Syndyk sprzeda działkę

Sortowanie:
Znaleziony: 31 ogłoszenie w kategorii Działki i grunty Polska: Wszystkie miasta
syndyk sprzeda działkę
syndyk sprzeda działkę
17 475 zł
nowe Piotrków Trybunalski 30+ kilka dni temu

syndyk sprzeda działkę położoną w gminie Gorzkowice powiat piotrkowski, nr kw PT1P/23385/5 za cenę nie mniejszą niż 17475 zł Szczegóły konkursu www.bezat.pl/regulaminGorzkowice.pdf

Syndyk sprzeda działkę - SZYMBARK Nowa cena!!!
Syndyk sprzeda działkę - SZYMBARK Nowa cena!!!
31 200 zł
Gorlice 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda działkę nr 113/2 (pow.0,4404ha). Szymbark, gmina Gorlice. Cena wywoławcza 60% ceny oszacowania: 31 200zł Regulamin konkursu, opis i operat szacunkowy do wglądu w Biurze Syndyka lub drogą elektroniczną na wniosek przesłany na adres: s.dudek@jjt-kancelaria.pl

Syndyk sprzeda działkę.
Syndyk sprzeda działkę.
220 100 zł
Tarnów 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 29/21/S informuje, że na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 21 września 2021 uzyskał zgodę na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 757/1, obręb ewidencyjny 0013 Zbylitowska Góra, gmina Tarnów, powiat tarnowski, o pow. 0,28 ha, opisanej księgą wieczystą nr TR1T/00091948/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę najwyższą z zaoferowanych. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i jego wycena zawarte są w operacie szacunkowym, który znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie (tel.: 606 876 456, adres mailowy: konkursofertsjz@op.pl) oraz w aktach postępowania upadłościowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sygn. akt VIII GUp 29/21/S. Sprzedaż odbędzie się w formie konkursu ofert, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj. nie mniej niż 220 100,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy sto złotych, zero groszy). Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w języku polskim, w terminie do dnia 3 listopada 2021 do godziny 17.00, w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie i wpłacenie w tym terminie wadium w wysokości 22 100,00 zł na konto funduszy masy upadłości. Szczegółowy regulamin konkursu ofert znajduje się w kancelarii syndyka. Oferty można też przesłać listem poleconym na adres kancelarii syndyka z tym, że o ważności dotrzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii, a nie data jej nadania. O ważności wpłaty wadium decyduje data uznania konta funduszów masy upadłości. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 5 listopada 2021 o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Marcin Rzońca przy ul. J. Dąbrowskiego 8 w Tarnowie. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu ofert lub unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania, tj. do momentu podpisania umowy przeniesienia własności przedmiotu konkursu.

Syndyk sprzeda działkę - Chrzęsne/Tłuszcz
Syndyk sprzeda działkę - Chrzęsne/Tłuszcz
143 000 zł
Wołomin 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda nieruchomość złożoną z działki nr 967/5 i 967/6 położoną w miejscowości Chrzęsne, gmina Tłuszcz, woj.mazowieckie o łącznej powierzchni 3500m2.Cena wywoławcza: 143 000,00zł Regulamin konkursu, opis i operat szacunkowy do wglądu w Biurze Syndyka lub drogą elektroniczną na wniosek przesłany na adres: s.dudek@jjt-kancelaria.pl

Syndyk sprzeda działkę w Żanęcinie
Syndyk sprzeda działkę w Żanęcinie
73000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki leśne
Powierzchnia2 200
Cena za m²33.18 zł/m²

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka ewidencyjna nr 274 o pow. 2 200 m2, obręb 27, w miejscowości Żanęcin, gmina Wiązowna, pow. otwocki, woj. mazowieckie, KW nr WA1O/(użyj formularza kontaktowego) Cena wywoławcza 73.000,00 zł brutto Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie syndyk info pl oraz, do wglądu, w biurze syndyka (po uprzednim ustaleniu terminu) ul. Wspólna 35 lok 17, 00-519 Warszawa Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 29 września 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro (malpa) kancelariak2 pl oraz faxem pod nr (użyj formularza kontaktowego) (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).   W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 06 października 2021 r. Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem:biuro(malpa)kancelariak2 pl   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 7.000,00 zł.   Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Syndyk sprzeda działkę w Józefowie
Syndyk sprzeda działkę w Józefowie
25200 zł
Józefów 12 dnia plecy
RodzajDziałki leśne
Powierzchnia4 789
Cena za m²5.26 zł/m²

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wymienionych poniżej nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie, przy ul. Wiązowskiej 6, KW nr WA1O/(użyj formularza kontaktowego) w postaci: 1)     Działki gruntu nr ew. 33/2, o pow. 2.662 m2. Cena wywoławcza 621.000,00 zł; 2)     Działki gruntu nr ew. 33/4, o pow. 1.898 m2. Cena wywoławcza 522.000,00 zł; 3)     Działki gruntu nr ew. 33/5, o pow. 1.500 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 165,7 m2. Cena wywoławcza 753.000,00 zł 4)     Działki gruntu (nieruchomość leśna) nr ew. 33/7 o pow. 4.789 m2. Cena wywoławcza 25.200,00 zł. 4)     Działki nr ew. 33/6, o pow. 1.501 m2. Cena wywoławcza 388.000,00 zł   każda z powyższych działek wraz z udziałem ¼ w działce gruntu (udziały w drodze wewnętrznej) nr ew. 33/8 o pow. 552 m2. Cena wywoławcza za każdy udział 1.000,00 zł   Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie syndyk info pl oraz w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 10 stycznia 2022 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na oraz faxem pod nr (użyj formularza kontaktowego) (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).   W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną. Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro (malpa) Syndyk dopuszcza możliwość składania ofert na zakup poszczególnych działek.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w następujących kwotach: - działka gruntu nr ew. 32/2, o pow. 2.662 m2 - wadium 60.000,00 zł; - działka gruntu nr ew. 33/4, o pow. 1.898 m2 - wadium 50.000,00 zł; - działki gruntu nr ew. 33/5, o pow. 1.500 m2zabudowanej budynkiem mieszkalnym    o pow. 165,7 m2 – wadium 75.000,00 zł -  działka gruntu nr ew. 33/6, o pow. 1.501 m2 – wadium 40.000,00 zł; -  działka gruntu (nieruchomość leśna) nr ew. 33/7 o pow. 4.789 m2 - wadium 2.500,00 zł   Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Syndyk sprzeda działkę w Gierałtowicach
Syndyk sprzeda działkę w Gierałtowicach
154452 zł
20 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 521
Cena za m²101.55 zł/m²

Syndyk sprzeda nieruchomość. Cena wywoławcza 154 452,00 zł. Ostateczny termin składania oferty 30.11.2021 r. Liczy się data wpływu oferty do biura syndyka. Warunki sprzedaży z wolnej ręki prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Gierałtowicach, przy ul. Obrońców Granicy, opisana w ewidencji gruntów działkami numer 702/19 o powierzchni 0,711 ha, 703/19 o powierzchni 0,0715 ha, dla której VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00128458/5 oraz 706/19 o powierzchni 0,0095 ha, dla której VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00128459/2 jako majątku wchodzącego w skład masy upadłości Klaudii Cwajna - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy z dnia 02.01.2020 roku XII GUp 1/20 syndyk masy upadłości Łukasz Goszczyński sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości Upadłej Klaudii Cwajna na następujących warunkach: 1.Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Gierałtowicach, przy ul. Obrońców Granicy, opisana w ewidencji gruntów działkami numer 702/19 o powierzchni 0,711 ha, 703/19 o powierzchni 0,0715 ha, dla której VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00128458/5 oraz 706/19 o powierzchni 0,0095 ha, dla której VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00128459/2. Cena wywoławcza wynosi 154 452,00 zł. 2. Sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej następuje na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe (dalej jako PU), kodeksu cywilnego. 3. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż wskazana wyżej cena wywoławcza. 4. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży będzie udostępniony przez syndyka masy upadłości w odpowiedzi na zapytanie oferenta. 5. Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, za cenę nie niższą niż cena minimalna. Oferent, którego oferta zostanie wybrana stanie się wyłącznym właścicielem w/w nieruchomości gruntowych oznaczonych działkami nr 702/19 i 703/19, a także stanie się właścicielem udziału w prawie własności wynoszącym ½ - w przypadku działki nr 706/19. 6. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym. W pozostałym zakresie krąg oferentów jest nieograniczony podmiotowo. 7. Oferta winna zawierać: – oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu, nr telefonu, adres mailowy, – oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców, jeśli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna, – oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, – oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, – oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, – oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności, – oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc, – oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 6 niniejszych warunków postępowania, – potwierdzenie wpłaty wadium na zakup nieruchomości lokalowej będącej przedmiotem składanej oferty tj. 10% ceny wywoławczej. 8. Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 7, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu. 9. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż nieruchomości gruntowych Upadłej Klaudii Cwajna – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 30.11.2021 r. roku (liczy się data wpływu) na adres: Łukasz Goszczyński Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Wybrzeże Wojska Polskiego 10/5 44-100 Gliwice 10. Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy Organizatora prowadzony w Santander Bank Polska O/Rybnik o numerze 72*******590 0000 0001 4408 7351 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Złożenie chociażby jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż w/w składnika majątku. 11. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 02.12.2021 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty stosując kryterium ceny dokona syndyk masy upadłości. O dokonanym wyborze niezwłocznie zostaje w formie elektronicznej powiadomiony oferent, którego cena została przyjęta. 12. W przypadku, gdyby oferty złożone obejmowały tą samą cenę ofertową na przedmiot sprzedaży przewiduje się możliwość przeprowadzenia ustnej licytacji celem wyłonienia oferenta, z kwotą postąpienia 2000,00 złotych. 13. Syndyk zobligowany jest do podpisania umowy sprzedaży z oferentem w terminie do czterech miesięcy od daty wyboru oferty. 14. Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem. Przeniesienie na własność oferowanego składnika majątku nastąpi po zapłacie całej ceny przez oferenta. 15. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 7 dni od daty wyboru ofert. 16. Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie czterech miesięcy od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania. 17. Koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży w miejscu wskazanym przez syndyka ponosi kupujący; 18. Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży; 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego. 20. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny. Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Łukasz Goszczyński (kom. 50*******12), Można również skontaktować się z wyżej wymienioną osobą celem umówienia się na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

Syndyk sprzeda działkę w miejscowości Pawlikowice
Syndyk sprzeda działkę w miejscowości Pawlikowice
147000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 984
Cena za m²74.09 zł/m²

KONKURS OFERT Syndyk masy upadłości Jana Romańca - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Pawlikowice, gmina Wieliczka, powiat wielicki, województwo małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 521/9 o powierzchni 0,1671 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1I/00041403/2 oraz udziału w wysokości 1/3 w nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Pawlikowice, gmina Wieliczka, powiat wielicki, województwo małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 521/11 o powierzchni 0,0313 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1I/00041402/5. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 147 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100) brutto. Oferty należy składać do dnia 6 grudnia 2021 r. na adres biura syndyka: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków. Każda oferta musi zawierać wszystkie elementy wskazane w „Regulaminie” i powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana pod wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt: VIII GUp 20/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA W KONKURSIE OFERT w postępowaniu upadłościowym Jana Romańca”. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 14 700,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset złotych 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Jana Romańca w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: 75 1050*******000 0092 6451 4770, najpóźniej do dnia 6 grudnia 2021 roku, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym Otwarcie ofert i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 7 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00 w biurze syndyka przy al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków przez syndyka w obecności dwóch wybranych przez syndyka członków komisji oraz przybyłych oferentów. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki konkursu ofert, syndyk zarządza przeprowadzenie licytacji w formie ustnej wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone, na warunkach wskazanych w regulaminie konkursu ofert. Licytacja w formie ustnej odbędzie się bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny. Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską z dnia 10 maja 2021 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka - Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 - 15:00, oraz w aktach sprawy sygn. akt VIII GUp 20/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków. Informacje o przedmiotowym konkursie ofert można uzyskać również pod numerem telefonu: 53********67 lub drogą mailową pod adresem: biuro(at)restrukturyzacja-lucrum.pl

Syndyk sprzeda działkę w Mąchocicach - Kapitulnych
Syndyk sprzeda działkę w Mąchocicach - Kapitulnych
7 500 zł
Kielce 11 dni plecy

Syndyk masy upadłości Konrada Klickiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w toku postępowania upadłościowego (sygn. akt V GUp 195/19) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki - prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Mąchocice Kapitulne, Gmina Masłów, działka nr 676 o powierzchni 0,5400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą nr KW KI1L/00009184/3. Cena minimalna wynosi wynosi 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100). Wadium wynosi 750 zł Termin składania ofert upływa w dniu 9 grudnia 2021 r. o godzinie 12:30. Oferty należy składać osobiście lub pocztą na adres kancelarii - Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Grzegorz Tutaj, ul. Warszawska 34 lok 517, 25-312 Kielce oznaczoną jako - „Oferta na zakup nieruchomości - V GUp 195/19”. Oferty, których wpływ do Kancelarii Syndyka nastąpi po godzinie 12:30 dnia 9 grudnia 2021 r. zostaną odrzucone. Szczegółowe zasady sprzedaży i wymogi formalne ofert są wskazane w regulaminie sprzedaży. Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi w dniu 9 grudnia 2021 r. o godzinie 12:45, w Kancelarii Syndyka w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 lok. 517. Przy otwarciu ofert mogą być obecne podmioty które złożyły oferty. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia aukcji, na zasadach określonych w regulaminie sprzedaży. Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży mogą uzyskać informację dotyczące nieruchomości i zapoznać się z regulaminem sprzedaży w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Grzegorz Tutaja w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 lok. 517 po uprzednim umówieniu się - tel.: 41 202 02 62 lub e-mail: kancelaria(małpa)tutaj.co Oględziny nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży są możliwe po uprzednim (mailowym lub telefonicznym) umówieniu się.

Syndyk sprzeda działkę rolną w m. Kikół Wieś - oferty do 8.12.2021 r.
Syndyk sprzeda działkę rolną w m. Kikół Wieś - oferty do 8.12.2021 r.
10000 zł
20 dni plecy
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia3 500
Cena za m²2.86 zł/m²

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę rolną o powierzchni 0,35 ha, położoną w miejscowości Kikół Wieś, gmina Kikół, powiat Lipno, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą nr WL1L/00009733/6. Działka nr 426 nie jest zabudowana. Nieruchomość gruntowa jest nieogrodzona i niezagospodarowana, porośnięta dziką roślinnością. Działka była użytkowana rolniczo. Bezpośredni dojazd do działki zapewniony drogą o nawierzchni utwardzonej. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią działki użytkowane rolniczo. Bardzo dobra lokalizacja dla celów rolniczych. Wartość szacunkowa nieruchomości, zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym w postępowaniu upadłościowym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego oszacowana została na kwotę 34 600 zł. Minimalna cena sprzedaży wynosi 10.000 zł. W celu nabycia praw do nieruchomości należy złożyć pisemną ofertę. Przez złożenie oferty rozumie się złożenie pisemnej oferty na adres Kancelaria Prawno – Restrukturyzacyjna Tomasz Szulc (ul. Szeroka 12/6 87-100 Toruń), osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie, która to musi wpłynąć najpóźniej do dnia 8 grudnia 2021 r. do godz. 15:00. W kopercie winna znajdować się kolejna zamknięta koperta zawierająca ofertę, z dopiskiem na tej kopercie „OFERTA, SYGN. AKT V GUp 120/18, NIE OTWIERAĆ”. Pisemna oferta winna zawierać co najmniej: imię, nazwisko lub nazwę oferenta, adres zamieszkania i ewentualny adres korespondencyjny, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego do oferenta (można podać także adres e-mail), wskazanie na co składana jest oferta, wskazanie oferowanej ceny, czytelny podpis oferenta, załączenie dowodu wpłaty wadium. Do oferty należy dołączyć dokument stanowiący dowód wpłaty wadium. Wadium uważa się za zapłacone jeżeli uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 8 grudnia 2021 roku. Wpłata wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 2 000 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 33 1540 1304 2035 0001 7171 0001. Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 9 grudnia 2021 roku o godz. 10:00 w kancelarii syndyka mieszczącej się przy ul. Szerokiej 12/6 w Toruniu. Syndyk dokona wyboru oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży. Sprzedaż następuje w postępowaniu upadłościowym i stosownie do art. 313 ust. 1 Prawa upadłościowego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Z warunkami oraz przedmiotem sprzedaży (w tym opisem i oszacowaniem) należy zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem (tel. 51*******46), w kancelarii syndyka mieszczącej się w Toruniu przy ul. Szerokiej 12/6, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Możliwość uzyskania informacji także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków procedury sprzedaży nieruchomości na każdym etapie bez podania przyczyny. Obowiązek zawarcia umowy sprzedaży w terminie trzech miesięcy od wyboru oferty pod rygorem utraty wadium. Oferent przyjmuje do wiadomości, iż na terenie nieruchomości mogą pozostawać przedmioty ruchome niestanowiące składników masy upadłości. Syndyk nie będzie zobowiązany do ich usunięcia lub uprzątnięcia. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego ogłoszenia oraz regulaminu znajdującego się w kancelarii, a także na stronie kancelarii www.kancelaria-szulc.pl.

Syndyk sprzeda działkę w Przybysławicach (działka nr 107)
Syndyk sprzeda działkę w Przybysławicach (działka nr 107)
24 282 zł
Kraków 30+ kilka dni temu

KONKURS OFERT Syndyk masy upadłości Henryka Kapały - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż działek o numerach: 103/2, 107, 108, 109, 185/1, 191/5, składających się na nieruchomość gruntową, położoną w miejscowości Przybysławice, gmina Skała, powiat krakowski, województwo małopolskie, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skale prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2P/00017962/5.Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi dla:b) niezabudowanej działki nr 107: 24 282,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa złote 00/100) o powierzchnii 0,5420 ha.Oferty należy składać do dnia 02 listopada 2021 r. na adres biura syndyka: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków. Każda oferta musi zawierać wszystkie elementy wskazane w „Regulaminie” i powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana pod wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt: VIII GUp 409/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA W KONKURSIE OFERT w postępowaniu upadłościowym Henryka Kapały”. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości stanowiącej 10% wartości oszacowania przedmiotu konkursu ofert.Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Henryka Kapały w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: PL 22 1050 1445 1000 0092 7845 0938, najpóźniej do dnia 02 listopada 2021 roku, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym.Otwarcie ofert i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 04 listopada 2021 r. o godzinie 12:00 w biurze syndyka przy al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków przez syndyka w obecności notariusza i jednego wybranego przez syndyka członka komisji oraz przybyłych oferentów. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki konkursu ofert, syndyk zarządza przeprowadzenie licytacji w formie ustnej wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone, na warunkach wskazanych w regulaminie konkursu ofert. Licytacja w formie ustnej odbędzie się bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych.Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny.Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską z dnia 10 listopada 2020 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka - Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 - 14:00, oraz w aktach sprawy sygn. akt VIII GUp 409/20 w czytelni Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków. Informacje o przedmiotowym konkursie ofert można uzyskać również pod numerem telefonu: 535 67 67 67 lub drogą mailową pod adresem: biuro@restrukturyzacja-lucrum.pl

Syndyk sprzeda działkę w Przybysławicach (działka nr 108)
Syndyk sprzeda działkę w Przybysławicach (działka nr 108)
24 143 zł
Kraków 30+ kilka dni temu

KONKURS OFERT Syndyk masy upadłości Henryka Kapały - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż działek o numerach: 103/2, 107, 108, 109, 185/1, 191/5, składających się na nieruchomość gruntową, położoną w miejscowości Przybysławice, gmina Skała, powiat krakowski, województwo małopolskie, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skale prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2P/00017962/5.Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi dla:c) niezabudowanej działki nr 108: 24 143,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści trzy złote 00/100) o powierzchnii 0,4819 ha.Oferty należy składać do dnia 02 listopada 2021 r. na adres biura syndyka: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków. Każda oferta musi zawierać wszystkie elementy wskazane w „Regulaminie” i powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana pod wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt: VIII GUp 409/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA W KONKURSIE OFERT w postępowaniu upadłościowym Henryka Kapały”. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości stanowiącej 10% wartości oszacowania przedmiotu konkursu ofert.Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Henryka Kapały w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: PL 22 1050 1445 1000 0092 7845 0938, najpóźniej do dnia 02 listopada 2021 roku, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym.Otwarcie ofert i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 04 listopada 2021 r. o godzinie 12:00 w biurze syndyka przy al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków przez syndyka w obecności notariusza i jednego wybranego przez syndyka członka komisji oraz przybyłych oferentów. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki konkursu ofert, syndyk zarządza przeprowadzenie licytacji w formie ustnej wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone, na warunkach wskazanych w regulaminie konkursu ofert. Licytacja w formie ustnej odbędzie się bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych.Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny.Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską z dnia 10 listopada 2020 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka - Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 - 14:00, oraz w aktach sprawy sygn. akt VIII GUp 409/20 w czytelni Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków. Informacje o przedmiotowym konkursie ofert można uzyskać również pod numerem telefonu: 535 67 67 67 lub drogą mailową pod adresem: biuro@restrukturyzacja-lucrum.pl

Syndyk sprzeda działkę w Przybysławicach (działka nr 109)
Syndyk sprzeda działkę w Przybysławicach (działka nr 109)
54 430 zł
Kraków 30+ kilka dni temu

KONKURS OFERT Syndyk masy upadłości Henryka Kapały - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż działek o numerach: 103/2, 107, 108, 109, 185/1, 191/5, składających się na nieruchomość gruntową, położoną w miejscowości Przybysławice, gmina Skała, powiat krakowski, województwo małopolskie, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skale prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2P/00017962/5.Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi dla:d) niezabudowanej działki nr 109: 54 430,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści złotych 00/100) o powierzchnii 1,2747 ha.Oferty należy składać do dnia 02 listopada 2021 r. na adres biura syndyka: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków. Każda oferta musi zawierać wszystkie elementy wskazane w „Regulaminie” i powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana pod wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt: VIII GUp 409/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA W KONKURSIE OFERT w postępowaniu upadłościowym Henryka Kapały”. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości stanowiącej 10% wartości oszacowania przedmiotu konkursu ofert.Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Henryka Kapały w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: PL 22 1050 1445 1000 0092 7845 0938, najpóźniej do dnia 02 listopada 2021 roku, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym.Otwarcie ofert i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 04 listopada 2021 r. o godzinie 12:00 w biurze syndyka przy al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków przez syndyka w obecności notariusza i jednego wybranego przez syndyka członka komisji oraz przybyłych oferentów. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki konkursu ofert, syndyk zarządza przeprowadzenie licytacji w formie ustnej wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone, na warunkach wskazanych w regulaminie konkursu ofert. Licytacja w formie ustnej odbędzie się bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych.Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny.Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską z dnia 10 listopada 2020 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka - Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 - 14:00, oraz w aktach sprawy sygn. akt VIII GUp 409/20 w czytelni Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków. Informacje o przedmiotowym konkursie ofert można uzyskać również pod numerem telefonu: 535 67 67 67 lub drogą mailową pod adresem: biuro@restrukturyzacja-lucrum.pl

Syndyk sprzeda działkę w Przybysławicach (działka nr 185/1)
Syndyk sprzeda działkę w Przybysławicach (działka nr 185/1)
194 932 zł
Kraków 30+ kilka dni temu

KONKURS OFERT Syndyk masy upadłości Henryka Kapały - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż działek o numerach: 103/2, 107, 108, 109, 185/1, 191/5, składających się na nieruchomość gruntową, położoną w miejscowości Przybysławice, gmina Skała, powiat krakowski, województwo małopolskie, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skale prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2P/00017962/5.Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi dla:e) niezabudowanej działki nr 185/1: 194 932,00 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote 00/100) o powierzchnii 0,7257 ha.Oferty należy składać do dnia 02 listopada 2021 r. na adres biura syndyka: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków. Każda oferta musi zawierać wszystkie elementy wskazane w „Regulaminie” i powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana pod wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt: VIII GUp 409/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA W KONKURSIE OFERT w postępowaniu upadłościowym Henryka Kapały”. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości stanowiącej 10% wartości oszacowania przedmiotu konkursu ofert.Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Henryka Kapały w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: PL 22 1050 1445 1000 0092 7845 0938, najpóźniej do dnia 02 listopada 2021 roku, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym.Otwarcie ofert i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 04 listopada 2021 r. o godzinie 12:00 w biurze syndyka przy al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków przez syndyka w obecności notariusza i jednego wybranego przez syndyka członka komisji oraz przybyłych oferentów. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki konkursu ofert, syndyk zarządza przeprowadzenie licytacji w formie ustnej wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone, na warunkach wskazanych w regulaminie konkursu ofert. Licytacja w formie ustnej odbędzie się bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych.Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny.Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską z dnia 10 listopada 2020 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka - Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 - 14:00, oraz w aktach sprawy sygn. akt VIII GUp 409/20 w czytelni Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków. Informacje o przedmiotowym konkursie ofert można uzyskać również pod numerem telefonu: 535 67 67 67 lub drogą mailową pod adresem: biuro@restrukturyzacja-lucrum.pl

Syndyk sprzeda działkę w Przybysławicach (działka nr 191/5)
Syndyk sprzeda działkę w Przybysławicach (działka nr 191/5)
228 516 zł
Kraków 30+ kilka dni temu

KONKURS OFERT Syndyk masy upadłości Henryka Kapały - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż działek o numerach: 103/2, 107, 108, 109, 185/1, 191/5, składających się na nieruchomość gruntową, położoną w miejscowości Przybysławice, gmina Skała, powiat krakowski, województwo małopolskie, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skale prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2P/00017962/5.Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi dla:f) niezabudowanej działki nr 191/5: 228 516,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset szesnaście 00/100) o powierzchnii 0,8620 ha.Oferty należy składać do dnia 02 listopada 2021 r. na adres biura syndyka: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków. Każda oferta musi zawierać wszystkie elementy wskazane w „Regulaminie” i powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana pod wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt: VIII GUp 409/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA W KONKURSIE OFERT w postępowaniu upadłościowym Henryka Kapały”. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości stanowiącej 10% wartości oszacowania przedmiotu konkursu ofert.Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Henryka Kapały w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: PL 22 1050 1445 1000 0092 7845 0938, najpóźniej do dnia 02 listopada 2021 roku, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym.Otwarcie ofert i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 04 listopada 2021 r. o godzinie 12:00 w biurze syndyka przy al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków przez syndyka w obecności notariusza i jednego wybranego przez syndyka członka komisji oraz przybyłych oferentów. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki konkursu ofert, syndyk zarządza przeprowadzenie licytacji w formie ustnej wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone, na warunkach wskazanych w regulaminie konkursu ofert. Licytacja w formie ustnej odbędzie się bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych.Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny.Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską z dnia 10 listopada 2020 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka - Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 - 14:00, oraz w aktach sprawy sygn. akt VIII GUp 409/20 w czytelni Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków. Informacje o przedmiotowym konkursie ofert można uzyskać również pod numerem telefonu: 535 67 67 67 lub drogą mailową pod adresem: biuro@restrukturyzacja-lucrum.pl

Syndyk sprzeda niezabudowaną działkę w Lisowicach
Syndyk sprzeda niezabudowaną działkę w Lisowicach
50500 zł
Lisowice wczoraj
Powierzchnia1 973
Cena za m²25.6 zł/m²

Syndyk masy upadłości PP-U HEMIZ sp. z o.o. z siedzibą w Prochowicach ogłasza przetarg pisemno-ustny na następujących warunków : 1.      Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza, 2.      Przedmiotem sprzedaży jest : Prawo własności niezabudowanych działek gruntu nr 2/75, 2/76, o łącznej powierzchni 0,1973 ha, położonej w Lisowicach, gmina Prochowice. Dla tych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Legnicy księga wieczysta LE1L/(użyj formularza kontaktowego), Cena wywołania netto: 50.500,00 złotych, słownie : pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych, Cena oszacowania netto: 101.000,00 złotych, słownie : sto jeden tysięcy złotych,             3.      Przystępujący do przetargu winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości PP-U HEMIZ sp. z o.o. z siedzibą w Prochowicach, w Alior Banku S.A. nr 76 2490 0005 0000 45******* 4312, wadium w wysokości 10 % wartości ceny sprzedaży brutto. 4.      Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta przez syndyka, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki, bez odsetek, 5.      Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków przetargu w terminie określonym przez prawo upadłościowe i naprawcze, traci wadium, a skutki przyjęcia oferty wygasają, 6.      Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem "Oferta na przetarg PP-U Hemiz – nie otwierać" złożone mają być, osobiście lub listem poleconym(w tym przypadku decyduje data wpływu do Kancelarii) do dnia 21 grudnia 2021 roku do godz. 13:00 w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 – 215 Wrocław, 7.      Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 – 215 Wrocław, w dniu 23 grudnia 2021 roku, o godz. 11:00, 8.      Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części przetargu lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny, 9.      Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Co do nabytych przedmiotów brak jest rękojmi, gwarancji i możliwości zwrotu. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego. 10.  Dodatkowe informacje można uzyskać WYŁĄCZNIE od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 pod numerem telefonu : (użyj formularza kontaktowego). Niniejsze ogłoszenie wraz z pełną treścią regulaminu dostępne jest na stronie prosyndykkropkapl.

Syndyk sprzeda niezabudowaną działkę w Boleścinie
Syndyk sprzeda niezabudowaną działkę w Boleścinie
191500 zł
wczoraj
Powierzchnia11 300
Cena za m²16.95 zł/m²

Syndyk masy upadłości PP-U HEMIZ sp. z o.o. z siedzibą w Prochowicach ogłasza przetarg pisemno-ustny na następujących warunków : 1.      Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza, 2.      Przedmiotem sprzedaży jest : Prawo własności niezabudowanej działki gruntu nr 6/66, o łącznej powierzchni 1,1300 ha, położonej w Boleścinie, gmina Świdnica. Dla tej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świdnicy księga wieczysta SW1S/(użyj formularza kontaktowego) Cena wywołania netto: 191.500,00 złotych, słownie : sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych. Cena oszacowania netto:  383.000,00 złotych, słownie : trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych.             3.      Przystępujący do przetargu winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości PP-U HEMIZ sp. z o.o. z siedzibą w Prochowicach, w Alior Banku S.A. nr 76 2490 0005 0000 45******* 4312, wadium w wysokości 10 % wartości ceny sprzedaży brutto. 4.      Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta przez syndyka, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki, bez odsetek, 5.      Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków przetargu w terminie określonym przez prawo upadłościowe i naprawcze, traci wadium, a skutki przyjęcia oferty wygasają, 6.      Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem "Oferta na przetarg PP-U Hemiz – nie otwierać" złożone mają być, osobiście lub listem poleconym(w tym przypadku decyduje data wpływu do Kancelarii) do dnia 21 grudnia 2021 roku do godz. 13:00 w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 – 215 Wrocław, 7.      Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 – 215 Wrocław, w dniu 23 grudnia 2021 roku, o godz. 11:30, 8.      Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części przetargu lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny, 9.      Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Co do nabytych przedmiotów brak jest rękojmi, gwarancji i możliwości zwrotu. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego. 10.  Dodatkowe informacje można uzyskać WYŁĄCZNIE od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 pod numerem telefonu : (użyj formularza kontaktowego). Niniejsze ogłoszenie wraz z pełną treścią regulaminu dostępne jest na stronie prosyndykkropkapl.

Działka budowlana
Działka budowlana
300000 zł
Poznań 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia659
Cena za m²455.24 zł/m²

Syndyk w postępowaniu upadłościowym sprzeda działkę budowlana, więcej informacji www.dgakancelaria.pl/teresa-amanowicz

Nieruchomość gruntowa Księżpol
Nieruchomość gruntowa Księżpol
37 000 zł
Biłgoraj 30+ kilka dni temu

Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomość gruntową stanowiącą działkę gruntu nr 216/1 o powierzchni 0,0400 ha, niezabudowaną, położoną w Księżpolu przy ul. Przemysłowej, KW ZA1B/00058436/1, za cenę nie mniejszą niż 37.000,00 zł.

Syndyk sprzeda udział w domku letniskowym Sokoły Jeziorne
Syndyk sprzeda udział w domku letniskowym Sokoły Jeziorne
15 000 zł
Pisz 30+ kilka dni temu

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda udział 1/3 części w prawie własności nieruchomości, opisanej w księdze wieczystej nr OL1P/00030831/7, stanowiącej działkę gruntową nr 97/11 o powierzchni 0,0208 ha (208 m2) zabudowaną domkiem letniskowym o powierzchni użytkowej 58,83 m2 (3 pokoje, kuchnia, 2 łazienki z WC), położonym w obrębie Sokoły Jeziorne, gmina Biała Piska - za cenę nie niższą niż 3/4 jej wartości oszacowania: 15.000,00zł. (wartość wg oszacowania 20.000,00zł).Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 26 listopada 2021r. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 1 grudnia 2021 o godz. 10.30.O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Tomaszem Szczech tel. 500 623 691. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www syndyk eu oraz www syndykolsztyn eu. Tel. do syndyka 503 313 338.

Nieruchomość gruntowa od Syndyka - Rębkowo
Nieruchomość gruntowa od Syndyka - Rębkowo
30 200 zł
Pułtusk 30+ kilka dni temu

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 484/19, Syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 15/5, obręb ewidencyjny 28 Rębkowo, o powierzchni 1,0041 ha dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OS1U/00053347/6. 1. Cena wywoławcza: 30.200,00 zł. 2. Wymagane wadium w wysokości 3.000,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy. 3. Pisemne oferty należy składać do dnia 3 listopada 2021 r. na adres kancelarii Syndyka. 4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 5 listopada 2021 r. o godzinie 12:30 w kancelarii Syndyka. 5.Szczegółowy regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Udział w udziale w nieruchomościach wspólnych od Syndyka - Warszawa, ul. Odkryta
Udział w udziale w nieruchomościach wspólnych od Syndyka - Warszawa, ul. Odkryta
3 000 zł
30+ kilka dni temu

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XVIII GUp 382/19 syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości ½ części w udziale 4/1428 w nieruchomości wspólnej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 80 z obrębu ewidencyjnego nr 4-01-13, stanowiącej nieruchomość gruntową pod budynkami, drogami i parkingami stanowiącej , położoną w Warszawie, przy ul. Odkrytej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00351759/8 za cenę nie niższą niż 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2021 roku. Wymagane wadium w wysokości 300,00 zł płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 19 października 2021 roku o godzinie 12:15. Więcej informacji, w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

1/25 udziału w nieruchomości gruntowej od Syndyka - Wolica
1/25 udziału w nieruchomości gruntowej od Syndyka - Wolica
216 zł
Piaseczno 30+ kilka dni temu

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1396/20, Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 1/25 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, której sposób korzystania został określony jako "drogi", o łącznej powierzchni 11163 m2, stanowiącej działkę ewidencyjną 893/8 z obrębu 0019 Wolica położonej w miejscowości Wolica, gm. Nadarzyn, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem kw WA1P/00083738/4. 1. Cena wywoławcza: 216,00 zł. 2. Wymagane wadium w wysokości 50,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy. 3. Pisemne oferty należy składać do dnia 5 listopada 2021 r. na adres kancelarii Syndyka. 4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 9 listopada 2021 r. o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka. 5.Szczegółowy regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Syndyka – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Syndyk sprzeda nieruchomość położoną w Rykach
Syndyk sprzeda nieruchomość położoną w Rykach
664 000 zł
Ryki 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda nieruchomość położoną w Rykach Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grupy Producentów Friends Fruits Spółki sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kazimierzynie (dalej: „Dłużnik”), zawiadamia, iż toku postepowania upadłościowego Dłużnika toczącego się pod sygnaturą akt: IX GUp 221/20 przed Sądem Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych odbędzie się sprzedaż w drodze przetargu nw. składniki masy upadłości Dłużnika. Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem warsztatowo-magazynowym z zapleczem socjalno-biurowym, o powierzchni użytkowej 486 m2, stanowiącej działkę o nr ewid. 77/3 położonej w miejscowości Ryki przy ul. Warszawskiej 77, w obrębie Miasto Ryki, gm. Ryki, pow. rycki, woj. lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Rykach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1Y/00007352/2 - za cenę netto nie niższą niż 664.000,00 zł netto, z zastrzeżeniem, iż warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 66.400,00 zł, tj. w wysokości 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy masy upadłości tj. 92 1020 1169 0000 8902 0319 0642 z dopiskiem: „Przetarg- sygn. akt. IX GUp 221/20, nieruchomość A ”, które należy wpłacić do dnia 10 września 2021 roku (przy czym liczy się data uznania środków na rachunku bankowym masy upadłości) zaś oferty należy składać w terminie do dnia 10 września 2021 roku, godz. 18.00 (przy czym liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin–Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - biuro podawcze sądu lub sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty przez Syndyka Masy Upadłości odbędzie się w dniu 15 września 2021 roku, godz. 12.00, sala VII;Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: p.chmielewski@kwiatkowskilegal.pl lub pod numerem telefonu 22 11 99 047. Operaty szacunkowe są dostępne w kancelarii syndyka (również mailowo) lub w aktach sprawy w Sądzie upadłościowym (IX GUp 221/20). Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Robert Kosmal

Udział 1/2 w nieruchomości w Łagiewnikach za min.8 400,00 zł
Udział 1/2 w nieruchomości w Łagiewnikach za min.8 400,00 zł
8400 zł
Łagiewniki 18 dni plecy
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia1 200
Cena za m²7 zł/m²

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Bartosza Mostka Adres do korespondencji: ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert: -udział ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 829/14, położonej w miejscowości Łagiewniki, o powierzchni 0,1200 ha, objętej księgą wieczystą nr KI1B/00071953/0 za cenę nie niższą niż 8 400,00 zł (cena oszacowania:42 000,00 zł). Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami oraz wpłacenie wadium. Zainteresowani winni składać oferty w języku polskim do dnia 22.11.2021 roku w kancelarii syndyka (ul. Silniczna 5/10 25-515 Kielce) w zamkniętej kopercie, na której to kopercie należy umieścić dopisek „Oferta na zakup udziału sygn. akt V GUp 87/21” a także wskazać dane oferenta wraz z numerem telefonu. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium określonego w regulaminie przetargu. Otwarcie ofert nastąpi w kancelarii Syndyka, ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce w dniu 23.11.2021 roku o godz. 10.00. Pozostałe warunki konkursu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna zawierać oferta zamieszczone zostały w regulaminie konkursu. Regulamin konkursu oraz operat szacunkowy dostępne są w Biurze Syndyka. Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu, można uzyskać również pod nr tel. 57*******21

Udziały w nieruchomości od Syndyka - Łęgowo
Udziały w nieruchomości od Syndyka - Łęgowo
18 900 zł
Pruszcz Gdański 30+ kilka dni temu

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 191/20 Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 3/20 części w udziale 9/40 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej rolnej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 109 obręb 0015 o powierzchni 0,7300 ha położonej w miejscowości Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdańskim, woj. Pomorskim, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem GD1G/00013798/7 wraz z udziałem w wysokości 3/20 części w udziale 9/40 w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 400/5 obręb 0015 o powierzchni 0,1300 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 110,00 m2 położonej w miejscowości Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdańskim, woj. Pomorskim, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem GD1G/00013798/7 oraz udziałem w wysokości 3/20 części w udziale 9/40 w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 400/4 obręb 0015 o powierzchni 0,1300 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 63,00 m2 położonej w miejscowości Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdańskim, woj. Pomorskim, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem GD1G/00013798/7 za łączną cenę nie niższą niż 18.900,00 zł. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2021 roku. Wymagane wadium 2.000,00 płatne na rachunek bankowy masy upadłości. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu ofert w dniu 8 listopada 2021 roku o godz 12:00 w kancelarii Syndyka. Więcej informacji w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

działka nad Olzą
działka nad Olzą
2700 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rekreacyjne
Powierzchnia1 351
Cena za m²2 zł/m²

Syndyk masy upadłości Haliny Strządała sprzeda z wolnej ręki udział ½ w poniżej opisanej nieruchomości, którego wartość rynkowa wynosi 3 371 zł. Nieruchomość stanowi działkę nr 233/23 o pow. 1351m2 i jest położona przy w miejscowości Olza w gminie Gorzyce, w powiecie wodzisławskim, w województwie śląskim. Działka leży w sąsiedztwie działek o podobnym przeznaczeniu. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi. Posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta, w bezpośrednim sąsiedztwie płynie rzeka Olza. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Gorzyce NR XLIII /381/10 z dnia 30 września 2010r położona jest w terenie rolnym 19 OLZ, - w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr XXX11245113 z dnia 3 czerwca 2013r. (Dz.Urz. Województwa Śląskiego z 2013 poz.4288) położona jest w terenie zieleni niskiej G 2ZN, terenie wód powierzchniowych śródlądowych płynących G1WP. Ponadto działka znajduje się obszarze wyznaczonych zalewowo o prawdopodobieństwie przewyższania P=1% i P=0,5%. Rada Gminy Gorzyce nie podjęta uchwały o ustanowieniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 i 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j Dz.U. z 2021 r. poz. 485). Księga Wieczysta nr GL1W/00027382/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Ksiąg Wieczystych. Dane kontaktowe syndyka: tel. 69*******33; adres: Biuro Syndyka 43-365 Wilkowice, skrytka pocztowa nr 44.

Syndyk sprzeda nieruchomość położoną w Rykach
Syndyk sprzeda nieruchomość położoną w Rykach
13 000 000 zł
Ryki 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda nieruchomość położoną w Rykach Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grupy Producentów Friends Fruits Spółki sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kazimierzynie (dalej: „Dłużnik”), zawiadamia, iż toku postepowania upadłościowego Dłużnika toczącego się pod sygnaturą akt: IX GUp 221/20 przed Sądem Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych odbędzie się sprzedaż w drodze przetargu nw. składniki masy upadłości Dłużnika.a) Nieruchomości gruntowej zabudowanej, budynkiem socjalno-biurowym oraz budynkiem magazynowym z chłodnią, o jednej kondygnacji, o powierzchni użytkowej 4 943,43m2, stanowiącej działkę o nr ewid. 507/1 położonej w miejscowości Kazimierzyn 10 w obrębie Swaty, gm. Ryki, pow. rycki, woj. lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Rykach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1Y/00031072/2 za cenę netto nie niższą niż 13.000.000,00 zł, z zastrzeżeniem, iż warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 1.300.000,00 zł, tj. w wysokości 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy masy upadłości tj. 92 1020 1169 0000 8902 0319 0642 z dopiskiem: „Przetarg- sygn. akt. IX GUp 221/20, nieruchomość B”, które należy wpłacić do dnia 10 września 2021 roku (przy czym liczy się data uznania środków na rachunku masy upadłości) zaś oferty należy składać w terminie do dnia 10 września 2021 roku., godz. 18.00 (przy czym liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin–Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - biuro podawcze sądu lub sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty przez Syndyka Masy Upadłości odbędzie się w dniu 15 września 2021 roku, godz. 12.00, sala VII; b) Linii do obróbki przedsprzedażowej warzyw za cenę netto nie niższą niż 470.760,00 zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) z zastrzeżeniem, iż warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 47.100,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy sto złotych), tj. w wysokości 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy masy upadłości tj. 92 1020 1169 0000 8902 0319 0642 z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. IX GUp 221/20, linia do produkcji” które należy wpłacić do dnia 10 września 2021 roku (przy czym liczy się data uznania środków na rachunku masy upadłości) zaś oferty należy składać w terminie do dnia 10 września 2021 roku, godz. 18.00 (przy czym liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin–Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - biuro podawcze sądu lub sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty przez Syndyka Masy Upadłości odbędzie się w dniu 15 września 2021 roku, godz. 12.30, sala VII.Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: p.chmielewski@kwiatkowskilegal.pl lub pod numerem telefonu 22 11 99 047. Operaty szacunkowe są dostępne w kancelarii syndyka (również mailowo) lub w aktach sprawy w Sądzie upadłościowym (IX GUp 221/20).Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Robert Kosmal

1/6 udziału w nieruchomości od Syndyka - Maszewo Duże - KM
1/6 udziału w nieruchomości od Syndyka - Maszewo Duże - KM
85 000 zł
Płock 30+ kilka dni temu

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 385/20, Syndyk masy upadłości sprzeda: a) Udział w wysokości 1/6 części w prawie własności gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej numer 163/2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej położonej przy ul. Agrestowej 2 w miejscowości Maszewo Duże, gminie Stara Biała, powiecie płockim, województwie mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PL1P/00022082/3, b) Udział w wysokości 1/6 części w prawie własności nieruchomości rolnej niezabudowanej składającej się z działek ewidencyjnych nr 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 158/5, 158/6, 158/7, 158/8, położonej w miejscowości Maszewo Duże, gminie Stara Biała, powiecie płockim, województwie mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PL1P/00022082/3, c) Udział w wysokości 1/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej (drogi) stanowiącej działkę ewidencyjną nr 159, położonej w miejscowości Maszewo Duże, gminie Stara Biała, powiecie płockim, województwie mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PL1P/00022082/3. 1. Cena wywoławcza: 85.000,00 zł. 2. Wymagane wadium w wysokości 9.000,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy. 3. Pisemne oferty należy składać do dnia 17 listopada 2021 r. na adres kancelarii Syndyka. 4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 19 listopada 2021 r. o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka. 5.Szczegółowy regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione do wglądu w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Syndyk sprzeda kompleks działek w Chłapowie
Syndyk sprzeda kompleks działek w Chłapowie
517 000 zł
Władysławowo 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda kompleks działek w Chłapowie:Działka ewidencyjna nr 407/1Zgodnie z danymi ewidencji gruntów w skład działki nr 407/1 o pow. 83 m2 wchodzą w całości użytki w postaci terenów komunikacyjnych dr (drogi). Działka posiada kształt wąskiego trójkąta. Działka nr 407/1 posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej - ul. Kopalnianej (działka ewidencyjna nr 414) od strony zachodniej.Działka ewidencyjna nr 411/1Zgodnie z danymi ewidencji gruntów w skład działki nr 411/1 o pow. 376 m2 wchodzą w całości użytki w postaci terenów komunikacyjnych dr (drogi). Działka posiada kształt zbliżony do wąskiego prostokąta o szerokości około 4 m i długości około 95 m. Działka nr 411/1 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp do ul. Kopalnianej jedynie poprzez działkę nr 407/1.Działka ewidencyjna nr 411/13Zgodnie z danymi ewidencji gruntów w skład działki nr 411/13 o pow. 515 m2 wchodzą w całości użytki w postaci gruntów ornych klasy IIIa. Działka posiada kształt zbliżony do wąskiego trapezu, średnia szerokość działki wynosi około 13 m, a średnia długość około 39 m. Północna część działki jest relatywnie płaska, natomiast południowa część cechuje się dużym spadkiem terenu w kierunku południowo-zachodnim. Działka nr 411/13 od południowego-zachodu graniczy z ul. Kopalnianą, ale ze względu na ukształtowanie terenu wykonanie zjazdu od tej strony nie będzie możliwe. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada skomunikowanie działki nr 411/13 z ul. Kopalnianą od strony północnej poprzez działki nr 407/1 i nr 411/1.Działka ewidencyjna nr 411/14Zgodnie z danymi ewidencji gruntów w skład działki nr 411/14 o pow. 772 m2 wchodzą użytki w postaci gruntów ornych klas: IIIa - 500 m2 i IVa - 272 m2 . Działka posiada kształt zbliżony do trapezu, średnia szerokość działki wynosi około 27 m, a średnia długość około 28 m. Północna część działki jest relatywnie płaska, natomiast południowa część cechuje się dużym spadkiem terenu w kierunku południowo-zachodnim. Działka nr 411/14 od południowego-zachodu graniczy z ul. Kopalnianą, ale ze względu na ukształtowanie terenu wykonanie zjazdu od tej strony nie będzie możliwe. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada skomunikowanie działki nr 411/14 z ul. Kopalnianą od strony północnej poprzez działki nr 407/1 i nr 411/1.Działka ewidencyjna nr 411/15Zgodnie z danymi ewidencji gruntów w skład działki nr 411/15 o pow. 1550 m2 wchodzą użytki w postaci gruntów ornych klas: IIIa - 200 m2 i IVa - 1350 m2 . Działka posiada kształt zbliżony do trapezu, średnia szerokość działki wynosi około 33 m, a średnia długość około 47 m. Obszar działki cechuje się spadkiem terenu w kierunku południowym, w części południowej działki spadek jest znaczny. Działka nr 411/14 od południowego-zachodu graniczy z ul. Kopalnianą, ale ze względu na ukształtowanie terenu wykonanie zjazdu od tej strony nie będzie możliwe. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada skomunikowanie działki nr 411/15 z ul. Kopalnianą od strony północnej poprzez działki nr 407/1 i nr 411/1. Przedmiotowa nieruchomość na dzień oględzin jest niezabudowana, nieuzbrojona i nieogrodzona. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej, przez obszar działki nr 407/1 przebiega sieć kanalizacyjna, przez obszar wszystkich działek przebiega sieć gazowa, a przez obszar działki nr 411/15 przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.Dostępna jest także 1/2 części udziału w działce 411/8 w Chłapowie.wyciąg z regulaminu:Oferty należy składać w terminie do dnia 15 listopada 2021 roku na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ Wydział VI Gospodarczy ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 17 listopada 2021 roku o godz. 11:30.szczegółowe informacje (operaty szacunkowe i regulaminy) na kamildobiespl lub pod numerem telefonu podanym w danych kontaktowych.

Syndyk sprzeda atrakcyjne działki w Chłapowie
Syndyk sprzeda atrakcyjne działki w Chłapowie
517000 zł
Władysławowo 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia3 296
Cena za m²156.86 zł/m²

Syndyk sprzeda kompleks działek w Chłapowie: Działka ewidencyjna nr 407/1 Zgodnie z danymi ewidencji gruntów w skład działki nr 407/1 o pow. 83 m2 wchodzą w całości użytki w postaci terenów komunikacyjnych dr (drogi). Działka posiada kształt wąskiego trójkąta. Działka nr 407/1 posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej - ul. Kopalnianej (działka ewidencyjna nr 414) od strony zachodniej. Działka ewidencyjna nr 411/1 Zgodnie z danymi ewidencji gruntów w skład działki nr 411/1 o pow. 376 m2 wchodzą w całości użytki w postaci terenów komunikacyjnych dr (drogi). Działka posiada kształt zbliżony do wąskiego prostokąta o szerokości około 4 m i długości około 95 m. Działka nr 411/1 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp do ul. Kopalnianej jedynie poprzez działkę nr 407/1. Działka ewidencyjna nr 411/13 Zgodnie z danymi ewidencji gruntów w skład działki nr 411/13 o pow. 515 m2 wchodzą w całości użytki w postaci gruntów ornych klasy IIIa. Działka posiada kształt zbliżony do wąskiego trapezu, średnia szerokość działki wynosi około 13 m, a średnia długość około 39 m. Północna część działki jest relatywnie płaska, natomiast południowa część cechuje się dużym spadkiem terenu w kierunku południowo-zachodnim. Działka nr 411/13 od południowego-zachodu graniczy z ul. Kopalnianą, ale ze względu na ukształtowanie terenu wykonanie zjazdu od tej strony nie będzie możliwe. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada skomunikowanie działki nr 411/13 z ul. Kopalnianą od strony północnej poprzez działki nr 407/1 i nr 411/1. Działka ewidencyjna nr 411/14 Zgodnie z danymi ewidencji gruntów w skład działki nr 411/14 o pow. 772 m2 wchodzą użytki w postaci gruntów ornych klas: IIIa - 500 m2 i IVa - 272 m2 . Działka posiada kształt zbliżony do trapezu, średnia szerokość działki wynosi około 27 m, a średnia długość około 28 m. Północna część działki jest relatywnie płaska, natomiast południowa część cechuje się dużym spadkiem terenu w kierunku południowo-zachodnim. Działka nr 411/14 od południowego-zachodu graniczy z ul. Kopalnianą, ale ze względu na ukształtowanie terenu wykonanie zjazdu od tej strony nie będzie możliwe. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada skomunikowanie działki nr 411/14 z ul. Kopalnianą od strony północnej poprzez działki nr 407/1 i nr 411/1. Działka ewidencyjna nr 411/15 Zgodnie z danymi ewidencji gruntów w skład działki nr 411/15 o pow. 1550 m2 wchodzą użytki w postaci gruntów ornych klas: IIIa - 200 m2 i IVa - 1350 m2 . Działka posiada kształt zbliżony do trapezu, średnia szerokość działki wynosi około 33 m, a średnia długość około 47 m. Obszar działki cechuje się spadkiem terenu w kierunku południowym, w części południowej działki spadek jest znaczny. Działka nr 411/14 od południowego-zachodu graniczy z ul. Kopalnianą, ale ze względu na ukształtowanie terenu wykonanie zjazdu od tej strony nie będzie możliwe. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada skomunikowanie działki nr 411/15 z ul. Kopalnianą od strony północnej poprzez działki nr 407/1 i nr 411/1. Przedmiotowa nieruchomość na dzień oględzin jest niezabudowana, nieuzbrojona i nieogrodzona. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej, przez obszar działki nr 407/1 przebiega sieć kanalizacyjna, przez obszar wszystkich działek przebiega sieć gazowa, a przez obszar działki nr 411/15 przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. W bliskim sąsiedztwie nieruchomości przebiegają sieci: energetyczna niskiego napięcia i wodociągowa. Obszar nieruchomości na dzień oględzin był niezagospodarowany - porośnięty roślinnością trawiastą i krzakami, w części południowej działek nr 411/13, nr 411/14 i nr 411/15 zakrzaczenie było bardzo duże. Dostępna jest także 1/2 części udziału w działce 411/8 w Chłapowie. wyciąg z regulaminu: Oferty należy składać w terminie do dnia 15 listopada 2021 roku na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ Wydział VI Gospodarczy ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 17 listopada 2021 roku o godz. 11:30. Szczegółowe informacje (operaty i regulaminy) dostępne na kamildobiespl lub pod numerem telefonu podanym w ogłoszeniu.

Filtr