Syndyk sprzeda nieruchomość

Sortowanie:
Znaleziony: 68 ogłoszenie w kategorii Działki i grunty Polska: Wszystkie miasta
syndyk sprzeda nieruchomość Besiekierz Rudny
syndyk sprzeda nieruchomość Besiekierz Rudny
144000 zł
nowe Łódź 11 dni plecy
RodzajDziałki rolno-budowlane
Powierzchnia9 229
Cena za m²15.6 zł/m²

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w drodze przetargu ofertowego zlokalizowaną w obrębie Besiekierz Rudny, gm. Zgierz dz. nr 63, 0,9229 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą o nr LD1G/00042408/4. Cena wywoławcza wynosi 144 000 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące złotych) Na prośbę osoby zainteresowanej operat szacunkowy wraz z regulaminem konkursu ofert zostanie udostępniony przez Kancelarię syndyka drogą elektroniczną. Oferty dotyczące niniejszego przetargu oferenci winni składać na adres Kancelarii syndyka: Wojciech Wiśniewski, PWP Wiśniewski, Pomorski sp.k. ul. Sienkiewicza 153 lok. 1, 90-302 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2021 r. do godz. 16:00 lub przesłać na w/w adres listem poleconym, przy czym decydująca jest data wpływu oferty, a nie data nadania przesyłki. Na kopercie powinien znajdować się dopisek oferta XIV GUp 536/20. Syndyk dokona wyboru oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży. Sprzedaż następuje w postępowaniu upadłościowym i stosownie do art. 313 ust. 1 Prawa upadłościowego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również wpłata wadium w wysokości 14 400 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście złotych). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2021 r. o godz. 12:00 w Kancelarii syndyka.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w Brześciu
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w Brześciu
40000 zł
Brześć Kujawski 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia931
Cena za m²42.96 zł/m²

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 408/2 o powierzchni 0,0931 ha w m. Brześć Kujawski, przy ul. Ciborowskiego, w gminie Brześć Kujawski, powiat włocławski. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr WL1W/(użyj formularza kontaktowego).Działka sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RIIIB- grunty orne. Nieruchomość ma kształt regularny zbliżony do prostokąta, ogrodzona (bez bramy wjazdowej), z nasadzeniami od frontu i częściowo od strony działki 407. Teren płaski,uzbrojony w przyłącze kanalizacyjne, przyłącze wodociągowe i gazowe w zasięgu, energetyczne w pobliżu. Bezpośredni dojazd drogą utwardzoną kostką typu Polbruk.

Syndyk sprzeda nieruchomość
Syndyk sprzeda nieruchomość
3 433 000 zł
Suwałki 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości JAVENA Grygieńć Sp. Jawna w upadłości z siedzibą w Suwałkach (sygn. akt. VIII GUp 96/19) zaprasza do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości 1. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż Nieruchomości należącej do masy upadłości JAVENA Grygieńć Sp. Jawna w upadłości z siedzibą w Suwałkach o łącznej powierzchni 3,5609 ha położonej przy Wojska Polskiego 110E w Suwałkach (powiat Suwałki, województwo podlaskie), dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste tj. a) prawo własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej jako:- działka niezabudowana nr 32891/47 o powierzchni 0,0100 ha - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00042184/2, - działka zabudowana nr 32891/49 o powierzchni 2,2490 ha - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00042199/0. - działka zabudowana nr 32891/50 o powierzchni 1,3019 ha - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00042198/3, Nieruchomość zabudowana jest czterema budynkami o funkcji magazynowej, biurowej, transportu oraz socjalnej o łącznej powierzchni zabudowy zgodnie z ewidencją gruntów 1442 m2. Powierzchnia użytkowa budynków wynosi łącznie ok. 1832,49 m2. Działka nr 32891/50 zabudowana jest budynkiem biurowo - magazynowo - warsztatowym o pow. zabudowy 545 m2 i pow. użytkowej 951,68 m2 oraz budynkiem magazynowo - socjalnym o pow. zabudowy 698 m2 i pow. użytkowej 724,52 m2 oraz budynkiem magazynowym o pow. zabudowy 79 m2 i pow. użytkowej ok. 60,01 m2. Działka nr 32891/49 zabudowana jest boksem garażowym o powierzchni zabudowy 120 m2 i powierzchni użytkowej ok. 96,28m2. 2. Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę najwyższą z oferowanych, ale nie niższą 3.433.000,00 złotych (trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100) netto, co stanowi: 100% ceny oszacowania określonej w operacie szacunkowym. Do ostatecznej ceny sprzedaży ww. nieruchomości ustalonej w wyniku konkursu ofert może zostać doliczony podatek VAT, obciążający nabywcę, o ile będzie to wynikać z obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). 3. Szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu ofert oraz wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać bezpośrednio w biurze syndyka w Suwałkach, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu lub pod numerem telefonu 885 851 227 w dni powszednie w godz. 9:00 do 15:00. Obwieszczenie oraz Regulamin konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej: www.syndyk.suwalki.pl. 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest złożenie oferty w sposób oznaczony w Regulaminie i wpłata wadium. 5. Wadium w wysokości 343.300,00 złotych (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych 00/100), co stanowi: 10% ceny oszacowania należy wpłacić do dnia 20 października 2021 r. na konto wskazane w Regulaminie. O zachowaniu terminu decyduje chwila uznania rachunku bankowego. 6. Zainteresowani winni składać oferty pisemnie wyłącznie osobiście lub przez pełnomocnika do Kancelarii Notarialnej Magdaleny Motal - Brzosko, ul. Henryka Sienkiewicza 1 lok. 3, 15-092 Białystok w dniach 21 i 22 października 2021 r. po wcześniejszym uzgodnieniu godziny przybycia. Oferta, która wpłynęła do Kancelarii Notarialnej po terminie nie zostanie przyjęta. 7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2021 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Motal - Brzosko, ul. Henryka Sienkiewicza 1 lok. 3, 15-092 Białystok. 8. Oględzin Nieruchomości będzie można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Syndyk sprzeda - nieruchomość
Syndyk sprzeda - nieruchomość
1 289 400 zł
Namysłów 30+ kilka dni temu

Syndyk PW Pro Service sp. z o.o. w upadłości w Namysłowie oferuje do sprzedaży z wolnej ręki zorganizowaną część przedsiębiorstwa – bazę paliw Oferta obejmuje zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kc, stanowiącą bazę paliw płynnych, obejmująca następujące składniki m.in.: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Namysłowie, przy ul. Drzewieckiego 1, na działkach 12/4, 12/5 i 12/9 o pow. 1, 5218 ha, zabudowanej budynkami stanowiącymi odrębną własność oraz nieruchomości, urządzenia i wyposażenie zaliczone do infrastruktury integralnej z nieruchomościami, objęte księgą wieczystą KW nr OP1U/00067973/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych;nieruchomość gruntową niezabudowaną w granicach działki 12/30 o pow. 0, 1129 ha, objętą księgą wieczystą KW nr OP1U/00068547/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych z wyłączeniem: składników majątkowych wymienionych w postanowieniu Sędziego-Komisarza w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy Sekcja dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 17 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GUp 65/17, tj: – drutu niklowego (nici niklowej) 294 g, 10 szpulek; – środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych; – należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług, publicznoprawnych i innych; – serwera IBM; – dokumentacji i korespondencji upadłego, za cenę nie niższą niż 1.289.400,00 zł netto (w razie obowiązku podatkowego VAT cena sprzedaży zostanie powiększona o ten podatek). Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2021 r. do godz. 15:00. Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach sprzedaży określa Regulamin, dostępny w Kancelarii Syndyka oraz na stronach: www.codexline.com, www.upadlosci24.pl. Informacje o przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr 71 322 00 85. Przedmiot sprzedaży oraz dokumenty można oglądać osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

Syndyk sprzeda nieruchomość
Syndyk sprzeda nieruchomość
100 zł
Lublin 30+ kilka dni temu

Ogłoszenie Syndyk Masy upadłości Piotra Rosińskiego ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej: 1. udział w wysokości 11/64 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o pow. użytkowej 261,21 m2 oraz budynkami gospodarczymi, stanowiąca działkę o nr ew. 803 o pow. 1001 m2, położona przy ul. Siewierzan nr 21,21a w Lublinie, KW nr LU1I/00185120/5 za cenę 163 019,00 zł ( sto sześćdziesiąt trzy tysiące dziewiętnaście złotych ) Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203 „Przetarg- nie otwierać IX GUp 206/21 of. Oferty nabycia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2021 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2021 r. o godz. 13.00. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.doradcarestrukturyzacyjny.net oraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlanej 50 lok 205, 20-469 Lublin Syndykowi zastrzega się prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 693 466 323 w godzinach 10-16.

Syndyk sprzeda nieruchomość
Syndyk sprzeda nieruchomość
45 200 zł
Kraśnik 19 dni plecy

Syndyk masy upadłości Mariusza Kępińskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w nowych obniżonych cenach następujące składniki wchodzące w skład masy upadłości: 1. nieruchomość gruntową o pow. 0,0900 ha zabudowaną domem mieszkalnym jednorodzinnym położonym przy Brzozowej 10 w Gościeradowie ( działka oznaczona nr ewid. 323) dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę KW nr LU1K/00053749/8 – cena 344 000 zł ( słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych ) 2. nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 0,01294 ha położoną przy Brzozowej 10 w Gościeradowie ( działka oznaczona nr ewid. 328/2 ) dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę KW nr LU1K/00074674/4 – cena 45 200 zł ( słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych ) Szczegółowe informacje o oferowanych nieruchomościach można uzyskać w Biurze syndyka ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin na stronie internetowej www.syndyk-lubelskie.pl i pod numerem telefonu 601 37 51 35 . Oferty zakup poszczególnych składników należy przesłać na adres biura syndyka w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia ( decyduje data wpłynięcia ofert do biura syndyka ).

Syndyk sprzeda nieruchomość
Syndyk sprzeda nieruchomość
42 500 zł
Kraśnik 19 dni plecy

Syndyk masy upadłości Mariusza Kępińskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w nowych obniżonych cenach następujące składniki wchodzące w skład masy upadłości: 2. nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 0,01294 ha położoną przy Brzozowej 10 w Gościeradowie ( działka oznaczona nr ewid. 328/2 ) dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę KW nr LU1K/00074674/4 – cena 45 200 zł ( słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych ) Szczegółowe informacje o oferowanych nieruchomościach można uzyskać w Biurze syndyka ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin na stronie internetowej www.syndyk-lubelskie.pl i pod numerem telefonu 601 37 51 35 . Oferty zakup poszczególnych składników należy przesłać na adres biura syndyka w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia ( decyduje data wpłynięcia ofert do biura syndyka ).

Syndyk sprzeda nieruchomość produkcyno-usługową
Syndyk sprzeda nieruchomość produkcyno-usługową
2224600 zł
Piława Dolna 21 dni plecy
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia35 928
Cena za m²61.92 zł/m²

Syndyk sprzeda atrakcyjną nieruchomość przemysłowo – użytkową w Dzierżoniowie Opis komercyjny nieruchomości: Przedmiotem postępowania jest prawo własności zabudowanych działek gruntu o łącznej powierzchni 35.928 m2wraz z prawem własności posadowionych budynków. Nieruchomość ma bardzo atrakcyjne położenie w Piławie Dolnej, bezpośrednio przy drodze nr 382 relacji Dzierżoniów – Ząbkowice Śląskie, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy Dzierżoniowa (droga 383) oraz stacji PKP oraz PKS w Dzierżoniowie. Zgodnie z operatem szacunkowym, użytki oznaczone są w ewidencji gruntu jako Bi – inne tereny zabudowane. Na nieruchomości ustanowione są umowy najmu / dzierżawy poszczególnych powierzchni usługowo - magazynowych. Nieruchomość ogrodzona, uzbrojona w instalację wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną i gazową. Wyciąg z warunków sprzedaży Syndyk masy upadłości Urszuli Ślósarz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjne Wyrobów Górniczych i Metalowych „GWARMET” – Urszula Ślósarz w upadłości, z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Jana Kilińskiego 14, 58-200 Dzierżoniów prowadzi postępowanie na sprzedaż łączną składników mienia upadłej. Sprzedaży podlega: prawo własności zabudowanych działek gruntu numer 1256 i 1257 o powierzchni 35.928 m2, Obręb 001, Piława Dolna, zabudowanych: a). Budynkiem nr 524.1, 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 93,10 m2, b). Budynkiem nr 524.2 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 113,30 m2, c). Budynkiem nr 524.3 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 236,10 m2, d). Budynkiem nr 524.4 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 729,30 m2, e). Budynkiem nr 524.5 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 18,00 m2, f). Budynkiem nr 524.6 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 8,90 m2, g). Budynkiem nr 524.7 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 446,90 m2, h). Budynkiem nr 526.1 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 280,80 m2, i). Budynkiem nr 526.2 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 737,30 m2, j). Budynkiem nr 526.3 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 49,00 m2, k). Budynkiem nr 526.4 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 1.316,90 m2, l). Budynkiem nr 526.5 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 737,80 m2, m). Garażem blaszanym o powierzchni użytkowej Pu=41,30 m2 1). Podstawa postępowania na sprzedaż: Uchwała Rady Wierzycieli nr 8 z dnia 23 października 2019 r., Sygn. akt VI GUp 101/17. 2). Określenie ceny minimalnej: 2.224.600,00 zł. 3). Podana cena jest ceną netto, przy czym sprzedaż nie podlega przepisom ustawy o podatku d towarów i usług. 4). Termin wpłaty wadium w kwocie 230.000,00 zł: 14 grudnia 2021 r., termin złożenia oferty: 14 grudnia 2021 r. 5). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem "Postępowanie na sprzedaż  nieruchomości nieruchomość Piława Dolna - nie otwierać" winny do dnia 14 grudnia 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu. 6). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2021 r., godz. 10:00 w miejscu: Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 14. 7). W przypadku równorzędnych ofert może zostać przeprowadzona ustna aukcja w dniu 16 grudnia 2021 r., godz. 11:00 miejscu: Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 14. Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. (użyj formularza kontaktowego)) lub Pełnomocnik Syndyka Edward Stolarczyk (kom. (użyj formularza kontaktowego)), mail: kancelaria(małpa)syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży.

Syndyk sprzeda nieruchomość w Dzierżoniowie
Syndyk sprzeda nieruchomość w Dzierżoniowie
3665347 zł
Dzierżoniów 21 dni plecy
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia37 009
Cena za m²99.04 zł/m²

Syndyk sprzeda atrakcyjną nieruchomość przemysłowo – użytkową w Dzierżoniowie Opis komercyjny nieruchomości: Przedmiotem postepowania jest prawo wieczystego użytkowania dwóch działek gruntu o łącznej powierzchni 37.009 m2wraz z prawem własności posadowionych budynków i drobnego wyposażenia znajdującego się w zabudowaniach. Nieruchomość ma bardzo atrakcyjne położenie w Dzierżoniowie: ul. Kilińskiego 14; znajduje się ok 1km od nowej obwodnicy Dzierżoniowa (droga 383) oraz 400 metrów od stacji PKP oraz PKS. Zgodnie z operatem szacunkowym, użytki oznaczone są w ewidencji gruntu jako Ba – tereny przemysłowe. Na nieruchomości ustanowione są umowy najmu / dzierżawy poszczególnych powierzchni biurowych/magazynowych. Wyciąg z warunków sprzedaży Syndyk masy upadłości Urszuli Ślósarz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjne Wyrobów Górniczych i Metalowych „GWARMET” – Urszula Ślósarz w upadłości, z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Jana Kilińskiego 14, 58-200 Dzierżoniów prowadzi postępowanie na sprzedaż łączną składników mienia upadłej. Sprzedaży podlega: 1). prawo wieczystego użytkowania zabudowanej działki gruntu nr 176 o powierzchni 25.599 m2, Obręb Centrum, ul. Kilińskiego wraz z prawem własności posadowionych na działce gruntu budynków: a). budynku socjalno-biurowego nr 176/1, 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 75,0 m2, b). budynku trafostacji nr 176/2, 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 101,40 m2, c). budynku socjalno-biurowego nr 176/3, II-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 323,10 m2, d). hali produkcyjnej nr 176/4, 1-kondygnacyjną o powierzchni użytkowej Pu=6.627,60 m2, e). budynku usługowego nr 176/5, 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 323,10 m2, f). budynku produkcyjno-biurowego nr 176/6, 3-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 916,20 m2, g). budynku portierni nr 176/7, 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 35,50 m2, h). hali produkcyjnej – wiaty nr 176/8, 1-kondygnacyjną o powierzchni użytkowej Pu= 282,30 m2, i). hali produkcyjnej nr 176/9, 1-kondygnacyjną o powierzchni użytkowej Pu=1.488,00 m2 — dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1D/(użyj formularza kontaktowego); 2). Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 174/2 o powierzchni 11.410 m2, Obręb Zachód, Dzierżoniów — dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1D/(użyj formularza kontaktowego); 3). Prawo własności niskocennych środków trwałych (wyposażenia) zlokalizowanego zlokalizowanych w budynkach, szczegółowo wymienionego w pełnych warunkach sprzedaży. 1). Podstawa postępowania na sprzedaż: Uchwała Rady Wierzycieli nr 8 z dnia 23 października 2019 r., Sygn. akt VI GUp 101/17. 2). Określenie ceny minimalnej: 3.665.347,00 zł. 3). Podana cena jest ceną netto, przy czym sprzedaż nie podlega przepisom ustawy o podatku d towarów i usług. 4). Termin wpłaty wadium w kwocie 370.000,00 zł: 14 grudnia 2021 r., termin złożenia oferty: 14 grudnia 2021 r. 5). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem "Postępowanie na sprzedaż  nieruchomości nieruchomość ul. Kilińskiego 14 Dzierżoniów - nie otwierać" winny do dnia 14 grudnia 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu. 6). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2021 r., godz. 10:00 w miejscu: Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 14. 7). W przypadku równorzędnych ofert może zostać przeprowadzona ustna aukcja w dniu 16 grudnia 2021 r., godz. 11:00 miejscu: Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 14. Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. (użyj formularza kontaktowego)) lub Pełnomocnik Syndyka Edward Stolarczyk (kom. (użyj formularza kontaktowego)), mail: kancelaria(małpa)syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży.

Syndyk sprzeda nieruchomość w Jedliczu (38-460)
Syndyk sprzeda nieruchomość w Jedliczu (38-460)
1 600 zł
Krosno 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda nieruchomość w Jedliczu (38-460) Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z prawa własności do niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej działką numer 1941/25 o powierzchni 0,0895 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie prowadzi księgę wieczystą numer KS1K/00106043/9. Cena minimalna nie niższa niż 1 600 (jeden tysiąc sześćset) złotych. Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są na stronie internetowej kancelarii syndyka - www.dgkancelaria.com/ogłoszenia

Syndyk sprzeda nieruchomość - Jasienica, Zawodzie 2
Syndyk sprzeda nieruchomość - Jasienica, Zawodzie 2
Jasienica 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²28 zł/m²
Powierzchnia5600 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości Zbigniewa Świderek w upadłości sygn. akt VIII GUp 249/21 sprzeda w trybie z wolnej ręki PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ składającej się z działek ewidencyjnych nr 57/11 i 78/2 o łącznej powierzchni 5 600 m2, obręb 0007 – Jasienica, Zawodzie 2, gmina Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OS1M/00033077/9. Przy czym syndyk informuje, iż w skład masy upadłości wchodzi 1/2 prawa własności przedmiotowej nieruchomości, zaś sprzedaż pozostałej 1/2 udziału syndyk przeprowadzi na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez właściciela tego udziału. 1. Opis przedmiotu sprzedaży: Działka 57/11 zabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 101 m2 oraz drewnianym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 94 m2. 2. Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem przepisów Prawa upadłościowego. 3. Cena wywoławcza: 156.000,00 zł brutto za całe prawo własności. 4. Warunki sprzedaży: Pisemny egzemplarz regulaminu sprzedaży wraz z operatem szacunkowym nieruchomości zainteresowane podmioty otrzymają w formie elektronicznej po uprzednim złożeniu zapytania na adres: sekretariat(a)dorest.pl lub pod nr. tel. 790-305-335. 5. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 15 października 2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka Tomasza Szadkowskiego, al. W. Reymonta 12a lok. 11, 01-842 w godz. 10:00-15:00, względnie wysłać ofertę na adres kancelarii listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY. 6. Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 15 października 2021 r. włącznie wadium w kwocie 10.000,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego. 7.Oględziny: Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu. 8. Termin otwarcia ofert: W dniu 18 października 2021 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka w Warszawie (adres j.w.). Syndyk przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję ustną, której zasady określa regulamin sprzedaży. 9. Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn niż określonych treścią regulaminu. Prawo to przysługuje również Sędziemu-Komisarzowi nadzorującemu postępowanie upadłościowe masy upadłości, w skład której wchodzi nieruchomość objęta niniejszym regulaminem.

Syndyk sprzeda nieruchomość położoną w Rykach
Syndyk sprzeda nieruchomość położoną w Rykach
664 000 zł
Ryki 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda nieruchomość położoną w Rykach Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grupy Producentów Friends Fruits Spółki sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kazimierzynie (dalej: „Dłużnik”), zawiadamia, iż toku postepowania upadłościowego Dłużnika toczącego się pod sygnaturą akt: IX GUp 221/20 przed Sądem Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych odbędzie się sprzedaż w drodze przetargu nw. składniki masy upadłości Dłużnika. Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem warsztatowo-magazynowym z zapleczem socjalno-biurowym, o powierzchni użytkowej 486 m2, stanowiącej działkę o nr ewid. 77/3 położonej w miejscowości Ryki przy ul. Warszawskiej 77, w obrębie Miasto Ryki, gm. Ryki, pow. rycki, woj. lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Rykach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1Y/00007352/2 - za cenę netto nie niższą niż 664.000,00 zł netto, z zastrzeżeniem, iż warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 66.400,00 zł, tj. w wysokości 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy masy upadłości tj. 92 1020 1169 0000 8902 0319 0642 z dopiskiem: „Przetarg- sygn. akt. IX GUp 221/20, nieruchomość A ”, które należy wpłacić do dnia 10 września 2021 roku (przy czym liczy się data uznania środków na rachunku bankowym masy upadłości) zaś oferty należy składać w terminie do dnia 10 września 2021 roku, godz. 18.00 (przy czym liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin–Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - biuro podawcze sądu lub sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty przez Syndyka Masy Upadłości odbędzie się w dniu 15 września 2021 roku, godz. 12.00, sala VII;Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: p.chmielewski@kwiatkowskilegal.pl lub pod numerem telefonu 22 11 99 047. Operaty szacunkowe są dostępne w kancelarii syndyka (również mailowo) lub w aktach sprawy w Sądzie upadłościowym (IX GUp 221/20). Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Robert Kosmal

Syndyk sprzeda nieruchomość położoną w Rykach
Syndyk sprzeda nieruchomość położoną w Rykach
13 000 000 zł
Ryki 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda nieruchomość położoną w Rykach Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grupy Producentów Friends Fruits Spółki sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kazimierzynie (dalej: „Dłużnik”), zawiadamia, iż toku postepowania upadłościowego Dłużnika toczącego się pod sygnaturą akt: IX GUp 221/20 przed Sądem Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych odbędzie się sprzedaż w drodze przetargu nw. składniki masy upadłości Dłużnika.a) Nieruchomości gruntowej zabudowanej, budynkiem socjalno-biurowym oraz budynkiem magazynowym z chłodnią, o jednej kondygnacji, o powierzchni użytkowej 4 943,43m2, stanowiącej działkę o nr ewid. 507/1 położonej w miejscowości Kazimierzyn 10 w obrębie Swaty, gm. Ryki, pow. rycki, woj. lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Rykach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1Y/00031072/2 za cenę netto nie niższą niż 13.000.000,00 zł, z zastrzeżeniem, iż warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 1.300.000,00 zł, tj. w wysokości 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy masy upadłości tj. 92 1020 1169 0000 8902 0319 0642 z dopiskiem: „Przetarg- sygn. akt. IX GUp 221/20, nieruchomość B”, które należy wpłacić do dnia 10 września 2021 roku (przy czym liczy się data uznania środków na rachunku masy upadłości) zaś oferty należy składać w terminie do dnia 10 września 2021 roku., godz. 18.00 (przy czym liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin–Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - biuro podawcze sądu lub sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty przez Syndyka Masy Upadłości odbędzie się w dniu 15 września 2021 roku, godz. 12.00, sala VII; b) Linii do obróbki przedsprzedażowej warzyw za cenę netto nie niższą niż 470.760,00 zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) z zastrzeżeniem, iż warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 47.100,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy sto złotych), tj. w wysokości 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy masy upadłości tj. 92 1020 1169 0000 8902 0319 0642 z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. IX GUp 221/20, linia do produkcji” które należy wpłacić do dnia 10 września 2021 roku (przy czym liczy się data uznania środków na rachunku masy upadłości) zaś oferty należy składać w terminie do dnia 10 września 2021 roku, godz. 18.00 (przy czym liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin–Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - biuro podawcze sądu lub sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty przez Syndyka Masy Upadłości odbędzie się w dniu 15 września 2021 roku, godz. 12.30, sala VII.Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: p.chmielewski@kwiatkowskilegal.pl lub pod numerem telefonu 22 11 99 047. Operaty szacunkowe są dostępne w kancelarii syndyka (również mailowo) lub w aktach sprawy w Sądzie upadłościowym (IX GUp 221/20).Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Robert Kosmal

syndyk sprzeda nieruchomość w Chełmnie, ul.osiedle Raszei
syndyk sprzeda nieruchomość w Chełmnie, ul.osiedle Raszei
187 000 zł
Grudziądz 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda w prowadzonych postępowaniach upadłościowych: w postępowaniu o sygn. akt V GUp 216/20: udział w wysokości ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość znajdującego się w Chełmnie, przy ul. Osiedle dr. Franciszka Raszei 2/48 o pow. 38,81 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze TO1C/00027136/1 Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 93.500,00 zł Oferty należy składać do dnia 8 października 2021 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień- Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 11 października 2021 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień- Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej- ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa, w godz. 8:00-16:00. w postępowaniu o sygn. akt V GUp 215/20: udział w wysokości ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość znajdującego się w Chełmnie, przy ul. Osiedle dr. Franciszka Raszei 2/48 o pow. 38,81 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze TO1C/00027136/1 Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 93.500,00 zł Oferty należy składać do dnia 27 sierpnia 2021 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień- Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 30 sierpnia 2021 roku o godzinie 11:50 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień- Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej- ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa, w godz. 8:00-16:00. Aby wziąć udział w przetargu należy jednocześnie złożyć ofertę na dwa udziały, pod rygorem odrzucenia oferty.

Syndyk sprzeda nieruchomość rolną - Tyborów
Syndyk sprzeda nieruchomość rolną - Tyborów
70 480 zł
Kozienice 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Bożeny Kwiecińskiej-Borkowskiej osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GUp 1247/19 udział 1/7 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości rolnej – działki nr 195, 196, 197, 215, 216, 217, 237, 238, 239 i 259 o łącznej powierzchni 26,1217 ha, położonej w miejscowości Tyborów, gmina Magnuszew, powiat kozienicki, województwo mazowieckie. Dla przedmiotowej nieruchomości księgi wieczystej nie urządzono. Opis i oszacowanie został sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 70.480,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 0/100). Wadium w wysokości w wysokości 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej 82 8923 0008 0131 3976 3012 0001, z dopiskiem „Wadium – sygn. akt. XIX GUp 1247/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone są w Regulaminie postępowania dostępnym w kancelarii syndyka przy ul. Ostrobramskiej 101 w Warszawie, lok. 231B (kancelaria.zbigniew.szymczyk@gmail.com tel. 536-171-998, 535-833-748, 605-484-000). Oferty należy składać do dnia 26 sierpnia 2021 r. do godziny 14.00 w kancelarii syndyka w Warszawie, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B. Decydująca jest data wpływu oferty, oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Syndyka Zbigniewa Szymczyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1247/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym XIX GUp 1247/19” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 31 sierpnia 2021 r. o godzinie 14.00 w Kancelarii Notarialnej Edyta Niemirska Agata Redlicka w Warszawie, przy ul. Wilczej 33 lok. 23. Operaty szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Beatę Flaherty, z dnia 14 lipca 2020 roku są udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Zbigniewa Szymczyka – ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, Warszawa w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00 – 13.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: XIX GUp 1247/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną
150 300 zł
Częstochowa 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Magdaleny Liberda (sygn. akt XIX GUp 1800/20), informuje o sprzedaży w trybie z wolnej ręki nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 59/9 oraz 59/10 o łącznej powierzchni 2 804 m2 położonej w województwie śląskim, powiecie częstochowskim, gminie Janów, we wsi Złoty Potok, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1T/001641/0. Złoty Potok - to przepięknie położona miejscowość w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w górnym odcinku doliny Wiercicy, 2 km od Janowa, przy trasie 793. Miejsce słynie z historycznej pstrągarni, pięknego Rezerwatu Parkowe, zabytkowego pałacu i dworku oraz kilku malowniczych stawów. Złoty Potok to niezwykłe miejsce pod względem przyrodniczym, wspaniała Dolina Wiercicy z jej źródłami to idealne miejsce na weekendowy wypoczynek na łonie natury z dala od zgiełku miast. Działki posiadają regularny kształt prostokąta, teren ze spadem w kierunku południowym. Nieruchomość przylega bezpośrednio do drogi gruntowej prowadzącej do ul. Ogrodowej. Działki niezagospodarowane, nieogrodzone, częściowo porośnięte samosiejkami. Nieruchomość położona w otoczeniu działek budowlanych, gruntów rolnych, dalej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, lasy oraz kompleks zabytkowy Pałacu Raczyńskich. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do mediów. W rejonie ul. Ogrodowej dostęp do wodociągu, energii elektrycznej i kanalizacji. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 150 300 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych). Na prośbę osoby zainteresowanej operat szacunkowy wraz z regulaminem konkursu ofert zostanie udostępniony przez Kancelarię syndyka drogą elektroniczną. Oferty dotyczące niniejszego przetargu oferenci winni składać na adres Kancelarii syndyka: Monika Ulmer Kancelaria Ulmer i Współpracownicy ul. Bartoszewicza 3 lok. 17A, 00-337 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2021 r. do godz. 16:00 lub przesłać na w/w adres listem poleconym, przy czym decydująca jest data wpływu oferty, a nie data nadania przesyłki. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również wpłata wadium w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2021 r. o godz. 13:00 w Kancelarii syndyka: Monika Ulmer Kancelaria Ulmer i Współpracownicy ul. Bartoszewicza 3 lok. 17A, 00-337 Warszawa.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowa
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowa
150300 zł
19 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia2 804
Cena za m²53.6 zł/m²

Syndyk masy upadłości Magdaleny Liberda (sygn. akt XIX GUp 1800/20), informuje o sprzedaży w trybie z wolnej ręki nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 59/9 oraz 59/10 o łącznej powierzchni 2 804 m2 położonej w województwie śląskim, powiecie częstochowskim, gminie Janów, we wsi Złoty Potok, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1T/(użyj formularza kontaktowego).   Złoty Potok - to przepięknie położona miejscowość w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w górnym odcinku doliny Wiercicy, 2 km od Janowa, przy trasie 793. Miejsce słynie z historycznej pstrągarni, pięknego Rezerwatu Parkowe, zabytkowego pałacu i dworku oraz kilku malowniczych stawów. Złoty Potok to niezwykłe miejsce pod względem przyrodniczym, wspaniała Dolina Wiercicy z jej źródłami to idealne miejsce na weekendowy wypoczynek na łonie natury z dala od zgiełku miast. Działki posiadają regularny kształt prostokąta, teren ze spadem w kierunku południowym. Nieruchomość przylega bezpośrednio do drogi gruntowej prowadzącej do ul. Ogrodowej. Działki niezagospodarowane, nieogrodzone, częściowo porośnięte samosiejkami. Nieruchomość położona w otoczeniu działek budowlanych, gruntów rolnych, dalej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, lasy oraz kompleks zabytkowy Pałacu Raczyńskich. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do mediów. W rejonie ul. Ogrodowej dostęp do wodociągu, energii elektrycznej i kanalizacji. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 150 300 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych). Na prośbę osoby zainteresowanej operat szacunkowy wraz z regulaminem konkursu ofert zostanie udostępniony przez Kancelarię syndyka drogą elektroniczną. Oferty dotyczące niniejszego przetargu oferenci winni składać na adres Kancelarii syndyka: Monika Ulmer Kancelaria Ulmer i Współpracownicy ul. Bartoszewicza 3 lok. 17A, 00-337 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2021 r. do godz. 16:00 lub przesłać na w/w adres listem poleconym, przy czym decydująca jest data wpływu oferty, a nie data nadania przesyłki. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również wpłata wadium w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2021 r. o godz. 13:00 w Kancelarii syndyka: Monika Ulmer Kancelaria Ulmer i Współpracownicy ul. Bartoszewicza 3 lok. 17A, 00-337 Warszawa.

syndyk sprzeda nieruchomość niezabudowaną Dębieniec
syndyk sprzeda nieruchomość niezabudowaną Dębieniec
3 100 zł
Toruń 5 dni plecy

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dębieniec, województwie kujawsko-pomorskim, oznaczonej jako działka nr 45/14 o powierzchni 0,0500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr TO1W/00027040/9.za cenę nie niższą niż 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100).Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2022 r. osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8 00-582 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 12 stycznia 2022 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8 00-582 Warszawa.Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8 00-582 Warszawa, w godz. 8.00 - 16.00.Szczegółowe informacje pod adresem mailowym oraz numerem telefonu.

Syndyk sprzeda nieruchomość niezabudowaną w Borszowicach
Syndyk sprzeda nieruchomość niezabudowaną w Borszowicach
4 860 zł
Jędrzejów 30+ kilka dni temu

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Marcina Poniedziałka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 268/20, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka o nr ewid. 97 o powierzchni 0,2000 ha, położonej w miejscowości Borszowice, w gminie Sędziszów – obszar wiejski (obręb 0004), w powiecie jędrzejowskim, w województwie świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/00047342/5. Działka ma kształt długiego i wąskiego prostokąta, jest lekko pofałdowana, porośnięta lasem i ma dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem „ZL” – tereny lasów.Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 4.860,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych).Oferty należy składać w terminie do dnia 27 sierpnia 2021 roku na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 486,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w dniu 01 września 2021 roku o godzinie 11:30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka masy upadłości ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Marcina Poniedziałka lub upoważnioną przez niego osobę. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki formalne, Syndyk wyznaczy termin aukcji, która zostanie przeprowadzona wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem programu Microsoft Teams, wśród oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.Szczegółowa charakterystyka Przedmiotu sprzedaży została wyrażona w Operacie szacunkowym z dnia 5 lutego 2021 roku, sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę Tadeusza Jaszewskiego, który jest udostępniony do wglądu w kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w godz. 8.00-16.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 268/20 w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości oraz regulamin sprzedaży są dostępne do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com w zakładce Przetargi/ Nieruchomości.Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży oraz możliwość uzgodnienia terminu oglądu nieruchomości, przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@saltarski.com.Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.Przez wzgląd na osobę nabywcy, w odniesieniu do Przedmiotu sprzedaży może mieć zastosowanie ustawa w z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity z dnia 16 września 2020 roku – Dz.U. z 2020 r. poz. 1655) w szczególności art. 3 ust. 4 wskazanej ustawy, kreujący uprawnienie do prawa pierwokupu przysługujące z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Nabywcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu rękojmi – wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

syndyk sprzeda: nieruchomość w miejscowości Nadróż
syndyk sprzeda: nieruchomość w miejscowości Nadróż
325 000 zł
Rypin 30+ kilka dni temu

syndyk sprzeda w postępowaniu upadłościowym wchodzącą w skład masy upadłości:nieruchomość gruntową – działka nr 46/1 (grunt rolny zabudowany) oraz działka nr 46/2 (grunt orny) o łącznej powierzchni 2,5 ha, położona w miejscowości Nadróż, gmina rogowo, powiat rypiński, dla której Sąd Rejonowy w Rypinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1Y/00014528/4. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 325.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych).Oferty należy składać do dnia 25 października 2021 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień- Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 27 października 2021 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień- Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 32.500,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych). Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej- ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa, w godz. 8:00-16:00.w razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel 732 713 111.

Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Wolęcin
Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Wolęcin
103 200 zł
Lipno 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące do masy upadłości w toczącym się postępowaniu upadłościowym – prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Wolęcinie, gmina Kikół, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie, o numerze ewidencyjnym działki 86/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, pod księgą wieczystą nr WL1L/00004327/2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 63,33 m2, oraz działki 86/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, pod księgą wieczystą nr WL1L/00019709/2. Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2021 r. osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 22 listopada 2021 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa. Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa w godz. 8.00 - 16.00. Szczegółowe informacje pod adresem mailowym lub nr telefonu

Syndyk sprzeda nieruchomość w Starej Rudej
Syndyk sprzeda nieruchomość w Starej Rudej
131 200 zł
Grudziądz 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości, prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Stara Ruda, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 40/1 o powierzchni 0,7002 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1W/00034754/9 za cenę nie niższą niż 131.200,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych brutto 00/100).Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2021 r. osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8 00-582 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 2 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8 00-582 Warszawa. Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8 00-582 Warszawa, w godz. 8.00 - 16.00. Szczegółowe informacje pod adresem mailowym kancelaria@kancelariagrudzien.pl lub numerem telefonu.

Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości RUDAW
Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości RUDAW
23680 zł
11 dni plecy
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia234
Cena za m²101.2 zł/m²

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości: prawo własności: -nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rudaw nr 64, gmina Ciechocin, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1G/(użyj formularza kontaktowego). za cenę nie niższą niż 23.680, 00 zł Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2021 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 grudnia 2021 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa. Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa. Szczegółowe informacje pod adresem mailowym: lub nr tel. (użyj formularza kontaktowego).

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową i budynki
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową i budynki
218 000 zł
Przasnysz 19 dni plecy

Syndyk masy upadłości Barbary Garlińskiej (sygn. akt VIII GUp 231/21) oraz Adriana Garlińskiego (sygn. akt VIII GUp 230/21) - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości tj.: - 1/2 udziału przysługującego upadłej Barbarze Garlińskiej w prawie własności do nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Poścień, gminie Chorzele (powiat przasnyski, województwo mazowieckie) oznaczonej jako działki: nr 329, nr 332, nr 337, nr 342, nr 540 o łącznej powierzchni 5,4200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 104 m2 oraz budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 164 m2, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OS1P/00012388/2 za cenę nie niższą niż cena wywoławcza wynosząca 109.000,00 (sto dziewięć tysięcy złotych 00/100) tj. 100% ceny oszacowania. - 1/2 udziału przysługującego upadłemu Adrianowi Garlińskiemu w prawie własności do nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Poścień, gminie Chorzele (powiat przasnyski, województwo mazowieckie) oznaczonej jako działki: nr 329, nr 332, nr 337, nr 342, nr 540 o łącznej powierzchni 5,4200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 104 m2 oraz budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 164 m2, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OS1P/00012388/2 za cenę nie niższą niż cena wywoławcza wynosząca 109.000,00 (sto dziewięć tysięcy złotych 00/100) tj. 100% ceny oszacowania. Łączna cena wywoławcza nieruchomości wynosi 218.000,00 (dwieście osiemnaście tysięcy złotych 00/100) tj. 100% ceny oszacowania. W skład przedmiotu sprzedaży nie wchodzą wierzytelności ani środki pieniężne. Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest: 1. Złożenie pisemnej oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na nabycie nieruchomości w miejscowości Poścień - sygn. akt VIII 230/21 oraz sygn. akt VIII GUp 231/21” drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 21 grudnia 2021 r. do godz.14:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii). 2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 21.800,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset złotych 00/100) do dnia 20 grudnia 2021 r., przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku masy. Wadium winno zostać wpłacone na rachunek masy upadłości: Kancelaria Syndyka Beata Waboł nr: 25 1020 1332 0000 1302 1151 7960 prowadzony przez Bank PKO BP SA Oddział w Suwałkach. Oglądanie nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu terminu. Zawartość oferty, zasady sprzedaży oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE dostępnym na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka www.syndyk.suwalki.pl, a wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać w Kancelarii Syndyka w Suwałkach przy ul. Wesoła 59 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 885-851-227 w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00.

Syndyk sprzeda nieruchomość w Kiełpinie Górnym
Syndyk sprzeda nieruchomość w Kiełpinie Górnym
94000 zł
Gdańsk 21 dni plecy
Powierzchnia716
Cena za m²131.28 zł/m²

OBWIESZCZENIE w sprawie sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości oraz prawa własności nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt VI GUp 238/18/M z wolnej ręki w formie konkursu ofert syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym Dominium spółka z o.o. w upadłości spółka komandytowa w upadłości z siedzibą w Sopocie prowadzonym pod sygnaturą akt VI GUp 238/18/M   ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości obejmującej: 1.       udział stanowiący ¾ w prawie własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 69 o łącznej powierzchni 65.277 m2(przy czym udział ¾ stanowi 48.957,75 m2), zlokalizowanej w miejscowości Kierzkowo, woj. pomorskie, powiat – wejherowski, gm. Choczewo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą numer KW GD1W/(użyj formularza kontaktowego), za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 538.000,00 zł netto (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT. 2.       prawo własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej działkę 171/17, obręb ewidencyjny 0036 Kiełpino Górne, o powierzchni 716 m2, zlokalizowanej w miejscowości Kiełpino Górne przy ul. Goplany, woj. pomorskie, powiat – gdański, gm. Gdańsk, dla której Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW GD1G/(użyj formularza kontaktowego), za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 94.000,00 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT.   Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży. WARUNKI KONKURSU OFERT Szczegółowe warunki konkursu ofert określone zostały w Regulaminie konkursu ofert, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00. Regulamin konkursu ofert, na życzenie oferentów, udostępniany jest również drogą mailową przez syndyka. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu ofert jest m. in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu konkursu ofert. 1.       Oferty należy składać do dnia 17 grudnia 2021 roku osobiście w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do kancelarii syndyka). 2.       Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. 3.       Kopertę należy zaadresować: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dominika Bączek ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo sygnatura akt VI GUp 238/18/M OFERTA – konkurs ofert sprzedaż nieruchomości 4.       Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej netto płatne jest przelewem na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert. 5.       Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 17 grudnia 2021 roku pod rygorem od rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert rachunek bankowy. 6.       Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 grudnia 2021 roku o godzinie 10.00 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Wejherowie ul. Przemysłowej 35A budynek B. 7.       Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu (użyj formularza kontaktowego) od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert. Zapraszam serdecznie do składania ofert. Z wyrazami szacunku Dominika Bączek - syndyk

Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną budynkami biurowo-magazynowymi
Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną budynkami biurowo-magazynowymi
3 247 562 zł
Suwałki 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości JAVENA Grygieńć Sp. Jawna w upadłości z siedzibą Suwałkach (sygn. akt. VIII GUp 96/19) zaprasza do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości 1. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż Nieruchomości położonej przy ulicy Waryńskiego w Suwałkach (powiat Suwałki, województwo podlaskie), dla której Sąd Rejonowy Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste, w tym: a) prawo własności do nieruchomości gruntowej położonej w Suwałkach, oznaczonej jako: - działka nr 10764 o powierzchni 0,0476 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00044206/7, - działka nr 10763/9 o pow. 0,1487 ha zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej: 422,80 m2 i pow. zabudowy: 495 m2 oraz garażem o pow. użytkowej: 73,03 m2 i pow. zabudowy: 89 m2 - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00027404/0, - działka nr 10763/10 o powierzchni 0,3670 ha zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej: 403,68 m2 i pow. zabudowy: 435 m2 i budynkiem o pow. użytkowej 472,85 m2 i pow. zabudowy: 708 m2 oraz budynkiem o pow. użytkowej: 352,17 m2 i pow. zabudowy: 382 m2 - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00027404/0, - działka nr 10763/11 o pow. 0,0141 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00027404/0, - działka nr 10763/3 o pow. 0,3258 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej: 2071,20 m2 i pow. zabudowy: 2137 m2 wraz z łącznikiem o pow. zabudowy: 20 m2 - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00028687/4, - działka nr 10763/21 o powierzchni 0,0463 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00028687/4, b) udział ¼ w prawie własności: - działki nr 10763/26 o pow. 0,0053 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00046719/0, - działki nr 10763/27 o pow. 0,0547 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00046719/0, c) udział ¼ w prawie użytkowania wieczystego: - działki nr 10763/19 o pow. 0,0115 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00046935/0, - działki nr 10763/20 o pow. 0,0060 ha - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00046935/0. 2. Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę najwyższą z oferowanych, ale nie niższą niż 3.247.562,50 złotych (trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 50/100) netto, co stanowi: 65% sumy oszacowania w wysokości 4.996.250,00 złotych netto określonej w operacie szacunkowym. Do ostatecznej ceny sprzedaży ww. nieruchomości ustalonej w wyniku konkursu ofert może zostać doliczony podatek VAT, obciążający nabywcę, o ile wynikać to będzie z obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). 3. Szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu ofert oraz wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać bezpośrednio w biurze Syndyka w Suwałkach, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu lub pod numerem telefonu 885 851 227 w dni powszednie w godz. 9:00 do 15:00. Obwieszczenie oraz Regulamin konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej: www.syndyk.suwalki.pl.

Syndyk sprzeda nieruchomość leśną - Pukawica, gmina Zelów
Syndyk sprzeda nieruchomość leśną - Pukawica, gmina Zelów
17 900 zł
Bełchatów 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Danuty Herudzińskiej osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, o sygnaturze akt V GUp 167/20 prawo własności nieruchomości leśnej – działki leśne nr 347 (0,4410 ha) i 376 (0,1340 ha) o łącznej powierzchni 0,5750 ha położonej w miejscowości Pukawica, obręb 29, gmina Zelów, powiat bełchatowski, województwo łódzkie. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzone księgę wieczystą nr PT1B/00070614/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 17.900,00 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100). Wadium w wysokości 1.700 zł (słownie: tysiąc siedemset złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej 06 8923 0008 0131 4133 3012 0001, z dopiskiem „Wadium – sygn. akt. V GUp 167/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone w Regulaminie postępowania dostępnym w kancelarii syndyka przy ul. Ostrobramskiej 101 w Warszawie, lok. 231B (kancelaria.zbigniew.szymczyk@gmail.com tel. 536-171-998, 535-833-748, 605-484-000). Oferty należy składać do dnia 28 października 2021 r. do godziny 14.00 w kancelarii syndyka w Warszawie, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B. Decydująca jest data wpływu oferty, oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Syndyka Zbigniewa Szymczyka wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 167/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym V GUp 167/20” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 4 listopada 2021 r. o godzinie 13.00 w Kancelarii Notarialnej Edyta Niemirska Agata Redlicka-Skupińska w Warszawie, przy ul. Wilczej 33 lok. 23. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Beatę Flaherty, z dnia 12 maja 2021 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Zbigniewa Szymczyka – ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, Warszawa w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00 – 13.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 167/20 w czytelni Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Syndyk sprzeda nieruchomość, samochód, sprzęt elektroniczny, rowery
Syndyk sprzeda nieruchomość, samochód, sprzęt elektroniczny, rowery
100 zł
Lublin 30+ kilka dni temu

Ogłoszenie Syndyk Masy upadłości Doroty Rosińskiej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż: 1. Udziału w wysokości 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej o pow. 1001m2 stanowiącej działkę o nr. ewidencyjnym 803, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi położonej przy ul. Siewierzan nr. 21,21a obręb 730 Sławin – Szerokie w Lublinie, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW LU1I/00185120/5 za cenę nie mniejszą niż kwota oszacowania, tj. 118 560 zł ( sto osiemnaście tysięcy pięćset sześdziesiąt złotych ) 2. Ruchomości w postaci: a. Samochodu osobowego marki Honda CRV o nr. rej. LU 3488Y, rok prod. 2001, przebieg 325094 km, benzyna – gaz, hak b. Komputera stacjonarnego Tracer z monitorem i klawiaturą, uszkodzonego, 2008 rok c. Drukarki Brother DCP – 165C z opcją skanowania, 2008 rok d. Kamery Sony Handycam, Hybrid HDD, 2004 rok e. Roweru składak Maxim f. Roweru górskiego Arkus, koła 26 cali. Oferty nabycia należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203 „Przetarg- nie otwierać IX GUp 168/21 of. Oferty nabycia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2021 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2021 r. o godz. 12.00. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.doradcarestrukturyzacyjny.net oraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlanej 50 lok 205, 20-469 Lublin Syndykowi zastrzega się prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 693 466 323 w godzinach 10-16.

Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną w m. Wolanów
Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną w m. Wolanów
427 200 zł
Radom 30+ kilka dni temu

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 209/2 z obrębu 0030, położoną w miejscowości Wolanów przy ul. Polnej 23, gmina Wolanów, powiat radomski, o powierzchni 8.751 m2, dla której Sąd Rejonowy w Przysusze V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1P/00041309/8 wraz z zabudowaniami na niej się znajdującymiCena wywoławcza wynosi 427.200,00 zł.Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz o zasadach sprzedaży uzyskać można w Biurze Syndyka: ul. Wiktorska 65 lok. 3, 02-587 Warszawa, tel. (22) 843 44 12, e-mail: sekretariat(małpa)kgkancelaria(kropka)pl.Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. na wskazany powyżej adres Syndyka.

Syndyk sprzeda nieruchomość przy ul. Zagórze w Poznaniu
Syndyk sprzeda nieruchomość przy ul. Zagórze w Poznaniu
4 203 000 zł
Poznań 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym „GF6” Sp. z o.o., sygn. akt XI GUp 688/20, informuje, że posiada do sprzedaży z wolnej ręki:nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem biurowym o powierzchni całkowitej 1191,10 m2 oraz parterową dobudówkę o powierzchni 56,43 m2, położoną w Poznaniu przy ulicy Zagórze 6A. dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00118762/0, za cenę nie niższą niż 4.203.000 (cztery miliony dwieście trzy tysiące) złotych.Regulamin przetargu oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. 612241155 lub e-mail: syndyk@k-d-g.plWarunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania.Oferty należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2021r., na adres: Kancelaria Syndyka, ul. Wielka 23/7, 61-775 Poznań z dopiskiem „Przetarg XI GUp 688/20”.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 1 grudnia 2021 r.

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną - Górne, gm. Gołdap
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną - Górne, gm. Gołdap
58 000 zł
Gołdap 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Anny Roszkowskiej zam. w Gołdapi (sygn. akt VIII GUp 180/21) oraz Delfiny Henryki Wujek zam. w Gołdapi (sygn. akt VIII GUp 229/21) - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości tj.: - ½ udziału przysługującego upadłej Annie Roszkowskiej w prawie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 52/3 o powierzchni 3,5850 ha położonej w miejscowości Górne, gm. Gołdap (powiat gołdapski, województwo warmińsko - mazurskie), dla której Sąd Rejonowy w Olecku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1C/00014362/7 za cenę nie niższą niż cena wywoławcza wynosząca 29.000,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100), tj. 100% ceny oszacowania. oraz - ½ udziału przysługującego Delfinie Henryce Wujek w prawie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 52/3 o powierzchni 3,5850 ha położonej w miejscowości Górne, gm. Gołdap (powiat gołdapski, województwo warmińsko - mazurskie), dla której Sąd Rejonowy w Olecku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1C/00014362/7 za cenę nie niższą niż cena wywoławcza wynosząca 29.000,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100), tj. 100% ceny oszacowania. Działka ma kształt nieregularny, zwarty. Teren nie jest uzbrojony. Dla obszaru, na którym leży nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej nr IX/63/2015 z dnia 03.07.2015 r. działka znajduje się na terenach oznaczonych jako tereny zadrzewień i zakrzewień oraz tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Ponadto nieruchomość znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Błędzianki. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów na działce przeważają lasy (LsIV), a pozostałe to pastwiska trwałe (PsIV) i nieużytki (N). Łączna cena wywoławcza nieruchomości wynosi 58.000,00 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) tj. 100% ceny oszacowania. W skład przedmiotu sprzedaży nie wchodzą wierzytelności ani środki pieniężne. Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest: 1. Złożenie pisemnej oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na nabycie udziałów w nieruchomości w miejscowości Górne, gm. Gołdap - sygn. akt VIII GUp 180/21 oraz sygn. akt VIII GUp 229/21” drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 19 listopada 2021 r. do godz.15:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii). 2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 5.800,00 zł (pięć tysięcy osiemset złotych, 00/100) do dnia 18 listopada 2021 r., przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku masy. Wadium winno zostać wpłacone na rachunek masy upadłości: Kancelaria Syndyka Beata Waboł nr: 25 1020 1332 0000 1302 1151 7960 prowadzony przez Bank PKO BP SA Oddział w Suwałkach. Zawartość oferty, zasady sprzedaży oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE dostępnym na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka www.syndyk.suwalki.pl, a wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać w Kancelarii Syndyka w Suwałkach przy ul. Wesoła 59 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 885-851-227 w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00.

Syndyk sprzeda atrakcyjną nieruchomość usługową
Syndyk sprzeda atrakcyjną nieruchomość usługową
697900 zł
Dzierżoniów 21 dni plecy
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia4 877
Cena za m²143.1 zł/m²

Syndyk sprzeda atrakcyjną nieruchomość przemysłowo – użytkową w Dzierżoniowie Opis komercyjny nieruchomości: Przedmiotem postepowania jest prawo wieczystego użytkowania działki gruntu o łącznej powierzchni 4.887,00 m2wraz z prawem własności posadowionych budynków. Nieruchomość ma bardzo atrakcyjne położenie w Dzierżoniowie: ul. Podwalna 1; znajduje się ok 1km od nowej obwodnicy Dzierżoniowa (droga 383) oraz 400 metrów od stacji PKP oraz PKS. Zgodnie z operatem szacunkowym, użytki oznaczone są w ewidencji gruntu jako Bi – inne tereny zabudowane. Na nieruchomości ustanowione są umowy najmu / dzierżawy poszczególnych powierzchni usługowo - magazynowych. Wyciąg z warunków sprzedaży Syndyk masy upadłości Urszuli Ślósarz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjne Wyrobów Górniczych i Metalowych „GWARMET” – Urszula Ślósarz w upadłości, z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Jana Kilińskiego 14, 58-200 Dzierżoniów prowadzi postępowanie na sprzedaż łączną składników mienia upadłej. Sprzedaży podlega: prawo wieczystego użytkowania zabudowanej działki gruntu nr 39 o powierzchni 4.877 m2, Obręb Zatorze, ul. Podwalna 1 Dzierżoniów wraz z prawem własności posadowionych na działce gruntu budynków: a). budynku myjni nr 39.8, 1-kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej Pu= 137,50 m2, b). hali nr 39.7, 2-kondygnacyjnej o powierzchni użytkowej Pu= 260,90 m2, c). hali nr 39.6, 2-kondygnacyjnej o powierzchni użytkowej Pu= 174,30 m2, d). stacji paliw nr 39.5-, 1-kondygnacyjnej o powierzchni użytkowej Pu= 3,70 m2, e). budynku gospodarczego nr 39.4, 1-kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej Pu= 88,20 m2,f). warsztatu samochodowego nr 39.2, 1-kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej Pu= 174,30 m2, g). budynku administracyjnego nr 39.1, 2-kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej Pu= 273,60 m2 — dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1D/(użyj formularza kontaktowego). 1). Podstawa postępowania na sprzedaż: Uchwała Rady Wierzycieli nr 8 z dnia 23 października 2019 r., Sygn. akt VI GUp 101/17. 2). Określenie ceny minimalnej: 697.900,00 zł. 3). Podana cena jest ceną netto, przy czym sprzedaż nie podlega przepisom ustawy o podatku d towarów i usług. 4). Termin wpłaty wadium w kwocie 70.000,00 zł: 14 grudnia 2021 r., termin złożenia oferty: 14 grudnia 2021 r. 5). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem "Postępowanie na sprzedaż  nieruchomości nieruchomość ul. Podwalna Dzierżoniów - nie otwierać" winny do dnia 14 grudnia 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu. 6). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2021 r., godz. 10:00 w miejscu: Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 14. 7). W przypadku równorzędnych ofert może zostać przeprowadzona ustna aukcja w dniu 16 grudnia 2021 r., godz. 11:00 miejscu: Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 14. Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. (użyj formularza kontaktowego)) lub Pełnomocnik Syndyka Edward Stolarczyk (kom. (użyj formularza kontaktowego)), mail: kancelaria(małpa)syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży.  

Syndyk sprzeda nieruchomość w Polańczyku wraz z dokumentacją projektową
Syndyk sprzeda nieruchomość w Polańczyku wraz z dokumentacją projektową
4 436 000 zł
Lesko 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Silver Resorts Management sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 209/20, sprzeda w trybie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości położonej w Polańczyku (38-610) przy ul. Równej 52, obręb 0011 Polańczyk, nr działki 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252/1, 252/2 o łącznej powierzchni 17.150 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr KS1E/00038195/5 oraz autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej dla przedmiotowej nieruchomości za cenę nie niższą niż 4.436.000,00 zł netto. Wadium wynosi 440.000,00 zł. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 listopada 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 11:00. Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa. Dodatkowych informacji udziela biur syndyka pod numerem telefonu 502-997-928 oraz pod adresem e-mail: a.rejdych@jarosinski.com

Syndyk sprzeda nieruchomość (działki - 37,0938 ha, budynki - 884 m2)
Syndyk sprzeda nieruchomość (działki - 37,0938 ha, budynki - 884 m2)
1 189 000 zł
Olecko 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Marcina Akus - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Kiliankach, gm. Kowale Oleckie (sygn. akt VIII GUp 134/21) zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości tj.: Prawo własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr: 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2, 3/1, 4/1, 6, 7/1, 10, 11/1, 12 i 15 o łącznej powierzchni 37,0938 ha położonej w miejscowości Kilianki, gminie Kowale Oleckie (powiat olecki, województwo warmińsko-mazurskie), zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 89 m2 oraz budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 795 m2, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1C/00004485/2. W skład nieruchomość wchodzi czternaście działek: nr 1/3 o pow. 0,2889 ha, nr 1/4 o pow. 6,9644 ha, nr 1/5 o pow. 0,0437 ha, nr 1/6 o pow. 0,0098 ha, nr 1/7 o pow. 0,0098 ha, nr 2 o pow. 6,5597 ha, nr 3/1 o pow. 3,4229 ha, nr 4/1 o pow. 10,9521 ha, nr 6 o pow. 0,5160 ha, nr 7/1 o pow. 0,5416 ha, nr 10 o pow. 0,0941 ha, nr 11/1 o pow. 0,4271 ha, nr 12 o pow. 6,9549 ha i nr 15 o pow. 0,3088 ha położonych w obrębie 0011 Kilianki, gm. Kowale Oleckie, które stanowią grunty orne, łąki trwałe, rowy, pastwiska trwałe, lasy, nieużytki, użytki rolne zabudowane. Działka nr 6 zabudowana jest domem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej oraz trzema budynkami gospodarczymi. Działka nr 7/1 zabudowana jest oborą. Dla obszaru, na którym leży nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowale Oleckie zostało zatwierdzone Uchwałą nr RG.0007.188.2013 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 19 sierpnia 2013 r. Cena wywoławcza wynosi 1.189.000,00 (jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) tj. 100% ceny oszacowania. W skład przedmiotu sprzedaży nie wchodzą wierzytelności ani środki pieniężne. Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest: 1. Złożenie pisemnej oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na nabycie nieruchomości w miejscowości Kilianki, gm. Kowale Oleckie - sygn. akt VIII GUp 134/21” drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 19 listopada 2021 r. do godz.15:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii). 2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 118.900,00 zł (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych, 00/100) do dnia 18 listopada 2021 r., przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku masy. Wadium winno zostać wpłacone na rachunek masy upadłości: Kancelaria Syndyka Beata Waboł nr: 25 1020 1332 0000 1302 1151 7960 prowadzony przez Bank PKO BP SA Oddział w Suwałkach. Zawartość oferty, zasady sprzedaży oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE dostępnym na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka www.syndyk.suwalki.pl, a wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać w Kancelarii Syndyka w Suwałkach przy ul. Wesoła 59 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 885-851-227 w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00.

Syndyk sprzeda nieruchomość przy ul. Jutrzenki 16 w Warszawie
Syndyk sprzeda nieruchomość przy ul. Jutrzenki 16 w Warszawie
3 303 000 zł
12 dnia plecy

Syndyk masy upadłości Botimex sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 112/20, sprzeda w trybie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej, na którą składa się działka ewidencyjna o nr 42/1 (obręb 002-07-09), położonej w miejscowości Warszawa (02-230) przy ul. Jutrzenki 16 (woj. mazowieckie, dzielnica Włochy, obszar MSI Opacz Wielka) o powierzchni 2.749 m2, zabudowanej budynkiem o powierzchni 601,00 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1M/00041122/4, za cenę nie niższą niż 3.303.000,00 zł netto. Wadium wynosi 450.000,00 zł.Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2021 r. osobiście w Kancelaria Notarialna Dorota Wziątek, ul. Solec 61A/29, 00-409 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.00. Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa. Dodatkowe informacji pod nr tel. 502 997 928

Syndyk sprzeda nieruchomość (działki - 3875 m2, budynek magazynowo - biurowy - 2969,96 m2)
Syndyk sprzeda nieruchomość (działki - 3875 m2, budynek magazynowo - biurowy - 2969,96 m2)
2 446 600 zł
Suwałki 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości JAVENA Grygieńć Sp. Jawna w upadłości z siedzibą w Suwałkach (sygn. akt. VIII GUp 96/19) zaprasza do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości 1. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż Nieruchomości należącej do masy upadłości JAVENA Grygieńć Sp. Jawna w upadłości z siedzibą w Suwałkach o łącznej powierzchni 0,3875 ha położonej przy ulicy Szkolnej 8B (powiat Suwałki, województwo podlaskie), dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste, tj.: a) prawo własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej jako: - działka nr 10615/1 o powierzchni 0,0185 ha - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00038771/3, - działka nr 10648/18 o powierzchni 0,0497 ha - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00038771/3, - działka nr 10648/25 o powierzchni 0,0391 ha - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00038771/3, - działka nr 10648/26 o powierzchni 0,1545 ha - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00038771/3, - działka nr 10648/22 o powierzchni 0,1257 ha - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00038773/7. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem magazynowym z częścią biurową o powierzchni zabudowy: 2081 m2 i powierzchni użytkowej 2969,96 m2. 2. Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę najwyższą z oferowanych, ale nie niższą niż 2.446.600,00 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset złotych 00/100) netto, co stanowi: 65% ceny oszacowania w wysokości 3.764.000,00 złotych netto określonej w operacie szacunkowym. Do ostatecznej ceny sprzedaży ww. nieruchomości ustalonej w wyniku konkursu ofert może zostać doliczony podatek VAT, obciążający nabywcę, o ile będzie to wynikać z obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). 3. Szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu ofert oraz wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać bezpośrednio w biurze syndyka w Suwałkach, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu lub pod numerem telefonu 885 851 227 w dni powszednie w godz. 9:00 do 15:00. Obwieszczenie oraz Regulamin konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej: www.syndyk.suwalki.pl. 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest złożenie oferty w sposób oznaczony w Regulaminie i wpłata wadium. 5. Wadium w wysokości 244.660,00 złotych (dwieście czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100), co stanowi: 10% ceny oszacowania należy wpłacić do dnia 20 października 2021 r. na konto wskazane w Regulaminie. O zachowaniu terminu decyduje chwila uznania rachunku bankowego. 6. Zainteresowani winni składać oferty pisemnie wyłącznie osobiście lub przez pełnomocnika do Kancelarii Notarialnej Magdaleny Motal - Brzosko, ul. Henryka Sienkiewicza 1 lok. 3, 15-092 Białystok w dniach 21 i 22 października 2021 r. po wcześniejszym uzgodnieniu godziny przybycia. Oferta, która wpłynęła do Kancelarii Notarialnej po terminie nie zostanie przyjęta. 7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2021 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Motal - Brzosko, ul. Henryka Sienkiewicza 1 lok. 3, 15-092 Białystok. 8. Oględzin Nieruchomości będzie można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Syndyk sprzeda nieruchomość w Solcu-Zdroju wraz z prawami do dokumentacji projektowej
Syndyk sprzeda nieruchomość w Solcu-Zdroju wraz z prawami do dokumentacji projektowej
3 441 000 zł
Busko-Zdrój 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Silver Resorts Management sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 209/20, sprzeda w trybie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości położonej w Solcu-Zdroju (28-131) przy ul. Leśnej, obręb 0007 Solec-Zdrój, nr działki 560/1, 560/2 o łącznej powierzchni 18.194 m2, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr KI1B/00079038/6 oraz autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej dla przedmiotowej nieruchomości za cenę nie niższą niż 3.441.000,00 zł netto. Wadium wynosi 340.000,00 zł. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 listopada 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 12:00. Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa. Dodatkowych informacji udziela biur syndyka pod numerem telefonu 502-997-928 oraz pod adresem e-mail: a.rejdych@jarosinski.com

Syndyk sprzeda nieruchomość w Solcu-Zdroju wraz z prawami do dokumentacji projektowej
Syndyk sprzeda nieruchomość w Solcu-Zdroju wraz z prawami do dokumentacji projektowej
3 441 000 zł
Busko-Zdrój 5 dni plecy

Syndyk masy upadłości Silver Resorts Management sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 209/20, sprzeda w trybie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości położonej w Solcu-Zdroju (28-131) przy ul. Leśnej, obręb 0007 Solec-Zdrój, nr działki 560/1, 560/2 o łącznej powierzchni 18.194 m2, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr KI1B/00079038/6 oraz autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej dla przedmiotowej nieruchomości za cenę nie niższą niż 3.441.000,00 zł netto. Wadium wynosi 340.000,00 zł.Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2022 r. osobiście do depozytu w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa (po wcześniejszym umówieniu terminu z Kancelarią).Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2022 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10:00. Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.Dodatkowych informacji udziela biuro syndyka pod numerem telefonu 502-997-928 oraz pod adresem e-mail: a.rejdych@jarosinski.com

IX GUp 153/21 syndyk sprzeda nieruchomość gruntową we wsi Zakrze z budynkiem pieczarkarni
IX GUp 153/21 syndyk sprzeda nieruchomość gruntową we wsi Zakrze z budynkiem pieczarkarni
154 000 zł
Łosice 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Marcina Lipińskiego ogłasza o postępowaniu konkursowym i aukcji na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości gruntowej położonej we wsi Zakrze, gm. Łosice, pow. Łosicki, stanowiącej dz. ew. nr 179/1, obręb Zakrze o powierzchni 5.000,00 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Siedlcach, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach prowadzi księgę wieczystą o nr SI2S/00019006/5 Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Małgorzatę Dzikoń w dniu 5 lipca 2021 roku udostępniony jest Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży oraz regulaminem postępowania konkursowego i aukcji. Cena wywoławcza przedmiotu postępowania wynosi nie mniej niż 154.000,00 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące 00/100 złotych). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o sprzedaży, tj. do dnia 2 listopada 2021 roku na adres: Biuro Syndyka, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami, opisanymi w regulaminie postępowania powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt IX GUp 153/21 „of” oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Marcina Lipińskiego” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w wysokości 15.400,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta 00/100 złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Marcina Lipińskiego w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze 47 1090 2590 0000 0001 4806 8487, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu konkursowym – sygn. akt. IX GUp 153/21 „of”” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert, tj. w dniu 4 listopada 2021 roku o godz. 11:00 w Biurze Syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok 53 w Warszawie. Jeśli zostały złożone więcej niż jedna oferta spełniająca warunki postępowania konkursowego, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na warunkach opisanych w regulaminie postępowania. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości. Szczegółowe informacje na temat regulaminu postępowania konkursowego i aukcji oraz przedmiotu postępowania udzielane są telefonicznie pod nr tel (22) 400-08-94 lub mailowo pod adresem: tomasz.lis@beneficjum.eu

Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomość niezabudowaną Sikory
Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomość niezabudowaną Sikory
32000 zł
28 dni plecy
RodzajDziałki rekreacyjne
Powierzchnia2 580
Cena za m²12.4 zł/m²

Syndyk Masy Upadłości prowadzący postępowanie upadłościowe, które toczy się przed Sądem Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy o sygn. akt V GUp 5/21, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w województwie kujawsko-pomorskim, we wsi Sikory, gmina Rypin, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 150/18 o powierzchni 2.580,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1Y/00031765/2 za cenę nie niższą niż cena oszacowania, która wynosi 32.000 złotych (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych). Koszty zakupu nieruchomości pokrywa kupujący. Na żądanie syndyk udostępni operat szacunkowy nieruchomości. Oferty należy przesyłać na adres kancelarii syndyka. Regulamin sprzedaży i informacje dotyczące składania ofert dostępne są na stronie internetowej syndyka w zakładce Ogłoszenia. www.adwokat-luka.pl Istnieje możliwość przeslania regulaminu na wskazany adres e-mail. Cena wywoławcza: 32.000 złotych. Termin składania ofert: 16 listopada 2021 roku do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem OFERTA SIKORY. Otwarcie ofert: 17 listopada 2021 roku o godzinie 08.30 w Kancelarii Syndyka. Syndyk Tomasz Łuka

syndyk sprzeda niezabudowaną nieruchomość Józefin gmina Halinów
syndyk sprzeda niezabudowaną nieruchomość Józefin gmina Halinów
206 896 zł
21 dni plecy

Działając jako syndyk masy upadłości na podstawie zezwolenia Sędziego – komisarza sprzedam z „wolnej ręki ”prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 72, z obrębu 0011 Józefin, gmina Halinów, powiat miński, dla której prowadzona jest KW nr SI1M/00089733/9 (Przedmiot Przetargu).Operat szacunkowy jest udostępniany mailowo po kontakcie z Biurem Syndyka adres: iwona.trzeciak@imt-kancelaria.pl oraz w aktach sprawy sygn. akt: XIX GUp 1043/20 w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa. Cena wywoławcza Przedmiotu Przetargu wynosi 206 896,00 zł brutto (słownie: dwieście sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć zł, 00/100 ). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2021 r. wyłącznie przesyłką poleconą na adres: Biuro Syndyka ul. Pełczyńskiego 16/15 01-471 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty a nie data nadania. Oferta, która wpłynęła po terminie lub na inny adres nie będzie rozpatrywana. 1. b firmę żadnych zastrzeżeń. mowy sprzedażyzone i złożone w sądzie sprawozdanie z czynności za maj 2014 r. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20 000,00 zł. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 29 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 w kancelarii notarialnej „Kancelaria Notarialna Anna Sota Ewa Rokos s.c 01-355 Warszawa, ulica Powstańców Śląskich 123 lok 67”.

Syndyk sprzeda niezabudowaną nieruchomość gruntową w miejscowości Radwan
Syndyk sprzeda niezabudowaną nieruchomość gruntową w miejscowości Radwan
102 640 zł
Dąbrowa Tarnowska 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Joanny Mustafy w upadłości zaprasza do składania ofert na zakup niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 914 o powierzchni 2,51 ha, stanowiącej grunt rolny, położonej w miejscowości Radwan, gminie Szczucin, obrębie 0011 Radwan, powiecie dąbrowskim, województwie małopolskim, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1D/00077037/9. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 102.640,00 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100). Przedmiot sprzedaży stanowi nieruchomość rolną według definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.) i podlega warunkom sprzedaży określonym w tej ustawie dla nieruchomości rolnych. Termin składania ofert upływa w dn. 06.10.2021 r. o godz. 16.00. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 07.10.2021 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie. Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.zieciak.com.pl

Syndyk sprzeda niezabudowaną nieruchomość gruntową w miejscowości Radwan
Syndyk sprzeda niezabudowaną nieruchomość gruntową w miejscowości Radwan
102 640 zł
Kraków 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Joanny Mustafy w upadłości zaprasza do składania ofert na zakup niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 914 o powierzchni 2,51 ha, stanowiącej grunt rolny, położonej w miejscowości Radwan, gminie Szczucin, obrębie 0011 Radwan, powiecie dąbrowskim, województwie małopolskim, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1D/00077037/9.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 102.640,00 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100).Przedmiot sprzedaży stanowi nieruchomość rolną według definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.) i podlega warunkom sprzedaży określonym w tej ustawie dla nieruchomości rolnych.Warunki sprzedaży:1. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w trybie z wolnej ręki dot. Joanny Mustafy w upadłości, sygn. akt VIII GUp 367/21/S – NIE OTWIERAĆ”, osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie (31-117) przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty do 10.11.2021 r., do godz. 16.00.2. Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.3. Wpłacenie wadium w wys. 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 10.11.2021 r., na rachunek bankowy masy upadłości nr: 39 1050 1445 1000 0097 3047 8683.Termin składania ofert upływa w dn. 10.11.2021 r. o godz. 16.00. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 15.11.2021 r. o godz. 10.15 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie. Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00.Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.zieciak.com.pl

Syndyk sprzeda 1/2 udziału - nieruchomość gruntowa niezabudowana
Syndyk sprzeda 1/2 udziału - nieruchomość gruntowa niezabudowana
67 000 zł
Gołdap 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Anny Roszkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gołdapi (sygn. akt VIII GUp 180/21) zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości tj.: - ½ udziału w prawie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 200/18 ha o powierzchni 8,2704 ha położonej w miejscowości Bałupiany, gm. Gołdap (powiat gołdapski, województwo warmińsko - mazurskie), dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1C/00001934/4. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Teren nie jest uzbrojony. Dla północnej części działki opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr XLVI/290/2006 z dnia 27.09.2006 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołdap z pokładami torfów położonych w obrębach geodezyjnych Bałupiany i Wiłkajcie, północny teren działki oznaczony jest jako 23R - tereny rolne.Zgodnie ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej nr IX/63/2015 z dnia 03.07.2015 r. pozostałą część działki oznaczono jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Ponadto nieruchomość znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Gołdapy i Węgorapy. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów na działce przeważają łąki trwałe V klasy. Cena wywoławcza wynosi 67.000,00 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) tj. 100% ceny oszacowania.W skład przedmiotu sprzedaży nie wchodzą wierzytelności ani środki pieniężne. Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest:1. Złożenie pisemnej oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na nabycie nieruchomości w miejscowości Bałupiany, gm. Gołdap - sygn. akt VIII GUp 180/21” drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 19 listopada 2021 r. do godz.15:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6.700,00 zł (sześć tysięcy siedemset złotych, 00/100) do dnia 18 listopada 2021 r., przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku masy. Wadium winno zostać wpłacone na rachunek masy upadłości: Kancelaria Syndyka Beata Waboł nr: 25 1020 1332 0000 1302 1151 7960 prowadzony przez Bank PKO BP SA Oddział w Suwałkach. Zawartość oferty, zasady sprzedaży oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE dostępnym na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka www.syndyk.suwalki.pl, a wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać w Kancelarii Syndyka w Suwałkach przy ul. Wesoła 59 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 885-851-227 w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00.

Syndyk sprzeda zabudowaną nieruchomość przy ul. Miłej 73
Syndyk sprzeda zabudowaną nieruchomość przy ul. Miłej 73
1 539 090 zł
Kielce 13 dnia plecy

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Dorbud S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Miłej 73 w mieście Kielce, województwie świętokrzyskim, objętej księgą wieczystą nr KI1L/00063768/7, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 1408 z obrębu 0009 o łącznej powierzchni 4.091 m2 wraz z prawem własności budynków posadowionych na tej nieruchomości stanowiących własność Dorbud S.A. w upadłości. Nieruchomość gruntowa w wieczystym użytkowaniu do 05.12.2089 roku, zabudowana budynkiem biurowym oraz budynkiem magazynowo produkcyjnym i portierni stanowiącymi odrębny przedmiot prawa własności. Teren pomiędzy budynkami jest utwardzony asfaltem i zagospodarowany jako plac manewrowy, dojście do budynku i parking.Cena wywoławcza wynosi 1.539.090,00 zł (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych) netto - sprzedaż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 10 stycznia 2022 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 153.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) na rachunek masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości o nr: 16 1750 1110 0000 0000 0110 9707 (BNP Paribas Bank Polska S.A.).Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w dniu 12 stycznia 2022 roku o godz. 11:00, w sali nr XXV.Operat szacunkowy wartości praw do ww. nieruchomości z maja 2020 r. (opracowanie nr 155/2020) jest dostępny w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e - mail kancelarii Syndyka: „kancelaria@saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach postępowania upadłościowego DORBUD S.A. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt: V GUp 84/20. Wyciąg z Operatu szacunkowego nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania na stronie internetowej www.saltarski.com.Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący).Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e - mail: kancelaria@saltarski.com.Zapraszam do udziału w przetarguSyndyk Tycjan Saltarski

Syndyk sprzeda zabudowaną nieruchomość przy ul. Miłej 73
Syndyk sprzeda zabudowaną nieruchomość przy ul. Miłej 73
Kielce 13 dnia plecy
Rynekwtórny
Cena za m²376 zł/m²
Powierzchnia4091 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Dorbud S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Miłej 73 w mieście Kielce, województwie świętokrzyskim, objętej księgą wieczystą nr KI1L/00063768/7, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 1408 z obrębu 0009 o łącznej powierzchni 4.091 m2 wraz z prawem własności budynków posadowionych na tej nieruchomości stanowiących własność Dorbud S.A. w upadłości. Nieruchomość gruntowa w wieczystym użytkowaniu do 05.12.2089 roku, położona w północno-zachodniej części miasta Kielce przy ul. Miłej 73, zabudowana budynkiem biurowym oraz budynkiem magazynowo produkcyjnym i portierni stanowiącymi odrębny przedmiot prawa własności. Teren pomiędzy budynkami jest utwardzony asfaltem i zagospodarowany jako plac manewrowy, dojście do budynku i parking. Pozostała niewielka część działki stanowi trawnik obsadzony krzewami. Teren działki jest całkowicie ogrodzony i oświetlony latarniami nasłupowymi. Od strony północnej posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Miłej. Teren nieruchomości jest uzbrojony w sieci wodociągową, kanalizacyjną, gazową, energetyczną, telefoniczną. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a od strony północnej tereny kolejowe (rozjazdy kolejowe). Cena wywoławcza wynosi 1.539.090,00 zł (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych) netto - sprzedaż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 10 stycznia 2022 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 153.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) na rachunek masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości o nr: 16 1750 1110 0000 0000 0110 9707 (BNP Paribas Bank Polska S.A.). Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w dniu 12 stycznia 2022 roku o godz. 11:00, w sali nr XXV. Operat szacunkowy wartości praw do ww. nieruchomości z maja 2020 r. (opracowanie nr 155/2020) jest dostępny w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e - mail kancelarii Syndyka: „kancelaria@ saltarski .com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach postępowania upadłościowego DORBUD S.A. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt: V GUp 84/20. Wyciąg z Operatu szacunkowego nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania na stronie internetowej www.saltarski .com. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący). Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e - mail: kancelaria@ saltarski. com. Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Tycjan Saltarski

Syndyk sprzeda gruntową nieruchomość zabudowaną w miejscowości Rudaw, gmina Ciechocin
Syndyk sprzeda gruntową nieruchomość zabudowaną w miejscowości Rudaw, gmina Ciechocin
23 680 zł
Golub-Dobrzyń 12 dnia plecy

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości:prawo własności: -nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rudaw nr 64, gmina Ciechocin, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1G/00022683/9.za cenę nie niższą niż 23.680, 00 złZainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2021 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 grudnia 2021 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa. Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa. Szczegółowe informacje pod adresem mailowym: kancelaria@kancelariagrudzien.pl lub nr tel. 732 713 111.

Nieruchomość gruntowa Księżpol
Nieruchomość gruntowa Księżpol
37 000 zł
Biłgoraj 30+ kilka dni temu

Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomość gruntową stanowiącą działkę gruntu nr 216/1 o powierzchni 0,0400 ha, niezabudowaną, położoną w Księżpolu przy ul. Przemysłowej, KW ZA1B/00058436/1, za cenę nie mniejszą niż 37.000,00 zł.

Syndyk sprzeda działkę - Chrzęsne/Tłuszcz
Syndyk sprzeda działkę - Chrzęsne/Tłuszcz
143 000 zł
Wołomin 30+ kilka dni temu

Syndyk sprzeda nieruchomość złożoną z działki nr 967/5 i 967/6 położoną w miejscowości Chrzęsne, gmina Tłuszcz, woj.mazowieckie o łącznej powierzchni 3500m2.Cena wywoławcza: 143 000,00zł Regulamin konkursu, opis i operat szacunkowy do wglądu w Biurze Syndyka lub drogą elektroniczną na wniosek przesłany na adres: s.dudek@jjt-kancelaria.pl

Syndyk sprzeda grunty orne, łąki
Syndyk sprzeda grunty orne, łąki
26000 zł
3 kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia1 866
Cena za m²13.93 zł/m²

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową (grunty orne, łąki) o powierzchni 1866 m2. Działka znajduje się we wsi Jaracz (gmina Rogoźno, powiat obornicki, województwo wielkopolskie). Położona jest w połowie drogi między Obornikami a Rogoźnem przy trasie szybkiego ruchu S11. Tuż przy granicy działki dostęp do mediów oraz do drogi gminnej. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Oczekujemy kontaktu mailowego.