Syndyk sprzeda nieruchomość

Sortowanie:
Znaleziony: 30 ogłoszenie w kategorii Działki i grunty Polska: Wszystkie miasta
SYNDYK SPRZEDA NIERUCHOMOŚĆ
SYNDYK SPRZEDA NIERUCHOMOŚĆ
12 400 zł
nowe Bełchatów 30+ kilka dni temu

ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY UPADŁOŚCIOWEJ NIERUCHOMOŚCI Syndyk masy upadłości zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 12.400,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy czterysta złotych) nieruchomości obejmującej: prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w woj. łódzkim, pow. bełchatowski, obręb nr 0004 – Antonina, obejmującej działkę nr 31 o pow. 0,5400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą PT1B/00050910/9, przy zachowaniu warunków określonych w załączonych do ogłoszenia zdjęciach.

Syndyk sprzeda nieruchomość
Syndyk sprzeda nieruchomość
10 960 000 zł
Lublin 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości FTK Sp. z.o.o. z siedzibą w Krasnymstawie (sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży z wolnej ręki następujące składniki majątku masy upadłości: a. nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/1 o powierzchni 2,2846 ha zabudowana obiektem biurowo-socjalno-produkcyjno-magazynowym o łącznej powierzchni 33 497 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr ZA 1K/00057945/4- cena netto 10 960 000 zł b. nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/2 o powierzchni 1,0390 ha, zabudowana budynkiem składowo-magazynowym i budynkiem oczyszczalni o powierzchni 15 666 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr ZA 1K/00057942/3,- cena netto 5 128 000 zł , c. nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/3; o powierzchni 1,9164 ha, zabudowana budynkami składowo-magazynowymi o łącznej powierzchni 17 782 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta ZA1K/00057944/7, - cena netto 5 888 000 zł d. nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/4; o powierzchni 0,6016 ha, zabudowana budynkiem biurowo-mieszkalnym o powierzchni 882 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr ZA 1K/00004482/4 , - cena netto 540 000 zł, e. nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działka nr 2876/5; o powierzchni 0,1377 ha, zabudowana budynkiem biurowym z portiernią i stacji transformatorowej o powierzchni 603,30 m² dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta ZA1K/00057943/0; - cena netto 336 000 zł f. nieruchomość gruntowa – prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działka nr 267/2 powierzchni 0,1800 ha, położonej w miejscowości Trawniki gm. Trawniki dla której Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU 1I/00111428/5 za cenę netto 38 800 zł 1. Oferty zakupu poszczególnych składników należy przesłać na adres biura syndyka syndyka masy upadłości FTK sp. z.o.o. ul. Leśna 2 23-200 Krasnystaw 2. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątku masy upadłości można uzyskać w biurze syndyka lub telefonicznie pod nr 603 485 791, 601 375 135 oraz na stronie internetowej: www.ftk.pl; www.syndyk-lubelskie.pl

Syndyk sprzeda nieruchomość - Wilkowyja
Syndyk sprzeda nieruchomość - Wilkowyja
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²140 zł/m²
Powierzchnia1509 m²
Typrekreacyjna

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XIX GUp 323/20, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1509 m2, stanowiącej działkę numer ewidencyjny 355/11, 355/14, obręb 0023, zabudowaną budynkiem rekreacyjnym o powierzchni zabudowy 94 m2 położnej w miejscowości Wilkowyja, powiat garwoliński, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SI1G/0014826/6 wraz z udziałem w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej, działka numer ewidencyjny 355/6, obręb 0023 stanowiącą drogę wewnętrzną znajdującą się w miejscowości Wilkowyja, powiat garwoliński, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SI1G/0014627/1. Minimalna cena sprzedaży wynosi 211.500,00 zł brutto (słownie: dwieście jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100) z tym, że cenę udziału w drodze określić na 2.670,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2021 r. osobiście w siedzibie Syndyka Karoliny Nowackiej w Koninie, przy ul. Jana Pawła II 49 D, 62-510 Konin, bądź przesłać na adres siedziby listem poleconym lub przesyłką kurierską – liczy się data wpływu do siedziby Syndyka, a nie data nadania przesyłki. Wadium należy wpłacić w wysokości 21.150,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) na konto zamieszczone w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2021 r. o godzinie 11: 00, ul Juliana Bartoszewicza 3/9, 00 – 337 Warszawa. Warunki sprzedaży z wolnej ręki oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są do wglądu w siedzibie Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62-510 Konin. Dodatkowo informacje na temat warunków sprzedaży można uzyskać drogą mailową – ka*******a@n**************.pl

Syndyk sprzeda nieruchomość - Wilkowyja
Syndyk sprzeda nieruchomość - Wilkowyja
169 200 zł
Garwolin 10 dni plecy

Syndyk masy upadłości Iwony Wójtowskiej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XIX GUp 323/20, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1509 m2, stanowiącej działkę numer ewidencyjny 355/11, 355/14, obręb 0023, zabudowaną budynkiem rekreacyjnym o powierzchni zabudowy 94 m2 położnej w miejscowości Wilkowyja, powiat garwoliński, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SI1G/0014826/6 wraz z udziałem w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej, działka numer ewidencyjny 355/6, obręb 0023 stanowiącą drogę wewnętrzną znajdującą się w miejscowości Wilkowyja, powiat garwoliński, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SI1G/0014627/1. Minimalna cena sprzedaży wynosi 169.200,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100) z tym że cenę udziału w drodze określić na 2.136,00 zł (słownie: dwa tysiące sto trzydzieści sześć złotych 00/100). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2021 r. osobiście w siedzibie Syndyka Karoliny Nowackiej w Koninie, przy ul. Jana Pawła II 49 D, 62-510 Konin, bądź przesłać na adres siedziby listem poleconym lub przesyłką kurierską – liczy się data wpływu do siedziby Syndyka, a nie data nadania przesyłki. Wadium należy wpłacić w wysokości 16.920,00 zł (szesnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100) na konto zamieszczone w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2021 r. o godzinie 11:30, ul Juliana Bartoszewicza 3/9, 00 – 337 Warszawa. Warunki sprzedaży z wolnej ręki oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są do wglądu w siedzibie Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62-510 Konin. KONTAKT WYŁĄCZNIE MAILOWY

Syndyk sprzeda nieruchomość w Woli Karczewskiej
Syndyk sprzeda nieruchomość w Woli Karczewskiej
30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Huberta Kwiecińskiego w upadłości, sygn. akt XIX GUp 1371/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Wola Karczewska przy ul. Rzeki 52C (woj. mazowieckie, powiat Otwock, gmina Wiązowna) stanowiącą działkę nr 718 z obrębu 0024 o łącznej powierzchni 1.024 m2 zabudowaną budynkiem letniskowym w zabudowie wolnostojącej o pow. 51 m2, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1O/00012793/8 za cenę nie niższą niż 105.000,00 złotych brutto. Wadium wynosi 10.500,00 zł. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciech Żuława, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10:00. Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 22 657 43 97 lub adresem e-mail: d.szymanczyk@jarosinski.com od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.

Syndyk sprzeda nieruchomość w Woli Karczewskiej
Syndyk sprzeda nieruchomość w Woli Karczewskiej
65000 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²103 zł/m²
Powierzchnia1024 m²
Typrekreacyjna

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Huberta Kwiecińskiego w upadłości, sygn. akt XIX GUp 1371/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Wola Karczewska przy ul. Rzeki 52C (woj. mazowieckie, powiat Otwock, gmina Wiązowna) stanowiącą działkę nr 718 z obrębu 0024 o łącznej powierzchni 1.024 m2 zabudowaną budynkiem letniskowym w zabudowie wolnostojącej o pow. 51 m2, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1O/00012793/8 za cenę nie niższą niż 105.000,00 złotych brutto. Wadium wynosi 10.500,00 zł. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciech Żuława, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10:00. Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 22 657 43 97 lub adresem e-mail: d.*********k@j**********com od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.

SYNDYK SPRZEDA NIERUCHOMOŚĆ W TORUNIU
SYNDYK SPRZEDA NIERUCHOMOŚĆ W TORUNIU
690 882 zł
Otwock 30+ kilka dni temu

1) Inspektor BHP sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Toruniu ogłasza przetarg (aukcję) na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Legionów 222B w Toruniu. Przedmiotem przetargu (aukcji) jest: a) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę o nr 242/7 położonej w Toruniu przy ul. Legionów 222B dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW TO1T/00073477/6. Cena wywoławcza wynosi: b) dla nieruchomości określonej w pkt. a – 690 882,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 00/100). Sprzedaż pozostaje zwolniona z podatku od towarów i usług i będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). c) Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium w wysokości 69 088,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 16 1090 2590 0000 0001 4682 6669. d) Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 13 kwietnia 2021 roku, do godz. 14:30, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty). e) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2021 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, w sali nr 213, o godz. 13.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów. f) Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w regulaminie przetargu zawartym w piśmie Syndyka z dnia 04 lutego 2021 roku, znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, pod sygn. V GUp 242/20. g) Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu: (22) 843 44 12 bądź adresem e-mail: sekretariat@kgkancelaria.pl

Syndyk sprzeda - nieruchomość gruntową - Brzeziny
Syndyk sprzeda - nieruchomość gruntową - Brzeziny
6 796 zł
Kielce 30+ kilka dni temu

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Brzeziny, gmina Morawica, pow. kielecki. Dla niniejszej nieruchomości prowadzona jest KW nr KI1L/00110333/4. Nieruchomość zbywana jest w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sprzedaż z wolnej ręki.Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży z wolnej ręki dostępny jest w kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62-510 KoninDodatkowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać WYŁĄCZNIE drogą mailową.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną
4 300 zł
Olecko 23 dnia plecy

Syndyk masy upadłości Anny Małgorzaty Olechny - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Olecku zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości tj.: - prawo własności do nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,0288 ha położonej w obrębie 0012 Kowale Oleckie, gmina Kowale Oleckie (powiat olecki, województwo warmińsko - mazurskie), na którą składa się działka o numerze 436/14 o pow. 0,0020 ha zabudowana budynkiem gospodarczym (garaż) oraz działka niezabudowana o numerze 698 o powierzchni 0,0268, dla których Sąd Rejonowy w Olecku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1C/00025018/1. Działka nr 698 jest niezabudowana, zlokalizowana jest na terenie ogródków działkowych, a sąsiedztwo stanowią działki wykorzystywane jako ogrody przydomowe. Według danych z ewidencji gruntów użytki działki stanowią grunty orne IVa i V klasy. Działka nr 436/14 zabudowana jest murowanym, parterowym budynkiem gospodarczym, garażowym. Według danych z ewidencji gruntów i budynków wybudowany on został w 1975 roku i ma powierzchnię zabudowy 20 m2. Cena wywoławcza wynosi 4.300 zł (cztery tysiące trzysta złotych, 00/100), tj. 100% ceny oszacowania. W skład przedmiotu sprzedaży nie wchodzą wierzytelności ani środki pieniężne. Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest: 1. Złożenie pisemnej oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na nabycie nieruchomości w Kowalach Oleckich - sygn. akt VIII GUp 78/20” drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 25 maja 2021 r. do godz.15:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii). 2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 430 zł (czterysta trzydzieści złotych, 00/100) do dnia 24 maja 2021 r., przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku masy. Wadium winno zostać wpłacone na rachunek masy upadłości: Kancelaria Syndyka Beata Waboł nr: 25 1020 1332 0000 1302 1151 7960 prowadzony przez Bank PKO BP SA Oddział w Suwałkach. Oglądanie nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu terminu. Zawartość oferty, zasady sprzedaży oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE dostępnym na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka www.syndyk.suwalki.pl., a wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać w Kancelarii Syndyka w Suwałkach przy ul. Wesoła 59 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 885-851-227 w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00.

Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Domaniewo
Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Domaniewo
34 250 zł
Radom 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Antoniego Szubińskiego w upadłości, sygn. akt XIX GUp 921/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki udział ½ w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Domaniewo, powiat radomski, obręb 0003 Domaniów, działka 167/4, 167/5, 167/7, o powierzchni 0,5673 ha oraz o powierzchni zabudowy 48 m2, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/0086799/7 za cenę nie niższą niż 34.250,00 złotych brutto. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak 7 Dorota Wziątek, ul. Solec 61a lok. 29, 00-409 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 11:30 Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 502-997-928 lub adresem e-mail: a.rejdych@jarosinski.com od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.

Syndyk sprzeda nieruchomość w Starej Rudej
Syndyk sprzeda nieruchomość w Starej Rudej
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²23 zł/m²
Powierzchnia7002 m²
Typrolna

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości, prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Stara Ruda, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 40/1 o powierzchni 0,7002 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1W/00034754/9 za cenę nie niższą niż 164.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych brutto). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2021 r. osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 14 kwietnia 2021 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa, w godz. 8.00 - 16.00. Szczegółowe informacje pod adresem mailowym ka*******a@k*****************.pl lub nr telefonu 732 713 111.

Syndyk sprzeda - nieruchomość gruntowa (grunty orne)
Syndyk sprzeda - nieruchomość gruntowa (grunty orne)
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²24 zł/m²
Powierzchnia82300 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości firmy Hoff Okna i Drzwi sp. z o. o. w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XI GUp 163/19, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 117 o pow. 8,2300 ha, położonej w Strzałkowie, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KN1S/00018275/5. Minimalna cena sprzedaży wynosi 2.000.000,00 zł netto (dwa miliony złotych 00/100). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin lub przesłać na adres Kancelarii listem poleconym bądź przesyłką kurierską (decyduje data wpływu do Kancelarii). Wadium należy wpłacić w wysokości 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) na konto zamieszczone w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki. Oferent zobowiązany jest do przedłożenia wszelkich wymaganych zgód (nieruchomość stanowią grunty orne). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 29.03.2021 r., przy ul. Jana Pawła II 49D, 62-510 Konin, o godzinie 12:30. Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży z wolnej ręki dostępny jest w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin. Dodatkowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać drogą mailową. KONTAKT WYŁĄCZNIE MAILOWY

Syndyk sprzeda - nieruchomość gruntowa (grunty orne)
Syndyk sprzeda - nieruchomość gruntowa (grunty orne)
1 500 000 zł
10 dni plecy

Syndyk masy upadłości firmy Hoff Okna i Drzwi sp. z o. o. w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XI GUp 163/19, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 117 o pow. 8,2300 ha, położonej w Strzałkowie, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KN1S/00018275/5. Minimalna cena sprzedaży wynosi 1.500.000,00 zł netto (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin lub przesłać na adres Kancelarii listem poleconym bądź przesyłką kurierską (decyduje data wpływu do Kancelarii). Wadium należy wpłacić w wysokości 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) na konto zamieszczone w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki. Oferent zobowiązany jest do przedłożenia wszelkich wymaganych zgód (nieruchomość stanowią grunty orne). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 09.06.2021 r., przy ul. Jana Pawła II 49D, 62-510 Konin, o godzinie 11:00. Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży z wolnej ręki dostępny jest w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin. Dodatkowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać drogą mailową. KONTAKT WYŁĄCZNIE MAILOWY

Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Kisielany-Żmichy
Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Kisielany-Żmichy
17 228 zł
Siedlce 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Barbary Świerczewskiej w upadłości, sygn. akt XIX GUp 755/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki udziału w wysokości 3/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym 6 – Kisielany – Żmichy, gmina Mokobody, powiat siedlecki, województwo mazowieckie, stanowiącą działkę ewidencyjną o numerze 180/3 o powierzchni 1.9656ha, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze SI1S/00123721/8, za cenę nie niższą niż 17.228,00 zł brutto.Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak & Dorota Wziątek, ul. Solec 61A lok. 29, 00-409 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 kwietnia 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 12:00.Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 502-997-928 lub adresem e-mail: a.rejdych@jarosinski.comod poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.

Syndyk sprzeda nieruchomość w Waplewie Gm. Olsztynek
Syndyk sprzeda nieruchomość w Waplewie Gm. Olsztynek
142 500 zł
Olsztynek 30+ kilka dni temu

Nieruchomość w Waplewie nr 47A gm. Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie, składającą się z działki gruntu nr 166/7 o powierzchni 0,0872 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi (KW nr OL1O/00041943/4) . Cena wywoławcza 142.500 zł. (Wartość wg oszacowania 190.000zł)Zgłoszenia przystąpienia do negocjacji należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza, 10-540 Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)5273230 w terminie do dnia 12 marca 2021r. O terminie i regulaminie negocjacji przystępujący zawiadomiony zostanie pisemnie. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Romanem Michalskim tel. 515 895 408. Szczegółowe informacje dostępne są w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu. Tel. do syndyka 502 957 530.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w miejscowości Karsko
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w miejscowości Karsko
982 000 zł
Myślibórz 25 dni plecy

Syndyk masy upadłości Józefa Matusza sygn. XI GUp 130/20, informuje, że posiada do sprzedaży z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Karsko, gmina Nowogródek Pomorski, powiat myśliborski, województwo zachodnio – pomorskie, działki o numerach od 1077/1 do 1077/12, o pow. 3.7400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00039166/0, za cenę nie niższą niż 982.000 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych. Regulamin przetargu oraz dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel. 61 2241155 lub przesyłając zapytanie do oferty na adres e-mail: syndyk@k-d-g.pl Oferty należy składać w terminie do dnia 14 maja 2021r., na adres: Kancelaria Syndyka, ul. Wielka 23/7, 61-775 Poznań z dopiskiem „Przetarg XI GUp 130/20”.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną w gminie Gietrzwałd
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną w gminie Gietrzwałd
5 981 zł
Olsztyn 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości, prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 0012 Pęglity w gminie Gietrzwałd, stanowiącej działkę nr 99/3 o powierzchni 400m2, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00030728/1 za cenę nie niższą niż 5.981,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 0/100 brutto).Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2021 r. do godziny 16:00 osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 3 marca 2021 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa.Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka- ul. Flory 4/5, 00-586 WarszawaSzczegółowe informacje pod adresem mailowym kancelaria@kancelariagrudzien.pllub nr telefonu 732 713 111.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną w gminie Gietrzwałd
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną w gminie Gietrzwałd
530 zł
Olsztyn 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości, prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Sząbruk, w gminie Gietrzwałd (w powiecie olsztyńskim, w województwie warmińsko- mazurskim), obręb 0017, stanowiącej działkę nr 192/255 o powierzchnie 237 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00043474/9, za cenę nie niższą niż 530,00 zł brutto (słownie: pięćset trzydzieści złotych 0/100 brutto) Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2021 r. do godziny 16:00 osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 5 marca 2021 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa.Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka- ul. Flory 4/5, 00-586 WarszawaSzczegółowe informacje pod adresem mailowym kancelaria@kancelariagrudzien.pllub nr telefonu 732 713 111.

Syndyk sprzeda nieruchomość przy ul. Jutrzenki 16 w Warszawie
Syndyk sprzeda nieruchomość przy ul. Jutrzenki 16 w Warszawie
3 303 000 zł
30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Botimex sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 112/20, sprzeda w trybie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej, na którą składa się działka ewidencyjna o nr 42/1 (obręb 002-07-09), położonej w miejscowości Warszawa (02-230) przy ul. Jutrzenki 16 (woj. mazowieckie, dzielnica Włochy, obszar MSI Opacz Wielka) o powierzchni 2.749 m2, zabudowanej budynkiem o powierzchni 601,00 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1M/00041122/4, za cenę nie niższą niż 3.303.000,00 zł netto. Wadium wynosi 450.000,00 zł.Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 kwietnia 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.30. Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa. Dodatkowe informacji pod nr tel. 501 541 541

Syndyk sprzeda- nieruchomość gruntowa we wsi Ostrowy, gmina Somianka
Syndyk sprzeda- nieruchomość gruntowa we wsi Ostrowy, gmina Somianka
41 778 zł
Wyszków 30+ kilka dni temu

Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 246/2 o powierzchni 0,3000 ha, położonej w miejscowości Ostrowy, gmina Somianka, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr OS1W/00069772/0 przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wyszkowie. Cena to 41.778,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych).Nieruchomość użytkowana rolniczo. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Oferty należy składać do dnia 23 marca 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 107/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Doroty Skrodzkiej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2021 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: daniel.zablocki {{{{ mał }}}}} kdgir.pl (usuń nawiasy) Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KPC

Syndyk Masy Upadłości sprzeda nieruchomość
Syndyk Masy Upadłości sprzeda nieruchomość
Lublin 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²62 zł/m²
Powierzchnia1137 m²
Typbudowlana

Syndyk Masy upadłości Janusza Sutkowskiego osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości: 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym położona w m. Wereszczyn gm. Urszulin Obr. Wereszczyn dz. Nr 356 i 434 o powierzchni łącznej 0,1137 ha. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr LU1W/00017597/3 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 70 000 zł Termin składania ofert – 16.04.2021 r. W przypadku nieosiągnięcia ceny minimalnej ustalonej w sposobie likwidacji i określeniu ceny minimalnej syndyk nie zawrze umowy sprzedaży. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej w*******************************t oraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlanej 50 lok 205, 20-469 Lublin Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości Janusza Sutkowskiego ul. Budowlana 50 lok. 205, 20-469 Lublin. Oferta winna identyfikować oferent i zawierać dane umożliwiające szybki kontakt (numer telefonu, e-mail).

Syndyk Masy Upadłości sprzeda nieruchomość
Syndyk Masy Upadłości sprzeda nieruchomość
Lublin 21 dni plecy

Syndyk Masy Upadłości Stanisława Ludiana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane BUDO-KOMPEX w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości : udział wynoszący 139/10000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości dla której Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00244327/8, obejmującej działki nr 1/10, 1/11, 1/48, 1/63 o łącznej powierzchni 0,4010 ha położonej w Lublinie za cenę nie niższą niż 55% wartości oszacowania ustalonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego Józefa Ożgę tj. 2 830,95 zł (słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych 95/100)udziału wynoszącego 1618/1000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/ 00281138/7, obejmującej działkę nr 1/67 o łącznej powierzchni 0,0966 ha położonej w Lublinie za cenę nie niższą niż 55% wartości oszacowania ustalonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego Józefa Ożgę tj. 793,80 zł ( słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy złotych 80/100) Wadium w wysokości 1. dla nieruchomości opisanej w punkcie 1) 1 000,00 zł (słownie; jeden tysiąc złotych) 2. dla nieruchomości opisanej w punkcie 2) 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) Wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy Bank Pekao SA I o/Lublin 50 1240 1503 1111 0010 6597 4604 w terminie do dnia 4 maja 2021r. Za datę wpływu przyjmuje się datę uznania kwoty na rachunku. Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Kancelaria Syndyka Masy Upadłości ul. Budowlana 50 lok 205 , 20-469 Lublin „Konkurs ofert- nie otwierać IX GUp 70/15 Oferty nabycia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2021 r. do godziny 11:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 maja 2021r. o godzinie 11:15 w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości ul. Budowlana 50 lok 205, 20-469 Lublin Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.doradcarestrukturyzacyjny.net oraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlana 50 lok 205 Lublin. Syndykowi zastrzega się prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia konkursu w całości lub części bez podania przyczyny. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 509 381 630 w godzinach 10-17.

Syndyk Masy Upadłości Sprzeda Nieruchomość Produkcyjną
Syndyk Masy Upadłości Sprzeda Nieruchomość Produkcyjną
Skawina 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²172 zł/m²
Powierzchnia83740 m²
Typhandlowo-usługowa

Syndyk Masy Upadłości GRC TECHNOLOGIE Sp. z o.o. w upadłości Skawina 32-050, ul. Energetyków 1 KRS: 0000445448, NIP: 6292465825, REGON: 243147172 ogłasza konkurs na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego GRC TECHNOLOGIE sp. z o.o. w upadłości, w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, jako zespołu składników materialnych i niematerialnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w skład którego wchodzą m.in: (1) nieruchomość składająca się z działki nr 5731/5 oraz nr 5731/6 o łącznej pow. 83.740 m2, wpisana do księgi wieczystej KR3I/00008272/5, zabudowana budynkami oraz halami produkcyjnymi, położona w Skawinie przy ul. Energetyków 1, (2) ruchomości tworzące linię produkcyjną przeznaczoną do produkcji chemii budowlanej, a także inne ruchomości wymienione w operacie szacunkowym Przedsiębiorstwa, (3) umowy o pracę z pracownikami zatrudnionymi w Przedsiębiorstwie. Minimalna cena sprzedaży nie może być niższa niż 14.373.700,00 zł netto (słownie: czternaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych) która stanowi cenę wywoławczą netto w niniejszym konkursie. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki aktualnie obowiązującej w dniu sprzedaży, jeżeli będzie należny (wg aktualnego stanu wiedzy sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem Vat - sprzedaż przedsiębiorstwa). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy upadłego GRC TECHNOLOGIE sp. z o.o. w upadłości o numerze 47 9430 0006 7003 7669 2000 0001 z dopiskiem „KONKURS OFERT”, najpóźniej do ostatniego dnia wyznaczonego jako termin do składania ofert. Oferty, zgodne z wymogami pełnego Regulaminu, należy składać do dnia 06.05.2021r. na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Ordys i Współpracownicy ul. Juliusza Lea 12A/5, 30 – 048 Kraków (do godziny 15.00). Rozstrzygnięcie pierwszego etapu nastąpi w dniu 07.05.2021r. o godzinie 14.00 w miejscu wyznaczonym do składania ofert. Pełne warunki konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, który znajduje się w Kancelarii wyznaczonej jako miejsce składania ofert, oraz można je - wraz z operatem szacunkowym - otrzymać mailem po przesłaniu zapytania na adres mail: s.******2@g*****com Zastrzega się dla syndyka prawo unieważnienia konkursu, odstąpienia od konkursu i odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie bez podania przyczyny oraz bez publicznego zawiadamiania, a także do zmiany ogłoszenia lub zmiany warunków konkursu. Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia wobec Syndyka. Dodatkowe informacje odnośnie warunków konkursu można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu 502-078-078. Informacje techniczne dotyczące przedsiębiorstwa oraz oględziny – tel. 602-571-134.

Syndyk sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową
Syndyk sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową
Pasłęk 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 98,84 m2 i trzema budynkami gospodarczymi, stanowiąca działki ewidencyjne nr 49/1, 49/2. 49/3 ( obręb nr 0019) o łącznej powierzchni 7.500 m2 , KW nr EL1B/00008014/7 i EL1B/00023815/3. zlokalizowane w miejscowości Plajny 2, gmina Godkowo, powiat elbląski za cenę wywoławczą 80 000,00 zł. Oferty należy składać w terminie do dnia 24 marca 2021 r. na adres : Syndyk Masy Upadłości ul. Wały Piastowskie 1/1508. Bliższych informacji udziela syndyk pod tel. 503-44-18-63, lub drogą elektroniczną adamfenixbgz@gmail.com.

Syndyk Masy Upadłości sprzeda nieruchomość gm. Urszulin
Syndyk Masy Upadłości sprzeda nieruchomość gm. Urszulin
70 000 zł
Lublin 13 dnia plecy

Syndyk Masy upadłości Janusza Sutkowskiego osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości: 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym położona w m. Wereszczyn gm. Urszulin Obr. Wereszczyn dz. Nr 356 i 434 o powierzchni łącznej 0,1137 ha. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr LU1W/00017597/3 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 70 000 zł Termin składania ofert – 12.05.2021 r. W przypadku nieosiągnięcia ceny minimalnej ustalonej w sposobie likwidacji i określeniu ceny minimalnej syndyk nie zawrze umowy sprzedaży. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www. doradcarestrukturyzacyjny. net oraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlanej 50 lok 205, 20-469 Lublin Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości Janusza Sutkowskiego ul. Budowlana 50 lok. 205, 20-469 Lublin. Oferta winna identyfikować oferent i zawierać dane umożliwiające szybki kontakt (numer telefonu, e-mail).

Syndyk sprzeda za 50%- nieruchomość gruntowa we wsi Ostrowy, gmina Somianka
Syndyk sprzeda za 50%- nieruchomość gruntowa we wsi Ostrowy, gmina Somianka
31 650 zł
Wyszków 30+ kilka dni temu

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 358 o powierzchni 2,42 ha, położonej w miejscowości Ostrowy, gmina Somianka, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr OS1W/00069772/0 przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wyszkowie.Obecna cena to 36.650,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) co stanowi 50% wartości oszacowania.Nieruchomość użytkowana rolniczo. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.Oferty należy składać do dnia 11 maja 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 107/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Doroty Skrodzkiej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 13 maja 2021 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: daniel.zablocki {{{{ mał }}}}} kdgir.pl (usuń nawiasy)Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KPC

XIX GUp 831/20 syndyk masy upadłości Reginy Poszwy sprzeda niezabudowaną nieruchomość gruntową
XIX GUp 831/20 syndyk masy upadłości Reginy Poszwy sprzeda niezabudowaną nieruchomość gruntową
50 000 zł
Sejny 30+ kilka dni temu

1. Syndyk masy upadłości Reginy Poszwy w upadłości posiadając zgodę Sędziego-komisarza ogłasza o postępowaniu konkursowym na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącą działkę ew. nr 133/1 o powierzchni 0,8207 ha, położonej we wsi Zelwa, gmina Giby, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Augustowie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sejnach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1N/00013082/1 (dala zwana jako „Nieruchomość”) za cenę minimalną nie niższą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). 2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Dzikoń z dnia 20 sierpnia 2020 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Marcina Gałązki – ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53 w Warszawie w godz. 11.00 – 15.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: XIX GUp 831/20 w czytelni akt (parter) Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa. 3. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2021 roku na adres: Biuro Syndyka, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. 4. Oferta spełniająca warunki opisane w regulaminie postępowania konkursowego wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 831/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Reginy Poszwy” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 5. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych), które należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Reginy Poszwy w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze 67 1090 2590 0000 0001 4660 6046, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu konkursowym – sygn. akt. XIX GUp 831/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert tj.: 25 marca 2021 roku, o godz. 12:00 w Biurze Syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok 53 w Warszawie. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia. 7. Szczegółowe informacje na temat regulaminu postępowania jak i o przedmiocie postępowania można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 22-400-08-94 lub mailowo pod adresem: biuro@beneficjum.eu

Udział w udziale w nieruchomościach wspólnych od Syndyka - Warszawa, ul. Odkryta
Udział w udziale w nieruchomościach wspólnych od Syndyka - Warszawa, ul. Odkryta
4 200 zł
4 kilka dni temu

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XVIII GUp 382/19 syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości ½ części w udziale 4/1428 w nieruchomości wspólnej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 80 z obrębu ewidencyjnego nr 4-01-13, stanowiącej nieruchomość gruntową pod budynkami, drogami i parkingami stanowiącej , położoną w Warszawie, przy ul. Odkrytej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00351759/8 za cenę nie niższą niż 4.200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2021 roku. Wymagane wadium w wysokości 500,00 zł płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 7 czerwca 2021 roku o godzinie 12:15. Więcej informacji, w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Udziały w nieruchomościach wspólnych od Syndyka - Warszawa, ul. Odkryta
Udziały w nieruchomościach wspólnych od Syndyka - Warszawa, ul. Odkryta
3 620 zł
4 kilka dni temu

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XVIII GUp 382/19 syndyk masy upadłości sprzeda: a) udział w wysokości ½ części w udziale 460/207537 w nieruchomości wspólnej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 65 z obrębu ewidencyjnego nr 4-01-18 o całkowitej powierzchni 72m2, stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Warszawie, przy ul. Odkrytej, stanowiącą grunt pod parkingiem, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW: WA3M/00223047/8 za cenę nie niższą niż 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych), b) udział w wysokości ½ części w udziale 1/515 w nieruchomości wspólnej, dz. Ew. 9/10, 10/12, 10/13, 10/14,10/15,10/16,11/10, 50, 55,82 z obrębu ewidencyjnego nr 4-01-18 o całkowitej powierzchni 18.383 m2, stanowiącej nieruchomość gruntową pod budynkiem, drogi, zieleńce stanowiącą, położoną w Warszawie przy ul. Odkrytej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW: WA3M/00393543/7 za cenę nie niższą niż 3.600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych). Tj. za łączną cenę nie niższą niż 3.620,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset dwadzieścia złotych). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2021 roku. Wymagane wadium w wysokości 400,00 zł płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 7 czerwca 2021 roku o godzinie 12:00. Więcej informacji, w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Syndyka sprzeda nieruchomość gruntową w Piotrkowicach, gmina Prusice
Syndyka sprzeda nieruchomość gruntową w Piotrkowicach, gmina Prusice
916 725 zł
Trzebnica 26 dni plecy

Syndyk w postępowaniu upadłościowym „BOGRES” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie postanowienia sędziego - komisarza Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 01.06.2020 r. sygn. akt VIII GUp 43/16, sprzeda z wolnej ręki, w konkursie ofert pisemnych za cenę nie niższą niż 75 % wartości oszacowania tj. 916 725,00 zł netto (dziewięćset szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych netto) plus podatek VAT, wchodzącą w skład masy upadłości nieruchomość, szczegółowo opisaną w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego jako: prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 61,59m2 wraz z urządzonymi 4 stawami oraz w części nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej na cele rekreacyjne położonej w Piotrkowicach , gmina Prusice powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie, działka nr 292/10, o łącznej powierzchni 10,8332 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00020065/9. Oferenci zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 5% wartości oszacowania tj. 61 115 zł do dnia 13.05.2021 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym masy upadłości) na rachunek bankowy mBank S.A.: 49 1140 1140 0000 5830 8400 1001. Oferty pisemne zakupu należy składać do dnia 14.05.2021 r. do godz. 12.00 drogą pocztową do Kancelarii syndyka pod adresem 53-137 Wrocław Al. Wiśniowa 36A pok. 218. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu w dniu 17.05.2021 o godz. 12.00 w kancelarii syndyka pod adresem 53-137 Wrocław Al. Wiśniowa 36A pok. 218. Oferent nie może powoływać się na nieznajomość Regulaminu konkursu. Szczegółowe informacje, Regulamin konkursu oraz operat szacunkowy dostępne są po uprzednim wysłaniu zapytania na adres email m.biurosyndyka@gmail.com, oraz pod nr tel. 607 080 781.

Filtr