Syndyk sprzeda działkę

Sortowanie:
Znaleziony: 18 ogłoszenie w kategorii Działki i grunty Polska: Wszystkie miasta
Syndyk sprzeda działkę - SZYMBARK
Syndyk sprzeda działkę - SZYMBARK
46 800 zł
nowe Gorlice 21 dni plecy

Syndyk sprzeda działkę nr 113/2 (pow.0,4404ha). Szymbark, gmina Gorlice. Cena wywoławcza 90% ceny oszacowania: 46 800,00zł Regulamin konkursu, opis i operat szacunkowy do wglądu w Biurze Syndyka lub drogą elektroniczną na wniosek przesłany na adres: s.dudek@jjt-kancelaria.pl

syndyk sprzeda działkę
syndyk sprzeda działkę
56 000 zł
Lublin 21 dni plecy

Syndyk masy upadłości Edyty Dudek osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 55/19 "of") sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty: - prawo własności nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 309 położonej w miejscowości Ożarów, obręb ewidencyjny 13 - Ożarów, gmina Jastków, powiat lubelski, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00072843/4, za cenę nie niższą niż 70% ceny oszacowania tj. 56 000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest: 1) złożenie oferty w biurze syndyka Doroty Dobrowolskiej w Lublinie, ul. Budowlana 50 lok. 106, 20-469 Lublin, w terminie do 12 maja 2021r. do godziny 15.00, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zapieczętowanej większej kopercie z adnotacją na obu kopertach: OFERTA – NIERUCHOMOŚCI– IX GUp 55/19 "of” z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki listem poleconym, 2) wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Wisznicach o numerze: 28 8055 0006 0500 3644 2005 0001. Sprzedaż odbywać się będzie w oparciu o Regulamin sprzedaży. Z Regulaminem sprzedaży, przedmiotem sprzedaży oraz operatem szacunkowym Oferenci mogą zapoznać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w biurze syndyka w Lublinie, przy ul. Budowlanej 50 lok. 106, nr tel. 515 476 584, 515 476 638 oraz poprzez e-mail: dobrowolska.syndyk@wp.pl w dni robocze w godz. od 9.00-15.00. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na sprzedaż w całości lub części bez podania przyczyn, prawo przeprowadzenia licytacji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.

Syndyk sprzeda działkę
Syndyk sprzeda działkę
389 060 zł
Jarosław 30+ kilka dni temu

Syndyk Masy upadłości Łukasza Urban zam. w Rakszawa niniejszym ogłasza sprzedaż z wolnej ręki praw użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma kurnikami i kurnikiem z kotłownią – oznaczona jako działka nr ewid. 462/5 o pow. 2,96 ha – położona w obrębie Makowisko, gm. Jarosław, powiat Jarosław 1453a, 37-111 Rakszawa, woj. podkarpackie. Dla działki nr 462/5 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr: PR1J/00069227/2 Cena wywoławcza sprzedaży w/w nieruchomości wynosi : 389.060,00zł Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 695494876, adresem email: kamilkorzenic@op.pl, lub w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. Oferty pisemne należy składać w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych przy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303

Syndyk sprzeda działkę zabudowaną
Syndyk sprzeda działkę zabudowaną
4 366 800 zł
Bielsko-Biała 28 dni plecy

Syndyk Masy Upadłości Mirosława Sadowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Art-Bud” Mirosław Sadowski w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zarzeczu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż składników masy upadłości, po najwyższej zaoferowanej cenie, nie niższej niż cena oszacowania na podstawie art. 322 pr. up. i n. na warunkach określonych postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 24 marca 2021 roku sygn. akt VI GUp 43/20 likPrzedmiotem przetargu są następujące składniki masy upadłości:– Prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,8240 ha położonej w gminei Łgodygowice, przy ulicy Beskidzkiej 2, w obrębie Zarzecze, stanowiące działki ewidencyjne o numerach 883, 884, 886/1, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr BB1Z/00097045/1. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem hali magazynowej o powierzchni użytkowej 1160m2 oraz budynkiem handlowym o powierzchni użytkowej 1503,21m2.Wartość oszacowania przedmiotu przetargu została określona na kwotę 4.366.800,00 zł netto.Zastrzega się również, że należności przysługujące upadłemu oraz wartości pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych upadłego nie stanowią przedmiotu sprzedaży.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG – VI GUp 43/20 lik ”– „NIE OTWIERAĆ” w Biurze Syndyka, ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu.Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania netto na konto bankowe masy upadłości o numerze 05 8466 0002 0010 8139 2000 0001 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Tworogu.Oferent zobowiązany jest oprócz spełnienia pozostałych warunków do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełnym regulaminem przetargu.Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w terminie do 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert w biurze syndyka. Szczegółowy regulamin przetargu dostępny jest do wglądu w biurze Syndyka mieszczącym się w Bielsku-Białej, ul. Kamińskiego 1a oraz na stronie internetowej www.syndykslask.pl.

Syndyk sprzeda działkę - JODŁOWNIK
Syndyk sprzeda działkę - JODŁOWNIK
35 750 zł
Limanowa 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda działki budowlane 0,1500ha w Pogorzanach, gmina Jodłownik .65% wartości oszacowania tj. 35 750,00plnSzczegółowy regulamin konkursu, opis i operat szacunkowy nieruchomości do dyspozycji zainteresowanych w Biurze Syndyka lub drogą elektroniczną na wniosek przesłany na adres: s.dudek@jjt-kancelaria.pl

Syndyk sprzeda działkę w Radomiu
Syndyk sprzeda działkę w Radomiu
240 000 zł
Radom 21 dni plecy

Syndyk Masy Upadłości Janusza Kowalczyka ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomościI. Przedmiot przetargu:1. nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Radomiu, przy ul. Janiszewskiej 38, o powierzchni 2860 m2, oznaczona jako działka nr 52/1, nr KW RA1R/00060919/7 – cena wywoławcza 240.000,- zł (wadium 24.000,- zł);II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:1. Zapoznanie się z Regulaminem przetargu,2. Złożenie pisemnej oferty zgodnej z wymogami regulaminu w zaklejonej kopercie z napisem „Kowalczyk - przetarg” w Biurze Syndyka w Radomiu, przy ulicy Kelles- Krauza 13 lok. 7U, w terminie do 20 maja 2021 r. do godz. 15:00. 3. Wpłacenie wadium na rachunek bankowy masy upadłości o nr 43 1050 1793 1000 0091 3937 0366 do 20 maja 2021 r.III. Informacje dodatkoweOtwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24 maja 2021 roku w Sądzie Rejonowym w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1, o godzinie 9:00 w sali XI. Z Regulaminem przetargu można zapoznać się w Biurze Syndyka bądź drogą e-mailową: biuro.syndyka.radom@wp.pl. Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem – tel. 501 104 650.Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.Zapraszam do zapoznania się z innymi moimi ogłoszeniami.

Syndyk sprzeda działkę w Mąchocicach - Kapitulnych
Syndyk sprzeda działkę w Mąchocicach - Kapitulnych
21 520 zł
Kielce 10 dni plecy

Syndyk masy upadłości Konrada Klickiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w toku postępowania upadłościowego (sygn. akt V GUp 195/19) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki - prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Mąchocice Kapitulne, Gmina Masłów, działka nr 676 o powierzchni 0,5400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą nr KW KI1L/00009184/3.Cena minimalna wynosi wynosi 21.520,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100).. Wadium wynosi 2000 złTermin składania ofert upływa w dniu 28 maja 2021 r. o godzinie 12:00. Oferty należy składać osobiście lub pocztą na adres kancelarii - Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Grzegorz Tutaj, ul. Warszawska 34 lok 207, 25-312 Kielce oznaczoną jako - „Oferta na zakup nieruchomości - V GUp 195/19”. Oferty, których wpływ do Kancelarii Syndyka nastąpi po godzinie 12:00 dnia 28 maja 2021 r. zostaną odrzucone. Szczegółowe zasady sprzedaży i wymogi formalne ofert są wskazane w regulaminie sprzedaży. Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi w dniu 28 maja 2021 r. o godzinie 12:15, w Kancelarii Syndyka w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 lok. 207. Przy otwarciu ofert mogą być obecne podmioty które złożyły oferty. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia aukcji, na zasadach określonych w regulaminie sprzedaży.Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży mogą uzyskać informację dotyczące nieruchomości i zapoznać się z regulaminem sprzedaży w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Grzegorz Tutaja w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 lok. 207 po uprzednim umówieniu się - tel.: 41 202 02 62 lub e-mail: kancelaria(małpa)tutaj.co Oględziny nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży są możliwe po uprzednim (mailowym lub telefonicznym) umówieniu się.

Syndyk sprzeda działkę Obózek i Bierwiecka Wola
Syndyk sprzeda działkę Obózek i Bierwiecka Wola
73 000 zł
Radom 21 dni plecy

Syndyk Masy Upadłości Janusza Kowalczyka ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomościI. Przedmiot przetargu:2. nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowościach Obózek i Bierwiecka Wola, gmina Jedlińsk, oznaczona jako działki nr 85/2 i 9 o łącznej powierzchni 18900 m2, nr KW RA1R/00099519/5 – cena wywoławcza 73.000,- zł (wadium 7.300,- zł);II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:1. Zapoznanie się z Regulaminem przetargu,2. Złożenie pisemnej oferty zgodnej z wymogami regulaminu w zaklejonej kopercie z napisem „Kowalczyk - przetarg” w Biurze Syndyka w Radomiu, przy ulicy Kelles- Krauza 13 lok. 7U, w terminie do 20 maja 2021 r. do godz. 15:00. 3. Wpłacenie wadium na rachunek bankowy masy upadłości o nr 43 1050 1793 1000 0091 3937 0366 do 20 maja 2021 r.III. Informacje dodatkoweOtwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24 maja 2021 roku w Sądzie Rejonowym w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1, o godzinie 9:00 w sali XI. Z Regulaminem przetargu można zapoznać się w Biurze Syndyka bądź drogą e-mailową: biuro.syndyka.radom@wp.pl. Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem – tel. 501 104 650.Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.Zapraszam do zapoznania się z innymi moimi ogłoszeniami.

Syndyk sprzeda działkę z budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi
Syndyk sprzeda działkę z budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi
611 700 zł
Bielsko-Biała 7 dni plecy

OGŁOSZENIESyndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Magdaleny Dybał ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż po najwyższej zaoferowanej cenie, nie niższej niż 75% ceny oszacowania, na podstawie art. 320 PU na warunkach określonych postanowieniem Sędziego – Komisarza z 14 kwietnia 2021 r. sygn. akt VI GUp 24/20.Przedmiotem sprzedaży jest:Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 665/44 oraz powierzchni 1228 m2. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Bielsku-Białej przy ul. Pod Grodziskiem 22. Zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 170,00 m2 oraz budynkami gospodarczymi w dobrym stanie technicznym. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr BB1B/00017774/5. Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurze Syndyka oraz w aktach sprawy o sygnaturze VI GUp 24/20. Wartość przedmiotu przetargu (75% ceny oszacowani) została określona na łączną kwotę 611.700,00 zł netto.Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług, o ile będzie on należny.I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG – VI GUp 24/20 – NIE OTWIERAĆ” w Kancelarii Syndyka w Bielsku-Białej, ul. Franciszka Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała w terminie do dnia 28 maja 2021 roku.Wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości oszacowania na konto Bank Spółdzielczy w Tworogu nr 96 8466 0002 0010 7943 3000 0001.Oferent zobowiązany jest oprócz spełnienia pozostałych warunków do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełnym regulaminem przetargu.Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w Kancelarii Syndyka w terminie 7 dni od końca terminu do składania ofert. Szczegółowy regulamin przetargu dostępny jest do wglądu w biurze Syndyka mieszczącym się w Bielsku-Białej, ul. Kamińskiego 1a oraz na stronie internetowej www.syndykslask.pl.

Syndyk sprzeda
Syndyk sprzeda
Pruszków 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Grzegorza Mularczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Tajfun w Pruszkowie, sygn. akt: XVIII GUp 24/19, sprzeda działkę nr ewid. 65/15 o pow. 1000 m2 zlokalizowaną w Pruszkowie przy ul. Zdziarskiej (KW nr WA1P/00015027/0). Cena wywoławcza wynosi: 83 200,00 zł netto + 23 % VAT.Wadium wynosi: 10 % ceny przedmiotu sprzedaży. Oferty należy wysłać listem poleconym na adres: ul. Strumykowa 40 m. 23, 03-138 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu). Szczegółowe informacje (w tym dotyczące regulaminu sprzedaży) dostępne pod numerem tel. 600-093-414.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną w gminie Gietrzwałd
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną w gminie Gietrzwałd
5 981 zł
Olsztyn 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości, prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 0012 Pęglity w gminie Gietrzwałd, stanowiącej działkę nr 99/3 o powierzchni 400m2, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00030728/1 za cenę nie niższą niż 5.981,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 0/100 brutto).Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2021 r. do godziny 16:00 osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 3 marca 2021 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa.Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka- ul. Flory 4/5, 00-586 WarszawaSzczegółowe informacje pod adresem mailowym kancelaria@kancelariagrudzien.pllub nr telefonu 732 713 111.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną w gminie Gietrzwałd
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną w gminie Gietrzwałd
530 zł
Olsztyn 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości, prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Sząbruk, w gminie Gietrzwałd (w powiecie olsztyńskim, w województwie warmińsko- mazurskim), obręb 0017, stanowiącej działkę nr 192/255 o powierzchnie 237 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00043474/9, za cenę nie niższą niż 530,00 zł brutto (słownie: pięćset trzydzieści złotych 0/100 brutto) Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2021 r. do godziny 16:00 osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 5 marca 2021 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa.Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka- ul. Flory 4/5, 00-586 WarszawaSzczegółowe informacje pod adresem mailowym kancelaria@kancelariagrudzien.pllub nr telefonu 732 713 111.

syndyk sprzeda
syndyk sprzeda
56 000 zł
Lublin 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Edyty Dudek osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 55/19 "of") sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty: 1. prawo własności nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 309 położonej w miejscowości Ożarów, obręb ewidencyjny 13 - Ożarów, gmina Jastków, powiat lubelski, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00072843/4, za cenę nie niższą niż 70% ceny oszacowania tj. 56 000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest: 1) złożenie oferty w biurze syndyka Doroty Dobrowolskiej w Lublinie, ul. Budowlana 50 lok. 106, 20-469 Lublin, w terminie do 8 kwietnia 2021r. do godziny 15.00, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zapieczętowanej większej kopercie z adnotacją na obu kopertach: OFERTA – NIERUCHOMOŚCI– IX GUp 55/19 "of” z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki listem poleconym, 2) wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Wisznicach o numerze: 28 8055 0006 0500 3644 2005 0001. Sprzedaż odbywać się będzie w oparciu o Regulamin sprzedaży. Z Regulaminem sprzedaży, przedmiotem sprzedaży oraz operatem szacunkowym Oferenci mogą zapoznać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w biurze syndyka w Lublinie, przy ul. Budowlanej 50 lok. 106, nr tel. 515 476 584, 515 476 638 oraz poprzez e-mail: dobrowolska.syndyk@wp.pl w dni robocze w godz. od 9.00-15.00. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na sprzedaż w całości lub części bez podania przyczyn, prawo przeprowadzenia licytacji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.

Udział w udziale w nieruchomościach wspólnych od Syndyka - Warszawa, ul. Odkryta
Udział w udziale w nieruchomościach wspólnych od Syndyka - Warszawa, ul. Odkryta
4 200 zł
4 kilka dni temu

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XVIII GUp 382/19 syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości ½ części w udziale 4/1428 w nieruchomości wspólnej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 80 z obrębu ewidencyjnego nr 4-01-13, stanowiącej nieruchomość gruntową pod budynkami, drogami i parkingami stanowiącej , położoną w Warszawie, przy ul. Odkrytej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00351759/8 za cenę nie niższą niż 4.200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2021 roku. Wymagane wadium w wysokości 500,00 zł płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 7 czerwca 2021 roku o godzinie 12:15. Więcej informacji, w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

syndyk sprzeda
syndyk sprzeda
97 500 zł
Łęczna 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Jadwigi Grzegorskiej-Wójcik osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 73/20 "of") sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udziały w nieruchomościach, za cenę oszacowania tj. 97 500 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych): 1. udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości zabudowanej domkiem letniskowym, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 304/8, położonej w obrębie ewidencyjnym 16-Rozpłucie Pierwsze, gmina Ludwin, powiat łęczyński, województwo lubelskie, dla której urządzona została księga wieczysta o numerze LU1I/00158556/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 2. udział w wysokości 8/44 w prawie własności nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 304/6, położonej w obrębie ewidencyjnym 16-Rozpłucie Pierwsze, gmina Ludwin, powiat łęczyński, województwo lubelskie, dla której urządzona została księga wieczysta o numerze LU1I/00143805/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest: 1) złożenie oferty w biurze syndyka Doroty Dobrowolskiej w Lublinie, ul. Budowlana 50 lok. 106, 20-469 Lublin, w terminie do 7 kwietnia 2021r. do godziny 15.00, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zapieczętowanej większej kopercie z adnotacją na obu kopertach: OFERTA – NIERUCHOMOŚCI– IX GUp 73/20 "of” z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki listem poleconym, 2) wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze: 35 1940 1076 5395 2076 0000 0000. Sprzedaż odbywać się będzie w oparciu o Regulamin sprzedaży. Z Regulaminem sprzedaży, przedmiotem sprzedaży oraz operatem szacunkowym Oferenci mogą zapoznać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w biurze syndyka w Lublinie, przy ul. Budowlanej 50 lok. 106, nr tel. 515 476 584, 515 476 638 oraz poprzez e-mail: dobrowolska.syndyk@wp.pl w dni robocze w godz. od 9.00-15.00. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na sprzedaż w całości lub części bez podania przyczyn, prawo przeprowadzenia licytacji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.

Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Kisielany-Żmichy
Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Kisielany-Żmichy
17 228 zł
Siedlce 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Barbary Świerczewskiej w upadłości, sygn. akt XIX GUp 755/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki udziału w wysokości 3/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym 6 – Kisielany – Żmichy, gmina Mokobody, powiat siedlecki, województwo mazowieckie, stanowiącą działkę ewidencyjną o numerze 180/3 o powierzchni 1.9656ha, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze SI1S/00123721/8, za cenę nie niższą niż 17.228,00 zł brutto.Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak & Dorota Wziątek, ul. Solec 61A lok. 29, 00-409 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 kwietnia 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 12:00.Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 502-997-928 lub adresem e-mail: a.rejdych@jarosinski.comod poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.

Syndyk sprzeda nieruchomość w Woli Karczewskiej
Syndyk sprzeda nieruchomość w Woli Karczewskiej
30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Huberta Kwiecińskiego w upadłości, sygn. akt XIX GUp 1371/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Wola Karczewska przy ul. Rzeki 52C (woj. mazowieckie, powiat Otwock, gmina Wiązowna) stanowiącą działkę nr 718 z obrębu 0024 o łącznej powierzchni 1.024 m2 zabudowaną budynkiem letniskowym w zabudowie wolnostojącej o pow. 51 m2, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1O/00012793/8 za cenę nie niższą niż 105.000,00 złotych brutto. Wadium wynosi 10.500,00 zł. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciech Żuława, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10:00. Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 22 657 43 97 lub adresem e-mail: d.szymanczyk@jarosinski.com od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.

Syndyk sprzeda nieruchomość w Woli Karczewskiej
Syndyk sprzeda nieruchomość w Woli Karczewskiej
65000 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²103 zł/m²
Powierzchnia1024 m²
Typrekreacyjna

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Huberta Kwiecińskiego w upadłości, sygn. akt XIX GUp 1371/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Wola Karczewska przy ul. Rzeki 52C (woj. mazowieckie, powiat Otwock, gmina Wiązowna) stanowiącą działkę nr 718 z obrębu 0024 o łącznej powierzchni 1.024 m2 zabudowaną budynkiem letniskowym w zabudowie wolnostojącej o pow. 51 m2, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1O/00012793/8 za cenę nie niższą niż 105.000,00 złotych brutto. Wadium wynosi 10.500,00 zł. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciech Żuława, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10:00. Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 22 657 43 97 lub adresem e-mail: d.*********k@j**********com od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.

Filtr