 325 m2, obręb 0070 Wośniki w Radomiu, gmina miasto Radom, powiat miasto Radom, województwo mazowieckie. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr RA1R/(użyj formularza kontaktowego) przez Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 29.250,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy).Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych zero groszy).Syndyk udostępnia zainteresowanym operat szacunkowy w wersji elektronicznej po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres poczty elektronicznej.Oferty należy składać do dnia 16 czerwca 2023 r. na adres biura syndyka: ul. Encyklopedyczna 2a lok. 2, 01-990 Warszawa, listem poleconym wraz z załączonym dowodem wpłaty wadium. Szczegółowy regulamin sprzedaży jest udostępniany po uprzednim zgłoszeniu zapytania.Wyboru oferenta, który złożył najwyższą ofertę dokonuje syndyk.

Syndyk sprzeda 1/16 udziału działki w miej. Wólka Przekory
Syndyk sprzeda 1/16 udziału działki w miej. Wólka Przekory
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²0 zł/m²
Powierzchnia29100 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości Grzegorza Borek, sprzeda udział w wysokości 1/16 w niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Wólka Przekory, gminie Rząśnik, powiecie wyszkowskim, województwie mazowieckim. Działki ewidencyjne o numerach: 101, 174, 191, 228, 323, 336 o łącznej powierzchni 2,91 ha. Działki użytkowane są rolniczo. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OS1W/00036139/1 przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie Wartość udziału w wysokości 1/16 w prawie własności niezabudowanych działek ewidencyjnych o łącznej pow. 2,9100 ha z obrębu 0025 Wólka Przekory, w stanie na dzień wyceny wynosi: • wartość udziału w wysokości 1/16 w prawie własności w działce nr 101: 500,00 zł. (pięćset złotych) • wartość udziału w wysokości 1/16 w działce nr 174: 563,00 zł. (pięćset sześćdziesiąt trzy złote) • wartość udziału w wysokości 1/16 w działce nr 191: 2 188,00 zł. (dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych) • wartość udziału w wysokości 1/16 w działce nr 228: 2 438 zł. (dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych) • wartość udziału w wysokości 1/16 w działce nr 323: 438,00 zł. (czterysta trzydzieści osiem złotych) • wartość udziału w wysokości 1/16 w działce nr 336: 438,00 zł. (czterysta trzydzieści osiem złotych) Działki. 2,9100 ha z obrębu 0025 Wólka Przekory, są sprzedawane razem jako całość. 1. Cena wywoławcza: 3 300,00zł. (trzy tysiące trzysta złotych) 2. Oferty należy składać do dnia 19 kwietnia 2023 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Grzegorza Borek - Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Grzegorza Borek, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VIII GUp 555/21” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – DZIAŁKI WÓLKA PRZEKORY” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł. (trzysta złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Grzegorz Borek w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 28 1090 1841 0000 0001 4938 1020, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – DZIAŁKI WÓLKA PRZEKORY” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2023 roku o godzinie 11.45 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 6. Szczegółowe warunki przetargu (regulamin) zawierający wymagane oświadczenia oferenta, operat szacunkowy nieruchomości dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. *** *** ***; e-mail: af***k@w*.pl

Syndyk sprzeda udział 1/16 w działkach w miejscowości Wólka Przekory
Syndyk sprzeda udział 1/16 w działkach w miejscowości Wólka Przekory
4400 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia29 100
Cena za m²0.17 zł/m²

Syndyk masy upadłości Grzegorza Borek, sprzeda udział w wysokości 1/16 w niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Wólka Przekory, gminie Rząśnik, powiecie wyszkowskim, województwie mazowieckim. Działki ewidencyjne o numerach: 101, 174, 191, 228, 323, 336 o łącznej powierzchni 2,91 ha. Działki użytkowane są rolniczo. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OS1W/00036139/1 przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie Wartość udziału w wysokości 1/16 w prawie własności niezabudowanych działek ewidencyjnych o łącznej pow. 2,9100 ha z obrębu 0025 Wólka Przekory, w stanie na dzień wyceny wynosi: • wartość udziału w wysokości 1/16 w prawie własności w działce nr 101: 500,00 zł. (pięćset złotych) • wartość udziału w wysokości 1/16 w działce nr 174: 563,00 zł. (pięćset sześćdziesiąt trzy złote) • wartość udziału w wysokości 1/16 w działce nr 191: 2 188,00 zł. (dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych) • wartość udziału w wysokości 1/16 w działce nr 228: 2 438 zł. (dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych) • wartość udziału w wysokości 1/16 w działce nr 323: 438,00 zł. (czterysta trzydzieści osiem złotych) • wartość udziału w wysokości 1/16 w działce nr 336: 438,00 zł. (czterysta trzydzieści osiem złotych) Działki. 2,9100 ha z obrębu 0025 Wólka Przekory, są sprzedawane razem jako całość. 1. Cena wywoławcza:4 930,00 zł. (cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych). 2. Oferty należy składać do dnia 24 stycznia 2023 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Grzegorza Borek - Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Grzegorza Borek, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VIII GUp 555/21” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – DZIAŁKI WÓLKA PRZEKORY” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł. (pięćset złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Grzegorz Borek w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 28 1090 1841 0000 0001 4938 1020, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – DZIAŁKI WÓLKA PRZEKORY” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2023 roku o godzinie 11.45 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 6. Szczegółowe warunki przetargu (regulamin) zawierający wymagane oświadczenia oferenta, operat szacunkowy nieruchomości dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. 72*******70;

syndyk sprzeda udział w wysokości 1/4 w nieruchomości
syndyk sprzeda udział w wysokości 1/4 w nieruchomości
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²0 zł/m²
Powierzchnia16864 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 308/21 „of”) sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości 1/4 w nieruchomości gruntowej składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 318 (zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi) oraz 418 (niezabudowanej) położonych w miejscowości Zabłocie, obręb ewidencyjny 15-Zabłocie, gmina Kodeń, powiat bialski, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1B/00017234/2, za cenę nie niższą niż 2 693,75 zł tj. 10% łącznej ceny oszacowania. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest: 1) złożenie oferty w biurze syndyka Doroty Dobrowolskiej w Lublinie, ul. Budowlana 50 lok. 106, 20-469 Lublin, w terminie do 5 kwietnia 2023r. do godziny 14.00, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie z adnotacją: OFERTA – NIERUCHOMOŚCI– IX GUp 308/21 "of” z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki listem poleconym, 2) wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w mBanku o numerze: 64 1140 2004 0000 3002 7983 0631. Sprzedaż odbywać się będzie w oparciu o Regulamin sprzedaży. Z regulaminem sprzedaży, przedmiotem sprzedaży oraz operatem szacunkowym Oferenci mogą zapoznać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w biurze syndyka w Lublinie, przy ul. Budowlanej 50 lok. 106, nr tel. *** *** *** oraz poprzez e-mail: do***************k@w*.pl w dni robocze w godz. od 9.00-15.00. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na sprzedaż w całości lub części bez podania przyczyn, prawo przeprowadzenia licytacji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.

Syndyk sprzeda 1/6 udziału w nieruchomości Stadniki
Syndyk sprzeda 1/6 udziału w nieruchomości Stadniki
16 dni plecy
Rynekwtórny
Cena za m²3 zł/m²
Powierzchnia2242 m²
Typsiedliskowa

Syndyk masy upadłości Mariusza Tomczuka PESEL 62042309970, sprzeda 1/6 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiąca działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 329 o powierzchni 2 242 m2 z obrębu 0036, położona w miejscowości Stadniki, gminie Grodzisk, powiecie siemiatyckim, województwie podlaskim. Na działce ewidencyjnej numer 329 znajduje się drewniany budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym o powierzchni zabudowy 74,00 m2, powierzchni użytkowej 62,11 m2, budynek gospodarczy drewniany o jednej kondygnacji nadziemnej i powierzchni zabudowy 39,00 m2 oraz część budynku stodoły drewnianej zlokalizowanej również na działce sąsiedniej. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr BI3P/00000555/1 przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Siemiatyczach, za cenę nie niższą niż: 7 333,00 zł. brutto (słownie: siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote) 1. Oferty należy składać do dnia 26 kwietnia 2023 r. na adres: syndyk masy upadłości Mariusza Tomczuka- Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do syndyka (j.w.) wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 171/20 Ap-2 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Mariusza Tomczuka na zakup nieruchomości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 700,00 zł. (słownie: siedemset złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Mariusza Tomczuka w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze 70 1090 2590 0000 0001 4448 7124, z dopiskiem „wadium na zakup nieruchomości” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2023 roku o godzinie 10.30 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 5. Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. *** *** ***; e-mail: af***k@w*.pl

Działka gruntowa w Minikowie
Działka gruntowa w Minikowie
4573 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia406
Cena za m²11.26 zł/m²

Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki 100% praw własności mienia w postaci nieruchomości gruntowej w Minikowie oznaczonej geodezyjnie w j.e. 041003_5, Nakło nad Notecią - Obszar wiejski, obręb 0016 Ślesin, dz. nr 845 o pow. 0,0406 ha, dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr BY1N/00011115/8 za cenę wyceny, tj. nie niższą niż 4.573,00 zł. Oferta dotycząca nabycia nieruchomości powinna zostać przesłana w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta - Sygn. akt BY1B/GUp-s/651/2022, BY1B/GUp-s/652/2022” do dnia 20 lutego 2023 r. (decyduje data wpływu), na adres biura syndyka, ul. Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz. Kopertę należy włożyć do drugiej koperty zaadresowanej na powyższy adres. Oferta powinna zawierać pełne dane nabywcy (wraz z adresem i nr NIP lub PESEL), nr telefonu, adres e-mail, oferowaną cenę (także słownie), akceptację wszystkich warunków sprzedaży, informację, że oferent zapoznał się z przedmiotem sprzedaży pod względem faktycznym, technicznym i prawnym oraz operatem szacunkowym nieruchomości oraz że nie wnosi zastrzeżeń do przedmiotu sprzedaży. Wybrany oferent w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wyborze jego oferty zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za zakup nieruchomości na konto masy upadłości. Zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą nastąpi w terminie 60 dni od daty wpłaty całej ceny. Informacje telefoniczne udzielane są pod nr tel. 66*******81 lub e-mail: syndyk.biuro(a)wp.pl. Opis i oszacowanie nieruchomości można uzyskać wyłącznie na wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przeglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu w kancelarii syndyka. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny. KONTAKT W SPRAWIE OGLĘDZIN 57*******58

Syndyk sprzeda 1/21 udziału w nieruchomości POPŁAWCE
Syndyk sprzeda 1/21 udziału w nieruchomości POPŁAWCE
16 dni plecy
Rynekwtórny
Cena za m²0 zł/m²
Powierzchnia74078 m²
Typsiedliskowa

1. Syndyk masy upadłości Anety Lenkiewicz, sprzeda udział w wysokości 1/21 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej zabudowaną działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 67 o powierzchni 7,4078 ha oraz niezabudowane działki ewidencyjne numer 35/7 o powierzchni 1,0168 ha, numer 478 o powierzchni 0,1923 ha z obrębu 0024 – Popławce, gmina Kuźnica, powiat sokólski, województwo podlaskie. Na działce ewidencyjnej numer 67 znajduje się: • drewniany budynek mieszkalny jednorodzinny, jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 92,00 m2, • budynek produkcyjny usługowy i gospodarczy dla rolnictwa murowany o jednej kondygnacji nadziemnej i powierzchni zabudowy 30,00 m2, • budynek produkcyjny usługowy i gospodarczy dla rolnictwa drewniany, jednokondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 51 m2, • budynek produkcyjny usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, murowany o jednej kondygnacji nadziemnej i powierzchni zabudowy 152 m2, (zwanych dalej „Nieruchomością”) Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej brak założonej księgi wieczystej 2. Cena wywoławcza: 15 952,00 zł. (piętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote). 3. Oferty należy składać w terminie do dnia 24 maja 2023 r. do godz. 14.00 w biurze syndyka masy upadłości Anety Lenkiewicz - Alfredy Falak, mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa (tel. *** *** ***) lub przesłać je na adres biura syndyka listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś nadania oferty). 4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Anety Lenkiewicz”, koniecznie z podaniem sygnatury akt „XIX GUp 32/22” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ - POPŁAWCE” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 600,00 zł. (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Anety Lenkiewicz w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 52 1090 1841 0000 0001 4956 2851, z dopiskiem „„WADIUM NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ - POPŁAWCE” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpią w dniu 25 maja 2023 roku o godzinie 10.30 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 7. Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. *** *** ***; e-mail: af***k@w*.pl

Syndyk sprzeda 1/21 udziału w nieruchomości zabudowanej POPŁAWCE
Syndyk sprzeda 1/21 udziału w nieruchomości zabudowanej POPŁAWCE
15952 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolno-budowlane
Powierzchnia74 078
Cena za m²0.22 zł/m²

1. Syndyk masy upadłości Anety Lenkiewicz, sprzeda udział w wysokości 1/21 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej zabudowaną działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 67 o powierzchni 7,4078 ha oraz niezabudowane działki ewidencyjne numer 35/7 o powierzchni 1,0168 ha, numer 478 o powierzchni 0,1923 ha z obrębu 0024 – Popławce, gmina Kuźnica, powiat sokólski, województwo podlaskie. Na działce ewidencyjnej numer 67 znajduje się: • drewniany budynek mieszkalny jednorodzinny, jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 92,00 m2, • budynek produkcyjny usługowy i gospodarczy dla rolnictwa murowany o jednej kondygnacji nadziemnej i powierzchni zabudowy 30,00 m2, • budynek produkcyjny usługowy i gospodarczy dla rolnictwa drewniany, jednokondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 51 m2, • budynek produkcyjny usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, murowany o jednej kondygnacji nadziemnej i powierzchni zabudowy 152 m2, (zwanych dalej „Nieruchomością”) Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej brak założonej księgi wieczystej 2. Cena wywoławcza: 15 952,00 zł. (piętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote). 3. Oferty należy składać w terminie do dnia 24 maja 2023 r. do godz. 14.00 w biurze syndyka masy upadłości Anety Lenkiewicz - Alfredy Falak, mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa (tel. 72*******70) lub przesłać je na adres biura syndyka listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś nadania oferty). 4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Anety Lenkiewicz”, koniecznie z podaniem sygnatury akt „XIX GUp 32/22” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ - POPŁAWCE” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 600,00 zł. (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Anety Lenkiewicz w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 52 1090 1841 0000 0001 4956 2851, z dopiskiem „„WADIUM NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ - POPŁAWCE” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpią w dniu 25 maja 2023 roku o godzinie 10.30 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 7. Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. 72*******70;

Syndyk sprzeda zabudowana działkę
Syndyk sprzeda zabudowana działkę
119658 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²25 zł/m²
Powierzchnia3014 m²
Typsiedliskowa

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki mienie upadłej w postaci: – prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w zabudowie zwartej z budynkiem gospodarczym (stodoły) w granicach działki o numerze ewidencyjnym 927 o powierzchni 3 014 m2 obręb 0002 Gierałtów, gmina Nowogrodziec, powiat bolesławiecki. Nieruchomość administracyjnie położona w miejscowości Gierałtów nr 268. Stan prawny nieruchomości uregulowany w księdze wieczystej nr JG1B/00006733/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych; za cenę nie niższą niż ¾ ceny oszacowania, tj. 75.000,- zł netto. – Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską – za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt V GUp 98/20 i informacją, że jest to oferta, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Anna Łaskawiec, ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13, Wrocław – w terminie do 29.09.2022 do godz. 12.00. – Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości i w sposób określony w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 29.09.2022. – Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 30.09.2022 o godz. 10.00 w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13. – Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13. – Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. w dni powszednie w godz. 9.00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail – Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.

Syndyk sprzeda działkę pod zabudowę mieszk-usług
Syndyk sprzeda działkę pod zabudowę mieszk-usług
211000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 550
Cena za m²136.13 zł/m²

Syndyk masy upadłościw postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczejsprzeda z wolnej ręki mienie upadłego w postaci: – Prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 956/27 AM-1, obręb Łomnica, gmina Mysłakowice, powiat karkonoski o powierzchni 1 550 m2. Nieruchomość położona w miejscowości Łomnica przy ul. Wysokiej. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr JG1J/(użyj formularza kontaktowego) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.– Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską – za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt V GUp 136/21 i informacją, że jest to oferta, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Anna Łaskawiec, ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13, Wrocław – w terminie do 18.015.2023 do godz. 12:00.– Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości i w sposób określony w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 18.05.2023.– Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 19.05.2023 o godz. 10:00 w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13.– Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13. – Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (użyj formularza kontaktowego) w dni powszednie w godz. 9.00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres: – Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny. Kontakt: Syndyk sprzeda tel: (użyj formularza kontaktowego)

Syndyk sprzeda działkę pod zabudowę mieszkalną
Syndyk sprzeda działkę pod zabudowę mieszkalną
1209000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia17 540
Cena za m²68.93 zł/m²

Syndyk masy upadłościsprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 176/31 AM-1, obręb Wojcieszyce, gmina Stara Kamienica, powiat karkonoski o powierzchni 17.540 m2, dla którego to składnika Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/(użyj formularza kontaktowego) – za cenę nie niższą niż cena oszacowania 1.209.000 zł netto (słownie: jeden milion dwieście dziewięć tysięcy złotych). – Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską – za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt : VIII GUp 87/17 i informacją, że jest to oferta, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Anna Łaskawiec, ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13, Wrocław – w terminie do 18.05.2023 do godz. 12:00.– Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości i w sposób określony w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 18.05.2023.– Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 19.05.2023 o godz. 10:00 w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13.– Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13. – Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. w dni powszednie w godz. 9.00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres: – Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny. Kontakt: Syndyk sprzeda tel: (użyj formularza kontaktowego)

Syndyk sprzeda działkę z zabudowaniami
Syndyk sprzeda działkę z zabudowaniami
1161750 zł
Wałbrzych 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia6 709
Cena za m²173.16 zł/m²

Syndyk masy upadłościw postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki:1) Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem magazynowo-administracyjnym w granicach działek o nr. ewidencyjnym 10/5 i 10/10 AM – 1 obręb Piaskowa Góra nr 7, gmina Wałbrzych M. o powierzchni 6 393 m2. Nieruchomość administracyjnie położona jest w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 42. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr SW1W/(użyj formularza kontaktowego) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych i2) Nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem magazynowo-administracyjnym w granicach działki o nr. ewidencyjnym 10/9 AM-1 obręb Piaskowa Góra nr 7, gmina Wałbrzych M. o powierzchni 316 m2. Nieruchomość administracyjnie położona jest w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 42. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr SW1W/(użyj formularza kontaktowego) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Obie nieruchomości łącznie stanowią przedmiot sprzedaży. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 1.161.750 zł netto – Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać, pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską – za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt VI GUp 278/21 i VI GUp 279/21 i informacją, że jest to oferta, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Anna Łaskawiec, ul. Jedności Narodowej 234/13 – w terminie do 18.05.2023 do godz. 12:00.– Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości i w sposób określony w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 18.05.2023.– Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 19.05.2023 o godz. 12:00 w Biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234/13. – Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym w Biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234/13.– Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (użyj formularza kontaktowego) w dni powszednie w godz. 9.00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres: – Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny. Kontakt: Syndyk sprzeda tel: (użyj formularza kontaktowego)

Syndyk sprzeda nieruchomości.
Syndyk sprzeda nieruchomości.
80000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia1 000
Cena za m²80 zł/m²

Syndyk masy upadłości sprzeda: a) nieruchomości opisane w KW nr CZ2C/00016620/6 stanowiącej - lasy i grunty leśne, grunty rolne zabudowane, grunty orne, położonej w miejscowości Miedźno za cenę oszacowania 177 120,00 zł., c) nieruchomości opisane w KW nr CZ2C/00038483/3 – stanowiącej grunty rolne zabudowane, grunty orne, położonej w miejscowości Gruszewnia za cenę oszacowania 147 530,00 zł. d) nieruchomości opisane w KW nr CZ2C/00045623/9 – stanowiącej grunty rolne zabudowane, położonej w miejscowości Gruszewnia za cenę oszacowania 193 980,00 zł., e) nieruchomości opisane w KW nr CZ2C/00038484/0 – stanowiącej tereny mieszkaniowe, położonej w miejscowości Gruszewnia, stanowiącej współwłasność upadłego w 9/32 za cenę oszacowania 79 990,00 zł. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 66*******83, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Operaty szacunkowe dostępne w kancelarii syndyka, po wcześniejszym umówieniu. Oferty należy składać na adres mail: doradca.slaskie(małpa)wp.pl bądź listownie do dnia 30.04.2023 r. na adres kancelarii syndyka: ul. Racławicka 4 lok. 2 42 - 202 Częstochowa (liczy się data wpływu oferty do kancelarii syndyka). Warunki, które musi spełniać złożona oferta zostały ujęte w regulaminie dostępnym w kancelarii syndyka bądź po uzgodnieniu regulamin zostanie przesłany drogą mailową.

Syndyk Sprzeda Nieruchomość
Syndyk Sprzeda Nieruchomość
21582 zł
Łochów 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia23 700
Cena za m²0.91 zł/m²

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Iwony Turemki-Gautam (sygn. akt: WA2M/GUp-s/167/2022)) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert udział wynoszący 1/4 części we współwłasności nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 340, położonej w miejscowości Kamionna, gmina Łochów, powiat węgrowski, województwo mazowieckie, o powierzchni 2,3700 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Węgrowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1W/00022388/6. Wartość dla sprzedaży wymuszonej udziału we współwłasności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego dla potrzeb tegoż postępowania na kwotę 32.700,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset złotych 00/100). Wskazany wyżej składnik majątkowy ujęty został w spisie inwentarza sporządzonym w postępowaniu upadłościowym upadłej pod poz. nr 1. Jednocześnie informuję, że syndyk dokona zbycia ww. składnika masy upadłości w trybie pisemnego konkursu ofert, w którym ustala się następujące zasady: a) cenę wywoławczą ww. składnika stanowić będzie 66% wartości jego oszacowania dla sprzedaży egzekucyjnej, tj. 21.582,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote 00/100), b) przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości upadłej wadium w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100), c) postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się na kwotę minimum 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100), d) termin otwarcia ofert zostanie ustalony na nie wcześniej niż dwa tygodnie od zamieszczenia ogłoszeń o sprzedaży ww. składnika na dwóch internetowych portalach ogłoszeniowych, e) w razie wpływu co najmniej dwóch ofert zostanie przeprowadzona aukcja (aukcja może zostać przeprowadzona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość). Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 27 kwietnia 2023 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz - syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta - Iwona Turemka - Gautam - Nieruchomość”). Otwarcie ofert nastąpi 28 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 (z uwagi na stan epidemii COVID-19 wyłączony jest udział osób trzecich). W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (6********45 w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny (tomasz.nowak małpa biuro-syndyk.pl). Ze względu na stan epidemii wyłączona zostaje do odwołania możliwość osobistego złożenia oferty w biurze syndyka.