Syndyk sprzeda nieruchomość

Sortowanie:
Znaleziony: 181 ogłoszenie w kategorii Działki i grunty Polska: Wszystkie miasta
Syndyk sprzeda nieruchomość
Syndyk sprzeda nieruchomość
nowe 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²1 zł/m²
Powierzchnia1 m²
Szerokość1 m
Długość1 m
Typbudowlana

- Przetarg na sprzedaż nieruchomości – Syndyk masy upadłości TEA Development sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki: 1) nieruchomość gruntową położoną w Kątach, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1I/00037670/5 2) udział 2/11 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Kątach, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1I/00024667/7 Cena wywoławcza wynosi 2.745.526,74 zł netto Na nieruchomości prowadzona była inwestycja deweloperska polegająca na budowie 11 segmentów mieszkalnych. W umowie sprzedaży nabywca zobowiąże się do zawarcia trzech umów deweloperskich na zasadach określonych we wniosku syndyka z dnia 10 lutego 2022 roku. Sprzedaż nie powinna zakończyć się przed uprawomocnieniem się postanowienia sędziego komisarza z dnia 26 stycznia 2022 roku o zezwoleniu na zaprzestanie kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Oferty pisemne należy składać w terminie do 29 kwietnia 2022 r. na adres: ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa. Szczegółowe informacje o sprzedaży: http************************ Kontakt: wa*****a@z****.pl oraz 22 46 88 409.

Syndyk sprzeda nieruchomość Łosice
Syndyk sprzeda nieruchomość Łosice
Łosice 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²27 zł/m²
Powierzchnia18804 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt IX GUp 42/22 of w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomość gruntową obejmującą działkę ewidencyjną nr 1986 i 3626/3, z obrębu 0001 Łosice, miasto Łosice, powiat łosicki, o łącznej powierzchni 1,8804 ha za cenę nie niższą niż 513.200,00 zł. Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syndyka: ul. Zachodnia 20a, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 30 sierpnia 2022 r. (decyduje data wpływu). Oferta winna zawierać: pełne dane oferenta - imię i nazwisko/nazwę firmy, adres korespondencyjny/adres siedziby, numer telefonu oraz e-mail, wskazanie przedmiotu oferty, sygnaturę postępowania upadłościowego i oferowanej ceny. Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące regulaminu sprzedaży, wyceny oraz wykazu ruchomości udzielane są mailowo: upadlosci(malpa)chmielinski.com.pl

Syndyk sprzeda nieruchomość - Stróżewice
Syndyk sprzeda nieruchomość - Stróżewice
391000 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia47 475
Cena za m²8.24 zł/m²

Syndyk masy upadłości sprzeda  z wolnej ręki: - nieruchomość gruntową o powierzchni 4,7475 ha, położoną w miejscowości Stróżewice, gmina Chodzież, powiat chodzieski, działka ewidencyjna nr 235/4, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Chodzieży IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1H/(użyj formularza kontaktowego), która to nieruchomość została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 391.000,-zł netto. Wartość szacunkowa nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym w postępowaniu upadłościowym przez rzeczoznawcę majątkowego oszacowana została na kwotę 391.000,- zł netto (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy 00/100 zł). Na terenie nieruchomości jest dostęp do sieci: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej. Teren jest nieogrodzony i niezabudowany. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do działki odbywa się drogą asfaltową oraz częściowo gruntową. Cena minimalna sprzedaży wynosi 391.000,- zł netto (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy 00/100 zł). Wpłaty wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 78.200,- zł należy dokonać na rachunek bankowy masy upadłości podany w ogłoszeniu oraz Regulaminie dostępnym na stronie internetowej . Wadium uważa się za zapłacone jeżeli uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2024 r. Przez złożenie oferty rozumie się złożenie pisemnej oferty na adres Kancelaria Prawno-Restrukturyzacyjna Tomasz Szulc (ul. Młyńska 3/6, 61-729 Poznań), osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie, która to musi wpłynąć najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00. W kopercie winna znajdować się kolejna zamknięta koperta zawierająca ofertę, z dopiskiem na tej kopercie „OFERTA - NIERUCHOMOŚĆ STRÓŻEWICE, SYGN. AKT PO1P/GUp/44/2023, NIE OTWIERAĆ”. Pisemna oferta winna zawierać co najmniej: a)imię, nazwisko lub nazwę oferenta, b)adres zamieszkania i ewentualny adres korespondencyjny, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną adres korespondencyjny, c)numer telefonu kontaktowego do oferenta (można podać także adres e-mail), d)wskazanie na co składana jest oferta, e)wskazanie oferowanej ceny, f)czytelny podpis oferenta, g)załączenie dowodu wpłaty wadium. Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2024 roku o godz. 12:10 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 3/6. Syndyk dokona wyboru oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nieruchomości sprzedawane są w takim stanie w jakim znajdują się w dniu sprzedaży. Nabywcy nie przysługuje prawo rękojmi. Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub odwołania procedury sprzedaży na każdym etapie bez podania przyczyny. Obowiązek zawarcia umowy sprzedaży w terminie trzech miesięcy od wyboru oferty pod rygorem utraty wadium. Oferent przyjmuje do wiadomości, iż na terenie nieruchomości mogą pozostawać przedmioty ruchome niestanowiące przedmiotu sprzedaży. Syndyk nie będzie zobowiązany do ich usunięcia lub uprzątnięcia. Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem (tel. (użyj formularza kontaktowego)). Istnieje możliwość uzyskania informacji także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego ogłoszenia, warunków wyboru oferenta i sprzedaży określonych w Regulaminie sprzedaży z wolnej ręki, który znajduje się na stronie internetowej kancelarii syndyka oraz stanu faktycznego i prawnego przedmiotu sprzedaży.  Kancelaria Prawno-RestrukturyzacyjnaTomasz SzulcSyndyk w Poznaniu

Syndyk sprzeda nieruchomość
Syndyk sprzeda nieruchomość
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²45 zł/m²
Powierzchnia1203 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości Bożeny Stanek w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do negocjacji w sprawie sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Niedźwiedź (obręb 10) w gminie Słomniki – niezabudowanej działki nr 227/12 o łącznej powierzchni 0,1203 ha, dla której Sąd Rejonowy w Miechowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach prowadzi księgę wieczystą nr KR1S/00026163/5. Minimalna cena sprzedaży wynosi 54.600,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset 00/100). W celu przystąpienia do negocjacji należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem „Negocjacje Bożena Stanek w upadłości” sygnatura akt VIII GUp 870/21/S i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”. W terminie do dnia 5 stycznia 2024 r. pod adresem: Biuro Syndyka masy upadłości 5.460,00-zł (słownie złotych: pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości Bożeny Stanek prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym 48 8591 0007 6100 0457 7232 0001 najpóźniej do dnia 5 stycznia 2024 r. (decyduje data wpływu pieniędzy na rachunek bankowy). Oferta winna zawierać: a) imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby, b) podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami, c) aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny wyciąg z KRS itp.), d) propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności, e) oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do poniesienia kosztów zawarcia umowy notarialnej i innych opłat związanych z zawarciem umowy, f) dowód wpłaty wadium, g) oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu, h) wszelkie zezwolenia (promesy) lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one wymagane według stanu prawnego na dzień składania oferty, Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 12 stycznia 2024 r. w Biurze Syndyka o godz. 1000. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Bulwarowa 33a, tel/fax : ** *** ** ** codziennie (pon.-pt.) w godz. 8-14. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia negocjacji bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia negocjacji bez podania przyczyn.

Syndyk sprzeda nieruchomość
Syndyk sprzeda nieruchomość
45000 zł
30+ kilka dni temu
Pow. działki12123
Rodzaj działkiRolna
SprzedażBez pośredników

Opis ofertySyndyk Masy Upadłości Jarosława Kowalczyka w upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji na sprzedaż Kaźmierów, gm. Sochaczew o powierzchni 12123 m2, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 7/2 z obrębu 0017 Kaźmierów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PL1O/00049436/4 za cenę nie niższą niż 45.000,00 zł ((czterdzieści pięć tysięcy 00/100 złotych). Osoby zainteresowane udziałem w konkursie ofert, mogą uzyskać szczegółowe informacje w biurze syndyka przy ul. Ostrobramskiej 73D m. 138 w Warszawie, od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00 – 15.00, telefonicznie pod nr.: *** *** *** lub przesyłając zapytanie na adres mailowy: biuro (a) beneficjum.eu Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. Oferty należy składać na adres: Biuro Syndyka Jarosława Kowalczyka w upadłości, ul. Ostrobramska 73D m. 138, 04-175 Warszawa w nieprzekraczanym terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia na łamach KRZ tj. do 24 stycznia 2024 r. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Biura Syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać wszystkie informacje, które są wskazane w regulaminie sprzedaży. Ponadto warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Jarosława Kowalczyka w upadłości o numerze 25 1090 1883 0000 0001 5272 031, z dopiskiem „Wadium w przetargu – sygn. akt. PL1P/GUp-s/383/2022” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert tj.24 stycznia 2024 r., przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 26 stycznia 2024 r., o godzinie 11:00 w Biurze Syndyka masy upadłości Szymona Pikory w upadłości z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 73D m. 138, 04-175 Warszawa.

syndyk sprzeda nieruchomość
syndyk sprzeda nieruchomość
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²37 zł/m²
Powierzchnia2960 m²
Typrekreacyjna

Syndyk masy upadłości Eugeniusza Swadźby - Waldemar Łukaszowicz sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika Eugeniusza Swadźby PESEL: 54120711711, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej-sygn. akt X GUp 2/22/4, na następujących warunkach: Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości zabudowanej na dz. Nr 24/1, zlokalizowanej w miejscowości Zarębice 186, gmina Przyrów, powiat częstochowski, woj. śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1M/00077514/8. Wartość oszacowania wynosi 135.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 110.000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (dalej jako PU), oraz Kodeksu cywilnego. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż wskazana wyżej cena wywoławcza. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży będzie udostępniony przez syndyka masy upadłości w odpowiedzi na zapytanie oferenta. Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, za cenę nie niższą niż cena minimalna. W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym. W pozostałym zakresie krąg oferentów jest nieograniczony podmiotowo. Oferta winna zawierać: - oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu, nr telefonu, adres e-mailowy, - oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego Rejestru Przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna, - oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), - oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny, - oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności, - oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc, - oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt 6 niniejszych warunków postępowania, - potwierdzenie wpłaty wadium na zakup nieruchomości będącej przedmiotem składanej oferty, tj. 10% ceny wywoławczej. Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 7, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie sprzedaży Eugeniusz Swadźba NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 3 czerwca 2022 roku na adres: Kancelaria Syndyka Waldemar Łukaszowicz, ul. Karłowicza 10, 41-800 Zabrze. Liczy się data wpływu. Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nierozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy Organizatora prowadzony w ING syndyk o numerze: 73 1050 1243 1000 0097 4808 3194 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Złożenie chociażby jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż ww. składnika majątku. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 6 czerwca 2022 r., o godzinie 9:00, w Kancelarii Syndyka w Zabrzu w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty stosując kryterium ceny dokona syndyk masy upadłości. O dokonanym wyborze niezwłocznie zostaje w formie elektronicznej powiadomiony oferent, którego cena została przyjęta. W przypadku, gdyby oferty złożone obejmowały tę samą cenę ofertową na przedmiot sprzedaży przewiduje się możliwość przeprowadzenia ustnej licytacji celem wyłonienia oferenta, z kwotą postąpienia 1000,00 złotych. Syndyk zobligowany jest do podpisania umowy sprzedaży z oferentem w terminie do czterech miesięcy od daty wyboru oferty. Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży - przed jej zawarciem. Przeniesienie na własność oferowanego składnika majątku nastąpi po zapłacie całej ceny przez oferenta. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 7 dni od daty wyboru ofert. Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie czterech miesięcy od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania. Koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży w miejscu wskazanym przez syndyka ponosi kupujący. Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy - Prawo upadłościowe oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny. Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Eugeniusza Swadźby - Waldemar Łukaszowicz e-mail: sy***k@k***.pl.

Syndyk sprzeda nieruchomość
Syndyk sprzeda nieruchomość
Namysłów 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²65 zł/m²
Powierzchnia16347 m²
Typbudowlana

Syndyk PW Pro Service sp. z o.o. w upadłości w Namysłowie oferuje do sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości Oferta obejmuje następujące nieruchomości sprzedawane łącznie, które były wykorzystywane jako baza paliw: a. prawo użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Namysłowie, przy ul. Drzewieckiego 1, w granicach działek nr 12/4, 12/5 i 12/9 o pow. łącznej 1,5218 ha oraz prawo własności budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, będących trwale związanymi z nieruchomością objętą księgą wieczystą KW nr OP1U/00067973/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku, V Wydział Ksiąg Wieczystych; b. nieruchomość gruntową niezabudowaną w granicach działki 12/30 o pow. 0,1129 ha, objętą księgą wieczystą KW nr OP1U/00068547/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku, V Wydział Ksiąg Wieczystych za łączną cenę nie niższą niż kwota 1.057.000,00 zł netto (w razie obowiązku podatkowego VAT cena netto zostanie (każdorazowo) powiększona o podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej na dzień danej płatności). Oferty w trybie przetargu i ewentualnej aukcji (w przypadku wskazanym w Regulaminie) można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2022 r. do godz. 15:00. Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach sprzedaży określa Regulamin z dnia 11.01.2022 r., dostępny w Kancelarii Syndyka oraz na stronach: codexline.com, upadlosci24.pl. Informacje o przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr ** *** ** **. Przedmiot sprzedaży oraz dokumenty można oglądać osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

Syndyk sprzeda nieruchomość
Syndyk sprzeda nieruchomość
Częstochowa 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²28 zł/m²
Powierzchnia3651 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust.1 pkt. 3 w zw. z art. 213 ust. 1 i art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo Upadłościowe ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wancerzów, przy ul. Wyzwolenia. 1. W skład nieruchomości wchodzą dwie działki o łącznej powierzchni 0,3651 ha. 2. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 102 140,00 zł. Warunkiem przystąpienia do rozpatrzenia ofert jest zaoferowanie ceny nie niższej niż 100% wartości oszacowania, czyli kwoty 102 140,00 zł. Składający ofertę zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości. 3. Oferty należy składać osobiście w biurze syndyka pod adresem: ul. Racławicka 4 lok. 2 42 – 202 Częstochowa lub za pośrednictwem poczty. Oferty należy składać w terminie do 16.02.2022 r. do godz. 16 – tej. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do biura syndyka. Złożenie oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się oferenta z Regulaminem i jego przyjęciem do stosowania. Regulamin dostępny jest w biurze Syndyka lub po uprzednim uzgodnieniu udostępniony zostanie drogą mailową. 4. Dodatkowej informacji o przedmiocie sprzedaży udziela syndyk pod numerem tel. 661 773 483 - w godz. od 9(00) do 15(00), od poniedziałku do piątku. Po uprzednim uzgodnieniu (z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem) istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9(00) do 15(00). Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Syndyka (po uprzednim umówieniu się z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem) lub po uprzednim uzgodnieniu udostępniony zostanie drogą mailową. 5. Uczestnicy konkursu są związani złożoną ofertą do terminu wyłonienia nabywcy, a oferent, którego oferta została wybrana do upływu terminu zawarcia umowy sprzedaży. 6. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w biurze Syndyka w Częstochowie przy ul. Racławickiej 4 lok. 2 w dniu 18.02.2022 r. o godzinie 9(00). Jeżeli po otwarciu ofert zostanie stwierdzone, że wpłynęły co najmniej dwie prawidłowe oferty z propozycją nabycia wskazanej nieruchomości i za taką samą cenę, stanowiącą jednocześnie najwyższą zaoferowaną cenę nabycia, Syndyk może przeprowadzić dodatkową licytację ustną pomiędzy tymi podmiotami. Z uwagi na sytuację licytacja może się odbyć w formie online. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, unieważnienia konkursu bez podania przyczyn, odstąpienia od sprzedaży i prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami. 7. Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową z budynkiem mieszkalnym
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową z budynkiem mieszkalnym
2498125 zł
Chodel 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²349 zł/m²
Powierzchnia1600 m²
Typbudowlana

Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym stanowiącą działkę nr 851/2 o pow. 0,1600 ha położoną w Chodlu przy ul. Piaskowej, KW LU1O/00052080/7 za cenę nie niższą niż 558.000 zł.

Syndyk sprzeda nieruchomość Łosice (nowy termin)
Syndyk sprzeda nieruchomość Łosice (nowy termin)
Łosice 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²27 zł/m²
Powierzchnia18804 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt IX GUp 42/22 of w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomość gruntową obejmującą działkę ewidencyjną nr 1986 i 3626/3, z obrębu 0001 Łosice, miasto Łosice, powiat łosicki, o łącznej powierzchni 1,8804 ha za cenę nie niższą niż 513.200,00 zł. Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syndyka: ul. Zachodnia 20a, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 26 września 2022 r. (decyduje data wpływu). Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące regulaminu sprzedaży, wyceny oraz wykazu ruchomości udzielane są mailowo: upadlosci(malpa)chmielinski.com.pl

Syndyk sprzeda nieruchomość w Bęczynie
Syndyk sprzeda nieruchomość w Bęczynie
120000 zł
9 dni plecy
Pow. działki7058
Rodzaj działkiRolna
SprzedażPośrednik
Nr. księgi wieczystejPokaż

Opis ofertySyndyk masy upadłości w postępowaniu o sygnaturze akt KR1S/GUp-s/181/2024 sprzeda nieruchomość gruntowa oznaczona jako działki 812/3, 813, 814/1, 1003, obręb 0001 Bęczyn, położona w gminie Brzeźnica, powiat wadowicki, województwo małopolskie, numer księgi wieczystej: KR1W/00063183/5 (udział w prawie własności: 2/3) (dalej jako: „Nieruchomość”), ustalając, że ww. składnik majątku będzie sprzedawany przez syndyka z wolnej ręki z uwzględnieniem następującej, zmiennej ceny minimalnej: 120.000,00 złotych. Warunki sprzedaży: 1. informacja o sprzedaży zostanie ogłoszona w przynajmniej 2 portalach internetowych w dniach od 13.05.2024 roku do 03.06.2024 roku; 2. oferent powinien złożyć ofertę zawierającą: imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres oraz numer rejestru, do którego wpisany jest oferent, dane teleadresowe, podanie ceny ofertowej, osoby prawne winny złożyć aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS) wraz z oświadczeniem, że wszystkie wpisy oraz dane w nim zawarte pozostają aktualne na dzień złożenia oferty, kopie decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP i nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON. Osoby fizyczne winny złożyć kserokopię dowodu osobistego, oświadczenie co do zapoznania się z regulaminem sprzedaży Nieruchomości; 3. warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy i 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 50 1240 1109 1111 0011 1686 7190. Najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na wskazany rachunek masy upadłości; 4. oferta powinna być złożona w kopercie uniemożliwiającej jej otwarcie; 5. ofertę należy składać do dnia 03.06.2024 roku na adres syndyka: ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana; 6. otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 04.06.2024 roku o godzinie 10:00; 7. wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący; 8. termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży wyznacza syndyk.

Syndyk sprzeda nieruchomość - Jeziórka, gm. Pniewy
Syndyk sprzeda nieruchomość - Jeziórka, gm. Pniewy
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²4 zł/m²
Powierzchnia25700 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości Grażyny Napiórkowskiej w upadłości zamieszkałej w Grójcu, wyznaczony postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydział Gospodarczy z dnia 27 marca 2023r. (sygn. akt: RA1R/GU/74/2023) sprzeda z wolnej ręki na zasadzie konkursu ofert pisemnych i aukcji ustnej udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej działka nr 32 zabudowana budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi oraz niezabudowane działki nr 5/1 i 47, położona we wsi Jeziórka, gmina Pniewy. Powierzchnia działki nr 32 – 0,5900 ha, nr 5/1 – 0,5800 ha i nr 47 – 1,4000 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00014927/9. Cena minimalna (wywoławcza) przedmiotu sprzedaży została ustalona na kwotę 112.375,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych trzysta siedemdziesiąt pięć) złotych. Pisemne oferty na zakup nieruchomości składać należy do Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego na adres: ul. Encyklopedyczna 2A lok.2, 01-990 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2023r. (liczy się data wpływu). Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium w wysokości 11.237,50 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy). Otwarcie oraz rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Warszawie pod adresem: ul. Encyklopedyczna 2A lok.2, 01-990 Warszawa w dniu 18 grudnia 2023r. o godzinie 10:00. Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych określonych treścią obwieszczeń publicznych, jak również niniejszym regulaminem, w każdym czasie, również z innych przyczyn poza w nich wymienionymi. Prawo to przysługuje również Sędziemu wyznaczonemu nadzorującemu postępowanie upadłościowe masy upadłości, w skład której wchodzi nieruchomość objęta niniejszym regulaminem.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w Zbychowie
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w Zbychowie
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²102 zł/m²
Powierzchnia1132 m²
Typrolna

I. Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki niezabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka o nr ew.: 76/30 (pow. 1132 m2) wraz z udziałami w drogach dojazdowych, położoną w miejscowości Zbychowo, ul. Polna (brak numeru), gm. Wejherowo, powiat wejherowski, woj. pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr: GD1W/00130822/5, za cenę nie niższą niż 115.650,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Nieruchomość można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się z Syndykiem. II. Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2023 r. drogą mailową na adres wskazany w tym ogłoszeniu, drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Patrycja Kaczor, ul. Sienkiewicza 13, II p., 38-400 Krosno lub osobiście w Kancelarii Syndyka pod ww. adresem (liczy się data wpływu oferty). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 grudnia 2023 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka. III. W ofercie należy wskazać: a) dane oferenta: imię i nazwisko/nazwę, adres lub siedzibę, telefon kontaktowy oraz podpis, b) oznaczenie nieruchomości, której nabyciem oferent jest zainteresowany, c) proponowaną cenę nabycia nieruchomości, odpowiadającą co najmniej cenie minimalnej wskazanej w tym ogłoszeniu, d) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień. IV. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny minimalnej wskazanej powyżej – przelewem na rachunek bankowy masy upadłości - Syndyka w banku PKO BP S.A. o numerze: 29 1020 2964 0000 6702 0178 0600. W tytule przelewu należy wskazać: „Wadium – konkurs ofert Zbychowo” wraz z podaniem imienia i nazwiska/nazwy oferenta oraz oznaczeniem nieruchomości. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 11 grudnia 2023 r. Za datę wpłaty wadium uważana jest data wpływu pełnej kwoty na ww. rachunek Syndyka. V. W przypadku otrzymania przez Syndyka więcej niż jednej oferty ‒ wybrana zostanie oferta, która będzie zawierać najwyższą cenę zakupu. Natomiast w sytuacji, gdy kilka otrzymanych ofert będzie zawierała taką samą - najwyższą cenę zakupu, Syndyk skontaktuje się z tymi oferentami, celem umówienia i przeprowadzenia licytacji w Kancelarii Syndyka. VI. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. VII. Wszelkie informacje na temat nieruchomości, operatu szacunkowego i Regulaminu sprzedaży można uzyskać pod numerem tel.: ***-***-***, mailowo na adres wskazany w tym ogłoszeniu lub osobiście w Kancelarii Syndyka w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 13, II p., 38-400 Krosno.

Syndyk sprzeda nieruchomość Siedlce
Syndyk sprzeda nieruchomość Siedlce
Siedlce 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²1641 zł/m²
Powierzchnia324 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości informuje o planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Siedlcach przy ul. Asnyka 25, obejmująca działkę nr ew. 172, obszar 0,0324 ha za cenę nie niższą niż 531.667,00 zł. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący. Informacje dotyczące regulaminu sprzedaży, wyceny oraz wykazu ruchomości udzielane są mailowo: upadlosci(malpa)chmielinski.com.pl

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową.
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową.
Łódź 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²96 zł/m²
Powierzchnia12 m²
Typinwestycyjna

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt TR1T/GUp/2/2022 informuje, że na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 11 grudnia 2023 uzyskał zgodę na sprzedaż z wolnej ręki prawa wieczystego użytkowania nieruchomości objętej działkami nr 139/30 i 139/32 o łącznej powierzchni 12 m kwadratowych zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Do Folwarku 62-64 dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi nr LD1M/00104513/2 za cenę najwyższą z zaoferowanych. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i jego wycena zawarte są w operacie szacunkowym, który znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie (tel.: *********, adres mailowy: ko************z@o*.pl Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w formie konkursu ofert, za cenę nie niższą niż 1 157,00 zł (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt siedem złotych zero groszy) powiększoną o należny podatek od towarów i usług. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w języku polskim, w terminie do dnia 11 stycznia 2023 r do godziny 17.00, w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie i wpłacenie w tym terminie wadium w wysokości 500,00 zł na konto funduszy masy upadłości. Szczegółowy regulamin konkursu ofert znajduje się w kancelarii syndyka. Oferty można też przesłać listem poleconym na adres kancelarii syndyka z tym, że o ważności dotrzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii, a nie data jej nadania. O ważności wpłaty wadium decyduje data uznania konta funduszów masy upadłości. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 12 stycznia 2024 o godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu ofert lub unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania, tj. do momentu podpisania umowy przeniesienia własności przedmiotu konkursu.

Syndyk sprzeda nieruchomość - Orzesze
Syndyk sprzeda nieruchomość - Orzesze
522063.3 zł
Orzesze 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia490
Cena za m²1065.44 zł/m²

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg na SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Orzeszu przy ul. Bursztynowej 9 (dawniej Jaśkowicka 31C), dz. 1131/209 (pow. gruntu 490 m2, pow. użytk. domu 137,5 m2), KW nr KA1M/(użyj formularza kontaktowego) Cena wywoławcza wynosi 522 063,30 zł netto. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu najpóźniej do dnia 7 lutego 2024 r. do godz. 14.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka). Z regulaminem przetargu można zapoznać się drogą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg (małpa) wp . pl Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg (małpa)

Syndyk sprzeda nieruchomość Ladeniska
Syndyk sprzeda nieruchomość Ladeniska
8218133 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rekreacyjne
Powierzchnia1
Cena za m²82181.33 zł/m²

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 113/3 i 115/2, o łącznej powierzchni 3.33 ha, położonej w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Dorohusk, w miejscowości Ladeniska, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LU1C/00056789/3 za cenę nie niższą niż 82.181,33 zł. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 9 lutego 2024 r. do godz. 14:00 w Kancelarii Syndyka ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce lub przesłać je na adres tej Kancelarii listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii). Operaty szacunkowe ww. nieruchomości jest dostępny w Kancelarii Syndyka, bądź za pośrednictwem poczty e-mail na wniosek skierowany do Syndyka. Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków sprzedaży są udostępniane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty sprzedaży nieruchomości bez podania przyczyny.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową
4700000 zł
30+ kilka dni temu

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJISyndyk masy upadłości Elżbiety Brudło – Ornowskiej ogłasza konkurs ofert na zakup w trybie z wolnej ręki nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę gruntu nr 210/5 o pow. 0,1238 ha, położonej w miejscowości Grabówko, Gmina Nowa Karczma, pow. kościerski, woj. pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze: GD1E/00044635/1. Cena wywoławcza: 47.000,00 zł.Szczegółowy opis nieruchomości, wycena oraz Regulamin konkursu znajdują się w kancelarii syndyka Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej w Warszawie (00-834) przy ul. Pańskiej 75 lok. 6 oraz na stronie internetowej kancelarii syndyka. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 2 kwietnia 2024 roku w biurze syndyka przy ul. Pańskiej 75 lok. 6, 00-834 Warszawa lub przesłać listem poleconym na adres biura syndyka lub elektronicznie na wskazany przez syndyka adres e-mail w tytule wskazując „Oferta na zakup nieruchomości - Elżbieta Brudło – Ornowska, sygn. akt: XVIII GUp 138/21”. Decyduje data wpływu oferty do syndyka, nie data jej nadania.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium.Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.W przypadku pytań zapraszam do kontaktu.Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową
4700000 zł
30+ kilka dni temu

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJISyndyk masy upadłości Elżbiety Brudło – Ornowskiej ogłasza konkurs ofert na zakup w trybie z wolnej ręki nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę gruntu nr 210/7 o pow. 0,1238 ha, położonej w miejscowości Grabówko, Gmina Nowa Karczma, pow. kościerski, woj. pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze: GD1E/00044649/2. Cena wywoławcza: 47.000,00 zł.Szczegółowy opis nieruchomości, wycena oraz Regulamin konkursu znajdują się w kancelarii syndyka Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej w Warszawie przy ul. Pańskiej 75 lok. 6, 00-834 Warszawa oraz na stronie internetowej kancelarii syndyka. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 2 kwietnia 2024 roku w biurze syndyka przy ul. Pańskiej 75 lok. 6, 00-834 Warszawa lub przesłać listem poleconym na adres biura syndyka lub elektronicznie na wskazany przez syndyka adres e-mail w tytule wskazując „Oferta na zakup nieruchomości - Elżbieta Brudło – Ornowska, sygn. akt: XVIII GUp 138/21”. Decyduje data wpływu oferty do syndyka, nie data jej nadania.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium.Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.W przypadku pytań zapraszam do kontaktu.Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl

syndyk sprzeda nieruchomość gruntową
syndyk sprzeda nieruchomość gruntową
4400 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia428
Cena za m²10.28 zł/m²

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ  Syndyk masy upadłości Małgorzaty Bentkowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż prawa własności w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pewel Mała składającej się z działki o numerze 2323/3, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1Z/(użyj formularza kontaktowego). Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania nieruchomości tj. 4 400,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 7 maja 2024 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu, który można uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg(małpa)omgm(kropka)pl. 

syndyk sprzeda nieruchomość rolną
syndyk sprzeda nieruchomość rolną
36000 zł
30+ kilka dni temu
Pow. działki8956
Rodzaj działkiRolna
SprzedażBez pośredników

Opis ofertySyndyk w masy upadłości Jacka Siedleckiego w upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert) lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji nieruchomości gruntowej (nieużytki) położonej we wsi Wilamowice, gm. Dzierzążnia, pow. płoński, woj. mazowieckie, stanowiącą dz. ew. nr 83/4, obręb Wilamowice, o powierzchni 8956 m2, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płońsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PL1L/00005866/4 za cenę nie niższą niż 36.000,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące 00/100 złotych) na warunkach określonych w Regulaminie postępowania konkursowego. Syndyk informuję, iż obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości zostało opublikowane na łamach Krajowego Rejestru Zadłużonych w dniu 08 kwietnia 2024 roku pod numerem obwieszczenia 20240408/00480. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonym (tj. do dnia 22 kwietnia 2024 roku) na adres: Biuro Syndyka, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w określonego w regulaminie postępowania konkursowego i aukcji. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2024 roku, o godz. 11:00 w Biurze Syndyka przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138 w Warszawie. Każdy oferent, biorący udział w konkursie ofert/aukcji zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w Regulaminie postępowania, z którym można zapoznać się w biurze syndyka. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu i regulaminu postępowania konkursowego udzielane są w Biurze Syndyka oraz mailowo pod adresem: @

Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną w Nisku ul. Potok
Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną w Nisku ul. Potok
70000 zł
Nisko 7 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia702
Cena za m²99.72 zł/m²

Syndyk masy upadłości Magdaleny Skromak sprzeda nieruchomość zabudowaną o numerze działki 1379/6 położonej w Nisku ul. Potok, powiat niżański, woj. podkarpackie dla której prowadzona jest KW nr TB1N/00035767/4 za cenę nie niższą niż 70.000,00 zł. Pisemne oferty zawierające dowód wpłaconego wadium w wysokości 7.000,00 zł płatne na konto nr: 33 1090 2590 0000 0001 4210 4597 należy składać osobiście bądź listem poleconym na adres Biuro Syndyka ul. Geodetów 1 pok. 228, 35-328 Rzeszów do dnia 31.05.2024 r. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty bądź zamknięcia przetargu bez wyłonienia nabywcy. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu stanu prawnego przedmiotu przetargu (operat szacunkowy) oraz regulamin są dostępne do wglądu w biurze Syndyka oraz na stronie internetowej www.restrukturyzacje.rzeszow.pl .

Syndyk sprzeda nieruchomość rolną 1,1 ha w miejscowości Werechanie
Syndyk sprzeda nieruchomość rolną 1,1 ha w miejscowości Werechanie
18671 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia1,10
Cena za m²16973.64 zł/m²

NIŻSZA CENA -50% Syndyk sprzeda nieruchomość rolną o pow. 1,1000 ha Werechanie, gmina Rachanie, powiat tomaszowski I. Syndyk w postępowaniu upadłościowym sprzeda z wolnej ręki niezabudowaną nieruchomość gruntową o pow. 1,1 ha położoną w miejscowości Werechanie, gmina Rachanie, powiat tomaszowski za cenę nie niższą niż cena oszacowania obniżona o 50 % tj. za cenę 18.671,00 zł (osiemnaście tysięcy, sześćset siedemdziesiąt jeden złotych). II. Oferty zgodne z warunkami sprzedaży określonymi w regulaminie należy składać do dnia 11.03.2024 r. drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Anna Bowanko, ul. Długa 5, lok. 89, 20-346 Lublin lub osobiście. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03. 2024 r. o godz. 17.00 w Kancelarii Syndyka. III. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w kwocie 1.867,10 zł na rachunek w Santander Bank Polska SA nr 89 1090 2688*******001 5444 5225. do dnia 11.03.2024 r. W przypadku nieprzyjęcia oferty wadium podlega zwrotowi. IV. Regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy dostępne są do wglądu w biurze syndyka. Wszelkie informacje dostępne są pod nr telefonu: +48**********19 lub mailowo: anna.bowanko(et)gmail.com

Syndyk sprzeda nieruchomość rolną 1,1 ha w miejscowości Werechanie
Syndyk sprzeda nieruchomość rolną 1,1 ha w miejscowości Werechanie
18671 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia1,10
Cena za m²25460.45 zł/m²

NOWA NIŻSZA CENA -25% Syndyk sprzeda nieruchomość rolną o pow. 1,1000 ha położoną w miejscowości Werechanie, gmina Rachanie, powiat tomaszowski I. Syndyk w postępowaniu upadłościowym Doroty Posłajko (sygn. LU1S/GUp-s/313/2023) sprzeda z wolnej ręki niezabudowaną nieruchomość gruntową o pow. 1,1 ha położoną w miejscowości Werechanie, gmina Rachanie, powiat tomaszowski za cenę nie niższą niż cena oszacowania obniżona o 25% tj. 28.006,50 zł (dwadzieścia osiem tysięcy, sześć złotych, pięćdziesiąt groszy). II. Oferty zgodne z warunkami sprzedaży określonymi w regulaminie należy składać do dnia 04.01.2024 r. drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka, ul. Długa 5, lok. 89, 20-346 Lublin lub osobiście w Kancelarii Syndyka. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01. 2024 r. o godz. 15.00 w Kancelarii Syndyka. III. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w kwocie 2.800,65 zł na rachunek w Santander Bank Polska SA nr 89 1090 2688*******001 5444 5225. do dnia 04.01.2024 r. W przypadku nieprzyjęcia oferty wadium podlega zwrotowi. IV. Regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy dostępne są do wglądu w biurze syndyka. Wszelkie informacje dostępne są pod nr telefonu: +48**************19 lub mailowo: anna.bowanko(et)gmail.com

Syndyk sprzeda nieruchomość w Proszowicach
Syndyk sprzeda nieruchomość w Proszowicach
Proszowice 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²277 zł/m²
Powierzchnia5760 m²
Typhandlowo-usługowa

OGŁOSZENIE o sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Proszowicach Syndyk Masy Upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w Proszowicach, przy ulicy Wolności nr 1, gmina Proszowice, powiat proszowicki, woj. małopolskie, stanowiącej działki ewidencyjne nr 1152/4, 1149/9, o łącznej powierzchni 0,5577 ha, zabudowanej dwoma budynkami o funkcji usługowo – magazynowej, objętej księgą wieczystą KR1H/00020252/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach,  udziału wynoszącego 4/6 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Proszowicach, w rejonie ul. Nowej, Kolejowej i Wolności, gmina Proszowice, powiat proszowicki, woj. małopolskie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1152/5, o powierzchni 0,0183 ha, objętej księgą wieczystą KR1H/00020253/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach. Likwidacja następuje łącznie z uwagi na połączenie funkcjonalne/ jedność społeczno – gospodarczą. Prawa wchodzą w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt KR1S/GUp/26/2023. Szacunkowa wartość rynkowa nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KR1H/00020252/4, dla sprzedaży niewymuszonej, według operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 1 565 000,00zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 565 000,00zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Szacunkowa wartość rynkowa udziału wynoszącego 4/6 części we własności nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KR1H/00020253/1, dla sprzedaży niewymuszonej, według operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 29 000,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 29 000,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych). Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej bezwarunkowej oferty oraz wpłacenie wadium. Oferty w języku polskim należy składać do dnia 29 grudnia 2023r. (liczy się data wpływu) w zapieczętowanej kopercie na adres: Kancelaria Notarialna Magdaleny Pach, ul. Urzędnicza nr 20/4, 30-051 Kraków, z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ! Konkurs ofert w postępowaniu sygn. akt KR1S/GUp/26/2023 Syndyk Joanna Jutrzenka Trzebiatowska. Do oferty powinno zostać załączone potwierdzenie wpłat wadium w kwocie 156 500,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) za nieruchomość KR1H/00020252/4 oraz w kwocie 2 900,00 zł (dwa tysiące dziewięćset złotych) za udział w nieruchomości KR1H/00020253/1, ze wskazaną w tytule sygnaturą akt postępowania, dokonanych na rachunek bankowy syndyka w Santander Bank Polska S.A. o nr: 21 1090 2590 0000 0001 5314 6614. Wadium należy uiścić najpóźniej do dnia 28 grudnia 2023r. W przypadku nie przyjęcia oferty wadium podlega zwrotowi. Komisyjne otwarcie oraz rozpatrzenie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Pach, ul. Urzędnicza nr 20/4, 30-051 Kraków, dnia 3 stycznia 2024r. W przypadku wpływu więcej niż jednej ważnej i przyjętej przez syndyka oferty zostanie przeprowadzona licytacja ustna. Zgodnie z pkt 3.10 Regulaminu Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Z operatem szacunkowym oraz pełnym tekstem regulaminu konkursu ofert można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. *** *** ***) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 w siedzibie kancelarii (Kraków, ul. F. Straszewskiego 10/1). Kontakt z Syndykiem odbywa się telefonicznie bądź mailowo, wysyłając zapytanie na adres m.**********a@j*************.pl.

Syndyk sprzeda nieruchomość w Proszowicach
Syndyk sprzeda nieruchomość w Proszowicach
156500000 zł
Proszowice 30+ kilka dni temu

Syndyk Masy Upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż -      nie ruchomości gruntowej położonej w Proszowicach, przy ulicy Wolności nr 1, gmina Proszowice, powiat proszowicki, woj. małopolskie, stanowiącej działki ewidencyjne nr 1152/4, 1149/9, o łącznej powierzchni 0,5577 ha, zabudowanej dwoma budynkami o funkcji usługowo – magazynowej, objętej księgą wieczystą KR1H/00020252/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach, -      udz iału 4/6 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Proszowicach, w rejonie ul. Nowej, Kolejowej i Wolności, gmina Proszowice, powiat proszowicki, woj. małopolskie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1152/5, o powierzchni 0,0183 ha, objętej księgą wieczystą KR1H/00020253/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach.Likwidacja następuje łącznie z uwagi na połączenie funkcjonalne/ jedność społeczno – gospodarczą.Prawa wchodzą w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt KR1S/GUp/26/2023.Szacunkowa wartość rynkowa nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KR1H/00020252/4, dla sprzedaży niewymuszonej, według operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 1 565 000,00zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 565 000,00zł. Szacunkowa wartość rynkowa udziału wynoszącego 4/6 części we własności nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KR1H/00020253/1, dla sprzedaży niewymuszonej, według operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 29 000,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 29 000,00 zł. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej bezwarunkowej oferty oraz wpłacenie wadium. Oferty w języku polskim należy składać do dnia 29 grudnia 2023r. (liczy się data wpływu) w zapieczętowanej kopercie na adres: Kancelaria Notarialna Magdaleny Pach, ul. Urzędnicza nr 20/4, 30-051 Kraków, z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ! Konkurs ofert w postępowaniu sygn. akt KR1S/GUp/26/2023 Syndyk Joanna Jutrzenka Trzebiatowska.Do oferty powinno zostać załączone potwierdzenie wpłat wadium w kwocie 156 500,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) za nieruchomość KR1H/00020252/4 oraz w kwocie 2 900,00 zł (dwa tysiące dziewięćset złotych) za udział w nieruchomości KR1H/00020253/1, ze wskazaną w tytule sygnaturą akt postępowania, dokonanych na rachunek bankowy syndyka w Santander Bank Polska S.A. o nr: 21 1090 2590 0000 0001 5314 6614. Wadium należy uiścić najpóźniej do dnia 28 grudnia 2023r. W przypadku nie przyjęcia oferty wadium podlega zwrotowi.Komisyjne otwarcie oraz rozpatrzenie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Pach, ul. Urzędnicza nr 20/4, 30-051 Kraków, dnia 3 stycznia 2024r.W przypadku wpływu więcej niż jednej ważnej i przyjętej przez syndyka oferty zostanie przeprowadzona licytacja ustna. Zgodnie z pkt 3.10 Regulaminu Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Z operatem szacunkowym oraz pełnym tekstem regulaminu konkursu ofert można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 797 793 375) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 w siedzibie kancelarii (Kraków, ul. F. Straszewskiego 10/1).  Kontakt z Syndykiem odbywa się telefonicznie bądź mailowo, wysyłając zapytanie na adres m.chmielewska@. 

Syndyk sprzeda nieruchomość 80% ceny
Syndyk sprzeda nieruchomość 80% ceny
Łęczna 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²0 zł/m²
Powierzchnia34281 m²
Typrolna

Syndyk Masy Upadłości Anny Śmiech prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą KOMODUS Śmiech Anna ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości za cenę nie mniejszą niż 80% wartości oszacowania: 1. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z zabudową produkcyjno-gospodarczą, stanowiąca działkę nr 37, poł. w m. Rossosz, gm. Łęczna, o pow. 3,4281 ha, KW nr LU1I/00112211/8, na której ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe- dożywotnia służebność, za cenę nie mniejszą niż 503 793,23 zł (słownie złotych: pięćset trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy 23/100 ). Sprzedaż korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Wadium dla nieruchomości opisanych w pkt 1 wynosi: 1- 50 000 zł. Wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy w Banku Pekao SA I o/Lublin nr Bank Pekao SA I o/Lublin 87 1240 1503 1111 0011 0724 1327 do dnia 27.09.2023 r. Za datę wpływu przyjmuje się datę uznania kwoty na rachunku. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta, którego oferta została wybrana, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi i zostanie włączone do funduszów masy upadłości. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi. Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem czy oferta dotyczy ruchomości czy nieruchomości, sygnatury postępowania, nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Syndyk Masy Upadłości ul. Budowlana 50 lok 205 „Przetarg- nie otwierać IX GUp 246/21- działka 37”. Oferty nabycia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.09.2023 r. do godziny 10.15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2023 r. o godz. 11.00. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.***************************** oraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlanej 50 lok 205, 20-469 Lublin Syndykowi zastrzega się prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. *** *** *** w godzinach 10-16.

Syndyk sprzeda nieruchomość w Zawoi
Syndyk sprzeda nieruchomość w Zawoi
Zawoja 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²86 zł/m²
Powierzchnia2683 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości Bożeny Stanek w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do negocjacji w sprawie sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zawoja, gmina Zawoja, powiat Suski, województwo Małopolskie, składającej się z niezabudowanych działek nr 21272/3, 21285/2 i 21286/2 o łącznej powierzchni 0,2683 ha, dla której Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1B/00059202/5. Minimalna cena sprzedaży wynosi 231.700,00 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset 00/100). W celu przystąpienia do negocjacji należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem „Negocjacje Bożena Stanek w upadłości” sygnatura akt VIII GUp 870/21/S i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”. W terminie do dnia 5 stycznia 2024 r. pod adresem: Biuro Syndyka masy upadłości Bożeny Stanek, (biuro czynne jest w dni robocze w godz. 800 – 1400) oraz wpłacić wadium w kwocie: 23.170,00-zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości Bożeny Stanek prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym 48 8591 0007 6100 0457 7232 0001najpóźniej do dnia 5 stycznia 2024 r. (decyduje data wpływu pieniędzy na rachunek bankowy). Oferta winna zawierać: a) imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby, b) podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami, c) aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny wyciąg z KRS itp.), d) propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności, e) oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do poniesienia kosztów zawarcia umowy notarialnej i innych opłat związanych z zawarciem umowy, f) dowód wpłaty wadium, g) oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu, h) wszelkie zezwolenia (promesy) lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one wymagane według stanu prawnego na dzień składania oferty, Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 12 stycznia 2024 r. w Biurze Syndyka o godz. 1000. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Bulwarowa 33a, tel/fax : ** *** ** ** codziennie (pon.-pt.) w godz. 8-14. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia negocjacji bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia negocjacji bez podania przyczyn.

Syndyk sprzeda nieruchomość w Młynach
Syndyk sprzeda nieruchomość w Młynach
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²43 zł/m²
Powierzchnia20433 m²
Typinwestycyjna

Syndyk masy upadłości Bożeny Stanek w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do negocjacji w sprawie sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyny, gmina Radymno, powiat Jarosławski, województwo Podkarpackie, składającej się z niezabudowanych działek nr 196/15, 196/18 i 196/21 o łącznej powierzchni 2,0433 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu prowadzi księgę wieczystą nr PR1J/00096978/9. Minimalna cena sprzedaży wynosi 877.800,00zł (słownie złotych: osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset 00/100). W celu przystąpienia do negocjacji należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem „Negocjacje Bożena Stanek w upadłości” sygnatura akt VIII GUp 870/21/S i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”. W terminie do dnia 5 stycznia 2024 r. pod adresem: Biuro Syndyka masy upadłości Bożeny Stanek, (biuro czynne jest w dni robocze w godz. 800 – 1400) oraz wpłacić wadium w kwocie: 87.780,00-zł (słownie złotych: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości Bożeny Stanek prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym 48 8591 0007 6100 0457 7232 0001 najpóźniej do dnia 5 stycznia 2024 r. (decyduje data wpływu pieniędzy na rachunek bankowy). Oferta winna zawierać: a) imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby, b) podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami, c) aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny wyciąg z KRS itp.), d) propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności, e) oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do poniesienia kosztów zawarcia umowy notarialnej i innych opłat związanych z zawarciem umowy, f) dowód wpłaty wadium, g) oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu, h) wszelkie zezwolenia (promesy) lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one wymagane według stanu prawnego na dzień składania oferty, Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 12 stycznia 2024 r. w Biurze Syndyka o godz. 1000. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Bulwarowa 33a, tel/fax : ** *** ** ** codziennie (pon.-pt.) w godz. 8-14. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia negocjacji bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia negocjacji bez podania przyczyn.

Syndyk sprzeda nieruchomość w Mostach
Syndyk sprzeda nieruchomość w Mostach
10080000 zł
30+ kilka dni temu

OBWIESZCZENIE SĄDOWE      &nbs p;      &n bsp;w sprawie pisemnego ofertowego przetarguna sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt GD1G/GUp/42/2023 syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 21 listopada 2023 r. zapadłym w sprawie GD1G/GUp/42/2023. ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż majątku masy upadłości obejmujący: prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr ew. 992/24 o powierzchni 2000 m² położonej w miejscowości Mosty, powiat pucki, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2W/00030904/0za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 100.800,00 zł (słownie: sto tysięcy osiemset złotych 00/100). Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.  WARUNKI PRZETARGU Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zaintere­sowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarcze­go Sądu Rejonowego Gdańsk Północ ul. Piekarnicza 10 w godzinach i dniach urzędowania Sądu. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu. 1.    Oferty należy składać do dnia 19 stycznia 2024 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekar­niczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.  2.    Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. 3.    Kopertę należy zaadresować: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w GdańskuVI Wydział Gospodarczyul. Piekarnicza 10, 80-126 GdańskSędzia Komisarz RS Aleksandra Krasowskasygnaturą akt GD1G/GUp/42/2023PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI  Słowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM. 4.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wskazanej w §3 ust. I Regulaminu Przetargu 5.    Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia następnego po dniu złożenia oferty pod rygorem od­rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 Regulaminu Przetargu rachunek bankowy.6.    Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 24 stycznia 2024 roku o godzinie 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk sala B65.7.    Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 602 281 889 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert. Zapraszam do składania ofertsyndyk Dominika Bączek

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową Wawrzyńcowice
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową Wawrzyńcowice
4020 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia2 332
Cena za m²2.87 zł/m²

Syndyk masy upadłości (sygn. akt XI GUp 1259/21) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału 2/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o powierzchni 0,2332 ha, położonej w miejscowości Wawrzyńcowice, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich –  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/(użyj formularza kontaktowego).Cena wywoławcza wynosi 6700,00 złotych. Terminy oględzin nieruchomości zostaną ustalone w trybie roboczym, według bieżącego zapotrzebowania.Zainteresowani kupnem przedmiotu sprzedaży winni złożyć oferty dotyczące nabycia nieruchomości w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta - konkurs ofert – Wawrzyńcowice - nie otwierać przed dniem 28.12.2023 r.”, na adres: Biuro Syndyka Sz. Mojzesowicza, Lege Restrukturyzacje Sp. z o. o., Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2023 roku, do godziny 16.00 oraz wpłacić wadium w wysokości 670,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości w terminie jak wyżej (decyduje data wpływu). Szczegółowe wymogi formalne ofert zawarte są w Regulaminie Konkursu.Otwarcie ofert nastąpi w czasie posiedzenia syndyka w dniu 28 grudnia 2023 r., o godzinie 12:00. w Biurze Syndyka Sz. Mojzesowicza, Lege Restrukturyzacje Sp. z o. o., Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa. Oferenci po uprzednim zgłoszeniu będą mogli uczestniczyć w posiedzeniu syndyka za pośrednictwem internetowej platformy do wideokonferencji. W wypadku wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zorganizuje licytację, o której terminie i sposobie powiadomi oferentów. Kwota postąpienia wynosi 5% ceny wywoławczej zaokrąglonej do pełnych złotych.Z Regulaminem Konkursu oraz Operatem szacunkowym można zapoznać się po uprzednim kontakcie mailowym pod adresem likwidacja(małpa)

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową Zielina
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową Zielina
18414 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia1 089
Cena za m²28.18 zł/m²

Syndyk masy upadłości (sygn. akt XI GUp 1259/21) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału 88/120 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o powierzchni 0,1089 ha, położonej w miejscowości Zielina, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich –  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/(użyj formularza kontaktowego).Cena wywoławcza wynosi 30 690,00 złotych. Terminy oględzin nieruchomości zostaną ustalone w trybie roboczym, według bieżącego zapotrzebowania.Zainteresowani kupnem przedmiotu sprzedaży winni złożyć oferty dotyczące nabycia nieruchomości w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta - konkurs ofert – Zielina - nie otwierać przed dniem 28.12.2023 r.”, na adres: Biuro Syndyka Sz. Mojzesowicza, Lege Restrukturyzacje Sp. z o. o., Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2023 roku, do godziny 16.00 oraz wpłacić wadium w wysokości 3069,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości w terminie jak wyżej (decyduje data wpływu). Szczegółowe wymogi formalne ofert zawarte są w Regulaminie Konkursu.Otwarcie ofert nastąpi w czasie posiedzenia syndyka w dniu 28 grudnia 2023 r., o godzinie 12:00. w Biurze Syndyka Sz. Mojzesowicza, Lege Restrukturyzacje Sp. z o. o., Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa. Oferenci po uprzednim zgłoszeniu będą mogli uczestniczyć w posiedzeniu syndyka za pośrednictwem internetowej platformy do wideokonferencji. W wypadku wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zorganizuje licytację, o której terminie i sposobie powiadomi oferentów. Kwota postąpienia wynosi 5% ceny wywoławczej zaokrąglonej do pełnych złotych.Z Regulaminem Konkursu oraz Operatem szacunkowym można zapoznać się po uprzednim kontakcie mailowym pod adresem likwidacja(małpa)

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną
26100000 zł
Elbląg 30+ kilka dni temu

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Sprzedaży z wolnej ręki zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 24 października 2023 r. zapadłym w sprawie EL1E/GUp/1/2023 (dalej zwany Regulaminem) ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony konkurs na sprzedaż majątku masy upadłości z wolnej ręki obejmujący:- zabudowanej działki nr 22/9 o powierzchni 1.025 m2 oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w woj. warmińsko-mazurskim, Elbląg, ul. Łęczycka 29, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1E/00041349/0. Działka stanowi własność Miasta Elbląg – udział 1/1, prawo użytkowania wieczystego przysługuje Beacie i Sławomirowi Dziąbkowskim – udział 1/1, wspólność łączna wspólników spółki cywilnej.  - udziału 12/72 części w prawie użytkowania wieczystego działek drogowych nr 22/5 i 21/10 o łącznej powierzchni 1.200 m2, położonych w woj. warmińsko-mazurskim, Elbląg, ul. Łęczycka, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wy-dział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1E/00040897/9. Działki stanowią własność Miasta Elbląg – udział 1/1, prawo użytkowania wieczystego przysługuje m. in. w udziale wynoszącym 12/72 części Beacie i Sławomirowi      ;      &nb sp;    Dziąbkowskim, wspólność łączna wspólników spółki cywilnej. Cena wywoławcza nieruchomości nie niższa niż  261.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100)Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. Organizatorem konkursu jest syndyk masy upadłości Renata Piętka nr licencji 1310 z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Siewna 1, Piętro I. OFERTA MUSI BYĆ ZGODNA Z §6 REGULAMINU KONKURSU I ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WSKAZANE OŚWIADCZENIAOferty należy składać do dnia 03 stycznia 2024 roku osobiście w biurze Syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ul. Siewnej 1, Piętro I, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.Kopertę należy zaadresować:Syndyk Renata Piętkaul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdyniasygnatura akt EL1E/GUp/1/2023. tytułując: NIE OTWIERAĆ - OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż nieruchomości Elbląg Łęczycka Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 26.100,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto złotych 00/100).Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowySyndyk Renata Piętka, Ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 GdyniaAlior Bank Spółka Akcyjna.: 69 2490 0005 0000 4600 2294 2497W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium –nieruchomości Elbląg Łęczycka. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 03 stycznia 2024 roku pod rygorem od­rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 1 regulaminu rachunek bankowy.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 05 stycznia 2024 roku o godzinie 13:00 w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Gdyni przy Siewnej 1, piętro 1. Link do pełnego regulaminu przetargu, operatu szacunkowego biegłego oraz zdjęć wymienionej nieruchomości:!AmEc0F9Ou7mYhdpSb8ymv20Y0eFlIQ?e=OtgBqaPrzedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Syndyk sprzeda nieruchomość w Gniewinie
Syndyk sprzeda nieruchomość w Gniewinie
91000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia1 207
Cena za m²75.39 zł/m²

OBWIESZCZENIE w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt GD1G/GUp-s/580/2023 z wolnej ręki w formie konkursu ofert syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt GD1G/GUp-s/580/2023 ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki majątku masy upadłości obejmującego: 1. prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiąca działkę nr ew. 443/2 o powierzchni 1207 m² położonej w miejscowości Gniewino, powiat wejherowski, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/(użyj formularza kontaktowego); 2. udział 1/8 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. ew. nr 443/5 o powierzchni 528 m² położonej w miejscowości Gniewino, powiat wejherowski, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/(użyj formularza kontaktowego), za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 91.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. WARUNKI KONKURSU OFERT Szczegółowe warunki konkursu ofert określone zostały w Regulaminie konkursu ofert, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00. Regulamin konkursu ofert, na życzenie oferentów, udostępniany jest również drogą mailową przez syndyka. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu ofert jest m. in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu konkursu ofert. 1. Oferty należy składać do dnia 2 lutego 2024 roku osobiście w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do kancelarii syndyka). 2. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. 3. Kopertę należy zaadresować: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dominika Bączek ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo sygnatura akt GD1G/GUp-s/580/2023 OFERTA – konkurs ofert sprzedaż nieruchomości NIE OTWIERAĆ 4. Wadium w wysokości 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) płatne jest przelewem na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert. 5. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 2 lutego 2024 roku pod rygorem od rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert rachunek bankowy. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 6 grudnia 2023 roku o godzinie 9:00 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Wejherowie ul. Przemysłowej 35A budynek B. 7. Przedmiot konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 602 - pokaż numer telefonu - od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert. Zapraszam serdecznie do składania ofert. Z wyrazami szacunku Dominika Bączek - syndyk

syndyk sprzeda nieruchomość w Redzie
syndyk sprzeda nieruchomość w Redzie
269000 zł
Reda 30+ kilka dni temu

OBWIESZCZENIE w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt GD1G/GUp-s/731/2023z wolnej ręki w formie konkursu ofert syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt GD1G/GUp-s/731/2023 ogłasza pisemny konkurs ofertna sprzedaż z wolnej ręki majątku masy upadłości obejmującego: udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr ew. 99/3 o powierzchni 600 m² położonej w miejscowości Rekowo Dolne przy ulicy Długiej 113, zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 150m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2W/00013844/6, za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 269.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. WARUNKI KONKURSU OFERT Szczegółowe warunki konkursu ofert określone zostały w Regulaminie konkursu ofert, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00. Regulamin konkursu ofert, na życzenie oferentów, udostępniany jest również drogą mailową przez syndyka. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu ofert jest m. in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu konkursu ofert. 1. Oferty należy składać do dnia 9 lutego 2024 roku osobiście w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do kancelarii syndyka). 2. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. 3. Kopertę należy zaadresować: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dominika Bączekul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowosygnatura akt GD1G/GUp-s/731/2023OFERTA – konkurs ofert sprzedaż nieruchomości NIE OTWIERAĆ 4. Wadium w wysokości 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) płatne jest przelewem na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert. 5. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 9 lutego 2024 roku pod rygorem od rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert rachunek bankowy. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 12 lutego 2023 roku o godzinie 10:00 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Wejherowie ul. Przemysłowej 35A budynek B. 7. Przedmiot konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 602 281 889 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert. Zapraszam serdecznie do składania ofert. Z wyrazami szacunkuDominika Bączek - syndyk

syndyk sprzeda nieruchomość w Redzie
syndyk sprzeda nieruchomość w Redzie
26900000 zł
30+ kilka dni temu

OBWIESZCZENIEw sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt GD1G/GUp-s/731/2023z wolnej ręki w formie konkursu ofertsyndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt GD1G/GUp-s/731/2023ogłasza pisemny konkurs ofertna sprzedaż z wolnej ręki majątku masy upadłości obejmującego:udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr ew. 99/3 o powierzchni 600 m² położonej w miejscowości Rekowo Dolne przy ulicy Długiej 113, zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 150m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2W/00013844/6,za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 269.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.WARUNKI KONKURSU OFERTSzczegółowe warunki konkursu ofert określone zostały w Regulaminie konkursu ofert, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00. Regulamin konkursu ofert, na życzenie oferentów, udostępniany jest również drogą mailową przez syndyka. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu ofert jest m. in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu konkursu ofert.1. Oferty należy składać do dnia 9 lutego 2024 roku osobiście w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do kancelarii syndyka).2. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.3. Kopertę należy zaadresować:Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dominika Bączekul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowosygnatura akt GD1G/GUp-s/731/2023OFERTA – konkurs ofert sprzedaż nieruchomościNIE OTWIERAĆ4. Wadium w wysokości 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) płatne jest przelewem na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert.5. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 9 lutego 2024 roku pod rygorem od rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert rachunek bankowy.6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 12 lutego 2023 roku o godzinie 10:00 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Wejherowie ul. Przemysłowej 35A budynek B.7. Przedmiot konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu *** *** *** od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.Zapraszam serdecznie do składania ofert.Z wyrazami szacunkuDominika Bączek - syndyk

syndyk sprzeda nieruchomość w Redzie
syndyk sprzeda nieruchomość w Redzie
269000 zł
Reda 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia600
Cena za m²448.33 zł/m²

OBWIESZCZENIE w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt GD1G/GUp-s/731/2023 z wolnej ręki w formie konkursu ofertsyndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt GD1G/GUp-s/731/2023ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki majątku masy upadłości obejmującego:udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr ew. 99/3 o powierzchni 600 m² położonej w miejscowości Rekowo Dolne przy ulicy Długiej 113, zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 150m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2W/(użyj formularza kontaktowego),za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 269.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. WARUNKI KONKURSU OFERT Szczegółowe warunki konkursu ofert określone zostały w Regulaminie konkursu ofert, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00. Regulamin konkursu ofert, na życzenie oferentów, udostępniany jest również drogą mailową przez syndyka. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu ofert jest m. in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu konkursu ofert.1. Oferty należy składać do dnia 9 lutego 2024 roku osobiście w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do kancelarii syndyka).2. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.3. Kopertę należy zaadresować: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dominika Bączek ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo sygnatura akt GD1G/GUp-s/731/2023 OFERTA – konkurs ofert sprzedaż nieruchomościNIE OTWIERAĆ4. Wadium w wysokości 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) płatne jest przelewem na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert.5. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 9 lutego 2024 roku pod rygorem od rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert rachunek bankowy.6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 12 lutego 2023 roku o godzinie 10:00 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Wejherowie ul. Przemysłowej 35A budynek B.7. Przedmiot konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu (użyj formularza kontaktowego) od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.Zapraszam serdecznie do składania ofert.Z wyrazami szacunku Dominika Bączek - syndyk

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową Wawrzyńcowice
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową Wawrzyńcowice
4020 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia2 332
Cena za m²2.3 zł/m²

Syndyk masy upadłości (sygn. akt XI GUp 1259/21) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału 2/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o powierzchni 0,2332 ha, położonej w miejscowości Wawrzyńcowice, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich –  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/(użyj formularza kontaktowego).Cena wywoławcza wynosi 5360,00 złotych. Terminy oględzin nieruchomości zostaną ustalone w trybie roboczym, według bieżącego zapotrzebowania.Zainteresowani kupnem przedmiotu sprzedaży winni złożyć oferty dotyczące nabycia nieruchomości w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta - konkurs ofert – Wawrzyńcowice - nie otwierać przed dniem 25.01.2024 r.”, na adres: Biuro Syndyka Sz. Mojzesowicza, Lege Restrukturyzacje Sp. z o. o., Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2024 roku, do godziny 16.00 oraz wpłacić wadium w wysokości 536,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości w terminie jak wyżej (decyduje data wpływu). Szczegółowe wymogi formalne ofert zawarte są w Regulaminie Konkursu.Otwarcie ofert nastąpi w czasie posiedzenia syndyka w dniu 25 stycznia 2024 r., o godzinie 12:00. w Biurze Syndyka Sz. Mojzesowicza, Lege Restrukturyzacje Sp. z o. o., Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa. Oferenci po uprzednim zgłoszeniu będą mogli uczestniczyć w posiedzeniu syndyka za pośrednictwem internetowej platformy do wideokonferencji. W wypadku wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zorganizuje licytację, o której terminie i sposobie powiadomi oferentów. Kwota postąpienia wynosi 5% ceny wywoławczej zaokrąglonej do pełnych złotych.Z Regulaminem Konkursu oraz Operatem szacunkowym można zapoznać się po uprzednim kontakcie mailowym pod adresem likwidacja(małpa)

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową Zielina
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową Zielina
18414 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia1 089
Cena za m²22.55 zł/m²

Syndyk masy upadłości (sygn. akt XI GUp 1259/21) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału 88/120 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o powierzchni 0,1089 ha, położonej w miejscowości Zielina, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich –  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/(użyj formularza kontaktowego).Cena wywoławcza wynosi 24 552,00 złotych. Terminy oględzin nieruchomości zostaną ustalone w trybie roboczym, według bieżącego zapotrzebowania.Zainteresowani kupnem przedmiotu sprzedaży winni złożyć oferty dotyczące nabycia nieruchomości w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta - konkurs ofert – Zielina - nie otwierać przed dniem 25.01.2024 r.”, na adres: Biuro Syndyka Sz. Mojzesowicza, Lege Restrukturyzacje Sp. z o. o., Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2024 roku, do godziny 16.00 oraz wpłacić wadium w wysokości 2455,20 zł na rachunek bankowy masy upadłości w terminie jak wyżej (decyduje data wpływu). Szczegółowe wymogi formalne ofert zawarte są w Regulaminie Konkursu.Otwarcie ofert nastąpi w czasie posiedzenia syndyka w dniu 25 stycznia 2024 r., o godzinie 12:00. w Biurze Syndyka Sz. Mojzesowicza, Lege Restrukturyzacje Sp. z o. o., Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa. Oferenci po uprzednim zgłoszeniu będą mogli uczestniczyć w posiedzeniu syndyka za pośrednictwem internetowej platformy do wideokonferencji. W wypadku wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zorganizuje licytację, o której terminie i sposobie powiadomi oferentów. Kwota postąpienia wynosi 5% ceny wywoławczej zaokrąglonej do pełnych złotych.Z Regulaminem Konkursu oraz Operatem szacunkowym można zapoznać się po uprzednim kontakcie mailowym pod adresem likwidacja(małpa)

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną
124000 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia10 994
Cena za m²11.28 zł/m²

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Najgrodzkiego (sygn. akt XIX GUp 414/21) informuje o sprzedaży wchodzącego w skład masy upadłości prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Mazury, gm. Świętajno, pow. olecki, woj. warmińsko-mazurskie, stanowiącej działkę gruntu: nr ew. 64/1, objętej Księgą wieczystą nr OL1C/(użyj formularza kontaktowego) w trybie konkursu ofertza cenę nie niższą niż 124.000 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące złotych)Oferty należy składać do dnia 31 stycznia 2024r. (liczy się data wpływu)Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacać do dnia 31 stycznia 2024r. (liczy się data wpływu)-Regulamin sprzedaży oraz skan operatu szacunkowego wraz z aneksem dostępny u syndyka: tel. (użyj formularza kontaktowego), e-mail:  

syndyk sprzeda nieruchomość w Borkowie
syndyk sprzeda nieruchomość w Borkowie
7650000 zł
30+ kilka dni temu

OBWIESZCZENIEw sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 1/23/MPz wolnej ręki w formie konkursu ofertsyndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt VI GUp 1/23/MPogłasza pisemny konkurs ofertna sprzedaż z wolnej ręki majątku masy upadłości obejmującego:1.    prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obr. Borkowo, gm. Choczewo, składającej się z działki o nr ew. 227/9 o powierzchni 3755 m2,dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00108776/4 za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 76,500,00 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100),2.    prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obr. Sowno, gm. Płoty, powiecie gryfickim, stanowiącej działkę o nr ew. 160/19 o powierzchni 3709 m2,dla której Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1G/00045325/2 za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 58.200,00 ( słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych 00/100),3.    prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obr. Sowno, gm. Płoty, powiecie gryfickim, stanowiącej działkę o nr ew. 160/20 o powierzchni 3710 m2,dla której Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1G/00045326/9 za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 58.200,00 ( słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych 00/100).Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.WARUNKI KONKURSU OFERTSzczegółowe warunki konkursu ofert określone zostały w Regulaminie konkursu ofert, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00. Regulamin konkursu ofert, na życzenie oferentów, udostępniany jest również drogą mailową przez syndyka. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu ofert jest m. in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu konkursu ofert. Oferty należy składać do dnia 9 lutego 2024 roku osobiście w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do kancelarii syndyka).Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treściąKopertę należy zaadresować:Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dominika Bączekul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowosygnatura akt VI GUp 1/23/MPOFERTA – konkurs ofert sprzedaż nieruchomościNIE OTWIERAĆ Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej płatne jest przelewem na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert.Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 9 lutego 2023 roku pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert rachunek bankowy.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 12 lutego 2024 roku o godzinie 9.30 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Wejherowie ul. Przemysłowej 35A budynek B.Przedmiot konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu   602 281 889   od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert. Zapraszam serdecznie do składania ofert.Z wyrazami szacunkuDominika Bączek - syndyk 

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną
170000 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia30 608
Cena za m²5.55 zł/m²

REGULAMIN, WZÓR OFERTY ORAZ OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM Syndyk masy upadłości Marcina Musiała zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 170 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) brutto prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerach 102; 449, zlokalizowanej w Chotowie (gmina Mokrsko), dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1W/(użyj formularza kontaktowego)i zaprasza do składania ofert – cena wywoławcza 170 000,00 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych brutto)przy zachowaniu następujących warunków:1.uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Podmioty zagraniczne winny legitymować się zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst. jedn. – Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).2. pisemna oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:a) firmę i siedzibę, a przy osobach fizycznych – imię, nazwisko orz adres zamieszkania oferenta,b) w przypadku osób niebędących osobami fizycznymi należy załączyć aktualny wypis z właściwego rejestru, dokumentujący prawo do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu przez osobę, która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji. Pełnomocnictwo do udziału w konkursie ofert oraz do złożenia oświadczeń wymaganych podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwo udzielone adwokatom lub radcom prawnym nie wymaga poświadczenia. Pełnomocnicy zagraniczni, powinni złożyć potwierdzenie wpisania ich na jedną z list prawników zagranicznych, prowadzoną przez okręgowe rady adwokackie lub rady okręgowych radców prawnych w Polsce.c) oferowaną cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie, która nie może być niższa, niż wskazana cena wywoławcza, sposób i termin jej uiszczenia,d) zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy,e) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, akceptuje go, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz zrzeka się dochodzenia w przyszłości jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, a ponadto także, że nie istnieją żadne przyczyny tak faktyczne, jak i prawne, które ograniczałyby lub uniemożliwiały zawarcie umowy w przypadku wyboru jego oferty,f)  dowód wpłaty wadium oraz wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nieprzyjęcia oferty,g) oświadczenie o gotowości przystąpienia do zawarcia umowy w przypadku wygrania konkursu ofert, w miejscu i czasie wskazanym przez syndyka,h) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży (konkursu ofert) i przyjęciu go bez zastrzeżeń,i) wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem.j) oferent winien udokumentować, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi zakup.k) oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę.l) w przypadku złożenia wspólnej oferty należy określić rodzaj współwłasności, a przy współwłasności ułamkowej również wysokość udziału we współwłasności.3. Oferta winna zostać złożona pisemnie wyłącznie w języku polskim, osobiście bądź przesyłką pocztową- listem poleconym, w zaklejonej kopercie z napisem : „ Oferta sygn. akt LD1M/GUp-s/445/2022-Marcin Musiał ” w terminie do dnia 7 marca 2024 r. do godziny 10.00, na adres syndyka: syndyk masy upadłości Joanna Zdzieszyńska 90-248 Łódź ul. P.O.W 29/4.(decyduje data doręczenia na podany adres).4. Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie może być złożone pod warunkiem, z zastrzeżeniem terminu, ani nie mogą być wariantowe. Uczestnik konkursu ofert jest związany ofertą do upływu terminu wyznaczonego przez syndyka do zawarcia umowy;5. przystępujący do konkursu pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium na rachunek bankowy Kancelaria Adwokacka Adw. Joanna Zdzieszyńska  numer: (użyj formularza kontaktowego), w wysokości stanowiącej 10% ceny wywoławczej, a więc 17 000,00 złotych(słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100) i załączyć dowód wpłaty do składanej oferty.Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs ofert zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs ofert, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka.6. otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w dniu 7 marca 2024 r. godzina 16.00, a rozstrzygnięcie, co do wyboru oferty zostanie stwierdzone protokołem;7. cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej na jeden dzień przed  dniem zawarcia umowy sprzedaży;8. wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży, w tym podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty notarialne i sądowe obciążają nabywcę. Jeśli przepisy ustawy o podatku VAT to przewidują, do ceny sprzedaży zostanie doliczony odpowiednio podatek VAT.Z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na nabywcę przechodzą pożytki, podatki i inne daniny publiczne przypadające z przedmiotu sprzedaży; świadczenia publicznoprawne niepowtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub po tym dniu;9. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa regulamin sporządzony przez syndyka. Regulamin został załączony w formie elektronicznej do niniejszej oferty.10.       Zastrzega się dla syndyka prawo unieważnienia konkursu, odstąpienia od konkursu i odstąpienia od sprzedaży na każdym jej etapie bez podania przyczyny oraz bez publicznego zawiadamiania, a także do zmiany ogłoszenia lub zmiany warunków konkursu.Biuro Syndyka:90-248 Łódź ul. P.O.W 29/4  czynne pn.-czw. godz. 10.00-16.00odnośnie warunków konkursu można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu (użyj formularza kontaktowego)

syndyk sprzeda nieruchomość w Modzerowie
syndyk sprzeda nieruchomość w Modzerowie
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²9 zł/m²
Powierzchnia4139 m²
Typleśna

W postępowaniu o sygn. TO1T/GUp-s/23/2022 syndyk sprzeda dział 1/6 części w prawie własności nieruchomości położonych w Modzerowie, gmina Włocławek, powiat włocławski, dla których Sąd Rejonowy we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr WL1W/00026359/4 i WL1W/00087808/2, o łącznej powierzchni 24836 m2. za cenę nie niższą niż 35.500,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) Oferty zgodne z warunkami sprzedaży należy składać do dnia 21 listopada 2022 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 23 listopada 2022 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Operat szacunkowy oraz warunki sprzedaży są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej – Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, w godz. 8.00 – 16.00. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową Wawrzyńcowice
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową Wawrzyńcowice
2680 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia2 332
Cena za m²1.15 zł/m²

Syndyk masy upadłości (sygn. akt XI GUp 1259/21) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału 2/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o powierzchni 0,2332 ha, położonej w miejscowości Wawrzyńcowice, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich –  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/(użyj formularza kontaktowego).Cena wywoławcza wynosi 2680,00złotych. Terminy oględzin nieruchomości zostaną ustalone w trybie roboczym, według bieżącego zapotrzebowania.Zainteresowani kupnem przedmiotu sprzedaży winni złożyć oferty dotyczące nabycia nieruchomości w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta - konkurs ofert – Wawrzyńcowice - nie otwierać przed dniem 23.02.2024 r.”, na adres: Biuro Syndyka Sz. Mojzesowicza, Lege Restrukturyzacje Sp. z o. o., Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2024 roku, do godziny 16.00 oraz wpłacić wadium w wysokości 268,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości w terminie jak wyżej (decyduje data wpływu). Szczegółowe wymogi formalne ofert zawarte są w Regulaminie Konkursu.Otwarcie ofert nastąpi w czasie posiedzenia syndyka w dniu 23 lutego 2024 r., o godzinie 12:00. w Biurze Syndyka Sz. Mojzesowicza, Lege Restrukturyzacje Sp. z o. o., Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa. Oferenci po uprzednim zgłoszeniu będą mogli uczestniczyć w posiedzeniu syndyka za pośrednictwem internetowej platformy do wideokonferencji. W wypadku wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zorganizuje licytację, o której terminie i sposobie powiadomi oferentów. Kwota postąpienia wynosi 5% ceny wywoławczej zaokrąglonej do pełnych złotych.Z Regulaminem Konkursu oraz Operatem szacunkowym można zapoznać się po uprzednim kontakcie mailowym pod adresem likwidacja(małpa)

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową Zielina
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową Zielina
12276 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia1 089
Cena za m²11.27 zł/m²

Syndyk masy upadłości (sygn. akt XI GUp 1259/21) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału 88/120 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o powierzchni 0,1089 ha, położonej w miejscowości Zielina, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich –  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/(użyj formularza kontaktowego).Cena wywoławcza wynosi 12 276,00 złotych. Terminy oględzin nieruchomości zostaną ustalone w trybie roboczym, według bieżącego zapotrzebowania.Zainteresowani kupnem przedmiotu sprzedaży winni złożyć oferty dotyczące nabycia nieruchomości w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta - konkurs ofert – Zielina - nie otwierać przed dniem 23.02.2024 r.”, na adres: Biuro Syndyka Sz. Mojzesowicza, Lege Restrukturyzacje Sp. z o. o., Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2024 roku, do godziny 16.00 oraz wpłacić wadium w wysokości 1227,60 zł na rachunek bankowy masy upadłości w terminie jak wyżej (decyduje data wpływu). Szczegółowe wymogi formalne ofert zawarte są w Regulaminie Konkursu.Otwarcie ofert nastąpi w czasie posiedzenia syndyka w dniu 23 lutego 2024 r., o godzinie 12:00. w Biurze Syndyka Sz. Mojzesowicza, Lege Restrukturyzacje Sp. z o. o., Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa. Oferenci po uprzednim zgłoszeniu będą mogli uczestniczyć w posiedzeniu syndyka za pośrednictwem internetowej platformy do wideokonferencji. W wypadku wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zorganizuje licytację, o której terminie i sposobie powiadomi oferentów. Kwota postąpienia wynosi 5% ceny wywoławczej zaokrąglonej do pełnych złotych.Z Regulaminem Konkursu oraz Operatem szacunkowym można zapoznać się po uprzednim kontakcie mailowym pod adresem likwidacja(małpa)

syndyk sprzeda nieruchomość w Milwinie
syndyk sprzeda nieruchomość w Milwinie
129440 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia955
Cena za m²135.54 zł/m²

OBWIESZCZENIEw sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt GD1G/GUp-s/891/2023 z wolnej ręki w formie konkursu ofertsyndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt GD1G/GUp-s/891/2023ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki majątku masy upadłości obejmującego: prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ulicy Strażackiej 11 w Milwinie, gm. Luzino, powiecie wejherowskim stanowiącej dz.ew. nr 277/1 o powierzchni 995 m2, budynkiem mieszkalno-gospodarczym o łącznej powierzchni użytkowej 42 m², dla którego Sąd Rejonowy W Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1W/(użyj formularza kontaktowego), za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 129.440,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100). Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.WARUNKI KONKURSU OFERTSzczegółowe warunki konkursu ofert określone zostały w Regulaminie konkursu ofert, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00. Regulamin konkursu ofert, na życzenie oferentów, udostępniany jest również drogą mailową przez syndyka. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu ofert jest m. in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu konkursu ofert.1. Oferty należy składać do dnia 7 marca 2024 roku osobiście w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do kancelarii syndyka). 2. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. 3. Kopertę należy zaadresować:Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dominika Bączek ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo sygnatura akt GD1G/GUp-s/891/2023 OFERTA – konkurs ofert sprzedaż nieruchomości NIE OTWIERAĆ 4. Wadium w wysokości 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100) płatne jest przelewem na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert. 5. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 7 marca 2024 roku pod rygorem od rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert rachunek bankowy. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 11 marca 2024 roku o godzinie 14:00 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Wejherowie ul. Przemysłowej 35A budynek B. 7. Przedmiot konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu (użyj formularza kontaktowego) od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.Zapraszam serdecznie do składania ofert. Z wyrazami szacunku Dominika Bączek - syndyk

Syndyk sprzeda nieruchomość z Lędowie
Syndyk sprzeda nieruchomość z Lędowie
23740000 zł
30+ kilka dni temu

OBWIESZCZENIE SĄDOWE      &nbs p;   w sprawie pisemnego ofertowego przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt GD1G/GUp/4/2023 syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 12 stycznia 2023r. zapadłym w sprawie GD1G/GUp/4/2023 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż majątku masy upadłości obejmujący: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obr. Lędowo w gm. Pruszcz Gdańskim, pow. Gdańskim składająca się z dwóch działek o nr ew. nr 236/6 i 247 o łącznej wartości powierzchni 50 182m2(5,0182 ha), dla przedmiotowej nieruchomości III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00130293/3, za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 237.400,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy czterysta złotych 00/100), Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. WARUNKI PRZETARGU Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu. 1.    Oferty należy składać do dnia 5 marca 2024 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekar­niczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. 2.   Kopertę należy zaadresować:Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w GdańskuVI Wydział Gospodarczyul. Piekarnicza 10, 80-126 GdańskReferendarz Sądowy – Maciej Bartoszewiczsygnatura akt GD1G/GUp/4/2023PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCISłowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM.3.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które należy wpłacić najpóźniej do dnia 5 marca 2024r. pod rygorem od­rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na rachunek bankowy: Doradca Restrukturyzacyjny Dominika Bączek ul. Przemysłowa 35A budynek B 84-200 Wejherowo T-Mobile Usługi Bankowe – Centrala: PL 73 2490 0005 0000 4600 5066 4249 W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium –Bernadeta Kurek” (GD1G/GUp/4/2023).4.    Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 8 marca 2024 roku o godzinie 13.30 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk, sala B65.5.    Syndyk zastrzega sobie prawo:a)  odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu w całości lub w części ze wskazaniem jakiego elementu będącego przedmiotem przetargu decyzja dotyczy bez podania przyczyny; b)   niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.6.    W przypadkach określonych w punkcie 5 syndyk dokona zwrotu wpłaconego przez oferentów wadium bez oprocentowania na wskazany w treści ofert rachunek bankowy.7.    Regulamin przetargu oraz odpowiedzi na pytania można uzyskać pod numerem telefonu 602 281 889.Zapraszam do składania ofert syndyk Dominika Bączek

Syndyk sprzeda - nieruchomość, Wąchock, gm.Wąchock
Syndyk sprzeda - nieruchomość, Wąchock, gm.Wąchock
1375 zł
Wąchock 30+ kilka dni temu
Powierzchnia5 084
Cena za m²0.27 zł/m²

Syndyk masy upadłości Zygmunta Erbel – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej działając na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydział Gospodarczy z dnia 17 października 2023r. zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest udział 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczona jako działki ewidencyjne nr:- 3313/2 o powierzchni 0,1170 ha,- 3313/3 o powierzchni 0,2169 ha,- 3314 o powierzchni 0,0704 ha,- 3425 o powierzchni 0,1041 ha o łącznej powierzchni 5084m2, położona w Wąchocku, w gminie Wąchock M., w powiecie starachowickim, w województwie świętokrzyskim.Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Starachowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1H/(użyj formularza kontaktowego).Cena (wywoławcza) przedmiotu sprzedaży wynosi 1.375,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt pięć złotych),Pisemne oferty na zakup nieruchomości składać należy do Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego na adres: ul. Encyklopedyczna 2A lok. 2, 01-990 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lutego 2024r. (liczy się data wpływu).Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do kancelarii syndyka wraz z podaniem sygnatury akt RA1R/GUp-s/254/2023 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA na nabycie nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Zygmunta Erbel” oraz zawierać dokładne oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oraz składającego ofertę, w tym numer kontaktowy oraz adres e-mail.Otwarcie oraz rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Warszawie pod adresem: ul. Encyklopedyczna 2A lok.2, 01-990 Warszawa w dniu 1 marca 2024r. o godzinie 12:00.Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych określonych treścią obwieszczeń publicznych, jak również niniejszym regulaminem, w każdym czasie, również z innych przyczyn poza w nich wymienionymi. Prawo to przysługuje również Sędziemu wyznaczonemu nadzorującemu postępowanie upadłościowe masy upadłości, w skład której wchodzi nieruchomość objęta niniejszym regulaminem.Szczegółowy regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy nieruchomości znajdują się na stronie internetowej syndyka tomaszszadkowski(kropka)pl

syndyk sprzeda nieruchomość w Gniewinie
syndyk sprzeda nieruchomość w Gniewinie
68150 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia1 207
Cena za m²56.46 zł/m²

OBWIESZCZENIE w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt GD1G/GUp-s/580/2023 z wolnej ręki w formie konkursu ofert syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt GD1G/GUp-s/580/2023 ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki majątku masy upadłości obejmującego:1.   prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiąca działkę nr ew. 443/2 o powierzchni 1207 m² położonej w miejscowości Gniewino, powiat wejherowski, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/(użyj formularza kontaktowego);2.   udział 1/8 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. ew. nr 443/5 o powierzchni 528 m² położonej w miejscowości Gniewino, powiat wejherowski, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/(użyj formularza kontaktowego), łącznie za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 68.150,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100).Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. WARUNKI KONKURSU OFERT Szczegółowe warunki konkursu ofert określone zostały w Regulaminie konkursu ofert, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00. Regulamin konkursu ofert, na życzenie oferentów, udostępniany jest również drogą mailową przez syndyka. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu ofert jest m. in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu konkursu ofert.1.     Oferty należy składać do dnia 8 marca 2024 roku osobiście w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do kancelarii syndyka).2.     Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.3.     Kopertę należy zaadresować: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dominika Bączek ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo sygnatura akt GD1G/GUp-s/580/2023 OFERTA – konkurs ofert sprzedaż nieruchomościNIE OTWIERAĆ4.     Wadium w wysokości 6.900,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)  płatne jest przelewem na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert.5.     Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 8 marca 2024 roku pod rygorem od rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert rachunek bankowy.6.     Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 11 marca 2024 roku o godzinie 15:00 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Wejherowie ul. Przemysłowej 35A budynek B.7.     Przedmiot konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu (użyj formularza kontaktowego) od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert. Zapraszam serdecznie do składania ofert.Z wyrazami szacunku Dominika Bączek - syndyk

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną
289500 zł
Sianów 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży z wolnej ręki: nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Sianowie, gmina Sianów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1K/00102649/0 za cenę nie niższą niż wartość oszacowania 289.500,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) Nieruchomość gruntowa niezabudowana składa się z prawa własności gruntu stanowiącego dwie działki ewidencyjne oznaczone numerami ewidencyjnymi 83/1 o pow. 0,3080 ha oraz z działki nr 83/2 o pow. 0,3150 ha (łączna powierzchnia nieruchomości 0,6230 ha). Warunki sprzedaży:Nabywca zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, a cena sprzedaży zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży. Informacji związanych z przedmiotem sprzedaży, stanem prawnym i technicznym można uzyskać pod nr telefonu 507 361 917 lub przez wizję lokalną, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, a także na stronie  Oferta wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej winna zostać złożona w języku polskim w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie, umieszczonej w jeszcze jednej kopercie opatrzonej napisem „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI - SIANÓW” z dopiskiem „nie otwierać” w terminie do dnia 12.04.2024 r. wyłącznie drogą pocztową na adres korespondencyjny biura syndyka 76-150 Darłowo, ul. Mjr. Hubala 16, decyduje data wpływu przesyłki na podany wyżej adres. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi 17.04.2024 r.Wadium wpłacić należy w terminie do dnia 12.04.2024 r., na rachunek bankowy nr 53 1020 4681 0000 1502 0093 4794   REGULAMINokreślający tryb i zasady przeprowadzenia przez syndyka przetargu w sprawie sprzedażynieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sianowie, gmina Sianów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1K/00102649/0 Przetarg organizowany jest w celu wyboru jak najkorzystniejszej oferty na zakup:I. Przedmiot sprzedaży.Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Sianowie, gmina Sianów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1K/00102649/0 II. WARUNKI PRZETARGUCena wywoławcza przedmiotu sprzedaży określonego w pkt. I wynosi 289.500,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) a) Złożenie oferty w formie pisemnej w języku polskim w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie, umieszczonej w jeszcze jednej kopercie opatrzonej napisem „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI - SIANÓW ” z dopiskiem „nie otwierać” – w terminie do dnia 12.04.2024 r. drogą pocztową na adres korespondencyjny biura syndyka, ul. Mjr. Hubala 16, 76-150 Darłowo decyduje data wpływu przesyłki na podany wyżej adres.b) Wpłacenie do dnia 12.04.2024 roku wadium w wysokości 28.950,00 zł. – do przedmiotu sprzedaży określonego w pkt. I na rachunek bankowy masy upadłości w PKO BP SA nr: PL 53 1020 4681 0000 1502 0093 4794, przy czym decyduje data wpływu wadium na podany rachunek bankowy masy upadłości. III. OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:1. w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu oraz nr PESEL,2. w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna: nazwę oferenta z podaniem jego siedziby, formy organizacyjno- prawnej oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób, dokładny adres, numer telefonu oraz numery NIP i REGON,3. oferowaną cenę nabycia w PLN, której wysokość nie może być niższa niż cena wywoławcza,4. w przypadku przedsiębiorców lub spółek prawa handlowego aktualny odpis z właściwego rejestru bądź ewidencji dotyczący oferenta (wygenerowany nie później niż na 7 dni przed dniem złożenia oferty),5. dowód potwierdzający wpłatę wadium w oryginale,6. w przypadku podmiotu zagranicznego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości bądź oświadczenie, że zachodzą wymogi określone w art. 8 ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.),7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń8. zobowiązanie w formie oświadczenia do pokrycia wszelkich kosztów i podatków związanych ze sprzedażą,9. wskazanie numeru rachunku bankowego oferenta, na który ma być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty,10. oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności podejmowanych w procedurze przetargowej.IV. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 17.04.2024 r. w biurze syndyka w Darłowie przy ul. Conrada 1, I piętro, o godz. 11:30. Oferenci mogą być reprezentowani przez pełnomocników posiadających oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub też poświadczony przez notariusza za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa. W przypadku osób prawnych oprócz pełnomocnictwa, pełnomocnik winien okazać aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bądź odpis z innego rejestru albo ewidencji wykazujący umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy.V. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta jest zobowiązany do:– podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie dwóch miesięcy od dnia wyboru oferenta przez syndyka ;– poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży.VI. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym zaś oferentom zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie tygodnia od daty zatwierdzenia wyboru oferty albo stwierdzenia przez syndyka, że przetarg nie doszedł do skutku.VII. Nieprzyjęcie oferty nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium;VIII. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli:a) Wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym w pkt. V.b) Oferent zamieścił w złożonej ofercie nieprawdziwe dane,c) Oferent nie uiści ceny sprzedaży najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do przedmiotu przetargu.IX. Umowa sprzedaży lub przedwstępna umowa sprzedaży zostanie zawarta w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka; cała oferowana kwota powinna wpłynąć na rachunek bankowy masy upadłości najpóźniej w przeddzień zawarcia aktu notarialnego; wszelkie koszty sprzedaży (w tym taksy notarialne, koszty skarbowe i sądowe, koszty wykreślenia hipotek) ponosi nabywca (wygrywający oferent); treść umowy sprzedaży nie podlega negocjacjom;X. Zastrzega się prawo syndyka do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia, a także do dodatkowych negocjacji oraz prawo do odmowy dokonania wyboru oferty, bez podania przyczyny. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu postępowania jest wyłączona;XI. Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się poprzez przejrzenie wyceny nieruchomości znajdującej się w aktach sprawy w biurze syndyka w Darłowie przy ul. Conrada 1, I piętroXII. W sprawach nieuregulowanych w warunkach przetargu oraz w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 459 ze zm.) oraz ustawa z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 2344 ze zm.).