Syndyk sprzeda

Sortowanie:
Znaleziony: 612 ogłoszenie w kategorii Działki i grunty Polska: Wszystkie miasta
Syndyk sprzeda działkę
Syndyk sprzeda działkę
128000 zł
nowe Wałbrzych 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 734
Cena za m²73.82 zł/m²

Syndyk masy upadłości sprzeda po obniżonej cenie prawo własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę gruntu nr 605/8 obręb nr 0033 Podgórze, miasto Wałbrzych o powierzchni 1734 m2. Nieruchomość znajduje się przy ul. Niepodległości w Wałbrzychu, KW SW1W/00054572/2. Cena wywoławcza wynosi 128 000, -zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych) Warunki przeprowadzenia sprzedaży oraz operat szacunkowy, dostępne są u syndyka po kontakcie telefonicznym pod nr tel. 60*******25, 60*******78 lub mailowym.

Syndyk Sprzeda
Syndyk Sprzeda
4533 zł
Warszawa 9 dni plecy
Pow. działki786
Rodzaj działkiLeśna
SprzedażBez pośredników

Opis ofertySyndyk w postępowaniu upadłościowym Waldemara Borysa (sygn. akt: WA2M/GUp-s/113/2023 ) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkurs ofert udział wynoszący 1/4 części we współwłasności niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 212/11 i 212/18, obręb 3-12-44, położonej w Warszawie-Wawrze, o łącznej powierzchni 786 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00150907/3. Wartość egzekucyjna udziału we współwłasności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego dla potrzeb tegoż postępowania na kwotę 45.330,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 00/100). Wskazany wyżej składnik majątkowy ujęty został w spisie inwentarza sporządzonym w postępowaniu upadłościowym upadłego pod poz. nr 2.1. Jednocześnie informuję, że syndyk dokona zbycia ww. składnika masy upadłości w trybie pisemnego konkursu ofert, w którym ustala się następujące zasady: a) cenę wywoławczą ww. składnika stanowić będzie 10% wartości jego oszacowania przy sprzedaży egzekucyjnej, tj. 4.533,00 zł (cztery tysiące pięćset trzydzieści trzy złote 00/100), b) przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości upadłego wadium w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych 00/100), c) postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się na kwotę minimum 500,00 zł (pięćset złotych 00/100), d) termin otwarcia ofert zostanie ustalony na nie wcześniej niż dwa tygodnie od zamieszczenia ogłoszeń o sprzedaży ww. składnika na dwóch internetowych portalach ogłoszeniowych, e) w razie wpływu co najmniej dwóch ofert zostanie przeprowadzona aukcja (aukcja może zostać przeprowadzona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość). Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2024 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz - syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta - W. Borys - Udział w Nieruchomości”). Otwarcie ofert nastąpi 31 maja 2024 r. o godz. 12:00. W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (602 - pokaż numer telefonu - w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny (tomasz.nowak małpa biuro-syndyk.pl).

Syndyk sprzeda Szczycionek
Syndyk sprzeda Szczycionek
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²65 zł/m²
Powierzchnia2000 m²
Typbudowlana

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w obrębie Szczycionek, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie stanowiącą działkę nr 83/1 o pow. 0,2000 ha przeznaczoną pod zabudowę domem mieszkalnym jednorodzinnym, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW OL1S/00042308/1 - za cenę nie niższą niż 3/4 jej wartość oszacowania: 129.750,00 zł (wartość oszacowania: 173.000,00 zł). Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4 - w terminie do dnia 8 września 2023r. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 13 września 2023r. o godz. 10.00. O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie.

syndyk sprzeda działkę Działoszyce
syndyk sprzeda działkę Działoszyce
Działoszyce 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²4 zł/m²
Powierzchnia13400 m²
Typrolna

syndyk sprzeda udział 1/2 w działce 13400 m położoną w Działoszycach (KI1I/11703/2) za cenę nie niższą niż 48000 zł. Regulamin konkursu www.********************************* www . bezat . pl / regulaminDzialoszyce . pl

Syndyk sprzeda działkę
Syndyk sprzeda działkę
3383000 zł
30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda, w drodze przetargu pisemnego ofertowego, nieograniczonego z możliwością przeprowadzenia ustnej licytacji w przypadku wpłynięcia ofert z taką samą ceną, nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą działkę gruntu nr 394/5, o pow. 1202 m2, obręb Bogdaniec, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, województwo lubuskie, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00098692/4 Cena wywoławcza: 33.830,00 zł, termin składania ofert: 27.02.2024 r., termin przetargu 05.03.2024 r., miejsce przetargu: Sąd Rejonowym w Gorzowie Wlkp. V Wydział Gospodarczy ul. Chopina 52, godz. 10:45 sala 5.Szczegóły dotyczące nieruchomości, umówienie spotkania celem jej oględzin oraz pełny tekst regulaminu przetargu można uzyskać pod adresem: bądź kontaktując się telefonicznie pod numerem 601 722 929. 

Syndyk sprzeda działkę
Syndyk sprzeda działkę
33830 zł
Bogdaniec 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 202
Cena za m²28.14 zł/m²

Syndyk sprzeda, w drodze przetargu pisemnego ofertowego, nieograniczonego z możliwością przeprowadzenia ustnej licytacji w przypadku wpłynięcia ofert z taką samą ceną, nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą działkę gruntu nr 394/5, o pow. 1202 m2, obręb Bogdaniec, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, województwo lubuskie, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00098692/4. Cena wywoławcza: 33.830,00 zł, termin składania ofert: 27.02.2024 r., termin przetargu 05.03.2024 r., miejsce przetargu: Sąd Rejonowym w Gorzowie Wlkp. V Wydział Gospodarczy ul. Chopina 52, godz. 10:45 sala 5. Szczegóły dotyczące nieruchomości, umówienie spotkania celem jej oględzin oraz pełny tekst regulaminu przetargu można uzyskać informacje kontaktując się telefonicznie pod numerem 60*******29.

Syndyk Sprzeda Nieruchmość
Syndyk Sprzeda Nieruchmość
28250 zł
Skarżysko-Kamienna 30+ kilka dni temu
Pow. działki800
Rodzaj działkiBudowlana
SprzedażBez pośredników

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Michała Stolarka (sygn. akt: XIX GUp 376/21) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert udział w wysokości 1/4 części w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1009, obręb 15 Pogorzałe, o powierzchni 800 m2, położonej w Skarżysku Kamiennej przy ul. Niezinnej 1, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KI1R/000 - pokaż numer telefonu - /0 za cenę nie mniejszą niż 28.250,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy złotych) - wycenę wartości sporządził rzeczoznawca majątkowy. Syndyk dokona zbycia ww. składnika masy upadłości w trybie pisemnego konkursu ofert, w którym ustala się następujące zasady: a. cenę wywoławczą (cena minimalna) stanowić będzie wartość oszacowania ww. składnika masy upadłości, tj. 28.250,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy złotych) b. przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości ww. upadłego wadium w kwocie 2.825,00 zł, c. postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się na kwotę minimum 1.000,00 zł, d. w razie wpływu co najmniej dwóch ofert zostanie przeprowadzona aukcja (aukcja może zostać przeprowadzona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość). Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 21 sierpnia 2023 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz - syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta M. Stolarek – udział ¼ Skarżysko Kamienna ”). Otwarcie ofert nastąpi 22 sierpnia 2023 r. o godz. 12:00. Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta. Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (602 - pokaż numer telefonu - w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny (tomasz.nowak małpa biuro-syndyk.pl).

Syndyk sprzeda nieruchomość
Syndyk sprzeda nieruchomość
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²1 zł/m²
Powierzchnia1 m²
Szerokość1 m
Długość1 m
Typbudowlana

- Przetarg na sprzedaż nieruchomości – Syndyk masy upadłości TEA Development sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki: 1) nieruchomość gruntową położoną w Kątach, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1I/00037670/5 2) udział 2/11 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Kątach, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1I/00024667/7 Cena wywoławcza wynosi 2.745.526,74 zł netto Na nieruchomości prowadzona była inwestycja deweloperska polegająca na budowie 11 segmentów mieszkalnych. W umowie sprzedaży nabywca zobowiąże się do zawarcia trzech umów deweloperskich na zasadach określonych we wniosku syndyka z dnia 10 lutego 2022 roku. Sprzedaż nie powinna zakończyć się przed uprawomocnieniem się postanowienia sędziego komisarza z dnia 26 stycznia 2022 roku o zezwoleniu na zaprzestanie kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Oferty pisemne należy składać w terminie do 29 kwietnia 2022 r. na adres: ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa. Szczegółowe informacje o sprzedaży: http************************ Kontakt: wa*****a@z****.pl oraz 22 46 88 409.

Syndyk Sprzeda Nieruchmość
Syndyk Sprzeda Nieruchmość
10791 zł
Łochów 30+ kilka dni temu
Pow. działki23700
Rodzaj działkiRolna
SprzedażBez pośredników
Zainteresowanie ofertą

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Iwony Turemki-Gautam (sygn. akt: WA2M/GUp-s/167/2022)) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert udział wynoszący 1/4 części we współwłasności nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 340, położonej w miejscowości Kamionna, gmina Łochów, powiat węgrowski, województwo mazowieckie, o powierzchni 2,3700 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Węgrowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1W/00022388/6. Wartość dla sprzedaży wymuszonej udziału we współwłasności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego dla potrzeb tegoż postępowania na kwotę 32.700,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset złotych 00/100). Wskazany wyżej składnik majątkowy ujęty został w spisie inwentarza sporządzonym w postępowaniu upadłościowym upadłej pod poz. nr 1. Jednocześnie informuję, że syndyk dokona zbycia ww. składnika masy upadłości w trybie pisemnego konkursu ofert, w którym ustala się następujące zasady: a) cenę wywoławczą ww. składnika stanowić będzie 33% wartości jego oszacowania dla sprzedaży egzekucyjnej, tj. 10.791,00 zł (dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100), b) przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości upadłej wadium w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100), c) postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się na kwotę minimum 500,00 zł (pięćset złotych 00/100), d) termin otwarcia ofert zostanie ustalony na nie wcześniej niż dwa tygodnie od zamieszczenia ogłoszeń o sprzedaży ww. składnika na dwóch internetowych portalach ogłoszeniowych, e) w razie wpływu co najmniej dwóch ofert zostanie przeprowadzona aukcja (aukcja może zostać przeprowadzona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość). Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 1 sierpnia 2023 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz - syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta - Iwona Turemka - Gautam - Nieruchomość”). Otwarcie ofert nastąpi 2 sierpnia 2023 r. o godz. 12:00 (z uwagi na stan epidemii COVID-19 wyłączony jest udział osób trzecich). W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (602 - pokaż numer telefonu - w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny (tomasz.nowak małpa biuro-syndyk.pl). Ze względu na stan epidemii wyłączona zostaje do odwołania możliwość osobistego złożenia oferty w biurze syndyka.

Syndyk Sprzeda Nieruchmość
Syndyk Sprzeda Nieruchmość
5140 zł
30+ kilka dni temu
Pow. działki2863
Rodzaj działkiRolna
SprzedażBez pośredników
Zainteresowanie ofertą

Syndyk w postępowaniu Marty Duby (sygn. akt. WA2M/GUp-s/169/2022) sprzeda z wolnej ręki udział wynoszący 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 147/5 położonej w miejscowości Adampol, gm. Jadów, pow. wołomiński, o powierzchni 0,2863 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00100932/5. Ww. składnik został ujęty w spisie inwentarza sporządzonym w postępowaniu upadłościowym upadłej pod poz. nr 2, a jego wartość egzekucyjna została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego dla potrzeb tegoż postępowania na kwotę 15.570,00 zł (piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100). Jednocześnie informuję, że w związku z dotychczasową bezskutecznością dwukrotnych prób likwidacji wskazanego wyżej składnika masy upadłości syndyk dokona jego zbycia w trybie pisemnego konkursu ofert, w którym ustala się nowe, następujące zasady: a) cena wywoławcza ww. składnika majątkowego odpowiadać będzie 33% jego wartości egzekucyjnej, tj. 5.140,00 zł (pięć tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100), b) przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości upadłej wadium w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych 00/100), c) postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się odpowiednio na kwotę minimum 500,00 zł (pięćset złotych 00/100), d) termin otwarcia ofert zostanie ustalony na nie wcześniej niż dwa tygodnie od zamieszczenia ogłoszeń o sprzedaży ww. składnika na dwóch internetowych portalach ogłoszeniowych, e) w razie wpływu co najmniej dwóch ofert zostanie przeprowadzona aukcja (aukcja może zostać przeprowadzona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość). Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2023 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz - syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta M. Duba – składnik Nr 2 ”). Otwarcie ofert nastąpi 8 września 2023 r. o godz. 12:00. Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta. Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (602 - pokaż numer telefonu - w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny (tomasz.nowak małpa biuro-syndyk.pl).

Syndyk Sprzeda Nieruchmość
Syndyk Sprzeda Nieruchmość
Warszawa 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²1 zł/m²
Powierzchnia30242 m²
Typrolna

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Beaty Wasilewskiej (sygn. akt: BI1B/GUp-s/487/2022) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert nieruchomość gruntową rolną niezabudowaną stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 2005, obręb 0002 Siemiatycze, położoną w Siemiatyczach, gm. Siemiatycze, powiat siemiatycki, o powierzchni 3,0242 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze BI3P/00026619/6. Ww. nieruchomość została ujęta w spisie inwentarza sporządzonym w postępowaniu upadłościowym upadłej pod pozycją nr 2.1, a jej wartość dla sprzedaży egzekucyjnej została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 87.100,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych 00/100). Jednocześnie informuję, iż syndyk dokona zbycia ww. składnika masy upadłości w trybie pisemnego konkursu ofert, w którym ustala się następujące zasady: a) cenę wywoławczą ww. składnika stanowić będą 33% wartości jego oszacowania dla sprzedaży egzekucyjnej, tj. 28.743,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote 00/100), b) przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy prowadzony na rzecz masy upadłości upadłej wadium w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100), c) postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się na kwotę minimum 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100), d) termin otwarcia ofert zostanie ustalony na nie wcześniej niż dwa tygodnie od zamieszczenia ogłoszeń o sprzedaży ww. składnika na dwóch internetowych portalach ogłoszeniowych, e) w razie wpływu co najmniej dwóch ofert zostanie przeprowadzana aukcja (aukcja może zostać przeprowadzona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość). Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 05.10.2023 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz - syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta B.Wasilewska – nieruchomość”). Otwarcie ofert nastąpi 06.10.2023 r. o godz. 12:00. Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta. Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt pod numerem telefonu *** *** ***.

Syndyk Sprzeda Nieruchmość
Syndyk Sprzeda Nieruchmość
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²38 zł/m²
Powierzchnia786 m²
Typleśna

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Waldemara Borysa (sygn. akt: WA2M/GUp-s/113/2023 ) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkurs ofert udział wynoszący 1/4 części we współwłasności niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 212/11 i 212/18, obręb 3-12-44, położonej w Warszawie-Wawrze, o łącznej powierzchni 786 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00150907/3. Wartość egzekucyjna udziału we współwłasności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego dla potrzeb tegoż postępowania na kwotę 45.330,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 00/100). Wskazany wyżej składnik majątkowy ujęty został w spisie inwentarza sporządzonym w postępowaniu upadłościowym upadłego pod poz. nr 2.1. Jednocześnie informuję, że syndyk dokona zbycia ww. składnika masy upadłości w trybie pisemnego konkursu ofert, w którym ustala się następujące zasady: a) cenę wywoławczą ww. składnika stanowić będzie 66% wartości jego oszacowania dla sprzedaży wymuszonej, tj. 29.918,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych 00/100), b) przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości upadłego wadium w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100), c) postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się na kwotę minimum 500,00 zł (pięćset złotych 00/100), d) termin otwarcia ofert zostanie ustalony na nie wcześniej niż dwa tygodnie od zamieszczenia ogłoszeń o sprzedaży ww. składnika na dwóch internetowych portalach ogłoszeniowych, e) w razie wpływu co najmniej dwóch ofert zostanie przeprowadzona aukcja (aukcja może zostać przeprowadzona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość). Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz - syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta - W. Borys - Udział w Nieruchomości”). Otwarcie ofert nastąpi 21listopada 2023 r. o godz. 12:00. W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (*** *** *** w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny (tomasz.nowak małpa biuro-syndyk.pl).

Syndyk Sprzeda Nieruchmość
Syndyk Sprzeda Nieruchmość
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²215 zł/m²
Powierzchnia1410 m²
Typbudowlana

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Beaty Fronczak (sygn. akt: XIX GUp 451/22) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert udział w wysokości ½ w nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki o nr ewidencyjnym 67/12, obręb 0022 Dąbrowa Chotomowska, gm. Jabłonna, powiat legionowski, o pow. 1410 mkw, zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze WA1L/0007858/1 wraz z udziałem wynoszącym ¼ we współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 67/10, obręb 0022 Dąbrowa Chotomowska, gmina Jabłonna, powiat legionowski, o pow. 413 mkw, stanowiącej drogę wewnętrzną, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze WA1L/00042429/2, stanowiących składnik masy upadłości objęty spisem inwentarza z dnia 18 października 2022 r. pod poz. 1., za cenę w kwocie nie niższej, niż 303.075,00 zł (trzysta trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), tj. 100% wartości oszacowanej w niniejszym postępowaniu (wartość przy sprzedaży wymuszonej). Przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości upadłej wadium w kwocie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Minimalne postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się odpowiednio na kwotę 1.000,00 zł (tysiąc złotych 00/100). Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2023 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz - syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta B. Fronczak). Otwarcie ofert nastąpi 24 lipca 2023 r. o godz. 12:00. Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta. Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (*** *** *** w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny (to*********k@b***********.pl).

Syndyk Sprzeda Nieruchmość
Syndyk Sprzeda Nieruchmość
45330 zł
Warszawa 30+ kilka dni temu
Pow. działki786
Rodzaj działkiLeśna
SprzedażBez pośredników

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Waldemara Borysa (sygn. akt: WA2M/GUp-s/113/2023 ) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkurs ofert udział wynoszący 1/4 części we współwłasności niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 212/11 i 212/18, obręb 3-12-44, położonej w Warszawie-Wawrze, o łącznej powierzchni 786 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00150907/3. Wartość egzekucyjna udziału we współwłasności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego dla potrzeb tegoż postępowania na kwotę 45.330,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 00/100). Wskazany wyżej składnik majątkowy ujęty został w spisie inwentarza sporządzonym w postępowaniu upadłościowym upadłego pod poz. nr 2.1. Jednocześnie informuję, że syndyk dokona zbycia ww. składnika masy upadłości w trybie pisemnego konkursu ofert, w którym ustala się następujące zasady: a) cenę wywoławczą ww. składnika stanowić będzie wartość jego oszacowania dla sprzedaży wymuszonej, tj. 45.330,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 00/100), b) przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości upadłego wadium w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100), c) postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się na kwotę minimum 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100), c) postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się na kwotę minimum 500,00 zł (pięćset złotych 00/100), c) postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się na kwotę minimum 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100), d) termin otwarcia ofert zostanie ustalony na nie wcześniej niż dwa tygodnie od zamieszczenia ogłoszeń o sprzedaży ww. składnika na dwóch internetowych portalach ogłoszeniowych, e) w razie wpływu co najmniej dwóch ofert zostanie przeprowadzona aukcja (aukcja może zostać przeprowadzona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość). Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 1 sierpnia 2023 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz - syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta - W. Borys - Udział w Nieruchomości”). Otwarcie ofert nastąpi 2 sierpnia 2023 r. o godz. 12:00 (z uwagi na stan epidemii COVID-19 wyłączony jest udział osób trzecich). W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (602 - pokaż numer telefonu - w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny (tomasz.nowak małpa biuro-syndyk.pl). Ze względu na stan epidemii wyłączona zostaje do odwołania możliwość osobistego złożenia oferty w biurze syndyka.

syndyk sprzeda działkę Wola Krzysztoporska
syndyk sprzeda działkę Wola Krzysztoporska
Wola Krzysztoporska 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²71 zł/m²
Powierzchnia1017 m²
Typbudowlana

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI syndyk sprzeda działkę 1017 m położoną w Woli Krzysztoporskiej (PT1P/94638/2) za cenę nie niższą niż 73000 zł. Regulamin konkursu www.************************** www . bezat . pl / regulaminWola . pl Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.****************

syndyk sprzeda nieruchomość
syndyk sprzeda nieruchomość
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²37 zł/m²
Powierzchnia2960 m²
Typrekreacyjna

Syndyk masy upadłości Eugeniusza Swadźby - Waldemar Łukaszowicz sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika Eugeniusza Swadźby PESEL: 54120711711, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej-sygn. akt X GUp 2/22/4, na następujących warunkach: Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości zabudowanej na dz. Nr 24/1, zlokalizowanej w miejscowości Zarębice 186, gmina Przyrów, powiat częstochowski, woj. śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1M/00077514/8. Wartość oszacowania wynosi 135.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 110.000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (dalej jako PU), oraz Kodeksu cywilnego. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż wskazana wyżej cena wywoławcza. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży będzie udostępniony przez syndyka masy upadłości w odpowiedzi na zapytanie oferenta. Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, za cenę nie niższą niż cena minimalna. W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym. W pozostałym zakresie krąg oferentów jest nieograniczony podmiotowo. Oferta winna zawierać: - oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu, nr telefonu, adres e-mailowy, - oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego Rejestru Przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna, - oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), - oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny, - oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności, - oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc, - oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt 6 niniejszych warunków postępowania, - potwierdzenie wpłaty wadium na zakup nieruchomości będącej przedmiotem składanej oferty, tj. 10% ceny wywoławczej. Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 7, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie sprzedaży Eugeniusz Swadźba NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 3 czerwca 2022 roku na adres: Kancelaria Syndyka Waldemar Łukaszowicz, ul. Karłowicza 10, 41-800 Zabrze. Liczy się data wpływu. Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nierozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy Organizatora prowadzony w ING syndyk o numerze: 73 1050 1243 1000 0097 4808 3194 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Złożenie chociażby jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż ww. składnika majątku. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 6 czerwca 2022 r., o godzinie 9:00, w Kancelarii Syndyka w Zabrzu w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty stosując kryterium ceny dokona syndyk masy upadłości. O dokonanym wyborze niezwłocznie zostaje w formie elektronicznej powiadomiony oferent, którego cena została przyjęta. W przypadku, gdyby oferty złożone obejmowały tę samą cenę ofertową na przedmiot sprzedaży przewiduje się możliwość przeprowadzenia ustnej licytacji celem wyłonienia oferenta, z kwotą postąpienia 1000,00 złotych. Syndyk zobligowany jest do podpisania umowy sprzedaży z oferentem w terminie do czterech miesięcy od daty wyboru oferty. Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży - przed jej zawarciem. Przeniesienie na własność oferowanego składnika majątku nastąpi po zapłacie całej ceny przez oferenta. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 7 dni od daty wyboru ofert. Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie czterech miesięcy od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania. Koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży w miejscu wskazanym przez syndyka ponosi kupujący. Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy - Prawo upadłościowe oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny. Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Eugeniusza Swadźby - Waldemar Łukaszowicz e-mail: sy***k@k***.pl.

Syndyk sprzeda nieruchomość Łosice
Syndyk sprzeda nieruchomość Łosice
Łosice 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²27 zł/m²
Powierzchnia18804 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt IX GUp 42/22 of w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomość gruntową obejmującą działkę ewidencyjną nr 1986 i 3626/3, z obrębu 0001 Łosice, miasto Łosice, powiat łosicki, o łącznej powierzchni 1,8804 ha za cenę nie niższą niż 513.200,00 zł. Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syndyka: ul. Zachodnia 20a, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 30 sierpnia 2022 r. (decyduje data wpływu). Oferta winna zawierać: pełne dane oferenta - imię i nazwisko/nazwę firmy, adres korespondencyjny/adres siedziby, numer telefonu oraz e-mail, wskazanie przedmiotu oferty, sygnaturę postępowania upadłościowego i oferowanej ceny. Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące regulaminu sprzedaży, wyceny oraz wykazu ruchomości udzielane są mailowo: upadlosci(malpa)chmielinski.com.pl

Syndyk sprzeda szklarnie k. Opola Lubelskiego
Syndyk sprzeda szklarnie k. Opola Lubelskiego
311242000 zł
30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda szklarnie k. Opola LubelskiegoSyndyk ogłasza sprzedaż kompleksu nieruchomości o pow. 7,49 ha zabudowanych szklarniami w m. Osiny k. Opola Lubelskiego za cenę nie niższą niż3 112 420,20 zł.Oferty należy składać do dnia 17 maja 2024 r. godz. 15:00 (decyduje data wpływu) na adres: Łukasz Błaszczuk, syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa.Regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy dostępne są na stronie internetowej-sprzeda/nieruchomosci/ oraz po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres e-mail: m.malaszek@ oraz pod numerem telefonu+4822 299 22 54.

Syndyk sprzeda szklarnie k. Opola Lubelskiego
Syndyk sprzeda szklarnie k. Opola Lubelskiego
622484000 zł
30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda szklarnie k. Opola LubelskiegoSyndyk ogłasza sprzedaż kompleksu nieruchomości o pow. 7,49 ha zabudowanych szklarniami w Osinach k. Opola Lubelskiego za łączną cenę nie niższą niż 6 224 840,40 zł.Oferty należy składać do dnia 12 stycznia 2024 r. godz. 15:00 (decyduje data wpływu) na adres Łukasz Błaszczuk, syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa.Szczegółowy regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy dostępne są na stronie internetowej-sprzeda/nieruchomosci/ oraz po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres e-mail: j.jedrych@ oraz pod numerem telefonu+4822 299 22 54.

Syndyk sprzeda szklarnie k. Opola Lubelskiego
Syndyk sprzeda szklarnie k. Opola Lubelskiego
466863000 zł
30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda szklarnie k. Opola LubelskiegoSyndyk ogłasza sprzedaż kompleksu nieruchomości o pow. 7,49 ha zabudowanych szklarniami w m. Osiny k. Opola Lubelskiego za łączną cenę nie niższą niż 4 668 630,30 zł.Oferty należy składać do dnia 15 marca 2024 r. godz. 15:00 (decyduje data wpływu) na adres Łukasz Błaszczuk, syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa.Regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy dostępne są na stronie internetowej-sprzeda/nieruchomosci/ oraz po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres e-mail: j.jedrych@ oraz pod numerem telefonu+4822 299 22 54.

Syndyk sprzeda zabudowana działkę
Syndyk sprzeda zabudowana działkę
119658 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²25 zł/m²
Powierzchnia3014 m²
Typsiedliskowa

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki mienie upadłej w postaci: – prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w zabudowie zwartej z budynkiem gospodarczym (stodoły) w granicach działki o numerze ewidencyjnym 927 o powierzchni 3 014 m2 obręb 0002 Gierałtów, gmina Nowogrodziec, powiat bolesławiecki. Nieruchomość administracyjnie położona w miejscowości Gierałtów nr 268. Stan prawny nieruchomości uregulowany w księdze wieczystej nr JG1B/00006733/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych; za cenę nie niższą niż ¾ ceny oszacowania, tj. 75.000,- zł netto. – Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską – za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt V GUp 98/20 i informacją, że jest to oferta, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Anna Łaskawiec, ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13, Wrocław – w terminie do 29.09.2022 do godz. 12.00. – Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości i w sposób określony w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 29.09.2022. – Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 30.09.2022 o godz. 10.00 w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13. – Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13. – Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. w dni powszednie w godz. 9.00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail – Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.

Łabowa  Syndyk sprzeda działkę
Łabowa Syndyk sprzeda działkę
73650 zł
25 dni plecy
RodzajDziałki rolno-budowlane
Powierzchnia9 000
Cena za m²8.18 zł/m²

Stanisław Steckiewicz - Syndyk masy upadłości Andrzeja Cieśla sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, objętej księgą wieczystą numer NS1S/00112114/3 o powierzchni 0,900ha znajdującą się w gminie Łabowa, powiecie nowosądeckim, województwie małopolskim (dz. ew. nr 345/8). Informacje pod tel. 60*******15. WARUNKI SPRZEDAŻY: 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest: • złożenie lub przesłanie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Stanisława Steckiewicza, ul. Piłkarska 18, 05-220 Zielonka, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2024 roku (w przypadku wysłania oferty pocztą decydująca jest data wpływu oferty do kancelarii syndyka, a nie data jej nadania); 2. Termin otwarcia i rozpoznania ofert ustala się na dzień 20 maja 2024 r. na godz. 14:00. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie zaprotokołowane przez syndyka. 3. Cena nabycia powinna zostać uiszczona przez nabywcę w całości na rachunek masy upadłości najpóźniej do momentu zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie. 4. Wybrany nabywca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości, w szczególności kosztów aktu notarialnego, podatków oraz kosztów wpisów do księgi wieczystej. 5. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości. 6. Z operatem szacunkowym można zapoznać się w kancelarii syndyka po w wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. 8. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż wskazana niżej cena wywoławcza. 9. Cena wywoławcza wynosi 73650,00.zł. 10. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

syndyk sprzeda działkę w Zawichoście
syndyk sprzeda działkę w Zawichoście
17000 zł
Zawichost 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²13 zł/m²
Powierzchnia9436 m²
Typhandlowo-usługowa

syndyk masy upadłości sprzeda działkę za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 125 310,00 zł. Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu *** *** ***. Wszelkie informacje można uzyskać w kancelarii syndyka - ul. Krakowskie Przedmieście 60/5, 20-002 Lublin, gdzie można zapoznać się z Regulaminem postępowania oraz oszacowaniem nieruchomości. Oferty – z dopiskiem na kopercie „OFERTA Eliza Łukawska - nieruchomość” należy składać do 12 października 2023 r. do godz. 12.00 do kancelarii syndyka, przy ul. Krakowskie Przedmieście 60/5, 20-002 Lublin.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną
60000 zł
Radom 30+ kilka dni temu
Powierzchnia4 325
Cena za m²13.87 zł/m²

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wobec której Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy prowadzi postępowanie upadłościowe pod sygn. akt WA2M/GUp-s/335/2022 sprzeda w trybie z wolnej ręki:1. Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działka ewidencyjna nr: 148/3 ark. 75 o pow. 4 325 m2, obręb 0070 Wośniki w Radomiu, gmina miasto Radom, powiat miasto Radom, województwo mazowieckie. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr RA1R/(użyj formularza kontaktowego) przez Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych zero groszy).Syndyk udostępnia zainteresowanym operat szacunkowy w wersji elektronicznej po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres poczty elektronicznej.Oferty należy składać do dnia 4 kwietnia 2024 r. na adres biura syndyka: ul. Encyklopedyczna 2a lok. 2, 01-990 Warszawa, listem poleconym wraz z załączonym dowodem wpłaty wadium. Szczegółowy regulamin sprzedaży jest udostępniany po uprzednim zgłoszeniu zapytania. Wyboru oferenta, który złożył najwyższą ofertę dokonuje syndyk.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną
60000 zł
Radom 30+ kilka dni temu
Powierzchnia4 325
Cena za m²13.87 zł/m²

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wobec której Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy prowadzi postępowanie upadłościowe pod sygn. akt WA2M/GUp-s/335/2022 sprzeda w trybie z wolnej ręki:1. Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działka ewidencyjna nr: 148/3 ark. 75 o pow. 4 325 m2, obręb 0070 Wośniki w Radomiu, gmina miasto Radom, powiat miasto Radom, województwo mazowieckie. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr RA1R/(użyj formularza kontaktowego) przez Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych zero groszy).Syndyk udostępnia zainteresowanym operat szacunkowy w wersji elektronicznej po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres poczty elektronicznej.Oferty należy składać do dnia 9 maja 2024 r. na adres biura syndyka: ul. Encyklopedyczna 2a lok. 2, 01-990 Warszawa, listem poleconym wraz z załączonym dowodem wpłaty wadium. Szczegółowy regulamin sprzedaży jest udostępniany po uprzednim zgłoszeniu zapytania. Wyboru oferenta, który złożył najwyższą ofertę dokonuje syndyk.

Syndyk sprzeda działki inwestycyjne
Syndyk sprzeda działki inwestycyjne
73000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia19 820
Cena za m²3.68 zł/m²

Ogłoszenie o sprzedaży Sylwester Zięciak – Syndyk masy upadłości Krzysztofa Wiśniewskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do składania ofert na zakup składników wchodzących w skład masy upadłości ww. Upadłego:a) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Huta Chojno, gmina Rogowo, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 154/16 o łącznej powierzchni 10 997 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1Y/(użyj formularza kontaktowego), b) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w we wsi Huta Chojno, gmina Rogowo, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 155/7 o powierzchni 8 823 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1Y/(użyj formularza kontaktowego), stanowiących jeden kompleks gospodarczy, szczegółowo opisany w operacie szacunkowym z dnia 12 kwietnia 2021 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Elżbietę Bielecką w części dotyczącej przedmiotowych działek, za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż 100% ceny oszacowania, tj. 73.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, przesyłki pocztowej w sekretariacie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6/5, do dnia 27 lutego 2024 r. do godz. 16:00. Oferty złożone drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Kancelarii. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 28 lutego 2024 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6/5. Z opisem i oszacowaniem przedmiotów sprzedaży można zapoznać się w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego po uprzednim umówieniu pod nr. tel. (użyj formularza kontaktowego). Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie na stronie internetowej: Kontakt: Syndyk sprzeda tel: (użyj formularza kontaktowego)

syndyk sprzeda nieruchomość w Modzerowie
syndyk sprzeda nieruchomość w Modzerowie
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²9 zł/m²
Powierzchnia4139 m²
Typleśna

W postępowaniu o sygn. TO1T/GUp-s/23/2022 syndyk sprzeda dział 1/6 części w prawie własności nieruchomości położonych w Modzerowie, gmina Włocławek, powiat włocławski, dla których Sąd Rejonowy we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr WL1W/00026359/4 i WL1W/00087808/2, o łącznej powierzchni 24836 m2. za cenę nie niższą niż 35.500,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) Oferty zgodne z warunkami sprzedaży należy składać do dnia 21 listopada 2022 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 23 listopada 2022 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Operat szacunkowy oraz warunki sprzedaży są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej – Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, w godz. 8.00 – 16.00. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Syndyk sprzeda Elbląska 26 Olsztyn
Syndyk sprzeda Elbląska 26 Olsztyn
Olsztyn 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²191 zł/m²
Powierzchnia431 m²
Typrekreacyjna

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda udział 1/10 części w zabudowanej budynkiem mieszkalnym działce numer 133 o pow. 431 m2 KW nr OL1O/00019813/1 wraz z udziałem 7/10 w niezabudowanej działce nr 135/1 o pow. 172 m2 KW nr OL1O/00045478/1 położonej przy ul. Elbląskiej 26 w Olsztynie - za cenę nie niższą niż 3/4 ich wartości oszacowania: 82.125,00 zł. (wartość oszacowania: 109.500,00 zł). Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4 - w terminie do dnia 26 sierpnia 2022r. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 31 sierpnia 2022 o godz. 10.00. O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie syndyka.

Syndyk sprzeda nieruchomość - Stróżewice
Syndyk sprzeda nieruchomość - Stróżewice
391000 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia47 475
Cena za m²8.24 zł/m²

Syndyk masy upadłości sprzeda  z wolnej ręki: - nieruchomość gruntową o powierzchni 4,7475 ha, położoną w miejscowości Stróżewice, gmina Chodzież, powiat chodzieski, działka ewidencyjna nr 235/4, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Chodzieży IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1H/(użyj formularza kontaktowego), która to nieruchomość została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 391.000,-zł netto. Wartość szacunkowa nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym w postępowaniu upadłościowym przez rzeczoznawcę majątkowego oszacowana została na kwotę 391.000,- zł netto (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy 00/100 zł). Na terenie nieruchomości jest dostęp do sieci: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej. Teren jest nieogrodzony i niezabudowany. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do działki odbywa się drogą asfaltową oraz częściowo gruntową. Cena minimalna sprzedaży wynosi 391.000,- zł netto (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy 00/100 zł). Wpłaty wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 78.200,- zł należy dokonać na rachunek bankowy masy upadłości podany w ogłoszeniu oraz Regulaminie dostępnym na stronie internetowej . Wadium uważa się za zapłacone jeżeli uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2024 r. Przez złożenie oferty rozumie się złożenie pisemnej oferty na adres Kancelaria Prawno-Restrukturyzacyjna Tomasz Szulc (ul. Młyńska 3/6, 61-729 Poznań), osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie, która to musi wpłynąć najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00. W kopercie winna znajdować się kolejna zamknięta koperta zawierająca ofertę, z dopiskiem na tej kopercie „OFERTA - NIERUCHOMOŚĆ STRÓŻEWICE, SYGN. AKT PO1P/GUp/44/2023, NIE OTWIERAĆ”. Pisemna oferta winna zawierać co najmniej: a)imię, nazwisko lub nazwę oferenta, b)adres zamieszkania i ewentualny adres korespondencyjny, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną adres korespondencyjny, c)numer telefonu kontaktowego do oferenta (można podać także adres e-mail), d)wskazanie na co składana jest oferta, e)wskazanie oferowanej ceny, f)czytelny podpis oferenta, g)załączenie dowodu wpłaty wadium. Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2024 roku o godz. 12:10 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 3/6. Syndyk dokona wyboru oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nieruchomości sprzedawane są w takim stanie w jakim znajdują się w dniu sprzedaży. Nabywcy nie przysługuje prawo rękojmi. Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub odwołania procedury sprzedaży na każdym etapie bez podania przyczyny. Obowiązek zawarcia umowy sprzedaży w terminie trzech miesięcy od wyboru oferty pod rygorem utraty wadium. Oferent przyjmuje do wiadomości, iż na terenie nieruchomości mogą pozostawać przedmioty ruchome niestanowiące przedmiotu sprzedaży. Syndyk nie będzie zobowiązany do ich usunięcia lub uprzątnięcia. Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem (tel. (użyj formularza kontaktowego)). Istnieje możliwość uzyskania informacji także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego ogłoszenia, warunków wyboru oferenta i sprzedaży określonych w Regulaminie sprzedaży z wolnej ręki, który znajduje się na stronie internetowej kancelarii syndyka oraz stanu faktycznego i prawnego przedmiotu sprzedaży.  Kancelaria Prawno-RestrukturyzacyjnaTomasz SzulcSyndyk w Poznaniu

Syndyk sprzeda komercyjnie zabudowaną działkę
Syndyk sprzeda komercyjnie zabudowaną działkę
1032668 zł
Wałbrzych 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia6 709
Cena za m²153.92 zł/m²

Syndyk masy upadłościw postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki:1) Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem magazynowo-administracyjnym w granicach działek o nr. ewidencyjnym 10/5 i 10/10 AM-1 obręb Piaskowa Góra nr 7, gmina Wałbrzych M. o powierzchni 6 393 m2. Nieruchomość administracyjnie położona jest w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 42. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr SW1W/(użyj formularza kontaktowego) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych i2) Nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem magazynowo-administracyjnym w granicach działki o nr. ewidencyjnym 10/9 AM-1 obręb Piaskowa Góra nr 7, gmina Wałbrzych M. o powierzchni 316 m2. Nieruchomość administracyjnie położona jest w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 42. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr SW1W/(użyj formularza kontaktowego) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych.Obie nieruchomości łącznie stanowią przedmiot sprzedaży. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 1.032.668,00 zł netto. – Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać, pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską – za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt VI GUp 278/21 i VI GUp 279/21 i informacją, że jest to oferta, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Anna Łaskawiec, ul. Jedności Narodowej 234/13 – w terminie do 12.02.2024 do godz. 12:00.– Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości i w sposób określony w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 12.02.2024. – Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 13.02.2024 o godz. 10:00 w Biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234/13. – Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym w Biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234/13.– Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (użyj formularza kontaktowego) w dni powszednie w godz. 9.00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres: – Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny. Kontakt: Syndyk sprzeda tel: (użyj formularza kontaktowego)

syndyk sprzeda
syndyk sprzeda
Czernichów 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²80 zł/m²
Powierzchnia673 m²
Typbudowlana

WARUNKI SPRZEDAŻY Nieruchomości gruntowej nr 1121, położonej w Czernichowie wchodzącego w skład masy upadłości Marka Pszczółki (sygn. akt VI GUp 25/19) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w trybie aukcji ustnej § 1 Przedmiot sprzedaży Nieruchomość gruntowa nr 1121, położonej w Czernichowie. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta KW nr BB1B/00050970/3. Informacja o postępowaniu znajduje się w dziale III ww. księgi wieczystej. § 2 Cena 1. Cena wywoławcza wynosi 54 000 zł netto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);; 2. Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług 3. Oferowana cena musi być podana w walucie polskiej/ złoty/, w kwocie netto. 4. Nabywca ponosi wszelkie koszty i ciężary / podatki, opłaty/ związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw, łącznie z ewentualnym wykreśleniem obciążeń przedmiotowych praw. 5. Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia jest niedopuszczalne. § 3 Wadium 1. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji jest wpłata wadium w wysokości 10 000 zł na rachunek masy upadłości 91 1140 2004 0000 3402 7859 3490 mBank SA; 2. Wpłata musi być zaksięgowana na ww. rachunku bankowym najpóźniej na 3 dni przed terminem aukcji. W przypadku braku wpłaty wadium na rachunku bankowym masy upadłości w terminie opisanym powyższe, oferent nie zostanie dopuszczony do aukcji. 3. W przypadku wybrania oferty danego oferenta wadium zostaje zaliczona na poczet ceny sprzedaży. 4. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie wycofania się przez oferenta po zatwierdzeniu wyboru oferty, nie zawarcia umowy sprzedaży w oznaczonym terminie z winy oferenta lub nieuiszczenia ceny nabycia nieruchomości. 5. W przypadku niewybrania oferty danego oferenta wadium zwraca się niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru oferty przez Sędziego Komisarza, przy czym: a. Zwrot następuje w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy, z którego nastąpił wpływ do masy upadłości, jedynie w razie braku tej możliwości technicznej na wskazany w osobnym oświadczeniu rachunek bankowy oferenta, b. Za czas pozostawienia kwoty wadium na rachunku bankowym upadłego, oferentowi nie należą się jakiekolwiek odsetki. § 4 Aukcja I 1. Aukcję prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza. Aukcja odbędzie się w dniu 12.10.2022 r. o godzinie 13,00 w siedzibie Sądu Rejonowego Wydział VI Gospodarczy w Bielsku-Białej ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała. 2. Oferenci biorą udział w posiedzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem. 3. Warunkiem dopuszczania oferenta do aukcji, oprócz wpłaty wadium jest uprzednie przedstawienie prowadzącemu aukcję przez oferenta pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że: a. Akceptuje warunki Regulaminu Aukcji b. Zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558.§1 k.c. II 1. Aukcja rozpoczyna się od przedstawienia przez syndyka przedmiotu aukcji. 2. Aukcja ma charakter ustny. 3. Aukcja odbywa się w ten sposób, że Syndyk rozpoczyna licytację od ceny wywoławczej. Uczestnicy aukcji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi kwota postąpienia. 4. Kwotę postąpienia ustala się na kwotę nie niższą niż 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych). 5. Syndyk wybiera ofertę tego uczestnika aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższa ł- trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem. 6. Wybór oferty przez syndyka podlega zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza. § 5 Nabycie 1) Syndyk zawiadomi oferenta, którego oferta została wybrana o terminie zawarcia umowy kupna-sprzedaży. 2) Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest wpłacić resztę wylicytowanej ceny w terminie 45 dni od postanowienia sędziego-komisarza o zatwierdzeniu oferty oraz przystąpi do aktu notarialnego sprzedaży nie później niż w terminie kolejnych 45 dni licząc od dnia wpłaty reszty ceny pod rygorem przepadku wadium na rzecz masy upadłości. Przy czym rachunek bankowy masy upadłości musi być uznany najpóźniej w dniu poprzedzającym ustalony dzień podpisania umowy. 3) Zapłata ceny nabycia musi być dokonana przelewem bezpośrednio z rachunku bankowego oferenta. 4) Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej o obciążenia wygasają z mocy prawa na podstawie art. 313 ustawy Prawo upadłościowe. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków przed jej rozpoczęciem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo upadłościowe.

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
200000 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²8 zł/m²
Powierzchnia32200 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Kuroczko sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Żaby, gmina Baranów, nr działki 52/1, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1Z/00011826/8 za cenę nie niższą niż 244.919,64 zł, która stanowi 56 % szacowanej wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2023 r. osobiście (w godzinach pracy kancelarii syndyka) lub listem poleconym na adres kancelarii syndyka: KKLW Wierzbicki i Wspólnicy, ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa. Syndyk informuje, że nieruchomość podlega likwidacji poprzez sprzedaż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w trybie określonym w art. 491[1] ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Postępowanie prowadzone jest w trybie, w którym nie wyznacza się sędziego-komisarza, a likwidacja masy upadłości prowadzona jest na zasadach określonych w art. 491[11a] PrUp. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz operat szacunkowy dla nieruchomości można uzyskać po zgłoszeniu do syndyka pod adresem: up******i@w*******.pl. Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i tryb sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail.

syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
7540 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia8 200
Cena za m²0.92 zł/m²

Syndyk Masy Upadłości Stanisława Janasiewicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda udział upadłego w wysokości 1/8 prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej (nr działki 496) położonej w miejscowości Korytków. Powierzchnia całej nieruchomości wynosi 0,82 ha. Przedmiotowa nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej. Cena wywoławcza przedmiotowego udziału wynosi 7.540,00 zł (zgodnie z operatem szacunkowym). Szczegółowe informacje dotyczące udziału, w tym możliwość przeglądania operatu szacunkowego, udzielane są pod numerem telefonu:  (użyj formularza kontaktowego). 

syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
5600 zł
2 dnia plecy
Powierzchnia8 200
Cena za m²0.68 zł/m²

Syndyk Masy Upadłości Stanisława Janasiewicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda udział upadłego w wysokości 1/8 prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej (nr działki 496) położonej w miejscowości Korytków. Powierzchnia całej nieruchomości wynosi 0,82 ha. Przedmiotowa nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej. Cena wywoławcza przedmiotowego udziału wynosi 5.600,00 zł (wartość sprzedaży wymuszonej). Szczegółowe informacje dotyczące udziału, w tym możliwość przeglądania operatu szacunkowego, udzielane są pod numerem telefonu:  (użyj formularza kontaktowego). 

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w Skotnikach
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w Skotnikach
218800 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia31 750
Cena za m²6.89 zł/m²

Syndyk prowadzący postępowanie upadłościowe osoby fizycznej SPRZEDA prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Skotniki, działka nr 5 o powierzchni łącznej 3.1750 ha, ujętą w KW PO1F/00012286/9 za łączną cenę nie niższą, niż 218.800,00 PLN Warunki ogólne konkursu: 1. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie, opublikowanym na stronie internetowej www.ko-restrukturyzacja.pl 2. Termin składania ofert upływa 27 marca 2024r. 3. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. 4. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo odrzucenia oferty, prawo unieważnienia konkursu ofert w całości bez podania przyczyny, prawo unieważnienia wyniku konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo odstąpienia od oferty bez podania przyczyny. Regulamin uzyskać można na stronie internetowej www.ko-restrukturyzacja.pl lub w siedzibie syndyka ul. Bóżnicza 1/28, Poznań, tel. 612270942.

Syndyk sprzeda udział w działce budowlanej
Syndyk sprzeda udział w działce budowlanej
34764300 zł
30+ kilka dni temu

SYNDYK SPRZEDA UDZIAŁ W DZIAŁCE BUDOWLANEJSyndyk masy upadłości Anny Piekarskiej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału 1/6 w nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ewid. nr 64, 248, 343, 566 (niezabudowane) oraz 190 (zabudowana), położonej w Jędrzejowie Nowym, w gminie Jakubów, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/00101342/2 za cenę nie niższą niż 347 643,00 zł.Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Łukasz Błaszczuk, syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa do dnia 05 kwietnia 2024 r., godz. 15:00 (decyduje data wpływu).Regulamin sprzedaży, obejmujący m.in. wymogi formalne oferty, w tym konieczność wpłaty wadium oraz operat szacunkowy dostępne są po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres e-mail: m.malaszek@ oraz pod numerem telefonu22 299 22 54.

Syndyk sprzeda działkę zabudowaną zespołem budynków
Syndyk sprzeda działkę zabudowaną zespołem budynków
494667 zł
Wałbrzych 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia2 330
Cena za m²212.3 zł/m²

Syndyk masy upadłości sprzeda po obniżonej cenie prawo własności nieruchomości zabudowanej zespołem budynków produkcyjno-usługowych, stanowiącej działkę gruntu nr 605/5 obręb nr 0033 Podgórze, miasto Wałbrzych o powierzchni 2330 m2. Nieruchomość znajduje się przy ul. Niepodległości 42 A w Wałbrzychu, KW SW1W/00019119/2. Cena wywoławcza wynosi 494 667, -zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) Warunki przeprowadzenia sprzedaży oraz operat szacunkowy, dostępne są u syndyka po kontakcie telefonicznym pod nr tel. 60*******25, 60*******78 lub mailowym.

Syndyk sprzeda działkę w PIeścidła
Syndyk sprzeda działkę w PIeścidła
46000 zł
12 dnia plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 200
Cena za m²38.33 zł/m²

Syndyk masy upadłości Adrianny Jakubowskiej, sprzeda prawo własności w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 29 o powierzchni 1 200 m2 z obrębu 0017, położoną w miejscowości Pieścidła, gminie Naruszewo, powiecie płońskim, województwie mazowieckim. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr PL1L/00026148/8 przez Sąd Rejonowy w Płońsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, zwanej dalej „Nieruchomość” 1. Cena wywoławcza: Cena wywoławcza: 46 000,00 zł. (czterdzieści sześć tysięcy złotych) 2. Oferty należy składać do dnia 15 maja 2024 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Adrianny jakubowskiej - Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Adrianny Jakubowskiej, koniecznie z podaniem sygnatury akt „BI1B/GUp-s/462/2023” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5 000,00 zł. (pięć tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Adrianny Jakubowskiej w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze:82 1090 1841 0000 0001 5572 7049, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2024 roku o godzinie 10.30 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa. 6. Szczegółowe warunki przetargu (regulamin) zawierający wymagane oświadczenia oferenta, operat szacunkowy nieruchomości dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje/regulamin dostępny na e-mail.

Syndyk sprzeda udziały w działkach drogowych
Syndyk sprzeda udziały w działkach drogowych
162000 zł
30+ kilka dni temu

Syndyk Grzegorza Szelewickiego w upadłości likwidacyjnej sprzeda z wolnej ręki udziały w działkach drogowych położonych w Bezrzeczu w gminie Dobra, powiat policki w wysokości 218/10000 udziału w działkach 67/11, 67/14 o łącznej powierzchni 6335 mkw. (księga wieczysta KW nr SZ2S/00040798/1) i 108/10000 udziału w działce 67/13 o pow. 142 mkw. (księga wieczysta KW nr SZ2S/00040799/8) za cenę łączną nie niższą niż 25% wartości ich oszacowania, tj. za cenę nie niższą niż 1.620,00 zł. Ofertę należy złożyć zgodnie z regulaminem.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową z budynkiem mieszkalnym
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową z budynkiem mieszkalnym
2498125 zł
Chodel 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²349 zł/m²
Powierzchnia1600 m²
Typbudowlana

Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym stanowiącą działkę nr 851/2 o pow. 0,1600 ha położoną w Chodlu przy ul. Piaskowej, KW LU1O/00052080/7 za cenę nie niższą niż 558.000 zł.

syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w Toruniu
syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w Toruniu
44160 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Pow. działki318
Rodzaj działkiBudowlana
SprzedażBez pośredników
Zainteresowanie ofertą

W postępowaniu o sygn. TO1T/GUp-s/299/2022 syndyk sprzeda udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 490/6, położonej w Toruniu przy ul. Turystycznej, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1T/00033896/7 za cenę nie niższą niż 44.160,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100) Oferty zgodne z warunkami sprzedaży należy składać do dnia 19 czerwca 2023 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa do godziny 16:00. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 21 czerwca 2023 roku o godzinie 15:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Operat szacunkowy oraz warunki sprzedaży są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej – Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, w godz. 8.00 – 16.00. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Syndyk sprzeda nieruchomość Łosice (nowy termin)
Syndyk sprzeda nieruchomość Łosice (nowy termin)
Łosice 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²27 zł/m²
Powierzchnia18804 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt IX GUp 42/22 of w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomość gruntową obejmującą działkę ewidencyjną nr 1986 i 3626/3, z obrębu 0001 Łosice, miasto Łosice, powiat łosicki, o łącznej powierzchni 1,8804 ha za cenę nie niższą niż 513.200,00 zł. Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syndyka: ul. Zachodnia 20a, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 26 września 2022 r. (decyduje data wpływu). Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące regulaminu sprzedaży, wyceny oraz wykazu ruchomości udzielane są mailowo: upadlosci(malpa)chmielinski.com.pl

syndyk sprzeda udział 1/2 nieruchomości
syndyk sprzeda udział 1/2 nieruchomości
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²53 zł/m²
Powierzchnia2020 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt LU1S/GUp-s/59/2022) sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. o nr 192/7 (całkowita powierzchnia działki 4039 m2) położonej w miejscowości Jatne w gm. Celestynów, pow. otwocki, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00041501/7 za cenę nie niższą niż 107 100 zł tj. 70% ceny oszacowania. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest: 1) złożenie oferty w biurze syndyka Doroty Dobrowolskiej w Lublinie, ul. Budowlana 50 lok. 106, 20-469 Lublin, w terminie do 12 października 2023r. do godziny 14.00, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie z adnotacją: OFERTA – NIERUCHOMOŚCI – LU1S/GUp-s/59/2022 z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki listem poleconym, 2) wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w mBanku o numerze: 64 1140 2004 0000 3002 7983 0631. Sprzedaż odbywać się będzie w oparciu o Regulamin sprzedaży. Z regulaminem sprzedaży, przedmiotem sprzedaży oraz operatem szacunkowym Oferenci mogą zapoznać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w biurze syndyka w Lublinie, przy ul. Budowlanej 50 lok. 106, nr tel. *** *** *** oraz poprzez e-mail: do***************k@w*.pl w dni robocze w godz. od 9.00-15.00. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na sprzedaż w całości lub części bez podania przyczyn, prawo przeprowadzenia licytacji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.

Syndyk sprzeda działkę inwestycyjną w Białej Podlaskiej
Syndyk sprzeda działkę inwestycyjną w Białej Podlaskiej
393538500 zł
Biała Podlaska 30+ kilka dni temu

SYNDYK SPRZEDA NIEZABUDOWANE DZIAŁKI INWESTYCYJNE W BIAŁEJ PODLASKIEJSyndyk masy upadłości BG Trading sp. z o.o. w upadłości w Białej Podlaskiej sprzeda:a)      prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Białej Podlaskiej przy ul. Stodolnej, dz. ew. nr 889/4, pow. 1,8597 ha, KW nr LU1B/00029613/0 b)     prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Białej Podlaskiej przy ul. Stodolnej, dz. ew. nr 921/2, pow. 0,0384 ha, KW nr  LU1B/00008059/5za łączną cenę minimalną3 199 500,00 zł netto.Przeznaczenie w MPZP: tereny produkcyjne, składy i magazyny, obsługa komunikacyjna, handel i usługi. W bliskim sąsiedztwie znajduje się największe w Białej Podlaskiej centrum handlowo-usługowe.Oferty należy składać do dnia 19 stycznia 2024 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu) na adres: Łukasz Błaszczuk, syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa.Otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka (Warszawa, ul. Łowicka 51/32) w dniu 22 stycznia 2024 r. o godz. 13:00.Regulamin sprzedaży (obejmujący m.in. wymogi formalne oferty, w tym konieczność wpłaty wadium) oraz operaty szacunkowe dostępne są na stronie internetowej-sprzeda/nieruchomosci/ lub po uprzednim zgłoszenia zapytania na adres e-mail: j.jedrych@ tudzież pod numerem telefonu 22 299 22 54.393538 

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Siedlce
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Siedlce
Siedlce 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²3 zł/m²
Powierzchnia1290 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt IX GUp 529/21 "of" w trybie z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości udział 1/128 w nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 2/4 położonej w Siedlcach przy ul. Józefa Formińskiego oraz działki nr 1/5 położonej w Siedlcach przy ul. 3 Maja, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SI1S/00069989/7 - za cenę 4.272,00 zł. Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syndyka: ul. Zachodnia 20a, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 28 kwietnia 2022 r. (decyduje data wpływu). Oferta winna zawierać: pełne dane oferenta - imię i nazwisko/nazwę firmy, adres korespondencyjny/adres siedziby, numer telefonu oraz e-mail, wskazanie przedmiotu oferty, sygnaturę postępowania upadłościowego i oferowanej ceny. Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi po dokonaniu zapłaty przelewem na rachunek bankowy masy upadłości. Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu i trybu sprzedaży (w tym regulamin sprzedaży) udzielane są mailowo (upadlosci@ chmielinski.com.pl)

Syndyk sprzeda udział w działce
Syndyk sprzeda udział w działce
25000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki leśne
Powierzchnia14 825
Cena za m²2.02 zł/m²

REGULAMIN Syndyk masy upadłości Anny Urbańczyk - Waldemar Łukaszowicz sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużniczki Anny Urbańczyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na następujących warunkach: 1. Przedmiotem sprzedaży jest 1/3 udziału własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zlokalizowanej w Ożarowicach na działkach 116/6 i 535/1, obręb 0004, Ożarowice, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1T/00039549/1. Cena wywoławcza wynosi 30 000,00 zł (cena oszacowania 36 000,00 zł). 2. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (dalej jako PU), oraz Kodeksu Cywilnego. 3. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż wskazana wyżej cena wywoławcza. 4. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży będzie udostępniony przez syndyka masy upadłości w odpowiedzi na zapytanie oferenta. 5. Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, za cenę nie niższą niż cena minimalna. 6. W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym. W pozostałym zakresie krąg oferentów jest nieograniczony podmiotowo. 7. Oferta winna zawierać: - oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu, nr telefonu, adres e-mailowy, - oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego Rejestru Przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna, - oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), - oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny, - oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności, - oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc, - oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt 6 niniejszych warunków postępowania, potwierdzenie wpłaty wadium na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej przedmiotem składanej oferty, tj. 10% ceny oszacowania, tj. 3 600,00 zł. 8. Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 7, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu. 9. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie sprzedaży nieruchomości Anny Urbańczyk NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 17 stycznia 2024 roku na adres: Kancelaria Syndyka Waldemar Łukaszowicz, ul. Daszyńskiego 59/8, 44-100 Gliwice. Liczy się data wpływu. 10. Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nierozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 26 160*******1730 4679*******001 wadium w wysokości 10% ceny oszacowania. Złożenie chociażby jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż ww. składnika majątku. 11. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 18 stycznia 2024 r., o godzinie 9:00, w Kancelarii Syndyka w Gliwicach w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty stosując kryterium ceny dokona syndyk masy upadłości. O dokonanym wyborze niezwłocznie zostaje w formie elektronicznej powiadomiony oferent, którego cena została przyjęta. 12. W przypadku, gdyby oferty złożone obejmowały tę samą cenę ofertową na przedmiot sprzedaży przewiduje się możliwość przeprowadzenia ustnej licytacji celem wyłonienia oferenta, z kwotą postąpienia 1 000,00 złotych. 13. Syndyk zobligowany jest do podpisania umowy sprzedaży z oferentem w terminie do czterech miesięcy od daty wyboru oferty. 14. Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży - przed jej zawarciem. Przeniesienie na własność oferowanego składnika majątku nastąpi po zapłacie całej ceny przez oferenta. 15. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 7 dni od daty wyboru ofert. 16. Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie czterech miesięcy od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania. 17. Koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży w miejscu wskazanym przez syndyka ponosi kupujący. 18. Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży. 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy - Prawo upadłościowe oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 20. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny. Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Anny Urbańczyk – Waldemar Łukaszowicz e-mail: kancelaria(at)kpru.pl

syndyk sprzeda udział w nieruchomosci
syndyk sprzeda udział w nieruchomosci
22000 zł
Sosnowiec 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia4 515
Cena za m²6 zł/m²

REGULAMIN Syndyk masy upadłości Danuty Gwóźdź - Waldemar Łukaszowicz sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużniczki Danuty Gwóźdź osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na następujących warunkach: 1. Przedmiotem sprzedaży jest 1/8 udziału własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym, zlokalizowanej w Sosnowcu przy ul. Krupińskiego 11, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1S/00037484/3. Cena wywoławcza wynosi 27 100,00 zł 2. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (dalej jako PU), oraz Kodeksu Cywilnego. 3. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż wskazana wyżej cena wywoławcza. 4. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży będzie udostępniony przez syndyka masy upadłości w odpowiedzi na zapytanie oferenta. 5. Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, za cenę nie niższą niż cena minimalna. 6. W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym. W pozostałym zakresie krąg oferentów jest nieograniczony podmiotowo. 7. Oferta winna zawierać: - oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu, nr telefonu, adres e-mailowy, - oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego Rejestru Przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna, - oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), - oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny, - oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności, - oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc, - oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt 6 niniejszych warunków postępowania, potwierdzenie wpłaty wadium na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej przedmiotem składanej oferty, tj. 10% ceny oszacowania, tj. 2 710,00 zł. 8. Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 7, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu. 9. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie sprzedaży nieruchomości Danuty Gwóźdź NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 29 stycznia 2024 roku na adres: Kancelaria Syndyka Waldemar Łukaszowicz, ul. Daszyńskiego 59/8, 44-100 Gliwice. Liczy się data wpływu. 10. Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nierozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 248 160*******1738 7653*******001 wadium w wysokości 10% ceny oszacowania. Złożenie chociażby jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż ww. składnika majątku. 11. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2024 r., o godzinie 9:00, w Kancelarii Syndyka w Gliwicach w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty stosując kryterium ceny dokona syndyk masy upadłości. O dokonanym wyborze niezwłocznie zostaje w formie elektronicznej powiadomiony oferent, którego cena została przyjęta. 12. W przypadku, gdyby oferty złożone obejmowały tę samą cenę ofertową na przedmiot sprzedaży przewiduje się możliwość przeprowadzenia ustnej licytacji celem wyłonienia oferenta, z kwotą postąpienia 1 000,00 złotych. 13. Syndyk zobligowany jest do podpisania umowy sprzedaży z oferentem w terminie do czterech miesięcy od daty wyboru oferty. 14. Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży - przed jej zawarciem. Przeniesienie na własność oferowanego składnika majątku nastąpi po zapłacie całej ceny przez oferenta. 15. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 7 dni od daty wyboru ofert. 16. Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie czterech miesięcy od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania. 17. Koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży w miejscu wskazanym przez syndyka ponosi kupujący. 18. Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży. 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy - Prawo upadłościowe oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 20. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny. Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Danuty Gwóźdź – Waldemar Łukaszowicz e-mail: kancelaria(at)kpru.pl

syndyk sprzeda udział w nieruchomosci
syndyk sprzeda udział w nieruchomosci
18000 zł
Sosnowiec 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia4 515
Cena za m²3.99 zł/m²

REGULAMIN Syndyk masy upadłości Danuty Gwóźdź - Waldemar Łukaszowicz sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużniczki Danuty Gwóźdź osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na następujących warunkach: 1. Przedmiotem sprzedaży jest 1/8 udziału własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym, zlokalizowanej w Sosnowcu przy ul. Krupińskiego 11, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1S/00037484/3. Cena wywoławcza wynosi 18 000,00 zł 2. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (dalej jako PU), oraz Kodeksu Cywilnego. 3. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż wskazana wyżej cena wywoławcza. 4. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży będzie udostępniony przez syndyka masy upadłości w odpowiedzi na zapytanie oferenta. 5. Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, za cenę nie niższą niż cena minimalna. 6. W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym. W pozostałym zakresie krąg oferentów jest nieograniczony podmiotowo. 7. Oferta winna zawierać: - oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu, nr telefonu, adres e-mailowy, - oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego Rejestru Przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna, - oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), - oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny, - oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności, - oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc, - oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt 6 niniejszych warunków postępowania, potwierdzenie wpłaty wadium na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej przedmiotem składanej oferty, tj. 10% ceny oszacowania, tj. 2 710,00 zł. 8. Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 7, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu. 9. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie sprzedaży nieruchomości Danuty Gwóźdź NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 25 marca 2024 roku na adres: Kancelaria Syndyka Waldemar Łukaszowicz, ul. Daszyńskiego 59/8, 44-100 Gliwice. Liczy się data wpływu. 10. Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nierozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 248 160*******1738 7653*******001 wadium w wysokości 10% ceny oszacowania. Złożenie chociażby jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż ww. składnika majątku. 11. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26 marca 2024 r., o godzinie 9:00, w Kancelarii Syndyka w Gliwicach w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty stosując kryterium ceny dokona syndyk masy upadłości. O dokonanym wyborze niezwłocznie zostaje w formie elektronicznej powiadomiony oferent, którego cena została przyjęta. 12. W przypadku, gdyby oferty złożone obejmowały tę samą cenę ofertową na przedmiot sprzedaży przewiduje się możliwość przeprowadzenia ustnej licytacji celem wyłonienia oferenta, z kwotą postąpienia 1 000,00 złotych. 13. Syndyk zobligowany jest do podpisania umowy sprzedaży z oferentem w terminie do czterech miesięcy od daty wyboru oferty. 14. Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży - przed jej zawarciem. Przeniesienie na własność oferowanego składnika majątku nastąpi po zapłacie całej ceny przez oferenta. 15. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 7 dni od daty wyboru ofert. 16. Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie czterech miesięcy od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania. 17. Koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży w miejscu wskazanym przez syndyka ponosi kupujący. 18. Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży. 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy - Prawo upadłościowe oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 20. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny. Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Danuty Gwóźdź – Waldemar Łukaszowicz e-mail: kancelaria(at)kpru.pl

Syndyk sprzeda nieruchomość
Syndyk sprzeda nieruchomość
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²45 zł/m²
Powierzchnia1203 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości Bożeny Stanek w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do negocjacji w sprawie sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Niedźwiedź (obręb 10) w gminie Słomniki – niezabudowanej działki nr 227/12 o łącznej powierzchni 0,1203 ha, dla której Sąd Rejonowy w Miechowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach prowadzi księgę wieczystą nr KR1S/00026163/5. Minimalna cena sprzedaży wynosi 54.600,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset 00/100). W celu przystąpienia do negocjacji należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem „Negocjacje Bożena Stanek w upadłości” sygnatura akt VIII GUp 870/21/S i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”. W terminie do dnia 5 stycznia 2024 r. pod adresem: Biuro Syndyka masy upadłości 5.460,00-zł (słownie złotych: pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości Bożeny Stanek prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym 48 8591 0007 6100 0457 7232 0001 najpóźniej do dnia 5 stycznia 2024 r. (decyduje data wpływu pieniędzy na rachunek bankowy). Oferta winna zawierać: a) imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby, b) podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami, c) aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny wyciąg z KRS itp.), d) propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności, e) oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do poniesienia kosztów zawarcia umowy notarialnej i innych opłat związanych z zawarciem umowy, f) dowód wpłaty wadium, g) oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu, h) wszelkie zezwolenia (promesy) lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one wymagane według stanu prawnego na dzień składania oferty, Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 12 stycznia 2024 r. w Biurze Syndyka o godz. 1000. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Bulwarowa 33a, tel/fax : ** *** ** ** codziennie (pon.-pt.) w godz. 8-14. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia negocjacji bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia negocjacji bez podania przyczyn.

syndyk sprzeda działki
syndyk sprzeda działki
64560 zł
Myszków 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia6 344
Cena za m²12.72 zł/m²

Syndycy masy upadłości Grażyny Burzyńskiej i Arkadiusza Gębki osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ogłaszają przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o powierzchni 6 344 m2, składającej się z działek 392 i 431 położonej w Myszkowie, obręb Nierada, dla nieruchomości nie została założona księga wieczysta.Cena wywoławcza wynosi 80 700,00 zł.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 4 stycznia 2024 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 8 070,00 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe, a także wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać pod nr tel.  (użyj formularza kontaktowego) oraz (użyj formularza kontaktowego) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00, jak również drogą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg(małpa)omgm(kropka)pl oraz aw(małpa)aidr(kropka)pl.

Filtr