Syndyk sprzeda

Sortowanie:
Znaleziony: 704 ogłoszenie w kategorii Działki i grunty Polska: Wszystkie miasta
Syndyk sprzeda nieruchomość
Syndyk sprzeda nieruchomość
nowe 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²1 zł/m²
Powierzchnia1 m²
Szerokość1 m
Długość1 m
Typbudowlana

- Przetarg na sprzedaż nieruchomości – Syndyk masy upadłości TEA Development sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki: 1) nieruchomość gruntową położoną w Kątach, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1I/00037670/5 2) udział 2/11 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Kątach, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1I/00024667/7 Cena wywoławcza wynosi 2.745.526,74 zł netto Na nieruchomości prowadzona była inwestycja deweloperska polegająca na budowie 11 segmentów mieszkalnych. W umowie sprzedaży nabywca zobowiąże się do zawarcia trzech umów deweloperskich na zasadach określonych we wniosku syndyka z dnia 10 lutego 2022 roku. Sprzedaż nie powinna zakończyć się przed uprawomocnieniem się postanowienia sędziego komisarza z dnia 26 stycznia 2022 roku o zezwoleniu na zaprzestanie kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Oferty pisemne należy składać w terminie do 29 kwietnia 2022 r. na adres: ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa. Szczegółowe informacje o sprzedaży: http************************ Kontakt: wa*****a@z****.pl oraz 22 46 88 409.

syndyk sprzeda nieruchomość
syndyk sprzeda nieruchomość
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²37 zł/m²
Powierzchnia2960 m²
Typrekreacyjna

Syndyk masy upadłości Eugeniusza Swadźby - Waldemar Łukaszowicz sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika Eugeniusza Swadźby PESEL: 54120711711, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej-sygn. akt X GUp 2/22/4, na następujących warunkach: Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości zabudowanej na dz. Nr 24/1, zlokalizowanej w miejscowości Zarębice 186, gmina Przyrów, powiat częstochowski, woj. śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1M/00077514/8. Wartość oszacowania wynosi 135.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 110.000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (dalej jako PU), oraz Kodeksu cywilnego. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż wskazana wyżej cena wywoławcza. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży będzie udostępniony przez syndyka masy upadłości w odpowiedzi na zapytanie oferenta. Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, za cenę nie niższą niż cena minimalna. W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym. W pozostałym zakresie krąg oferentów jest nieograniczony podmiotowo. Oferta winna zawierać: - oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu, nr telefonu, adres e-mailowy, - oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego Rejestru Przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna, - oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), - oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny, - oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności, - oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc, - oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt 6 niniejszych warunków postępowania, - potwierdzenie wpłaty wadium na zakup nieruchomości będącej przedmiotem składanej oferty, tj. 10% ceny wywoławczej. Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 7, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie sprzedaży Eugeniusz Swadźba NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 3 czerwca 2022 roku na adres: Kancelaria Syndyka Waldemar Łukaszowicz, ul. Karłowicza 10, 41-800 Zabrze. Liczy się data wpływu. Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nierozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy Organizatora prowadzony w ING syndyk o numerze: 73 1050 1243 1000 0097 4808 3194 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Złożenie chociażby jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż ww. składnika majątku. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 6 czerwca 2022 r., o godzinie 9:00, w Kancelarii Syndyka w Zabrzu w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty stosując kryterium ceny dokona syndyk masy upadłości. O dokonanym wyborze niezwłocznie zostaje w formie elektronicznej powiadomiony oferent, którego cena została przyjęta. W przypadku, gdyby oferty złożone obejmowały tę samą cenę ofertową na przedmiot sprzedaży przewiduje się możliwość przeprowadzenia ustnej licytacji celem wyłonienia oferenta, z kwotą postąpienia 1000,00 złotych. Syndyk zobligowany jest do podpisania umowy sprzedaży z oferentem w terminie do czterech miesięcy od daty wyboru oferty. Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży - przed jej zawarciem. Przeniesienie na własność oferowanego składnika majątku nastąpi po zapłacie całej ceny przez oferenta. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 7 dni od daty wyboru ofert. Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie czterech miesięcy od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania. Koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży w miejscu wskazanym przez syndyka ponosi kupujący. Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy - Prawo upadłościowe oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny. Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Eugeniusza Swadźby - Waldemar Łukaszowicz e-mail: sy***k@k***.pl.

syndyk sprzeda działkę Wola Krzysztoporska
syndyk sprzeda działkę Wola Krzysztoporska
Wola Krzysztoporska 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²71 zł/m²
Powierzchnia1017 m²
Typbudowlana

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI syndyk sprzeda działkę 1017 m położoną w Woli Krzysztoporskiej (PT1P/94638/2) za cenę nie niższą niż 73000 zł. Regulamin konkursu www.************************** www . bezat . pl / regulaminWola . pl Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.****************

Syndyk sprzeda nieruchomość Łosice
Syndyk sprzeda nieruchomość Łosice
Łosice 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²27 zł/m²
Powierzchnia18804 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt IX GUp 42/22 of w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomość gruntową obejmującą działkę ewidencyjną nr 1986 i 3626/3, z obrębu 0001 Łosice, miasto Łosice, powiat łosicki, o łącznej powierzchni 1,8804 ha za cenę nie niższą niż 513.200,00 zł. Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syndyka: ul. Zachodnia 20a, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 30 sierpnia 2022 r. (decyduje data wpływu). Oferta winna zawierać: pełne dane oferenta - imię i nazwisko/nazwę firmy, adres korespondencyjny/adres siedziby, numer telefonu oraz e-mail, wskazanie przedmiotu oferty, sygnaturę postępowania upadłościowego i oferowanej ceny. Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące regulaminu sprzedaży, wyceny oraz wykazu ruchomości udzielane są mailowo: upadlosci(malpa)chmielinski.com.pl

Syndyk sprzeda Elbląska 26 Olsztyn
Syndyk sprzeda Elbląska 26 Olsztyn
Olsztyn 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²191 zł/m²
Powierzchnia431 m²
Typrekreacyjna

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda udział 1/10 części w zabudowanej budynkiem mieszkalnym działce numer 133 o pow. 431 m2 KW nr OL1O/00019813/1 wraz z udziałem 7/10 w niezabudowanej działce nr 135/1 o pow. 172 m2 KW nr OL1O/00045478/1 położonej przy ul. Elbląskiej 26 w Olsztynie - za cenę nie niższą niż 3/4 ich wartości oszacowania: 82.125,00 zł. (wartość oszacowania: 109.500,00 zł). Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4 - w terminie do dnia 26 sierpnia 2022r. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 31 sierpnia 2022 o godz. 10.00. O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie syndyka.

Syndyk sprzeda zabudowana działkę
Syndyk sprzeda zabudowana działkę
119658 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²25 zł/m²
Powierzchnia3014 m²
Typsiedliskowa

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki mienie upadłej w postaci: – prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w zabudowie zwartej z budynkiem gospodarczym (stodoły) w granicach działki o numerze ewidencyjnym 927 o powierzchni 3 014 m2 obręb 0002 Gierałtów, gmina Nowogrodziec, powiat bolesławiecki. Nieruchomość administracyjnie położona w miejscowości Gierałtów nr 268. Stan prawny nieruchomości uregulowany w księdze wieczystej nr JG1B/00006733/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych; za cenę nie niższą niż ¾ ceny oszacowania, tj. 75.000,- zł netto. – Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską – za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt V GUp 98/20 i informacją, że jest to oferta, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Anna Łaskawiec, ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13, Wrocław – w terminie do 29.09.2022 do godz. 12.00. – Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości i w sposób określony w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 29.09.2022. – Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 30.09.2022 o godz. 10.00 w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13. – Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13. – Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. w dni powszednie w godz. 9.00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail – Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.

Syndyk sprzeda nieruchomość Łosice (nowy termin)
Syndyk sprzeda nieruchomość Łosice (nowy termin)
Łosice 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²27 zł/m²
Powierzchnia18804 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt IX GUp 42/22 of w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomość gruntową obejmującą działkę ewidencyjną nr 1986 i 3626/3, z obrębu 0001 Łosice, miasto Łosice, powiat łosicki, o łącznej powierzchni 1,8804 ha za cenę nie niższą niż 513.200,00 zł. Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syndyka: ul. Zachodnia 20a, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 26 września 2022 r. (decyduje data wpływu). Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące regulaminu sprzedaży, wyceny oraz wykazu ruchomości udzielane są mailowo: upadlosci(malpa)chmielinski.com.pl

syndyk sprzeda nieruchomość w Modzerowie
syndyk sprzeda nieruchomość w Modzerowie
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²9 zł/m²
Powierzchnia4139 m²
Typleśna

W postępowaniu o sygn. TO1T/GUp-s/23/2022 syndyk sprzeda dział 1/6 części w prawie własności nieruchomości położonych w Modzerowie, gmina Włocławek, powiat włocławski, dla których Sąd Rejonowy we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr WL1W/00026359/4 i WL1W/00087808/2, o łącznej powierzchni 24836 m2. za cenę nie niższą niż 35.500,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) Oferty zgodne z warunkami sprzedaży należy składać do dnia 21 listopada 2022 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 23 listopada 2022 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Operat szacunkowy oraz warunki sprzedaży są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej – Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, w godz. 8.00 – 16.00. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

syndyk sprzeda
syndyk sprzeda
Czernichów 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²80 zł/m²
Powierzchnia673 m²
Typbudowlana

WARUNKI SPRZEDAŻY Nieruchomości gruntowej nr 1121, położonej w Czernichowie wchodzącego w skład masy upadłości Marka Pszczółki (sygn. akt VI GUp 25/19) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w trybie aukcji ustnej § 1 Przedmiot sprzedaży Nieruchomość gruntowa nr 1121, położonej w Czernichowie. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta KW nr BB1B/00050970/3. Informacja o postępowaniu znajduje się w dziale III ww. księgi wieczystej. § 2 Cena 1. Cena wywoławcza wynosi 54 000 zł netto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);; 2. Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług 3. Oferowana cena musi być podana w walucie polskiej/ złoty/, w kwocie netto. 4. Nabywca ponosi wszelkie koszty i ciężary / podatki, opłaty/ związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw, łącznie z ewentualnym wykreśleniem obciążeń przedmiotowych praw. 5. Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia jest niedopuszczalne. § 3 Wadium 1. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji jest wpłata wadium w wysokości 10 000 zł na rachunek masy upadłości 91 1140 2004 0000 3402 7859 3490 mBank SA; 2. Wpłata musi być zaksięgowana na ww. rachunku bankowym najpóźniej na 3 dni przed terminem aukcji. W przypadku braku wpłaty wadium na rachunku bankowym masy upadłości w terminie opisanym powyższe, oferent nie zostanie dopuszczony do aukcji. 3. W przypadku wybrania oferty danego oferenta wadium zostaje zaliczona na poczet ceny sprzedaży. 4. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie wycofania się przez oferenta po zatwierdzeniu wyboru oferty, nie zawarcia umowy sprzedaży w oznaczonym terminie z winy oferenta lub nieuiszczenia ceny nabycia nieruchomości. 5. W przypadku niewybrania oferty danego oferenta wadium zwraca się niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru oferty przez Sędziego Komisarza, przy czym: a. Zwrot następuje w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy, z którego nastąpił wpływ do masy upadłości, jedynie w razie braku tej możliwości technicznej na wskazany w osobnym oświadczeniu rachunek bankowy oferenta, b. Za czas pozostawienia kwoty wadium na rachunku bankowym upadłego, oferentowi nie należą się jakiekolwiek odsetki. § 4 Aukcja I 1. Aukcję prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza. Aukcja odbędzie się w dniu 12.10.2022 r. o godzinie 13,00 w siedzibie Sądu Rejonowego Wydział VI Gospodarczy w Bielsku-Białej ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała. 2. Oferenci biorą udział w posiedzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem. 3. Warunkiem dopuszczania oferenta do aukcji, oprócz wpłaty wadium jest uprzednie przedstawienie prowadzącemu aukcję przez oferenta pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że: a. Akceptuje warunki Regulaminu Aukcji b. Zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558.§1 k.c. II 1. Aukcja rozpoczyna się od przedstawienia przez syndyka przedmiotu aukcji. 2. Aukcja ma charakter ustny. 3. Aukcja odbywa się w ten sposób, że Syndyk rozpoczyna licytację od ceny wywoławczej. Uczestnicy aukcji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi kwota postąpienia. 4. Kwotę postąpienia ustala się na kwotę nie niższą niż 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych). 5. Syndyk wybiera ofertę tego uczestnika aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższa ł- trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem. 6. Wybór oferty przez syndyka podlega zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza. § 5 Nabycie 1) Syndyk zawiadomi oferenta, którego oferta została wybrana o terminie zawarcia umowy kupna-sprzedaży. 2) Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest wpłacić resztę wylicytowanej ceny w terminie 45 dni od postanowienia sędziego-komisarza o zatwierdzeniu oferty oraz przystąpi do aktu notarialnego sprzedaży nie później niż w terminie kolejnych 45 dni licząc od dnia wpłaty reszty ceny pod rygorem przepadku wadium na rzecz masy upadłości. Przy czym rachunek bankowy masy upadłości musi być uznany najpóźniej w dniu poprzedzającym ustalony dzień podpisania umowy. 3) Zapłata ceny nabycia musi być dokonana przelewem bezpośrednio z rachunku bankowego oferenta. 4) Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej o obciążenia wygasają z mocy prawa na podstawie art. 313 ustawy Prawo upadłościowe. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków przed jej rozpoczęciem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo upadłościowe.

syndyk sprzeda działkę Działoszyce
syndyk sprzeda działkę Działoszyce
Działoszyce 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²4 zł/m²
Powierzchnia13400 m²
Typrolna

syndyk sprzeda udział 1/2 w działce 13400 m położoną w Działoszycach (KI1I/11703/2) za cenę nie niższą niż 48000 zł. Regulamin konkursu www.********************************* www . bezat . pl / regulaminDzialoszyce . pl

Syndyk sprzeda nieruchomości.
Syndyk sprzeda nieruchomości.
80000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia1 000
Cena za m²80 zł/m²

Syndyk masy upadłości sprzeda: a) nieruchomości opisane w KW nr CZ2C/00016620/6 stanowiącej - lasy i grunty leśne, grunty rolne zabudowane, grunty orne, położonej w miejscowości Miedźno za cenę oszacowania 177 120,00 zł., c) nieruchomości opisane w KW nr CZ2C/00038483/3 – stanowiącej grunty rolne zabudowane, grunty orne, położonej w miejscowości Gruszewnia za cenę oszacowania 147 530,00 zł. d) nieruchomości opisane w KW nr CZ2C/00045623/9 – stanowiącej grunty rolne zabudowane, położonej w miejscowości Gruszewnia za cenę oszacowania 193 980,00 zł., e) nieruchomości opisane w KW nr CZ2C/00038484/0 – stanowiącej tereny mieszkaniowe, położonej w miejscowości Gruszewnia, stanowiącej współwłasność upadłego w 9/32 za cenę oszacowania 79 990,00 zł. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 66*******83, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Operaty szacunkowe dostępne w kancelarii syndyka, po wcześniejszym umówieniu. Oferty należy składać na adres mail: doradca.slaskie(małpa)wp.pl bądź listownie do dnia 30.04.2023 r. na adres kancelarii syndyka: ul. Racławicka 4 lok. 2 42 - 202 Częstochowa (liczy się data wpływu oferty do kancelarii syndyka). Warunki, które musi spełniać złożona oferta zostały ujęte w regulaminie dostępnym w kancelarii syndyka bądź po uzgodnieniu regulamin zostanie przesłany drogą mailową.

Syndyk Sprzeda Nieruchomość
Syndyk Sprzeda Nieruchomość
21582 zł
Łochów 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia23 700
Cena za m²0.91 zł/m²

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Iwony Turemki-Gautam (sygn. akt: WA2M/GUp-s/167/2022)) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert udział wynoszący 1/4 części we współwłasności nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 340, położonej w miejscowości Kamionna, gmina Łochów, powiat węgrowski, województwo mazowieckie, o powierzchni 2,3700 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Węgrowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1W/00022388/6. Wartość dla sprzedaży wymuszonej udziału we współwłasności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego dla potrzeb tegoż postępowania na kwotę 32.700,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset złotych 00/100). Wskazany wyżej składnik majątkowy ujęty został w spisie inwentarza sporządzonym w postępowaniu upadłościowym upadłej pod poz. nr 1. Jednocześnie informuję, że syndyk dokona zbycia ww. składnika masy upadłości w trybie pisemnego konkursu ofert, w którym ustala się następujące zasady: a) cenę wywoławczą ww. składnika stanowić będzie 66% wartości jego oszacowania dla sprzedaży egzekucyjnej, tj. 21.582,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote 00/100), b) przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości upadłej wadium w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100), c) postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się na kwotę minimum 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100), d) termin otwarcia ofert zostanie ustalony na nie wcześniej niż dwa tygodnie od zamieszczenia ogłoszeń o sprzedaży ww. składnika na dwóch internetowych portalach ogłoszeniowych, e) w razie wpływu co najmniej dwóch ofert zostanie przeprowadzona aukcja (aukcja może zostać przeprowadzona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość). Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 27 kwietnia 2023 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz - syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta - Iwona Turemka - Gautam - Nieruchomość”). Otwarcie ofert nastąpi 28 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 (z uwagi na stan epidemii COVID-19 wyłączony jest udział osób trzecich). W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (6********45 w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny (tomasz.nowak małpa biuro-syndyk.pl). Ze względu na stan epidemii wyłączona zostaje do odwołania możliwość osobistego złożenia oferty w biurze syndyka.

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
136350 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia3 413
Cena za m²39.95 zł/m²

Syndyk prowadzący postępowanie upadłościowe osoby fizycznej SPRZEDA udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, KW KN1N/00039656/9 za cenę nie niższą, niż 136.350,00 PLN netto. Warunki ogólne konkursu: 1. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie, opublikowanym na stronie internetowej www.ko-restrukturyzacja.pl 2. Termin składania ofert upływa 20.04.2023r. 3. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. 4. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo odrzucenia oferty, prawo unieważnienia konkursu ofert w całości bez podania przyczyny, prawo unieważnienia wyniku konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo odstąpienia od oferty bez podania przyczyny. Regulamin uzyskać można na stronie internetowej www.ko-restrukturyzacja.pl lub w siedzibie syndyka ul. Bóżnicza 1/28, Poznań, tel. 612270942. Oględziny przedmiotu sprzedaży po wcześniejszym ustaleniu z syndykiem.

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
200000 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²8 zł/m²
Powierzchnia32200 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Kuroczko sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Żaby, gmina Baranów, nr działki 52/1, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1Z/00011826/8 za cenę nie niższą niż 244.919,64 zł, która stanowi 56 % szacowanej wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2023 r. osobiście (w godzinach pracy kancelarii syndyka) lub listem poleconym na adres kancelarii syndyka: KKLW Wierzbicki i Wspólnicy, ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa. Syndyk informuje, że nieruchomość podlega likwidacji poprzez sprzedaż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w trybie określonym w art. 491[1] ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Postępowanie prowadzone jest w trybie, w którym nie wyznacza się sędziego-komisarza, a likwidacja masy upadłości prowadzona jest na zasadach określonych w art. 491[11a] PrUp. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz operat szacunkowy dla nieruchomości można uzyskać po zgłoszeniu do syndyka pod adresem: up******i@w*******.pl. Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i tryb sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail.

Syndyk sprzeda działkę z zabudowaniami
Syndyk sprzeda działkę z zabudowaniami
1161750 zł
Wałbrzych 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia6 709
Cena za m²173.16 zł/m²

Syndyk masy upadłościw postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki:1) Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem magazynowo-administracyjnym w granicach działek o nr. ewidencyjnym 10/5 i 10/10 AM – 1 obręb Piaskowa Góra nr 7, gmina Wałbrzych M. o powierzchni 6 393 m2. Nieruchomość administracyjnie położona jest w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 42. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr SW1W/(użyj formularza kontaktowego) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych i2) Nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem magazynowo-administracyjnym w granicach działki o nr. ewidencyjnym 10/9 AM-1 obręb Piaskowa Góra nr 7, gmina Wałbrzych M. o powierzchni 316 m2. Nieruchomość administracyjnie położona jest w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 42. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr SW1W/(użyj formularza kontaktowego) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Obie nieruchomości łącznie stanowią przedmiot sprzedaży. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 1.161.750 zł netto – Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać, pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską – za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt VI GUp 278/21 i VI GUp 279/21 i informacją, że jest to oferta, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Anna Łaskawiec, ul. Jedności Narodowej 234/13 – w terminie do 18.05.2023 do godz. 12:00.– Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości i w sposób określony w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 18.05.2023.– Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 19.05.2023 o godz. 12:00 w Biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234/13. – Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym w Biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234/13.– Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (użyj formularza kontaktowego) w dni powszednie w godz. 9.00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres: – Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny. Kontakt: Syndyk sprzeda tel: (użyj formularza kontaktowego)

Syndyk Sprzeda Nieruchomość
Syndyk Sprzeda Nieruchomość
10277 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia2 863
Cena za m²3.59 zł/m²

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Marty Duby (sygn. akt: WA2M/GUp-s/169/2022)) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert udział w nieruchomość (ujęty w spisie inwentarza sporządzonym w postępowaniu upadłościowym upadłej pod pozycją Nr 2), tj: udział wynoszący 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 147/5 położonej w miejscowości Adampol, gm. Jadów, pow. wołomiński, o powierzchni 0,2863 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00100932/5. Ww. składnik został ujęty w spisie inwentarza sporządzonym w postępowaniu upadłościowym upadłej pod poz. nr 2, a jego wartość dla sprzedaży wymuszonej została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego dla potrzeb tegoż postępowania na kwotę 15.570,00 zł (piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100); Jednocześnie informuję, że syndyk dokona zbycia ww. składnika majątkowego w trybie pisemnego konkursu ofert, w którym ustala się następujące zasady: a) cena wywoławcza ww. składnika majątkowego odpowiadać będzie 66% wartości jego oszacowania dla sprzedaży egzekucyjnej, tj.: 10.277,00 zł (dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 00/100), b) przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości upadłej wadium w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100), c) postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się odpowiednio na 500,00 zł (pięćset złotych 00/100), d) termin otwarcia ofert zostanie ustalony na nie wcześniej niż dwa tygodnie od zamieszczenia ogłoszeń o sprzedaży ww. składników na internetowych portalach ogłoszeniowych, e) w razie wpływu co najmniej dwóch ofert zostanie przeprowadzona aukcja (aukcja może zostać przeprowadzona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość). Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2023 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz - syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta M. Duba – skłądnik Nr 2”). Otwarcie ofert nastąpi 11 maja 2023 r. o godz. 12:00 (z uwagi na stan epidemii COVID-19 wyłączony jest udział osób trzecich). Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta. Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (6********45 w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny (tomasz.nowak małpa biuro-syndyk.pl). Ze względu na stan epidemii wyłączona zostaje do odwołania możliwość osobistego złożenia oferty w biurze syndyka.

Syndyk sprzeda działkę leśną - Ocieka
Syndyk sprzeda działkę leśną - Ocieka
4089 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki leśne
Powierzchnia2 100
Cena za m²1.95 zł/m²

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Edyty Cebulak – w postępowaniu upadłościowym na podstawie Postanowienia sygn. akt RZ1Z/GU/92/2022 z dnia 27 maja 2022 r. sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej o pow. 0,21 ha położonej w miejscowości Ocieka, gmina Ostrów, pow. ropczycko-sędziszowski (działka oznaczona nr ewid.3494), dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr RZ1R/00046756/8 o łącznej wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 4089,00 zł, w ramach zorganizowanego przez syndyka zbierania pisemnych ofert na zakup ww. nieruchomości do dnia 22 maja 2023 roku za cenę nie niższą wartość oszacowania tj. 4089,00 zł. Szczegóły sprzedaży, regulamin oraz obligatoryjny formularz składania ofert dostępny na stronie syndyka w zakładce Ogłoszenia pod adresem: www.kancelaria-syndyk.pl Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 50*****33

syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w Toruniu
syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w Toruniu
44160 zł
Toruń 30+ kilka dni temu
Pow. działki318
Rodzaj działkiBudowlana
SprzedażBez pośredników
Zainteresowanie ofertą

W postępowaniu o sygn. TO1T/GUp-s/299/2022 syndyk sprzeda udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 490/6, położonej w Toruniu przy ul. Turystycznej, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1T/00033896/7 za cenę nie niższą niż 44.160,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100) Oferty zgodne z warunkami sprzedaży należy składać do dnia 19 czerwca 2023 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa do godziny 16:00. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 21 czerwca 2023 roku o godzinie 15:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Operat szacunkowy oraz warunki sprzedaży są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej – Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, w godz. 8.00 – 16.00. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Syndyk sprzeda nieruchomość leśną
Syndyk sprzeda nieruchomość leśną
28725 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia1 500
Cena za m²19.15 zł/m²

Syndyk masy upadłości , sprzeda nieruchomość leśną  w toku postępowania upadłościowego.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną
29250 zł
Radom 30+ kilka dni temu
Powierzchnia4 325
Cena za m²6.76 zł/m²

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wobec której Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy prowadzi postępowanie upadłościowe pod sygn. akt WA2M/GUp-s/335/2022 sprzeda w trybie z wolnej ręki:1. Udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działka ewidencyjna nr: 148/3 ark. 75 o pow. 4 325 m2, obręb 0070 Wośniki w Radomiu, gmina miasto Radom, powiat miasto Radom, województwo mazowieckie. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr RA1R/(użyj formularza kontaktowego) przez Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 29.250,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy).Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych zero groszy).Syndyk udostępnia zainteresowanym operat szacunkowy w wersji elektronicznej po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres poczty elektronicznej.Oferty należy składać do dnia 16 czerwca 2023 r. na adres biura syndyka: ul. Encyklopedyczna 2a lok. 2, 01-990 Warszawa, listem poleconym wraz z załączonym dowodem wpłaty wadium. Szczegółowy regulamin sprzedaży jest udostępniany po uprzednim zgłoszeniu zapytania.Wyboru oferenta, który złożył najwyższą ofertę dokonuje syndyk.

syndyk sprzeda udział w nieruchomości
syndyk sprzeda udział w nieruchomości
31000 zł
Przeźmierowo 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia892
Cena za m²34.75 zł/m²

Syndyk prowadzący postępowanie upadłościowe osoby fizycznej SPRZEDA udział 2/18 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położony w miejscowości Przeźmierowo, przy ulicy Składowej 47, KW PO1P/00013276/3 za łączną cenę nie niższą, niż 31.000,00 PLN Warunki ogólne konkursu: 1. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie, opublikowanym na stronie internetowej www.ko-restrukturyzacja.pl 2. Termin składania ofert upływa 22 czerwca 2022r. 3. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. 4. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo odrzucenia oferty, prawo unieważnienia konkursu ofert w całości bez podania przyczyny, prawo unieważnienia wyniku konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo odstąpienia od oferty bez podania przyczyny. Regulamin uzyskać można na stronie internetowej www.ko-restrukturyzacja.pl lub w siedzibie syndyka ul. Bóżnicza 1/28, Poznań, tel 61-2270942.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową z budynkiem mieszkalnym
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową z budynkiem mieszkalnym
2498125 zł
Chodel 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²349 zł/m²
Powierzchnia1600 m²
Typbudowlana

Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym stanowiącą działkę nr 851/2 o pow. 0,1600 ha położoną w Chodlu przy ul. Piaskowej, KW LU1O/00052080/7 za cenę nie niższą niż 558.000 zł.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową
316000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rekreacyjne
Powierzchnia2 957
Cena za m²160.3 zł/m²

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr 130/17 o powierzchni 2957 m2 położonej w miejscowości Wymój, gmina Stawiguda, powiat olsztyński, zabudowanej trzema domkami letniskowymi oraz budynkiem wczasowym o konstrukcji drewnianej. Kw nr Ol1O/(użyj formularza kontaktowego).

Syndyk Sprzeda Nieruchmość
Syndyk Sprzeda Nieruchmość
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²215 zł/m²
Powierzchnia1410 m²
Typbudowlana

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Beaty Fronczak (sygn. akt: XIX GUp 451/22) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert udział w wysokości ½ w nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki o nr ewidencyjnym 67/12, obręb 0022 Dąbrowa Chotomowska, gm. Jabłonna, powiat legionowski, o pow. 1410 mkw, zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze WA1L/0007858/1 wraz z udziałem wynoszącym ¼ we współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 67/10, obręb 0022 Dąbrowa Chotomowska, gmina Jabłonna, powiat legionowski, o pow. 413 mkw, stanowiącej drogę wewnętrzną, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze WA1L/00042429/2, stanowiących składnik masy upadłości objęty spisem inwentarza z dnia 18 października 2022 r. pod poz. 1., za cenę w kwocie nie niższej, niż 303.075,00 zł (trzysta trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), tj. 100% wartości oszacowanej w niniejszym postępowaniu (wartość przy sprzedaży wymuszonej). Przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości upadłej wadium w kwocie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Minimalne postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się odpowiednio na kwotę 1.000,00 zł (tysiąc złotych 00/100). Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2023 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz - syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta B. Fronczak). Otwarcie ofert nastąpi 24 lipca 2023 r. o godz. 12:00. Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta. Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (*** *** *** w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny (to*********k@b***********.pl).

Syndyk sprzeda udział w działce drogowej - Załęże gm.Przodkowo
Syndyk sprzeda udział w działce drogowej - Załęże gm.Przodkowo
3000 zł
Załęże 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia859
Cena za m²3.49 zł/m²

Syndyk sprzeda udział 80/240 w działce drogowej 146/45 położonej w Załężu gm. Przodkowo, KW GD1R/00066496/6. Osoby zainteresowane nabyciem winny skontaktować się z Syndykiem, tel. ‭+48**********45‬ lub mailowo: oferty[małpa]syndyk-24.pl. Wskazana cena jest ceną minimalną.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną
19500 zł
Radom 30+ kilka dni temu
Powierzchnia4 325
Cena za m²4.51 zł/m²

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wobec której Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy prowadzi postępowanie upadłościowe pod sygn. akt WA2M/GUp-s/335/2022 sprzeda w trybie z wolnej ręki:1. Udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działka ewidencyjna nr: 148/3 ark. 75 o pow. 4 325 m2, obręb 0070 Wośniki w Radomiu, gmina miasto Radom, powiat miasto Radom, województwo mazowieckie. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr RA1R/(użyj formularza kontaktowego) przez Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 19.500,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych zero groszy).Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy).Syndyk udostępnia zainteresowanym operat szacunkowy w wersji elektronicznej po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres poczty elektronicznej.Oferty należy składać do dnia 25 lipca 2023 r. na adres biura syndyka: ul. Encyklopedyczna 2a lok. 2, 01-990 Warszawa, listem poleconym wraz z załączonym dowodem wpłaty wadium. Szczegółowy regulamin sprzedaży jest udostępniany po uprzednim zgłoszeniu zapytania.Wyboru oferenta, który złożył najwyższą ofertę dokonuje syndyk.

syndyk sprzeda udział w nieruchomości
syndyk sprzeda udział w nieruchomości
1340 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia466
Cena za m²2.88 zł/m²

Syndyk Masy Upadłości Zofii Żołny - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda udział upadłej w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Pokrzywnicy, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie Wydział V Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą o nr KI1J/(użyj formularza kontaktowego). Powierzchnia całej działki wynosi 2.796 m(2). Cena wywoławcza przedmiotowego udziału w nieruchomości wynosi 1.340,00 zł.Szczegółowe informacje dotyczące udziału w nieruchomości, w tym możliwość przeglądania operatu szacunkowego, udzielane są pod numerem telefonu:  (użyj formularza kontaktowego). 

Syndyk sprzeda działkę budowlaną w Sandomierzu
Syndyk sprzeda działkę budowlaną w Sandomierzu
208000 zł
Sandomierz 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 866
Cena za m²111.47 zł/m²

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w Sandomierzu, przy ulicy Ożarowskiej, gmina Sandomierz, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie, stanowiącej niezabudowaną działkę nr 41/6, obręb 0004 Sandomierz Poscaleniowy, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1S/00064664/1. Nieruchomość wchodzi w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt VIII GUp 249/17/S Szacunkowa wartość nieruchomości według operatu sporządzonego przez biegłego sądowego wynosi 208 000,00zł. Kontakt z Syndykiem odbywa się telefonicznie pod nr telefonu 79*******75.

Syndyk Sprzeda Nieruchmość
Syndyk Sprzeda Nieruchmość
45330 zł
Warszawa 30+ kilka dni temu
Pow. działki786
Rodzaj działkiLeśna
SprzedażBez pośredników

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Waldemara Borysa (sygn. akt: WA2M/GUp-s/113/2023 ) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkurs ofert udział wynoszący 1/4 części we współwłasności niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 212/11 i 212/18, obręb 3-12-44, położonej w Warszawie-Wawrze, o łącznej powierzchni 786 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00150907/3. Wartość egzekucyjna udziału we współwłasności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego dla potrzeb tegoż postępowania na kwotę 45.330,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 00/100). Wskazany wyżej składnik majątkowy ujęty został w spisie inwentarza sporządzonym w postępowaniu upadłościowym upadłego pod poz. nr 2.1. Jednocześnie informuję, że syndyk dokona zbycia ww. składnika masy upadłości w trybie pisemnego konkursu ofert, w którym ustala się następujące zasady: a) cenę wywoławczą ww. składnika stanowić będzie wartość jego oszacowania dla sprzedaży wymuszonej, tj. 45.330,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 00/100), b) przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości upadłego wadium w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100), c) postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się na kwotę minimum 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100), c) postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się na kwotę minimum 500,00 zł (pięćset złotych 00/100), c) postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się na kwotę minimum 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100), d) termin otwarcia ofert zostanie ustalony na nie wcześniej niż dwa tygodnie od zamieszczenia ogłoszeń o sprzedaży ww. składnika na dwóch internetowych portalach ogłoszeniowych, e) w razie wpływu co najmniej dwóch ofert zostanie przeprowadzona aukcja (aukcja może zostać przeprowadzona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość). Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 1 sierpnia 2023 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz - syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta - W. Borys - Udział w Nieruchomości”). Otwarcie ofert nastąpi 2 sierpnia 2023 r. o godz. 12:00 (z uwagi na stan epidemii COVID-19 wyłączony jest udział osób trzecich). W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (602 - pokaż numer telefonu - w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny (tomasz.nowak małpa biuro-syndyk.pl). Ze względu na stan epidemii wyłączona zostaje do odwołania możliwość osobistego złożenia oferty w biurze syndyka.

Syndyk Sprzeda Nieruchmość
Syndyk Sprzeda Nieruchmość
10791 zł
Łochów 30+ kilka dni temu
Pow. działki23700
Rodzaj działkiRolna
SprzedażBez pośredników
Zainteresowanie ofertą

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Iwony Turemki-Gautam (sygn. akt: WA2M/GUp-s/167/2022)) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert udział wynoszący 1/4 części we współwłasności nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 340, położonej w miejscowości Kamionna, gmina Łochów, powiat węgrowski, województwo mazowieckie, o powierzchni 2,3700 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Węgrowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1W/00022388/6. Wartość dla sprzedaży wymuszonej udziału we współwłasności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego dla potrzeb tegoż postępowania na kwotę 32.700,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset złotych 00/100). Wskazany wyżej składnik majątkowy ujęty został w spisie inwentarza sporządzonym w postępowaniu upadłościowym upadłej pod poz. nr 1. Jednocześnie informuję, że syndyk dokona zbycia ww. składnika masy upadłości w trybie pisemnego konkursu ofert, w którym ustala się następujące zasady: a) cenę wywoławczą ww. składnika stanowić będzie 33% wartości jego oszacowania dla sprzedaży egzekucyjnej, tj. 10.791,00 zł (dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100), b) przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości upadłej wadium w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100), c) postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się na kwotę minimum 500,00 zł (pięćset złotych 00/100), d) termin otwarcia ofert zostanie ustalony na nie wcześniej niż dwa tygodnie od zamieszczenia ogłoszeń o sprzedaży ww. składnika na dwóch internetowych portalach ogłoszeniowych, e) w razie wpływu co najmniej dwóch ofert zostanie przeprowadzona aukcja (aukcja może zostać przeprowadzona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość). Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 1 sierpnia 2023 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz - syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta - Iwona Turemka - Gautam - Nieruchomość”). Otwarcie ofert nastąpi 2 sierpnia 2023 r. o godz. 12:00 (z uwagi na stan epidemii COVID-19 wyłączony jest udział osób trzecich). W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (602 - pokaż numer telefonu - w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny (tomasz.nowak małpa biuro-syndyk.pl). Ze względu na stan epidemii wyłączona zostaje do odwołania możliwość osobistego złożenia oferty w biurze syndyka.

Syndyk Sprzeda Nieruchmość
Syndyk Sprzeda Nieruchmość
154323 zł
Radom 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 109
Cena za m²139.16 zł/m²

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Mirosława Ziętkowskiego sygn. akt: XIX GUp 275/22 sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert 5.240 udziałów stanowiących 49,43% kapitału zakładowego spółki Akterm sp. z o. o. w Radomiu wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000740718, o łącznej wartości nominalnej 262.000,00 zł. Ww. spółka jest właścicielem nieruchomości gruntowej, na którą składają się działki ewidencyjne nr 55/1, 55/2 i 54, obręb 0230 Wincentów, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym dwukondygnacyjnym wolnostojącym o pow. 243,99 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach RA1R/00103137/5 oraz RA1R/00101691/2. Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr RA1R/00103137/5 stanowi zabudowane działki gruntowe o numerach ewidencyjnych 55/1 i 55/2 i łącznej powierzchni 1.109 m2, natomiast nieruchomość objęta księgą wieczystą nr RA1R/00103691 stanowi zabudowaną działkę gruntową o numerze ewidencyjnym 54 i powierzchni 1.901 m2. Ww. składnik majątkowy został ujęty w spisie inwentarza sporządzonym w postępowaniu upadłościowym upadłego pod poz. nr 2, a jego wartość dla sprzedaży wymuszonej została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego dla potrzeb tegoż postępowania na kwotę 308.644,92 zł (słownie: trzysta osiem tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 92/100). W związku z bezskutecznością pierwszej próby sprzedaży informuję, że syndyk dokona zbycia ww. składników majątkowych w trybie pisemnego konkursu ofert, w którym ustala się następujące zasady: a) cena wywoławcza ww. składnika majątkowego odpowiadać będzie 50% wartości jego oszacowania dla sprzedaży wymuszonej, tj. 154.323,00 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote 00/100), b) przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości upadłego wadium w kwocie 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100), c) postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się na kwotę minimum 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), d) termin otwarcia ofert zostanie ustalony na nie wcześniej niż dwa tygodnie od zamieszczenia ogłoszeń o sprzedaży ww. składnika na internetowych portalach ogłoszeniowych, e) w razie wpływu co najmniej dwóch ofert zostanie przeprowadzona aukcja (aukcja może zostać przeprowadzona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość). Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 11.08.2023 r. decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz - syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta M. Ziętkowski - udziały w AKTERM. Otwarcie ofert nastąpi 14.08.2023r. o godz. 12:00 (z uwagi na stan epidemii COVID-19 wyłączony jest udział osób trzecich). Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta. Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych.

Syndyk Sprzeda Nieruchmość
Syndyk Sprzeda Nieruchmość
28250 zł
Skarżysko-Kamienna 30+ kilka dni temu
Pow. działki800
Rodzaj działkiBudowlana
SprzedażBez pośredników

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Michała Stolarka (sygn. akt: XIX GUp 376/21) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert udział w wysokości 1/4 części w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1009, obręb 15 Pogorzałe, o powierzchni 800 m2, położonej w Skarżysku Kamiennej przy ul. Niezinnej 1, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KI1R/000 - pokaż numer telefonu - /0 za cenę nie mniejszą niż 28.250,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy złotych) - wycenę wartości sporządził rzeczoznawca majątkowy. Syndyk dokona zbycia ww. składnika masy upadłości w trybie pisemnego konkursu ofert, w którym ustala się następujące zasady: a. cenę wywoławczą (cena minimalna) stanowić będzie wartość oszacowania ww. składnika masy upadłości, tj. 28.250,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy złotych) b. przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości ww. upadłego wadium w kwocie 2.825,00 zł, c. postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się na kwotę minimum 1.000,00 zł, d. w razie wpływu co najmniej dwóch ofert zostanie przeprowadzona aukcja (aukcja może zostać przeprowadzona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość). Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 21 sierpnia 2023 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz - syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta M. Stolarek – udział ¼ Skarżysko Kamienna ”). Otwarcie ofert nastąpi 22 sierpnia 2023 r. o godz. 12:00. Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta. Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (602 - pokaż numer telefonu - w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny (tomasz.nowak małpa biuro-syndyk.pl).

syndyk sprzeda udział w nieruchomości
syndyk sprzeda udział w nieruchomości
18000 zł
Przeźmierowo 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia892
Cena za m²20.18 zł/m²

Syndyk prowadzący postępowanie upadłościowe osoby fizycznej SPRZEDA udział 2/18 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położony w miejscowości Przeźmierowo, przy ulicy Składowej 47, KW PO1P/00013276/3 za łączną cenę nie niższą, niż 18.000,00 PLN Warunki ogólne konkursu: 1. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie, opublikowanym na stronie internetowej www.ko-restrukturyzacja.pl 2. Termin składania ofert upływa 11 września 2023r. 3. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. 4. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo odrzucenia oferty, prawo unieważnienia konkursu ofert w całości bez podania przyczyny, prawo unieważnienia wyniku konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo odstąpienia od oferty bez podania przyczyny. Regulamin uzyskać można na stronie internetowej www.ko-restrukturyzacja.pl lub w siedzibie syndyka ul. Bóżnicza 1/28, Poznań, tel 61-2270942.

Syndyk Sprzeda Nieruchomość
Syndyk Sprzeda Nieruchomość
2000295 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 410
Cena za m²141.86 zł/m²

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Beaty Fronczak (sygn. akt: XIX GUp 451/22) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert udział w wysokości ½ w nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki o nr ewidencyjnym 67/12, obręb 0022 Dąbrowa Chotomowska, gm. Jabłonna, powiat legionowski, o pow. 1410 mkw, zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze WA1L/0007858/1 wraz z udziałem wynoszącym ¼ we współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 67/10, obręb 0022 Dąbrowa Chotomowska, gmina Jabłonna, powiat legionowski, o pow. 413 mkw, stanowiącej drogę wewnętrzną, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze WA1L/00042429/2, stanowiących składnik masy upadłości objęty spisem inwentarza z dnia 18 października 2022 r. pod poz. 1., za cenę w kwocie nie niższej, niż 200.029,50 zł (dwieście tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 50/100), tj. 66 % wartości oszacowanej w niniejszym postępowaniu (wartość przy sprzedaży wymuszonej). Przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości upadłej wadium w kwocie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Minimalne postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się odpowiednio na kwotę 1.000,00 zł (tysiąc złotych 00/100). Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2023 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz - syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta B. Fronczak). Otwarcie ofert nastąpi 28 sierpnia 2023 r. o godz. 12:00. Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta. Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (6********45 w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny (tomasz.nowak małpa biuro-syndyk.pl).

Syndyk sprzeda nieruchomość
Syndyk sprzeda nieruchomość
20000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia546
Cena za m²36.63 zł/m²

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Królowej Górnej, gmina Kamionka Wieka, składającej się z działki nr 130/4 o pow. 546 m2 za cenę nie niższą niż 20000 zł. Szczegółowe warunki regulaminu sprzedaży oraz operat udostępniony do wglądu w biurze syndyka ul. Magazynowa 1,Nowy Sącz lub pod tel. 60*******21

Syndyk sprzeda Szczycionek
Syndyk sprzeda Szczycionek
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²65 zł/m²
Powierzchnia2000 m²
Typbudowlana

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w obrębie Szczycionek, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie stanowiącą działkę nr 83/1 o pow. 0,2000 ha przeznaczoną pod zabudowę domem mieszkalnym jednorodzinnym, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW OL1S/00042308/1 - za cenę nie niższą niż 3/4 jej wartość oszacowania: 129.750,00 zł (wartość oszacowania: 173.000,00 zł). Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4 - w terminie do dnia 8 września 2023r. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 13 września 2023r. o godz. 10.00. O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie.

Syndyk Sprzeda Nieruchmość
Syndyk Sprzeda Nieruchmość
5140 zł
30+ kilka dni temu
Pow. działki2863
Rodzaj działkiRolna
SprzedażBez pośredników
Zainteresowanie ofertą

Syndyk w postępowaniu Marty Duby (sygn. akt. WA2M/GUp-s/169/2022) sprzeda z wolnej ręki udział wynoszący 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 147/5 położonej w miejscowości Adampol, gm. Jadów, pow. wołomiński, o powierzchni 0,2863 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00100932/5. Ww. składnik został ujęty w spisie inwentarza sporządzonym w postępowaniu upadłościowym upadłej pod poz. nr 2, a jego wartość egzekucyjna została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego dla potrzeb tegoż postępowania na kwotę 15.570,00 zł (piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100). Jednocześnie informuję, że w związku z dotychczasową bezskutecznością dwukrotnych prób likwidacji wskazanego wyżej składnika masy upadłości syndyk dokona jego zbycia w trybie pisemnego konkursu ofert, w którym ustala się nowe, następujące zasady: a) cena wywoławcza ww. składnika majątkowego odpowiadać będzie 33% jego wartości egzekucyjnej, tj. 5.140,00 zł (pięć tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100), b) przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości upadłej wadium w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych 00/100), c) postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się odpowiednio na kwotę minimum 500,00 zł (pięćset złotych 00/100), d) termin otwarcia ofert zostanie ustalony na nie wcześniej niż dwa tygodnie od zamieszczenia ogłoszeń o sprzedaży ww. składnika na dwóch internetowych portalach ogłoszeniowych, e) w razie wpływu co najmniej dwóch ofert zostanie przeprowadzona aukcja (aukcja może zostać przeprowadzona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość). Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2023 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz - syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta M. Duba – składnik Nr 2 ”). Otwarcie ofert nastąpi 8 września 2023 r. o godz. 12:00. Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta. Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (602 - pokaż numer telefonu - w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny (tomasz.nowak małpa biuro-syndyk.pl).

Syndyk Sprzeda Nieruchmość
Syndyk Sprzeda Nieruchmość
Warszawa 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²1 zł/m²
Powierzchnia30242 m²
Typrolna

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Beaty Wasilewskiej (sygn. akt: BI1B/GUp-s/487/2022) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert nieruchomość gruntową rolną niezabudowaną stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 2005, obręb 0002 Siemiatycze, położoną w Siemiatyczach, gm. Siemiatycze, powiat siemiatycki, o powierzchni 3,0242 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze BI3P/00026619/6. Ww. nieruchomość została ujęta w spisie inwentarza sporządzonym w postępowaniu upadłościowym upadłej pod pozycją nr 2.1, a jej wartość dla sprzedaży egzekucyjnej została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 87.100,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych 00/100). Jednocześnie informuję, iż syndyk dokona zbycia ww. składnika masy upadłości w trybie pisemnego konkursu ofert, w którym ustala się następujące zasady: a) cenę wywoławczą ww. składnika stanowić będą 33% wartości jego oszacowania dla sprzedaży egzekucyjnej, tj. 28.743,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote 00/100), b) przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy prowadzony na rzecz masy upadłości upadłej wadium w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100), c) postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się na kwotę minimum 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100), d) termin otwarcia ofert zostanie ustalony na nie wcześniej niż dwa tygodnie od zamieszczenia ogłoszeń o sprzedaży ww. składnika na dwóch internetowych portalach ogłoszeniowych, e) w razie wpływu co najmniej dwóch ofert zostanie przeprowadzana aukcja (aukcja może zostać przeprowadzona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość). Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 05.10.2023 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz - syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta B.Wasilewska – nieruchomość”). Otwarcie ofert nastąpi 06.10.2023 r. o godz. 12:00. Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta. Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt pod numerem telefonu *** *** ***.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną
17550 zł
Radom 30+ kilka dni temu
Powierzchnia4 325
Cena za m²4.06 zł/m²

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wobec której Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy prowadzi postępowanie upadłościowe pod sygn. akt WA2M/GUp-s/335/2022 sprzeda w trybie z wolnej ręki:1. Udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działka ewidencyjna nr: 148/3 ark. 75 o pow. 4 325 m2, obręb 0070 Wośniki w Radomiu, gmina miasto Radom, powiat miasto Radom, województwo mazowieckie. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr RA1R/(użyj formularza kontaktowego) przez Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 17.550,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy).Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy).Syndyk udostępnia zainteresowanym operat szacunkowy w wersji elektronicznej po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres poczty elektronicznej jaroslaw.blachowicz(at)dorest(at)pl.Oferty należy składać do dnia 12 października 2023 r. na adres biura syndyka: ul. Encyklopedyczna 2a lok. 2, 01-990 Warszawa, listem poleconym wraz z załączonym dowodem wpłaty wadium. Szczegółowy regulamin sprzedaży jest udostępniany po uprzednim zgłoszeniu zapytania.Wyboru oferenta, który złożył najwyższą ofertę dokonuje syndyk.

syndyk sprzeda działkę w Zawichoście
syndyk sprzeda działkę w Zawichoście
17000 zł
Zawichost 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²13 zł/m²
Powierzchnia9436 m²
Typhandlowo-usługowa

syndyk masy upadłości sprzeda działkę za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 125 310,00 zł. Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu *** *** ***. Wszelkie informacje można uzyskać w kancelarii syndyka - ul. Krakowskie Przedmieście 60/5, 20-002 Lublin, gdzie można zapoznać się z Regulaminem postępowania oraz oszacowaniem nieruchomości. Oferty – z dopiskiem na kopercie „OFERTA Eliza Łukawska - nieruchomość” należy składać do 12 października 2023 r. do godz. 12.00 do kancelarii syndyka, przy ul. Krakowskie Przedmieście 60/5, 20-002 Lublin.

Syndyk sprzeda udziały w działkach drogowych
Syndyk sprzeda udziały w działkach drogowych
162000 zł
30+ kilka dni temu

Syndyk Grzegorza Szelewickiego w upadłości likwidacyjnej sprzeda z wolnej ręki udziały w działkach drogowych położonych w Bezrzeczu w gminie Dobra, powiat policki w wysokości 218/10000 udziału w działkach 67/11, 67/14 o łącznej powierzchni 6335 mkw. (księga wieczysta KW nr SZ2S/00040798/1) i 108/10000 udziału w działce 67/13 o pow. 142 mkw. (księga wieczysta KW nr SZ2S/00040799/8) za cenę łączną nie niższą niż 25% wartości ich oszacowania, tj. za cenę nie niższą niż 1.620,00 zł. Ofertę należy złożyć zgodnie z regulaminem.

Syndyk sprzeda działkę
Syndyk sprzeda działkę
39800 zł
Bogdaniec 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 202
Cena za m²33.11 zł/m²

Syndyk sprzeda, w drodze przetargu pisemnego ofertowego, nieograniczonego z możliwością przeprowadzenia ustnej licytacji w przypadku wpłynięcia ofert z taką samą ceną, nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą działkę gruntu nr 394/5, o pow. 1202 m2, obręb Bogdaniec, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, województwo lubuskie, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00098692/4. Cena wywoławcza: 39.800,00 zł, termin składania ofert: 21.10.2023 r., termin przetargu 31.10.2023 r., miejsce przetargu: Sąd Rejonowym w Gorzowie Wlkp. V Wydział Gospodarczy ul. Chopina 52, godz. 10:15 sala 5. Szczegóły dotyczące nieruchomości, umówienie spotkania celem jej oględzin oraz pełny tekst regulaminu przetargu można uzyskać informacje kontaktując się telefonicznie pod numerem 60*******29.

syndyk sprzeda udział w nieruchomości
syndyk sprzeda udział w nieruchomości
1005 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia466
Cena za m²2.16 zł/m²

Syndyk Masy Upadłości Zofii Żołny - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda udział upadłej w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Pokrzywnicy, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie Wydział V Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą o nr KI1J/(użyj formularza kontaktowego). Powierzchnia całej działki wynosi 2.796 m(2). Cena wywoławcza przedmiotowego udziału w nieruchomości wynosi 1.005,00 zł (co stanowi 75% kwoty oszacowania).Szczegółowe informacje dotyczące udziału w nieruchomości, w tym możliwość przeglądania operatu szacunkowego, udzielane są pod numerem telefonu:  (użyj formularza kontaktowego). 

syndyk sprzeda udział w nieruchomości
syndyk sprzeda udział w nieruchomości
10500 zł
Przeźmierowo 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia892
Cena za m²11.77 zł/m²

Syndyk prowadzący postępowanie upadłościowe osoby fizycznej SPRZEDA udział 2/18 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położony w miejscowości Przeźmierowo, przy ulicy Składowej 47, KW PO1P/00013276/3 za łączną cenę nie niższą, niż 10.500,00 PLN Warunki ogólne konkursu: 1. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie, opublikowanym na stronie internetowej www.ko-restrukturyzacja.pl 2. Termin składania ofert upływa 5 grudnia 2023r. 3. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. 4. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo odrzucenia oferty, prawo unieważnienia konkursu ofert w całości bez podania przyczyny, prawo unieważnienia wyniku konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo odstąpienia od oferty bez podania przyczyny. Regulamin uzyskać można na stronie internetowej www.ko-restrukturyzacja.pl lub w siedzibie syndyka ul. Bóżnicza 1/28, Poznań, tel 61-2270942.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną
17550 zł
Radom 30+ kilka dni temu
Powierzchnia4 325
Cena za m²4.06 zł/m²

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wobec której Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy prowadzi postępowanie upadłościowe pod sygn. akt WA2M/GUp-s/335/2022 sprzeda w trybie z wolnej ręki:1. Udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działka ewidencyjna nr: 148/3 ark. 75 o pow. 4 325 m2, obręb 0070 Wośniki w Radomiu, gmina miasto Radom, powiat miasto Radom, województwo mazowieckie. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr RA1R/(użyj formularza kontaktowego) przez Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 17.550,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy).Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy).Syndyk udostępnia zainteresowanym operat szacunkowy w wersji elektronicznej po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres poczty elektronicznej jaroslaw.blachowicz(at)dorest(at)pl.Oferty należy składać do dnia 22 listopada 2023 r. na adres biura syndyka: ul. Encyklopedyczna 2a lok. 2, 01-990 Warszawa, listem poleconym wraz z załączonym dowodem wpłaty wadium. Szczegółowy regulamin sprzedaży jest udostępniany po uprzednim zgłoszeniu zapytania.Wyboru oferenta, który złożył najwyższą ofertę dokonuje syndyk.UWAGA: Drugi współwłaściciel wyraził chęć sprzedaży swojego udziału.

Syndyk Sprzeda Nieruchmość
Syndyk Sprzeda Nieruchmość
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²38 zł/m²
Powierzchnia786 m²
Typleśna

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Waldemara Borysa (sygn. akt: WA2M/GUp-s/113/2023 ) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkurs ofert udział wynoszący 1/4 części we współwłasności niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 212/11 i 212/18, obręb 3-12-44, położonej w Warszawie-Wawrze, o łącznej powierzchni 786 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00150907/3. Wartość egzekucyjna udziału we współwłasności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego dla potrzeb tegoż postępowania na kwotę 45.330,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 00/100). Wskazany wyżej składnik majątkowy ujęty został w spisie inwentarza sporządzonym w postępowaniu upadłościowym upadłego pod poz. nr 2.1. Jednocześnie informuję, że syndyk dokona zbycia ww. składnika masy upadłości w trybie pisemnego konkursu ofert, w którym ustala się następujące zasady: a) cenę wywoławczą ww. składnika stanowić będzie 66% wartości jego oszacowania dla sprzedaży wymuszonej, tj. 29.918,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych 00/100), b) przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości upadłego wadium w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100), c) postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się na kwotę minimum 500,00 zł (pięćset złotych 00/100), d) termin otwarcia ofert zostanie ustalony na nie wcześniej niż dwa tygodnie od zamieszczenia ogłoszeń o sprzedaży ww. składnika na dwóch internetowych portalach ogłoszeniowych, e) w razie wpływu co najmniej dwóch ofert zostanie przeprowadzona aukcja (aukcja może zostać przeprowadzona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość). Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz - syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta - W. Borys - Udział w Nieruchomości”). Otwarcie ofert nastąpi 21listopada 2023 r. o godz. 12:00. W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (*** *** *** w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny (tomasz.nowak małpa biuro-syndyk.pl).

Syndyk sprzeda działkę
Syndyk sprzeda działkę
4872727 zł
30 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia831
Cena za m²58.64 zł/m²

Syndyk w postępowaniu upadłościowym sprzeda działkę budowlaną, cena minimalna nie podlega negocjacji, więcej informacji mailem.

Syndyk sprzeda działkę
Syndyk sprzeda działkę
5923435 zł
30 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 020
Cena za m²58.07 zł/m²

Syndyk w postępowaniu upadłościowym sprzeda działkę budowlaną, szczegółowe informacje mailem. Cena minimalna, nie podlega negocjacji.

Syndyk sprzeda !
Syndyk sprzeda !
4000000 zł
Gorzów Wielkopolski 13 dnia plecy
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia8 458
Cena za m²472.93 zł/m²

Syndyk ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ofertowy! Przedmiot przetargu stanowią wchodzące w skład masy upadłości Fabryki Maszyn do Drewna Gomad sp. z o.o. w up. prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu nr 58,71,72 i 2596/1, wraz z prawem własności budynku biurowego oraz budynków przemysłowych. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą nr GW1G/00043063/6. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 4.000.000 zł (cztery miliony złotych). Termin przetargu ustala się na dzień 22 grudnia 2023 r. godzina 11:30. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 b.15, sala 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 1. złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu przetargu w języku polskim, w zapieczętowanej kopercie z napisem: ,,Przetarg- Fabryka Maszyn do Drewna Gomad sp. z o.o. w upadłości” na ręce sędziego komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2023 r. godziny 15:00- decyduje data wpływu, 2. wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych) na rachunek bankowy Fabryki Maszyn do Drewna Gomad sp. z o.o. w upadłości, prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr 09 1090 1623 0000 0001 4992 4592 z dopiskiem ,,Wadium- przetarg Fabryka Maszyn di Drewna Gomad sp. z o.o. w upadłości” najpóźniej w dniu 21 grudnia 2023 r.- liczy się data wpływu środków rachunek bankowy. Operaty szacunkowe oraz pełen tekst regulaminu przetargu są dostępne w biurze Syndyka i Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 blok 15, pok. 118, Tel. 95 7256835.

Syndyk sprzeda szklarnie k. Opola Lubelskiego
Syndyk sprzeda szklarnie k. Opola Lubelskiego
622484000 zł
3 kilka dni temu

Syndyk sprzeda szklarnie k. Opola LubelskiegoSyndyk ogłasza sprzedaż kompleksu nieruchomości o pow. 7,49 ha zabudowanych szklarniami w Osinach k. Opola Lubelskiego za łączną cenę nie niższą niż 6 224 840,40 zł.Oferty należy składać do dnia 12 stycznia 2024 r. godz. 15:00 (decyduje data wpływu) na adres Łukasz Błaszczuk, syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa.Szczegółowy regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy dostępne są na stronie internetowej-sprzeda/nieruchomosci/ oraz po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres e-mail: j.jedrych@ oraz pod numerem telefonu+4822 299 22 54.

Filtr