Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomości

Sortowanie:
Znaleziony: 192 ogłoszenie w kategorii Działki i grunty Polska: Wszystkie miasta
Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomości
Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomości
nowe Lubin 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²290 zł/m²
Powierzchnia809 m²
Typrekreacyjna

Syndyk masy upadłości Magdaleny Batyckiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda udział w wysokości ½ w nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek nieujawniony w księdze wieczystej) o powierzchni 0,0809 ha, położonej we wsi Osiek, ul. Tęczowa 12, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00043559/0 za cenę minimalną 234.800,00 zł zgodnie z operatem szacunkowym złożonym do akt postępowania, który nie został zaskarżony przez wierzycieli ani upadłą. Termin składania ofert: do 18 stycznia 2024 r.

Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomości
Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomości
Twardogóra 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²13 zł/m²
Powierzchnia504 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości Piotra Wewióra – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki: • udział wynoszący 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej - działki nr 6/5, obręb 0001 Twardogóra, gmina Twardogóra, powiat oleśnicki, o powierzchni 504m dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 2 WR1E/00036764/8, za cenę sprzedaży nie niższą niż 6.600,00 (sześć tysięcy sześćset) złotych. Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 18 września 2023 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu) pod adresem: Kancelaria Syndyka, ul. Gen. J. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wniesienie wadium w wysokości 10 % na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 98 1090 2499 0000 0001 3071 7680, z podaniem w tytule przelewu „WADIUM”. Złożona oferta winna być pod rygorem jej odrzucenia zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który można uzyskać bezpośrednio w kancelarii syndyka lub drogą poczty elektronicznej. Zapytania można kierować telefonicznie pod numerami: 71 3632074, *** *** *** w godzinach od 10.00 do 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres: ***@k******.pl. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 września 2023 r. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia procedury sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomości
Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomości
Wałbrzych 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²2387 zł/m²
Powierzchnia719 m²
Typbudowlana

Zarządca masy sanacyjnej Jakuba Pachacza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHU TEL-BUD Jakub Pachacz w restrukturyzacji sprzeda z wolnej ręki: nieruchomość położoną w Wałbrzychu przy ul. Wańkowicza 20, składająca się z działki nr 265 o pow. 0,0719 ha, stanowiącej inne tereny zabudowane, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00031702/6 oraz działek 266/2, 266/3, 266/4 o łącznej pow. 0,8902 ha, zabudowanych czterema budynkami magazynowymi, a także budynkiem biurowym i innym budynkiem niemieszkalnym, dla których Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00035709/3 za cenę nie niższą niż 1.716.000 zł (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy zł). Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłata wadium w wysokości 15% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy sanacyjnej: 20 1240 6670 1111 0011 0942 0317 z podaniem w tytule przelewu „WADIUM”. Regulamin sprzedaży dostępny jest w kancelarii zarządcy. Szczegółowe informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres: an*a@k******.pl. Oferty zgodne w wymogami regulaminu sprzedaży należy składać w terminie do 28 grudnia 2023 r. (liczy się data wpływu) na adres: 53-201 Wrocław, ul. Gen. J. Hallera 157 lok. 29. Zarządca zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.

Syndyk masy upadłości sprzeda udziały w nieruchomości
Syndyk masy upadłości sprzeda udziały w nieruchomości
Rokietnica 30+ kilka dni temu
Rynekpierwotny
Cena za m²19 zł/m²
Powierzchnia1607 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości sprzeda udział w nieruchomości objętej księgą wieczystą nr. PO1A/00037246/3, na którą składa się działka nr. 363/4 o pow. 0,1527 ha oraz działka 363/9 o pow. 0,0080 ha. Nieruchomość położona jest przy ul. Olszynowej, która znajduję się w rejonie ul. Witkowej w Rokietnicy. Wysokość udziału w przedmiotowej działce wynosi 1/8. Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu.

Syndyk Masy Upadłości sprzeda udział w nieruchomości
Syndyk Masy Upadłości sprzeda udział w nieruchomości
41850 zł
30+ kilka dni temu
Pow. działki3019
Rodzaj działkiBudowlana
SprzedażPośrednik

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert w prawie własności do udziału wynoszącego ¾ części w nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej nr. 67/7 i 67/8, położonej w Nowy Świat 9, gmina Lubsza, powiat brzeski, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/0004496/3, za cenę nie niższą niż 41 850,00 złotych. WARUNKI SPRZEDAŻY: 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest: • złożenie lub przesłanie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcin Karcz, ul. Sieradzka 18, 98-300 Wieluń, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05-go czerwca 2023 roku (w przypadku wysłania oferty pocztą decydująca jest data wpływu oferty do kancelarii syndyka, a nie data jej nadania); • uiszczenie wadium w wysokości 4 185,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości nr 16 89090006 0060 0619 3216 0001 (decydująca jest data uznania rachunku masy upadłości). Pisemna oferta powinna zawierać: oznaczenie oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP, numer telefonu), wskazanie opisanej wyżej nieruchomości, oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji oferenta ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, wskazanie oferowanej ceny oraz sygnatury OP1O/GUp-s/152/2022, podpis oferenta. Do oferty należy dołączyć dowód uiszczenia wadium na rachunek bankowy masy upadłości. 2. Termin otwarcia i rozpoznania ofert ustala się na dzień 06-go czerwca 2023 r. na godz. 14:00. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie zaprotokołowane przez syndyka. 3. Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej aukcji w przypadku złożenia równorzędnych ofert (za oferty równorzędne uznaje się oferty, które znajdują się w przedziale stanowiącym 5% kwoty najwyższej złożonej oferty). Termin i sposób przeprowadzenia dodatkowej aukcji zostanie uzgodniony z oferentami, którzy złożyli równorzędne oferty. 4. Cena nabycia powinna zostać uiszczona przez nabywcę w całości na rachunek masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie. Wadium wpłacone przez nabywcę podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, pozostałym oferentom wadium zwraca się niezwłocznie. 5. Wybrany nabywca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości, w szczególności kosztów aktu notarialnego, podatków oraz kosztów wpisów do księgi wieczystej. 6. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości. 7. Z operatem szacunkowym można zapoznać się w kancelarii syndyka po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (nr tel. + 48 608 387 198).

działka na sprzedaż Biała Podlaska Stodolna 18597 m2
działka na sprzedaż Biała Podlaska Stodolna 18597 m2
3199500 zł
Biała Podlaska 30+ kilka dni temu
LokalizacjaBiała Podlaska, Stodolna 17
Cena3 199 500 zł
Rodzaj działkiinwestycyjna

SYNDYK SPRZEDA NIEZABUDOWANE DZIAŁKI INWESTYCYJNE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Syndyk masy upadłości BG Trading sp. z o.o. w upadłości w Białej Podlaskiej sprzeda: a) prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Białej Podlaskiej przy ul. Stodolnej, dz. ew. nr 889/4, pow. 1,8597 ha, KW nr LU1B/000pokaż telefon b) prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Białej Podlaskiej przy ul. Stodolnej, dz. ew. nr 921/2, pow. 0,0384 ha, KW nr LU1B/000pokaż telefon za łączną cenę minimalną 3 199 500,00 zł netto. Przeznaczenie w MPZP: tereny produkcyjne, składy i magazyny, obsługa komunikacyjna, handel i usługi. W bliskim sąsiedztwie znajduje się największe w Białej Podlaskiej centrum handlowo-usługowe. Oferty należy składać do dnia 19 stycznia 2024 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu) na adres: Łukasz Błaszczuk, syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa. Otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka (Warszawa, ul. Łowicka 51/32) w dniu 22 stycznia 2024 r. o godz. 13:00. Regulamin sprzedaży (obejmujący m.in. wymogi formalne oferty, w tym konieczność wpłaty wadium) oraz operaty szacunkowe dostępne są na stronie internetowej http://blaszczuk.pl/syndyk-sprzeda/nieruchomosci/ lub po uprzednim zgłoszenia zapytania na adres e-mail: j.jedryskontaktuj się tudzież pod numerem telefonu 22 2pokaż telefon.

Syndyk sprzeda szklarnie k. Opola Lubelskiego
Syndyk sprzeda szklarnie k. Opola Lubelskiego
311242000 zł
30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda szklarnie k. Opola LubelskiegoSyndyk ogłasza sprzedaż kompleksu nieruchomości o pow. 7,49 ha zabudowanych szklarniami w m. Osiny k. Opola Lubelskiego za cenę nie niższą niż3 112 420,20 zł.Oferty należy składać do dnia 17 maja 2024 r. godz. 15:00 (decyduje data wpływu) na adres: Łukasz Błaszczuk, syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa.Regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy dostępne są na stronie internetowej-sprzeda/nieruchomosci/ oraz po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres e-mail: m.malaszek@ oraz pod numerem telefonu+4822 299 22 54.

Syndyk sprzeda szklarnie k. Opola Lubelskiego
Syndyk sprzeda szklarnie k. Opola Lubelskiego
622484000 zł
30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda szklarnie k. Opola LubelskiegoSyndyk ogłasza sprzedaż kompleksu nieruchomości o pow. 7,49 ha zabudowanych szklarniami w Osinach k. Opola Lubelskiego za łączną cenę nie niższą niż 6 224 840,40 zł.Oferty należy składać do dnia 12 stycznia 2024 r. godz. 15:00 (decyduje data wpływu) na adres Łukasz Błaszczuk, syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa.Szczegółowy regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy dostępne są na stronie internetowej-sprzeda/nieruchomosci/ oraz po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres e-mail: j.jedrych@ oraz pod numerem telefonu+4822 299 22 54.

Syndyk sprzeda szklarnie k. Opola Lubelskiego
Syndyk sprzeda szklarnie k. Opola Lubelskiego
466863000 zł
30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda szklarnie k. Opola LubelskiegoSyndyk ogłasza sprzedaż kompleksu nieruchomości o pow. 7,49 ha zabudowanych szklarniami w m. Osiny k. Opola Lubelskiego za łączną cenę nie niższą niż 4 668 630,30 zł.Oferty należy składać do dnia 15 marca 2024 r. godz. 15:00 (decyduje data wpływu) na adres Łukasz Błaszczuk, syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa.Regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy dostępne są na stronie internetowej-sprzeda/nieruchomosci/ oraz po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres e-mail: j.jedrych@ oraz pod numerem telefonu+4822 299 22 54.

Syndyk sprzeda grunty orne – działka nr 83
Syndyk sprzeda grunty orne – działka nr 83
662900 zł
30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Jana Paprockiego sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty:Nieruchomości gruntowe niezabudowane (grunty orne) położone w miejscowości Przypisówka, gmina Firlej, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LU1A/00016627/6Składnik masy upadłości: działka 83.Minimalna cena: 6.629,00 zł.Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z adnotacją „oferta na zakup masy upadłości Jana Paprockiego” należy składać do dnia 1 marca 2024 r. (liczy się data wpływu do kancelarii) na adres kancelarii syndyka masy upadłości:ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin. Bliższe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod81 479 91 41 lub sekretariat@kancelaria-ostrowski.eu.Warunkiem niezbędnym udziału w procedurze sprzedaży nieruchomości jest wpłata wadium, przed złożeniem oferty,w wysokości 10% ceny minimalnej na konto masy upadłości, która będzie stanowiła zabezpieczenie wykonania złożonej ofert i ulegnie przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku odstąpienia oferenta od zawarcia umowy. Wpłaty należy dokonać na rachunek masy upadłości: 33 1020 5558 0000 8302 3397 2296.Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia licytacji w przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego oferenta oraz odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. Zawarcie umowy sprzedaży będzie uzależnioneod zapłaty ceny najpóźniej w dzień przed przeniesieniem prawa własności. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Działka budowlana, ul. Folwarczna
Działka budowlana, ul. Folwarczna
993420 zł
Poznań 30+ kilka dni temu
Powierzchnia1090

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI Syndyk masy upadłości Morplast Sp. z o.o. sprzeda z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości i ujęte w spisie inwentarza pod numerem 4 prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1/37 wraz z prawem własności budynków i budowli tam posadowionych, położonych w Poznaniu przy ulicy Folwarcznej 39, dla których Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00105415/9 za najkorzystniejszą cenę dla masy upadłości - nie niższą niż 993 420 zł netto. Termin składania ofert 1 miesiąc od daty ukazania się ogłoszenia w prasie. Informacje dotyczące miejsca składania ofert, wraz z wyceną pod numerem tel./fax.   , e-mail:   . Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal

Syndyk masy upadłości sprzeda
Syndyk masy upadłości sprzeda
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²38 zł/m²
Powierzchnia3722 m²
Typinwestycyjna

Syndyk masy upadłości Marioli Skuby sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty: Składnik masy upadłości nr 1 - udział w wysokości 7/48 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 294/36 i 294/38 zabudowanej trzema budynkami mieszkalnymi o zabudowie bliźniaczej w trakcie procesu inwestycyjnego, położone w Lesznowoli przy ul. Wilczej, księga wieczysta nr WA1I/00027161/1 za cenę netto nie mniejszą niż 141.105,00 zł. Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „oferty na zakup składnika masy upadłości Marioli Skuby należy składać do 09 marca 2022 r. (liczy się data wpływu do kancelarii) na adres kancelarii syndyka masy upadłości: ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin. Bliższe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod nr ** *** ** ** lub email: pd******a@k*******************.eu. Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia licytacji w przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego oferenta oraz odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. Zawarcie umowy sprzedaży będzie uzależnione od zapłaty ceny najpóźniej w dzień przed przeniesieniem prawa własności. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zwarciem umowy sprzedaży.

Syndyk sprzeda udział w działce budowlanej
Syndyk sprzeda udział w działce budowlanej
34764300 zł
30+ kilka dni temu

SYNDYK SPRZEDA UDZIAŁ W DZIAŁCE BUDOWLANEJSyndyk masy upadłości Anny Piekarskiej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału 1/6 w nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ewid. nr 64, 248, 343, 566 (niezabudowane) oraz 190 (zabudowana), położonej w Jędrzejowie Nowym, w gminie Jakubów, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/00101342/2 za cenę nie niższą niż 347 643,00 zł.Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Łukasz Błaszczuk, syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa do dnia 05 kwietnia 2024 r., godz. 15:00 (decyduje data wpływu).Regulamin sprzedaży, obejmujący m.in. wymogi formalne oferty, w tym konieczność wpłaty wadium oraz operat szacunkowy dostępne są po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres e-mail: m.malaszek@ oraz pod numerem telefonu22 299 22 54.

działka na sprzedaż Poznań Folwarczna 39 1090 m2
działka na sprzedaż Poznań Folwarczna 39 1090 m2
993420 zł
Poznań 30+ kilka dni temu
LokalizacjaPoznań, Folwarczna 39
Cena993 420 zł
Rodzaj działkibudowlana

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI Syndyk masy upadłości Morplast Sp. z o.o. sprzeda z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości i ujęte w spisie inwentarza pod numerem 4 – prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1/37 wraz z prawem własności budynków i budowli tam posadowionych, położonych w Poznaniu przy ulicy Folwarcznej 39, dla których Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/001pokaż telefon – za najkorzystniejszą cenę dla masy upadłości - nie niższą niż 993 420 zł netto. Termin składania ofert 1 miesiąc od daty ukazania się ogłoszenia w prasie. Informacje dotyczące miejsca składania ofert, wraz z wyceną pod numerem tel./fax. 061 pokaż telefon, e-mail: syndyskontaktuj się. Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl Numer oferty: 22352

działka na sprzedaż Poznań Folwarczna 39 1090 m2
działka na sprzedaż Poznań Folwarczna 39 1090 m2
883040 zł
Poznań 30+ kilka dni temu
LokalizacjaPoznań, Folwarczna 39
Cena883 040 zł
Rodzaj działkibudowlana

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI Ogłoszenie Syndyk masy upadłości Morplast Sp. z o.o. sprzeda z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości i ujęte w spisie inwentarza pod numerem 4 – prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1/37 wraz z prawem własności budynków i budowli tam posadowionych, położonych w Poznaniu przy ulicy Folwarcznej 39, dla których Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/001pokaż telefon – za najkorzystniejszą cenę dla masy upadłości - nie niższą niż 883.040 zł netto. Termin składania ofert 2 miesiące od daty ukazania się ogłoszenia w prasie. Informacje dotyczące miejsca składania ofert, wraz z wyceną pod numerem tel./fax. 061 pokaż telefon, e-mail: syndyskontaktuj się Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl Numer oferty: 22352

Nieruchomość gruntowa 0,2898 ha - Sokołda
Nieruchomość gruntowa 0,2898 ha - Sokołda
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²59 zł/m²
Powierzchnia2898 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej – niezabudowanej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/1 o powierzchni 0,2898 ha położonej w miejscowości Sokołda, gmina Supraśl, pow. białostocki, woj. podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00055740/7. Cena minimalna: 170 000,00 zł Termin składania ofert: 17 czerwca 2022 roku Operat szacunkowy dostępny mailowo - @

Syndyk sprzeda działkę inwestycyjną w Białej Podlaskiej
Syndyk sprzeda działkę inwestycyjną w Białej Podlaskiej
393538500 zł
Biała Podlaska 30+ kilka dni temu

SYNDYK SPRZEDA NIEZABUDOWANE DZIAŁKI INWESTYCYJNE W BIAŁEJ PODLASKIEJSyndyk masy upadłości BG Trading sp. z o.o. w upadłości w Białej Podlaskiej sprzeda:a)      prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Białej Podlaskiej przy ul. Stodolnej, dz. ew. nr 889/4, pow. 1,8597 ha, KW nr LU1B/00029613/0 b)     prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Białej Podlaskiej przy ul. Stodolnej, dz. ew. nr 921/2, pow. 0,0384 ha, KW nr  LU1B/00008059/5za łączną cenę minimalną3 199 500,00 zł netto.Przeznaczenie w MPZP: tereny produkcyjne, składy i magazyny, obsługa komunikacyjna, handel i usługi. W bliskim sąsiedztwie znajduje się największe w Białej Podlaskiej centrum handlowo-usługowe.Oferty należy składać do dnia 19 stycznia 2024 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu) na adres: Łukasz Błaszczuk, syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa.Otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka (Warszawa, ul. Łowicka 51/32) w dniu 22 stycznia 2024 r. o godz. 13:00.Regulamin sprzedaży (obejmujący m.in. wymogi formalne oferty, w tym konieczność wpłaty wadium) oraz operaty szacunkowe dostępne są na stronie internetowej-sprzeda/nieruchomosci/ lub po uprzednim zgłoszenia zapytania na adres e-mail: j.jedrych@ tudzież pod numerem telefonu 22 299 22 54.393538 

syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
7540 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia8 200
Cena za m²0.92 zł/m²

Syndyk Masy Upadłości Stanisława Janasiewicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda udział upadłego w wysokości 1/8 prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej (nr działki 496) położonej w miejscowości Korytków. Powierzchnia całej nieruchomości wynosi 0,82 ha. Przedmiotowa nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej. Cena wywoławcza przedmiotowego udziału wynosi 7.540,00 zł (zgodnie z operatem szacunkowym). Szczegółowe informacje dotyczące udziału, w tym możliwość przeglądania operatu szacunkowego, udzielane są pod numerem telefonu:  (użyj formularza kontaktowego). 

Syndyk sprzeda 1/2 udziału w działce o pow. 0,0146ha, Górzno
Syndyk sprzeda 1/2 udziału w działce o pow. 0,0146ha, Górzno
4350 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia147
Cena za m²29.59 zł/m²

Syndyk sprzeda 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 276/5, o powierzchni 0,0146 ha, położonej w Górznie, powiat brodnicki, księga wieczysta nr TO1B/00002859/3. Warunki sprzedaży: - nabywca jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy; - cena nabycia nieruchomości zostanie uiszczona w całości na rachunek bankowy masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z kancelarią: tel. 51*******16

syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
5600 zł
2 dnia plecy
Powierzchnia8 200
Cena za m²0.68 zł/m²

Syndyk Masy Upadłości Stanisława Janasiewicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda udział upadłego w wysokości 1/8 prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej (nr działki 496) położonej w miejscowości Korytków. Powierzchnia całej nieruchomości wynosi 0,82 ha. Przedmiotowa nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej. Cena wywoławcza przedmiotowego udziału wynosi 5.600,00 zł (wartość sprzedaży wymuszonej). Szczegółowe informacje dotyczące udziału, w tym możliwość przeglądania operatu szacunkowego, udzielane są pod numerem telefonu:  (użyj formularza kontaktowego). 

Sprzedaż udziałów w nieruchomości
Sprzedaż udziałów w nieruchomości
25000 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²7 zł/m²
Powierzchnia4042 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości sprzeda : prawo własności do 13/32 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej ( działka nr 209/7 ) położonej w obrębie ewidencyjnym Barwino, gmina Kępice, powiat słupski Za najwyższą oferowaną cenę, nie niższa niż 26.552 zł. 90 gr. Oferty należy składać listownie lub osobiście na adres kancelarii syndyka. ul. Brzozowa 9, 76-251 Kobylnica. Syndyk dopuszcza również składanie ofert za pomocą poczty elektronicznej na adres pa*********l@w*.pl Termin składania ofert upływa w dniu 30 listopad 2023r. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 512 -257-884 - w godz. 8-15.

Syndyk sprzeda działkę
Syndyk sprzeda działkę
128000 zł
Wałbrzych 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 734
Cena za m²73.82 zł/m²

Syndyk masy upadłości sprzeda po obniżonej cenie prawo własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę gruntu nr 605/8 obręb nr 0033 Podgórze, miasto Wałbrzych o powierzchni 1734 m2. Nieruchomość znajduje się przy ul. Niepodległości w Wałbrzychu, KW SW1W/00054572/2. Cena wywoławcza wynosi 128 000, -zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych) Warunki przeprowadzenia sprzedaży oraz operat szacunkowy, dostępne są u syndyka po kontakcie telefonicznym pod nr tel. 60*******25, 60*******78 lub mailowym.

Działka budowlana, ul. Cieszyńska
Działka budowlana, ul. Cieszyńska
42375 zł
Bielsko-Biała 30+ kilka dni temu
Powierzchnia933

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, w prowadzonym postępowaniu upadłościowym pod sygn. akt BB1B/GUp-s/454/2022, sprzeda w drodze pisemnego konkursu ofert: 1. 2/6 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej obj. księgą wieczystą nr BB1B/00132542/1 położoną w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze - 324/21 o powierzchni 0,0933 ha. Minimalna cena wywoławcza sprzedaży w/w nieruchomości wynosi 42.375,00 zł (czterdzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) Sprzedaż dokonywana będzie w formie konkursu ofert. Osoby zainteresowane zakupem są zobowiązane do pisemnego złożenia oferty wraz z oświadczeniami i zobowiązaniami na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Piotr Lener ul. Norwida 41/2, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie do dnia 15.12.2023r. Na kopercie należy wpisać PRZETARG sygn. akt BB1B/GUp-s/454/2022 Warunkiem rozpatrzenia i przyjęcia oferty jest: - wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości: SANTANDER BANK:   - oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 1 kodeksu cywilnego. - zobowiązanie się nabywcy do pokrycia wszelkich kosztów i ciężarów /podatki, opłaty/ związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw, - złożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem sprzedaży Termin otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 18 grudzień 2023r. o godz. 11,00. Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu 15.12.2023r. Syndyk zastrzega sobie możliwość zmiany warunków sprzedaży oraz odwołania terminu sprzedaży w każdym czasie bez jakichkolwiek roszczeń wobec masy upadłości. Regulamin sprzedaży oraz informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu   , oraz pocztą elektroniczną:   Z przedmiotem sprzedaży można się zapoznać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Kontakt: Syndyk Piotr Lener tel:   Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ( )

syndyk sprzeda działkę w Zawichoście
syndyk sprzeda działkę w Zawichoście
17000 zł
Zawichost 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²13 zł/m²
Powierzchnia9436 m²
Typhandlowo-usługowa

syndyk masy upadłości sprzeda działkę za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 125 310,00 zł. Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu *** *** ***. Wszelkie informacje można uzyskać w kancelarii syndyka - ul. Krakowskie Przedmieście 60/5, 20-002 Lublin, gdzie można zapoznać się z Regulaminem postępowania oraz oszacowaniem nieruchomości. Oferty – z dopiskiem na kopercie „OFERTA Eliza Łukawska - nieruchomość” należy składać do 12 października 2023 r. do godz. 12.00 do kancelarii syndyka, przy ul. Krakowskie Przedmieście 60/5, 20-002 Lublin.

Syndyk sprzeda działkę zabudowaną zespołem budynków
Syndyk sprzeda działkę zabudowaną zespołem budynków
494667 zł
Wałbrzych 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia2 330
Cena za m²212.3 zł/m²

Syndyk masy upadłości sprzeda po obniżonej cenie prawo własności nieruchomości zabudowanej zespołem budynków produkcyjno-usługowych, stanowiącej działkę gruntu nr 605/5 obręb nr 0033 Podgórze, miasto Wałbrzych o powierzchni 2330 m2. Nieruchomość znajduje się przy ul. Niepodległości 42 A w Wałbrzychu, KW SW1W/00019119/2. Cena wywoławcza wynosi 494 667, -zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) Warunki przeprowadzenia sprzedaży oraz operat szacunkowy, dostępne są u syndyka po kontakcie telefonicznym pod nr tel. 60*******25, 60*******78 lub mailowym.

Nieruchomość Nasiłów
Nieruchomość Nasiłów
27000 zł
30+ kilka dni temu
Pow. działki14887
Rodzaj działkiRolna
SprzedażPośrednik
Zainteresowanie ofertą

Syndyk masy upadłości sprzeda: nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Nasiłów, gmina Janowiec, powiat puławski, województwo lubelskie. Stanowi ona działkę ew. o nr 248 o powierzchni 1.4887 ha, obręb Nasiłów. Nieruchomość stanowi działkę rolną. Dla wskazanej nieruchomości brak jest założonej księgi wieczystej. Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie dokumentu Aktu własności zmieni nr GU.ON.451/181-3/74, ustalając, że ww. składnik majątku będzie sprzedawany przez syndyka z wolnej ręki z uwzględnieniem następującej, zmiennej ceny minimalnej: 1. 27.000,00 złotych netto IV. Warunki sprzedaży – III próba sprzedaży: 1. w przypadku braku wpływu ofert spełniających wskazane powyżej kryteria syndyk przystąpi do III próby sprzedaży Nieruchomości; 2. informacja o sprzedaży zostanie ogłoszona w przynajmniej 2 portalach internetowych w dniach od 12 kwietnia 2023 roku do 26 kwietnia 2023 roku; 3. oferent powinien złożyć pisemną ofertę zawierającą: imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres oraz numer rejestru, do którego wpisany jest oferent, dane teleadresowe, podanie ceny ofertowej, dowód wpłaty wadium; 4. ofertę należy składać do dnia 26 kwietnia 2023 roku na adres syndyka: Syndyk masy upadłości Dariusz Kwiatkowski, ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana; 5. warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 5.400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych i 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości w banku mBank S.A. o numerze: 06 1140 2004 0000 3102 8004 7451 z dopiskiem: „Oferta IX GUp 625/21””) najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na wskazany rachunek masy upadłości; 6. otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2023 roku o godzinie 10:00; 7. wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Syndyk sprzeda działkę w PIeścidła
Syndyk sprzeda działkę w PIeścidła
46000 zł
12 dnia plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 200
Cena za m²38.33 zł/m²

Syndyk masy upadłości Adrianny Jakubowskiej, sprzeda prawo własności w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 29 o powierzchni 1 200 m2 z obrębu 0017, położoną w miejscowości Pieścidła, gminie Naruszewo, powiecie płońskim, województwie mazowieckim. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr PL1L/00026148/8 przez Sąd Rejonowy w Płońsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, zwanej dalej „Nieruchomość” 1. Cena wywoławcza: Cena wywoławcza: 46 000,00 zł. (czterdzieści sześć tysięcy złotych) 2. Oferty należy składać do dnia 15 maja 2024 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Adrianny jakubowskiej - Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Adrianny Jakubowskiej, koniecznie z podaniem sygnatury akt „BI1B/GUp-s/462/2023” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5 000,00 zł. (pięć tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Adrianny Jakubowskiej w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze:82 1090 1841 0000 0001 5572 7049, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2024 roku o godzinie 10.30 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 6. Szczegółowe warunki przetargu (regulamin) zawierający wymagane oświadczenia oferenta, operat szacunkowy nieruchomości dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje/regulamin dostępny na e-mail.

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Kolonia Wolańska
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Kolonia Wolańska
37777 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²0 zł/m²
Powierzchnia19700 m²
Typleśna

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt IX GUp 560/21 "of" w trybie z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości udział 1/16 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 7/3 o powierzchni 1,97 ha położonej w miejscowości Kolonia Wolańska, gm. Międzyrzec Podlaski, powiat bialski, obręb 0006 Kolonia Wolańska - za cenę 2.538,00 zł. Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syndyka: ul. Zachodnia 20a, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 28 kwietnia 2022 r. (decyduje data wpływu). Oferta winna zawierać: pełne dane oferenta - imię i nazwisko/nazwę firmy, adres korespondencyjny/adres siedziby, numer telefonu oraz e-mail, wskazanie przedmiotu oferty, sygnaturę postępowania upadłościowego i oferowanej ceny. Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi po dokonaniu zapłaty przelewem na rachunek bankowy masy upadłości. Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu i trybu sprzedaży (w tym regulamin sprzedaży) udzielane są mailowo (upadlosci@ chmielinski.com.pl)

Udział (1/4) w atrakcyjnej działce budowlanej
Udział (1/4) w atrakcyjnej działce budowlanej
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²9 zł/m²
Powierzchnia1258 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości Krzysztof Czyżewski sprzeda udział (1/4) w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Pogorzela w województwie Wielkopolskim. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/183/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17.07.2009 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela, przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze opisanym jako miejska strefa osiedleńcza. Powierzchnia działki wynosi 1 258 m kw. Nr księgi wieczystej: PO1Y/00043350/1 Nr działki: 1731/3 ark. 7 Zapraszam do kontaktu!

Syndyk sprzeda 1/2 udziału w działce w Jaktorowie
Syndyk sprzeda 1/2 udziału w działce w Jaktorowie
38729 zł
30+ kilka dni temu
Pow. działki1113
Rodzaj działkiBudowlana
Numer księgi wieczystejPokaż

Syndyk masy upadłości Daniela Szymańskiego, sprzeda ½ udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim, w gminie Jaktorów w miejscowości Jaktorów, przy ul. Ułanów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 155/3 z obrębu 0010- Jaktorów o powierzchni 0,1113 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez Sad Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW PL1Z/00060347/4. 1. Cena wywoławcza: 38 729,00 zł. (trzydzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych). 2. Oferty należy składać do dnia 30 marca 2022 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Daniela Szymańskiego- Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Daniela Szymańskiego”, koniecznie z podaniem sygnatury akt „XIX GUp 591/21” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3 873,00 zł. (słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Daniel Szymański w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 21 1090 1841 0000 0001 4820 8028, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpią w dniu 31 marca 2022 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. *** *** ***; e-mail: @

Syndyk sprzeda 1/2 udziału w działce w Jaktorowie
Syndyk sprzeda 1/2 udziału w działce w Jaktorowie
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²35 zł/m²
Powierzchnia1113 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości Daniela Szymańskiego, sprzeda ½ udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim, w gminie Jaktorów w miejscowości Jaktorów, przy ul. Ułanów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 155/3 z obrębu 0010- Jaktorów o powierzchni 0,1113 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez Sad Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW PL1Z/00060347/4. 1. Cena wywoławcza: 38 729,00 zł. (trzydzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych). 2. Oferty należy składać do dnia 30 marca 2022 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Daniela Szymańskiego- Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Daniela Szymańskiego”, koniecznie z podaniem sygnatury akt „XIX GUp 591/21” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3 873,00 zł. (słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Daniel Szymański w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 21 1090 1841 0000 0001 4820 8028, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpią w dniu 31 marca 2022 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. *** *** ***; e-mail: af***k@w*.pl

Syndyk masy upadłości sprzeda
Syndyk masy upadłości sprzeda
20 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²16 zł/m²
Powierzchnia7859 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości Agaty Gezer, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki: • udział w wysokości 1 / 2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Czerninie Górnej, gmina Góra, powiat górowski, województwo dolnośląskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 15/6, o powierzchni 7.859 m2, stanowiąca przedmiot prawa użytkowania wieczystego gruntu do 21.12.2093r., zabudowana budynkami magazynowo-produkcyjnymi o łącznej powierzchni zabudowy 2.420 m2 opisana w Księdze Wieczystej nr LE1G/00076124/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę nie niższą niż 122.592,15 zł. Syndyk sprzedaje udział w ww. nieruchomości w porozumieniu z syndykiem masy upadłości Bartosza Michalskiego (doradcą restrukturyzacyjnym Ewą Majcherek-Kotowską), który posiada udział w wysokości 1 / 2 nieruchomości. Sprzedaż udziału przysługującego masie upadłości Bartosza Michalskiego prowadzona jest odrębnie. https://sprzedajemy.pl/syndyk-oglasza-pisemny-przetarg-na-sprzedaz-udzialu-w-nie-czernina-dolna-2-1b8e55-nr67399481 Preferowane są oferty na całość nieruchomości. Oferty nabycia należy składać osobiście lub przesyłką pocztową (liczy się data wpływu) na adres biura syndyka znajdującego się we Wrocławiu, przy ul. Gen. J. Hallera 157 lok. 29, (kod pocztowy: 53- 201), w terminie do 31 lipca 2023 r. Oferta musi być zgodna z warunkami Regulaminu Sprzedaży, w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. Oferowaną nieruchomości można oglądać wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu dzwoniąc pod nr tel. 713632074, 698934460 lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres: ***@k******.pl. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% cen wywoławczych na rachunek bankowy masy upadłości Agaty Gezer o numerze 85 1020 5138 0000 9702 0258 5883. Szczegółowe informacje i Regulamin Sprzedaży można uzyskać w sekretariacie biura syndyka pod adresem wskazanym powyżej czynnym w dni powszednie w godzinach od 8 do 15.00. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka dnia 1 sierpnia 2023 r.

Udział ½ w nieruchomości niezabudowanej -Ruszków
Udział ½ w nieruchomości niezabudowanej -Ruszków
36771 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²8 zł/m²
Powierzchnia1800 m²
Typbudowlana

Syndyk sprzeda Udział ½ nieruchomość niezabudowana , Ruszków, Gmina Kościelec Syndyk masy upadłości Tomasz Pawlaka ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1800 m2 położonego w miejscowości Ruszków II, gm. Kościelec, pow. kolski, obręb 0016 Ruszków II, działka nr 97, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kole, Wydział V Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze KN1K/00063388/3 za cenę nie niższą 14.700,00 złotych, to jest 75% wartości oszacowania. Dla nieruchomości sporządzono operat. Obowiązuje regulamin sprzedaży. Dokumenty udostępniane na życzenie. Oferty na nabycie udziału w nieruchomości należy składać w terminie do dnia 18 grudnia 2023r. Otwarcie ofert w siedzibie syndyka 20 grudnia 2023r., o godz. 11.00.

działka na sprzedaż Brzuśnik 1400 m2
działka na sprzedaż Brzuśnik 1400 m2
930 zł
30+ kilka dni temu
LokalizacjaBrzuśnik
Cena930 zł
Rodzaj działkiinna

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Janusz Grzechnik syndyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WR1F/GUp/56/2022, ogłasza, że na podstawie Postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 16-10-2023r., sprzeda z wolnej ręki, udział w nieruchomości położonej w Brzuśniku, gmina Radziechowy - Wieprz, powiat żywiecki, województwo śląskie. Do sprzedaży oferowane jest 1/24 udziału w prawie własności do nieruchomości o powierzchni 0,1400ha (udział przeliczeniowy =~58,33m ² ), położonej w Brzuśniku, gmina Radziechowy - Wieprz, oznaczonej geodezyjne jako działka nr 1165, numer księgi wieczystej BB1Z/000pokaż telefon, za kwotę nie niższą niż 930,00zł, słownie: dziewięćset trzydzieści złotych, równą wartości oszacowania w spisie inwentarza masy upadłości z dnia 24-07-2023r., w postępowaniu upadłościowym sygnatura akt WR1F/GUp/56/2022. Syndyk sprzedaje również udziały w innych nieruchomościach upadłego. Informacje oraz regulamin sprzedaży dostępne w biurze Syndyka oraz pod tel. 606pokaż telefon . Pisemne oferty zakupu w formie listu przesyłki poleconej z napisem „oferta I.C.”, należy składać w terminie do 31-12-2023r., na adres: Kancelaria Prawna Syndyk Janusz Grzechnik, ul. B. Krzywoustego 307 lok. 1U, 51-312 Wrocław. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Numer oferty: NET-GS-1608

działka na sprzedaż Bystra 2300 m2
działka na sprzedaż Bystra 2300 m2
1528 zł
30+ kilka dni temu
LokalizacjaBystra
Cena1 528 zł
Rodzaj działkiinna

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Janusz Grzechnik syndyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WR1F/GUp/56/2022, ogłasza, że na podstawie Postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 16-10-2023r, sprzeda z wolnej ręki, udział w nieruchomości położonej w Bystrej, gmina Radziechowy - Wieprz, powiat żywiecki, województwo śląskie. Do sprzedaży oferowane jest 1//24 udziału w prawie własności do nieruchomości o powierzchni 0,2300ha (udział przeliczeniowy = ~95,83m ² ), położonej w Bystrej, gmina Radziechowy - Wieprz, oznaczonej geodezyjne jako działka nr 1118, numer księgi wieczystej BB1Z/000pokaż telefon, za kwotę nie niższą niż 1 528,00zł, słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia osiem złotych, równą wartości oszacowania w spisie inwentarza masy upadłości z dnia 24-07-2023r., w postępowaniu upadłościowym sygnatura akt WR1F/GUp/56/2022. Syndyk sprzedaje również udziały w innych nieruchomościach upadłego. Informacje oraz regulamin sprzedaży dostępne w biurze Syndyka oraz pod tel. 606pokaż telefon. Pisemne oferty zakupu w formie listu przesyłki poleconej z napisem „oferta I.C.”, należy składać w terminie do 31-12-2023r., na adres: Kancelaria Prawna Syndyk Janusz Grzechnik, ul. B. Krzywoustego 307 lok. 1U, 51-312 Wrocław. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Numer oferty: NET-GS-1607

działka na sprzedaż Bystra 3200 m2
działka na sprzedaż Bystra 3200 m2
1063 zł
30+ kilka dni temu
LokalizacjaBystra
Cena1 063 zł
Rodzaj działkiinna

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Janusz Grzechnik syndyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WR1F/GUp/56/2022, ogłasza, że na podstawie Postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 16-10-2023r, sprzeda z wolnej ręki, udział w nieruchomości położonej w Bystrej, gmina Radziechowy - Wieprz, powiat żywiecki, województwo śląskie. Do sprzedaży oferowane jest 1/48 udziału w prawie własności do nieruchomości o powierzchni 0,3200ha (udział przeliczeniowy = ~66,67m ² ), położonej w Bystrej, gmina Radziechowy - Wieprz, oznaczonej geodezyjne jako działka nr 1125, numer księgi wieczystej BB1Z/000pokaż telefon, za kwotę nie niższą niż 1 063,00zł, słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt trzy złote, równą wartości oszacowania w spisie inwentarza masy upadłości z dnia 24-07-2023r., w postępowaniu upadłościowym sygnatura akt WR1F/GUp/56/2022. Syndyk sprzedaje również udziały w innych nieruchomościach upadłego. Informacje oraz regulamin sprzedaży dostępne w biurze Syndyka oraz pod tel. 606pokaż telefon. Pisemne oferty zakupu w formie listu przesyłki poleconej z napisem „oferta I.C.”, należy składać w terminie do 20-12-2023r., na adres: Kancelaria Prawna Syndyk Janusz Grzechnik, ul. B. Krzywoustego 307 lok. 1U, 51-312 Wrocław. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo Numer oferty: NET-GS-1606

633600 zł
30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Janusz Grzechnik syndyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WR1F/GUp/56/2022, ogłasza, że na podstawie Postanowienia Sędziego-komisarza z dnia16-10-2023r, sprzeda z wolnej ręki, udział w nieruchomości położonej w Bystrej, gmina Radziechowy - Wieprz, powiat żywiecki, województwo śląskie Do sprzedaży oferowane jest 1/48 udziału w prawie własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 1,9080ha (udział przeliczeniowy = 397,50m ² ), położonych w Cięcinie, gmina Radziechowy - Wieprz, oznaczonych geodezyjne jako działki nr 3040, nr 3041, nr 3044/1, numer księgi wieczystej BB1Z/00086738/6, za kwotę nie niższą niż 6 336,00zł, słownie: sześć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych, równą wartości oszacowania w spisie inwentarza masy upadłości z dnia24-07-2023r., w postępowaniu upadłościowym sygnatura akt WR1F/GUp/56/2022. Syndyk sprzedaje również udziały w innych nieruchomościach upadłego. Informacje oraz regulamin sprzedaży dostępne w biurze Syndyka oraz pod606 359 956. Pisemne oferty zakupu w formie listu przesyłki poleconej z napisem „oferta I.C.”, należy składać w terminie do31-12-2023r., na adres: Kancelaria Prawna Syndyk Janusz Grzechnik, ul. B. Krzywoustego 307 lok. 1U, 51-312 Wrocław.

syndyk sprzeda udział w działce drogowej-cena obniżona o 75%
syndyk sprzeda udział w działce drogowej-cena obniżona o 75%
160160 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²7 zł/m²
Powierzchnia100 m²
Typsiedliskowa

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki, po cenie obniżonej (o 75%) za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 650,00 zł: udział do 1/2 w udziale 98/10000 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Szczecinie - ul. Księdza Robaka, jedn. ewid. Miasto Szczecin, obręb ewid. nr 326201_1.2055, Pogodno 55, działka 8/57 o pow. 0,5190 ha, symbol użytku dr - drogi (działka drogowa) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty zgodnie z warunkami regulaminu – dostępny pisemnie lub elektronicznie. Oferty nie spełniające warunków przewidzianych w regulaminie nie będą rozpatrywane, płatność ceny winna nastąpić najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży, bez możliwości dokonywania potrąceń. Oferty zgodne z regulaminem, należy składać (z pominięciem systemu teleinformatycznego): na ręce syndyka (Syndyk Masy Upadłości Elżbieta Ahl, ul. Kazimierza Pułaskiego 7/16, 70-322 Szczecin) w terminie do dnia 29.11.2023r. – do godziny 14.30. (liczy się data wpływu). Oferty składać należy w zamkniętych kopertach z dopiskiem SZ1S/GUp-s/138/2022. Szczegółowe informacje, regulamin - 91 328 54 44 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Siedlce
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Siedlce
Siedlce 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²3 zł/m²
Powierzchnia1290 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt IX GUp 529/21 "of" w trybie z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości udział 1/128 w nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 2/4 położonej w Siedlcach przy ul. Józefa Formińskiego oraz działki nr 1/5 położonej w Siedlcach przy ul. 3 Maja, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SI1S/00069989/7 - za cenę 4.272,00 zł. Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syndyka: ul. Zachodnia 20a, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 28 kwietnia 2022 r. (decyduje data wpływu). Oferta winna zawierać: pełne dane oferenta - imię i nazwisko/nazwę firmy, adres korespondencyjny/adres siedziby, numer telefonu oraz e-mail, wskazanie przedmiotu oferty, sygnaturę postępowania upadłościowego i oferowanej ceny. Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi po dokonaniu zapłaty przelewem na rachunek bankowy masy upadłości. Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu i trybu sprzedaży (w tym regulamin sprzedaży) udzielane są mailowo (upadlosci@ chmielinski.com.pl)

działka na sprzedaż Baranów 121229 m2
działka na sprzedaż Baranów 121229 m2
339250 zł
30+ kilka dni temu
LokalizacjaBaranów
Cena339 250 zł
Rodzaj działkirolna

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI UPADŁEGO ROMUALDA SZCZAWIŃSKIEGO SYGN. AKT XIX GUp 1139/21 Syndyk masy upadłości Romualda Szczawińskiego (Sygn. akt XIX GUp 1139/21) sprzeda z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości składnik w postaci udziału w wysokości 117/167 części w nieruchomości niezabudowanej, objętej KW LU1P/000pokaż telefon, stanowiącej działki ewid. nr 404/1, 404/2, 404/3 z obrębu 0001-Baranów, w gminie Baranów, w powiecie puławskim, w województwie lubelskim o łącznej pow. 12,1229 ha. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego, oferty w języku polskim należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2024 roku. Wpłata wadium winna nastąpić do dnia 14.02.2024 roku. Otwarcie ofert w dniu 15.02.2024 roku o godz. 10.00 w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Myśliborskiej 53 lok. 4. Cena wywoławcza wynosi 339.250,00,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Regulamin przetargu zawierający warunki dotyczące składania ofert do odbioru po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu (tel. 602pokaż telefon) w biurze syndyka w Warszawie, ul. Myśliborska 53 pokój nr 4. Kontakt: Syndyk Danuta Błachnio tel: 602pokaż telefon anna.dskontaktuj się Numer oferty: 38162/3186/OGS

działka na sprzedaż Baranów 121229 m2
działka na sprzedaż Baranów 121229 m2
226150 zł
30+ kilka dni temu
LokalizacjaBaranów
Cena226 150 zł
Rodzaj działkirolna

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI UPADŁEGO ROMUALDA SZCZAWIŃSKIEGO SYGN. AKT XIX GUp 1139/21 Syndyk masy upadłości Romualda Szczawińskiego (Sygn. akt XIX GUp 1139/21) sprzeda z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości składnik w postaci udziału w wysokości 117/167 części w nieruchomości niezabudowanej, objętej KW LU1P/000pokaż telefon, stanowiącej działki ewid. nr 404/1, 404/2, 404/3 z obrębu 0001-Baranów, w gminie Baranów, w powiecie puławskim, w województwie lubelskim o łącznej pow. 12,1229 ha. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego, oferty w języku polskim należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.04.2024 roku. Wpłata wadium winna nastąpić do dnia 17.04.2024 roku. Otwarcie ofert w dniu 18.04.2024 roku o godz. 10.00 w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Myśliborskiej 53 lok. 4. Cena wywoławcza wynosi 226.150,00,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych). Regulamin przetargu zawierający warunki dotyczące składania ofert do odbioru po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu (tel. 602pokaż telefon) w biurze syndyka w Warszawie, ul. Myśliborska 53 pokój nr 4. Kontakt: Syndyk Danuta Błachnio tel: 602pokaż telefon anna.dskontaktuj się Numer oferty: 38667/3186/OGS

Syndyk sprzeda 1/2 udziału działka w Dyszobaba
Syndyk sprzeda 1/2 udziału działka w Dyszobaba
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²4 zł/m²
Powierzchnia1200 m²
Typbudowlana

1. Syndyk masy upadłości Arkadiusza Chełstowskiego sprzeda ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej m.in. działki ewidencyjne oznaczone numerami 178, 441 o łącznej powierzchni 2 400 m2 z obrębu 0005, położone w miejscowości Dyszobaba, gminie Różan obszar wiejski, powiecie makowskim, województwie mazowieckim. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OS1P/00037949/4 przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych - OS1P. Wierzyciel hipoteczny wydał w dniu 24 marca 2021 r. zezwolenie na wykreślenie hipoteki umownej łącznej w kwocie 200 000,00 zł. i hipoteki umownej zwykłej w kwocie 30 000,00 zł. Nabywca kupuje nieruchomość wolna od obciążeń. 2. Cena wywoławcza: 5 000,00 zł. (pięć tysięcy złotych) 3. Oferty należy składać do dnia 13 września 2022 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Arkadiusza Chełstowskiego- Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Arkadiusza Chełstowskiego”, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VIII GUp 359/20” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ - DYSZOBABA” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Arkadiusz Chełstowski w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 51 1090 1841 0000 0001 4725 7761, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – DYSZOBABA” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 14 września 2022 roku o godzinie 9.30 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 7. Szczegółowe warunki przetargu (regulamin), zawierające wymagane oświadczenia oferenta, operat szacunkowy nieruchomości, dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. *** *** ***; e-mail: af***k@w*.pl

działka na sprzedaż Bielsko-Biała Cieszyńska 933 m2
działka na sprzedaż Bielsko-Biała Cieszyńska 933 m2
42375 zł
Bielsko-Biała 30+ kilka dni temu
LokalizacjaBielsko-Biała, Cieszyńska
Cena42 375 zł
Rodzaj działkibudowlana

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, w prowadzonym postępowaniu upadłościowym pod sygn. akt BB1B/GUp-s/454/2022, sprzeda w drodze pisemnego konkursu ofert: 1. 2/6 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej obj. księgą wieczystą nr BB1B/001pokaż telefon położoną w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze - 324/21 o powierzchni 0,0933 ha. Minimalna cena wywoławcza sprzedaży w/w nieruchomości wynosi 42.375,00 zł (czterdzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) Sprzedaż dokonywana będzie w formie konkursu ofert. Osoby zainteresowane zakupem są zobowiązane do pisemnego złożenia oferty wraz z oświadczeniami i zobowiązaniami na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Piotr Lener ul. Norwida 41/2, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie do dnia 15.12.2023r. Na kopercie należy wpisać „PRZETARG„ sygn. akt BB1B/GUp-s/454/2022 Warunkiem rozpatrzenia i przyjęcia oferty jest: - wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości: SANTANDER BANK: 90 1090 25pokaż telefon - oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego. - zobowiązanie się nabywcy do pokrycia wszelkich kosztów i ciężarów /podatki, opłaty/ związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw, - złożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem sprzedaży Termin otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 18 grudzień 2023r. o godz. 11,00. Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu 15.12.2023r. Syndyk zastrzega sobie możliwość zmiany warunków sprzedaży oraz odwołania terminu sprzedaży w każdym czasie bez jakichkolwiek roszczeń wobec masy upadłości. Regulamin sprzedaży oraz informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu 604pokaż telefon, oraz pocztą elektroniczną: syndyk.skontaktuj się Z przedmiotem sprzedaży można się zapoznać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Kontakt: Syndyk Piotr Lener tel: 604pokaż telefon syndyk.skontaktuj się Numer oferty: 37778/3186/OGS

działka na sprzedaż Cisiec 1100 m2
działka na sprzedaż Cisiec 1100 m2
28700 zł
30+ kilka dni temu
Lokalizacjaśląskie, Cisiec
Cena28 700 zł
Rodzaj działkirolna

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, w prowadzonym postępowaniu upadłościowym pod sygn. akt BB1B/GUp-s/153/2023, sprzeda w drodze pisemnego konkursu ofert: 1. Prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Cisiec w gminie Węgierska Górka, powiat żywiecki, województwo śląskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 9828 o powierzchni 0,1100 ha, obj. KW BB1Z/001pokaż telefon. Minimalna cena wywoławcza sprzedaży w/w nieruchomości wynosi 28.700,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset złotych) Sprzedaż dokonywana będzie w formie konkursu ofert. Osoby zainteresowane zakupem są zobowiązane do pisemnego złożenia oferty wraz z oświadczeniami i zobowiązaniami na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Piotr Lener ul. Norwida 41/2, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie do dnia 10.05.2024r. Na kopercie należy wpisać „PRZETARG„ sygn. akt BB1B/GUp-s/153/2023 Warunkiem rozpatrzenia i przyjęcia oferty jest: - wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości: BNP PARIBAS 61 1600 14pokaż telefon - oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego. - zobowiązanie się nabywcy do pokrycia wszelkich kosztów i ciężarów /podatki, opłaty/ związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw, - złożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem sprzedaży Termin otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 13 maj 2024 r. o godz. 12,00. Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu 10.05.2024r. Syndyk zastrzega sobie możliwość zmiany warunków sprzedaży oraz odwołania terminu sprzedaży w każdym czasie bez jakichkolwiek roszczeń wobec masy upadłości. Regulamin sprzedaży oraz informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu 604pokaż telefon ,oraz pocztą elektroniczną: syndyk.skontaktuj się Z przedmiotem sprzedaży można się zapoznać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Kontakt: Syndyk Piotr Lener tel: 604pokaż telefon syndyk.skontaktuj się Numer oferty: 38849/3186/OGS

działka na sprzedaż Bielsko-Biała Cieszyńska 933 m2
działka na sprzedaż Bielsko-Biała Cieszyńska 933 m2
42375 zł
Bielsko-Biała 30+ kilka dni temu
Lokalizacjaśląskie, Bielsko-Biała, Cieszyńska
Cena42 375 zł
Rodzaj działkibudowlana

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, w prowadzonym postępowaniu upadłościowym pod sygn. akt BB1B/GUp-s/454/2022, sprzeda w drodze pisemnego konkursu ofert: 1. 2/6 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej obj. księgą wieczystą nr BB1B/001pokaż telefon położoną w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze - 324/21 o powierzchni 0,0933 ha. Minimalna cena wywoławcza sprzedaży w/w nieruchomości wynosi 42.375,00 zł (czterdzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) Sprzedaż dokonywana będzie w formie konkursu ofert. Osoby zainteresowane zakupem są zobowiązane do pisemnego złożenia oferty wraz z oświadczeniami i zobowiązaniami na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Piotr Lener ul. Norwida 41/2, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie do dnia 10.05.2024r. Na kopercie należy wpisać „PRZETARG„ sygn. akt BB1B/GUp-s/454/2022 Warunkiem rozpatrzenia i przyjęcia oferty jest: - wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości: SANTANDER BANK: 90 1090 25pokaż telefon - oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego. - zobowiązanie się nabywcy do pokrycia wszelkich kosztów i ciężarów /podatki, opłaty/ związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw, - złożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem sprzedaży Termin otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 13 maj 2024 r. o godz. 11,00. Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu 10.05.2024r. Syndyk zastrzega sobie możliwość zmiany warunków sprzedaży oraz odwołania terminu sprzedaży w każdym czasie bez jakichkolwiek roszczeń wobec masy upadłości. Regulamin sprzedaży oraz informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu 604pokaż telefon ,oraz pocztą elektroniczną: syndyk.skontaktuj się Z przedmiotem sprzedaży można się zapoznać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Kontakt: Syndyk Piotr Lener tel: 604pokaż telefon syndyk.skontaktuj się Numer oferty: 38848/3186/OGS

Nieruchomość gruntowa od Syndyka - Wielogóra
Nieruchomość gruntowa od Syndyka - Wielogóra
953379 zł
Wielogóra 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²10 zł/m²
Powierzchnia2000 m²
Typrolna

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WA2M/GUp-s/182/2022 syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 95 i 233, o łącznej powierzchni 0,200 ha, położonej w miejscowości Wielogóra, Gmina Samborzec, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00054926/3 za cenę nie niższą niż 20.757,50 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 50/100). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2023 roku. Wymagane wadium w wysokości 2.000,00 zł płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 24 kwietnia 2023 roku o godzinie 12:00. Więcej informacji, w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Syndyka – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Syndyk sprzeda 1/2 udziału działka w Dyszobaba
Syndyk sprzeda 1/2 udziału działka w Dyszobaba
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²4 zł/m²
Powierzchnia1200 m²
Typbudowlana

1. Syndyk masy upadłości Katarzyny Chełstowskiej sprzeda ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej m.in. działki ewidencyjne oznaczone numerami 178, 441 o łącznej powierzchni 2 400 m2 z obrębu 0005, położone w miejscowości Dyszobaba, gminie Różan obszar wiejski, powiecie makowskim, województwie mazowieckim. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OS1P/00037949/4 przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych - OS1P. Wierzyciel hipoteczny wydał w dniu 24 marca 2021 r. zezwolenie na wykreślenie hipoteki umownej łącznej w kwocie 200 000,00 zł. i hipoteki umownej zwykłej w kwocie 30 000,00 zł. Nabywca kupuje nieruchomość wolna od obciążeń. 2. Cena wywoławcza: 5 000,00 zł. (pięć tysięcy złotych) 3. Oferty należy składać do dnia 28.09.2022 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Katarzyny Chełstowskiej - Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Katarzyny Chełstowskiej”, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VIII GUp 358/20” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ - DYSZOBABA” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Katarzyna Chełstowska w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 39 1090 1841 0000 0001 4725 8074, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ - DYSZOBABA” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 29 września 2022 roku o godzinie 11.00 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. *** *** ***; e-mail: af***k@w*.pl

Syndyk sprzeda 1/2 udziału działka w Dyszobaba
Syndyk sprzeda 1/2 udziału działka w Dyszobaba
11235 zł
30+ kilka dni temu
Pow. działki1200
Rodzaj działkiRolna
Numer księgi wieczystejPokaż

1. Syndyk masy upadłości Katarzyny Chełstowskiej sprzeda ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej m.in. działki ewidencyjne oznaczone numerami 178, 441 o łącznej powierzchni 2 400 m2 z obrębu 0005, położone w miejscowości Dyszobaba, gminie Różan obszar wiejski, powiecie makowskim, województwie mazowieckim. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OS1P/00037949/4 przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych - OS1P. Wierzyciel hipoteczny wydał w dniu 24 marca 2021 r. zezwolenie na wykreślenie hipoteki umownej łącznej w kwocie 200 000,00 zł. i hipoteki umownej zwykłej w kwocie 30 000,00 zł. Nabywca kupuje nieruchomość wolna od obciążeń. 2. Cena wywoławcza: 11 235,00 zł. (jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych) 3. Oferty należy składać do dnia 23.03.2022 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Katarzyny Chełstowskiej - Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Katarzyny Chełstowskiej”, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VIII GUp 358/20” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ - DYSZOBABA” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Katarzyna Chełstowska w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 39 1090 1841 0000 0001 4725 8074, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ - DYSZOBABA” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24.03.2022 roku o godzinie 10.30 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. 721 - pokaż numer telefonu - ; e-mail: @

Syndyk sprzeda 1/2 udziału działka w Dyszobaba
Syndyk sprzeda 1/2 udziału działka w Dyszobaba
11235 zł
30+ kilka dni temu
Pow. działki1200
Rodzaj działkiBudowlana
Numer księgi wieczystejPokaż

1. Syndyk masy upadłości Arkadiusza Chełstowskiego sprzeda ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej m.in. działki ewidencyjne oznaczone numerami 178, 441 o łącznej powierzchni 2 400 m2 z obrębu 0005, położone w miejscowości Dyszobaba, gminie Różan obszar wiejski, powiecie makowskim, województwie mazowieckim. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OS1P/00037949/4 przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych - OS1P. Wierzyciel hipoteczny wydał w dniu 24 marca 2021 r. zezwolenie na wykreślenie hipoteki umownej łącznej w kwocie 200 000,00 zł. i hipoteki umownej zwykłej w kwocie 30 000,00 zł. Nabywca kupuje nieruchomość wolna od obciążeń. 2. Cena wywoławcza: 11 235,00 zł. (jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych) 3. Oferty należy składać do dnia 23.03.2022 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Arkadiusza Chełstowskiego- Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Arkadiusza Chełstowskiego”, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VIII GUp 359/20” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ - DYSZOBABA” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Arkadiusz Chełstowski w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 51 1090 1841 0000 0001 4725 7761, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – DYSZOBABA” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24.03.2022 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. 721 - pokaż numer telefonu - ; e-mail: @

Betoniarnia w Bielawie, dolnośląskie – OKAZJA !!!
Betoniarnia w Bielawie, dolnośląskie – OKAZJA !!!
4234818 zł
Bielawa 30+ kilka dni temu
Powierzchnia20 537
Cena za m²206.2 zł/m²

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego "BET-BUD" Roman Strzelecki w Bielawie, ul. Lotnicza 10 sprzeda z wolnej ręki nieruchomość i ruchomości (sprzedaż łączna):a) nieruchomość - grunt oddany w użytkowanie wieczyste (działki nr 49/3, 49/4, 49/5, 49/6 o powierzchni 20537,00 M2) oraz budynki i urządzenia posadowione na gruncie. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer SW1D/(użyj formularza kontaktowego). Na gruncie posadowiono budynek biurowy, produkcyjny, magazynowo-produkcyjny, wiatę, węzeł betoniarski, stół wibracyjny, urządzenie do recyklingu, formę na nadproża, urządzenie do produkcji belek Terriva, stację transformatorową.b) majątek ruchomy stanowiący składniki masy upadłości; pełen wykaz majątku ruchomego zostanie udostępniony zainteresowanym przez syndyka.Cena wywoławcza za nieruchomość i posadowione na niej urządzenia wynosi łącznie 4.000.000,00 złotych brutto (cztery miliony). Cena wywoławcza za majątek ruchomy wynosi łącznie 234.818,06 złotych (dwieście trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemnaście złotych 06/100).Oferowana cena nabycia (nieruchomości i ruchomości łącznie) nie może być niższa niż cena wywoławcza tj. łącznie 4.234.818,06 złotych (cztery miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemnaście złotych 06/100).Pisemna oferta musi obejmować nabycie łącznie nieruchomości i majątku ruchomego. Oferta nie obejmującą łącznego nabycia nieruchomości i majątku ruchomego zostanie odrzucona bez rozpatrywania, a wpłacone wadium zostanie zwrócone.Kwotę wadium, termin i sposób składania ofert, jak również termin ich otwarcia i wyboru, szczegółowy wykaz majątku ruchomego oraz pozostałe informacje będą udzielone zainteresowanym przez syndyka masy upadłości, do którego należy kierować pytania - Kancelaria Syndyka, Plac Słowiański 1/315, 59-220 Legnica, telefon (użyj formularza kontaktowego), email kancelaria małpa kpsd kropka pl. Syndyk nie przesyła operatu w wersji elektronicznej. Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z syndykiem.