Syndyk sprzeda udział w nieruchomości

Sortowanie:
Znaleziony: 167 ogłoszenie w kategorii Działki i grunty Polska: Wszystkie miasta
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
200000 zł
nowe 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²8 zł/m²
Powierzchnia32200 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Kuroczko sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Żaby, gmina Baranów, nr działki 52/1, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1Z/00011826/8 za cenę nie niższą niż 244.919,64 zł, która stanowi 56 % szacowanej wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2023 r. osobiście (w godzinach pracy kancelarii syndyka) lub listem poleconym na adres kancelarii syndyka: KKLW Wierzbicki i Wspólnicy, ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa. Syndyk informuje, że nieruchomość podlega likwidacji poprzez sprzedaż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w trybie określonym w art. 491[1] ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Postępowanie prowadzone jest w trybie, w którym nie wyznacza się sędziego-komisarza, a likwidacja masy upadłości prowadzona jest na zasadach określonych w art. 491[11a] PrUp. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz operat szacunkowy dla nieruchomości można uzyskać po zgłoszeniu do syndyka pod adresem: up******i@w*******.pl. Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i tryb sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail.

syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
7540 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia8 200
Cena za m²0.92 zł/m²

Syndyk Masy Upadłości Stanisława Janasiewicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda udział upadłego w wysokości 1/8 prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej (nr działki 496) położonej w miejscowości Korytków. Powierzchnia całej nieruchomości wynosi 0,82 ha. Przedmiotowa nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej. Cena wywoławcza przedmiotowego udziału wynosi 7.540,00 zł (zgodnie z operatem szacunkowym). Szczegółowe informacje dotyczące udziału, w tym możliwość przeglądania operatu szacunkowego, udzielane są pod numerem telefonu:  (użyj formularza kontaktowego). 

syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
5600 zł
2 dnia plecy
Powierzchnia8 200
Cena za m²0.68 zł/m²

Syndyk Masy Upadłości Stanisława Janasiewicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda udział upadłego w wysokości 1/8 prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej (nr działki 496) położonej w miejscowości Korytków. Powierzchnia całej nieruchomości wynosi 0,82 ha. Przedmiotowa nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej. Cena wywoławcza przedmiotowego udziału wynosi 5.600,00 zł (wartość sprzedaży wymuszonej). Szczegółowe informacje dotyczące udziału, w tym możliwość przeglądania operatu szacunkowego, udzielane są pod numerem telefonu:  (użyj formularza kontaktowego). 

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Siedlce
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Siedlce
Siedlce 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²3 zł/m²
Powierzchnia1290 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt IX GUp 529/21 "of" w trybie z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości udział 1/128 w nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 2/4 położonej w Siedlcach przy ul. Józefa Formińskiego oraz działki nr 1/5 położonej w Siedlcach przy ul. 3 Maja, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SI1S/00069989/7 - za cenę 4.272,00 zł. Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syndyka: ul. Zachodnia 20a, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 28 kwietnia 2022 r. (decyduje data wpływu). Oferta winna zawierać: pełne dane oferenta - imię i nazwisko/nazwę firmy, adres korespondencyjny/adres siedziby, numer telefonu oraz e-mail, wskazanie przedmiotu oferty, sygnaturę postępowania upadłościowego i oferowanej ceny. Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi po dokonaniu zapłaty przelewem na rachunek bankowy masy upadłości. Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu i trybu sprzedaży (w tym regulamin sprzedaży) udzielane są mailowo (upadlosci@ chmielinski.com.pl)

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
95000 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²11 zł/m²
Powierzchnia3000 m²
Typrolna

Ogłoszenie/zaproszenie ofertowe do konkursu na sprzedaż z wolnej ręki prawa do udziałów w nieruchomościach stanowiących własność upadłej Jadwigi Byrskiej (VIII GUp 26/20) Syndyk masy upadłości, w ramach postępowania upadłościowego konsumenckiego sprzeda z wolnej ręki prawa własności: a) Udział (3/32 części) w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej złożonej z działki nr 176/13 o pow. 0,0416 ha objętej księgą wieczystą KR1E/00016217/3 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, położonej przy ul. Grojeckiej w obrębie Zaborze, w gminie wiejskiej Oświęcim b) Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej złożonej z dwóch działek objętych księgą wieczystą KR1E/00001146/6 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu położonej w obrębie Przecieszyn: nr 362 o powierzchni 0,0133 ha i nr 127/25 o powierzchni 0,2230 ha. Podstawowym kryterium wyboru ofert jest najwyższa zaoferowana cena, nie niższa niż 1 828,00 zł, (jeden tysiąc osiemset dwadzieścia osiem złotych 00/100) dla pozycji a), oraz 29 984,00 zł, (dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100 dla pozycji b). Oferty należy składać na adres syndyka: Andrzej Mitręga, ul. Okrzei 15/279, 40-126 Katowice w terminie do 23-05-2022r wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości: 200,00 zł (dwieście złotych) dla nieruchomości (a) i 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych) dla nieruchomości (b), które należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości: Jadwiga Byrska w upadłości ul. Wyzwolenia 23; 32-625 Przecieszyn Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA 72 4370002 0011 0158 4699 0001 Oferta powinna zawierać m.in.: a. dane oferenta, b. wysokość proponowanej ceny c. Oświadczenie o akceptacji warunków sprzedaży i zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości. d. Potwierdzenie wpłaty wadium Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży i warunków sprzedaży można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: syndyk.am()wp.pl, tel. ********* (pon.- pt., w godz. 10.00 -16.00). Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo odrzucenia oferty, prawo wycofania ogłoszenia i rezygnacji ze sprzedaży bez podania przyczyny, prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyny oraz prawo odstąpienia od oferty bez podania przyczyny. Rozstrzygnięcie nastąpi na posiedzeniu niejawnym w dniu 26-05-2022 o godzinie 10:00 a wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 §1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia. Aby sprawdzić aktualność ceny i zgodność oferty z rzeczywistością należy skontaktować się z Syndykiem.

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Kolonia Wolańska
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Kolonia Wolańska
37777 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²0 zł/m²
Powierzchnia19700 m²
Typleśna

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt IX GUp 560/21 "of" w trybie z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości udział 1/16 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 7/3 o powierzchni 1,97 ha położonej w miejscowości Kolonia Wolańska, gm. Międzyrzec Podlaski, powiat bialski, obręb 0006 Kolonia Wolańska - za cenę 2.538,00 zł. Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syndyka: ul. Zachodnia 20a, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 28 kwietnia 2022 r. (decyduje data wpływu). Oferta winna zawierać: pełne dane oferenta - imię i nazwisko/nazwę firmy, adres korespondencyjny/adres siedziby, numer telefonu oraz e-mail, wskazanie przedmiotu oferty, sygnaturę postępowania upadłościowego i oferowanej ceny. Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi po dokonaniu zapłaty przelewem na rachunek bankowy masy upadłości. Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu i trybu sprzedaży (w tym regulamin sprzedaży) udzielane są mailowo (upadlosci@ chmielinski.com.pl)

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
106600 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²1 zł/m²
Powierzchnia11100 m²
Typrolna

Syndyk Masy Upadłości Szymona Pikory w upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej położonej we wsi Bednary, gmina Nieborów, powiat łowicki, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 331/1 z obrębu 0003 Bednary o powierzchni użytkowej 11100 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Łowiczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr LD1O/00046645/3 za cenę nie niższą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy 00/100 złotych). Osoby zainteresowane udziałem w konkursie ofert, mogą uzyskać szczegółowe informacje w biurze syndyka przy ul. Ostrobramskiej 73D m. 138 w Warszawie, od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00 – 15.00, telefonicznie pod nr.: *** *** *** lub przesyłając zapytanie na adres mailowy: biuro (a) beneficjum.eu Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. Oferty należy składać na adres: Biuro Syndyka Szymona Pikory w upadłości, ul. Ostrobramska 73D m. 138, 04-175 Warszawa w nieprzekraczanym terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia na łamach KRZ tj. do 30.11.2023 r. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Biura Syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać wszystkie informacje, które są wskazane w regulaminie sprzedaży. Ponadto warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Szymona Pikory w upadłości o numerze 29 1090 1883 0000 0001 5039 6025, z dopiskiem „Wadium w przetargu – sygn. akt. PL1P/GUp-s/121/2022” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert tj. 30.11.2023 r., przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 04.12.2023 r., o godzinie 11:00 w Biurze Syndyka masy upadłości Szymona Pikory w upadłości z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 73D m. 138, 04-175 Warszawa.

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²2 zł/m²
Powierzchnia20352 m²
Typrolna

Syndyk zaprasza do składania ofert na zakup udziału w wysokości 1/8 części w nieruchomości położonej w Lubatowej, gmina Iwonicz-Zdrój (38-440) Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 1/8 części w nieruchomości położonej w Lubatowej, gmina Iwonicz-Zdrój, powiat krośnieński, woj. podkarpackie, składającej się z działki nr 2289 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 110,53 m2 oraz niezabudowanych działek nr 2293, 2303/3, 2314, 2326, 2333, 2351, 2359, 2367, 2379, 2303/4, 2340, 2370 o łącznej powierzchni 2,0352 ha; dla działek nr 2303/4, 2340 i 2370 Sąd Rejonowy w Krośnie prowadzi księgę wieczystą nr KS1K/00097635/9. Cena minimalna – 41 462,50 złotych (czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 50/100). Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są na stronie internetowej biura syndyka: www.*****************

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
4146250 zł
30+ kilka dni temu
Pow. działki20352
Rodzaj działkiRolna
SprzedażBez pośredników

Opis ofertySyndyk zaprasza do składania ofert na zakup udziału w wysokości 1/8 części w nieruchomości położonej w Lubatowej, gmina Iwonicz-Zdrój (38-440) Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 1/8 części w nieruchomości położonej w Lubatowej, gmina Iwonicz-Zdrój, powiat krośnieński, woj. podkarpackie, składającej się z działki nr 2289 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 110,53 m2 oraz niezabudowanych działek nr 2293, 2303/3, 2314, 2326, 2333, 2351, 2359, 2367, 2379, 2303/4, 2340, 2370 o łącznej powierzchni 2,0352 ha; dla działek nr 2303/4, 2340 i 2370 Sąd Rejonowy w Krośnie prowadzi księgę wieczystą nr KS1K/00097635/9. Cena minimalna – 41 462,50 złotych (czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 50/100). Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są na stronie internetowej biura syndyka: www.dgkancelaria.com.

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
Staszów 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²1 zł/m²
Powierzchnia35446 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Danuty Dunin, osoby fizycznej nieprowadzacej działalności gospodarczej – sygn. akt KI1L/GUp/10/2023 oferuje do sprzedaży z wolnej ręki, na warunkach określonych w Regulaminie sprzedaży, w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, wchodzące w skład masy upadłości: - udział do 1/12 w prawie własności nieruchomości o łącznej powierzchni 3,5446 ha, składającej się z działek gruntu o nr 1382/1 oraz o nr 5735/17, dla której Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KI1A/00021755/6, za cenę nie niższą od wartości oszacowania tj. za kwotę 22 830,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych; Oferty – z dopiskiem na kopercie OFERTA - Dunin należy składać w terminie do dnia 15 września 2023r. do godz. 12.00 do Kancelarii Syndyka Joanny Pelak, przy ul.1-go Maja 4c, 20-410 Lublin. Decydująca jest data wpływu oferty. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 53 444 38, *** ** ** ** oraz w Kancelarii Syndyka, gdzie można zapoznać się z operatami z oszacowania zbywanych udziałów i Regulaminem sprzedaży, które są dostępne również w Sądzie Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w aktach postępowania upadłościowego Danuty Dunin – sygn. akt KI1L/GUp/10/2023. O udostępnienie do wglądu operatów z oszacowania oraz Regulaminu sprzedaży w formie elektronicznej można wystąpić na adres e-mail: jo*********k@w*.pl

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości
4388 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia28 340
Cena za m²0.15 zł/m²

Syndyk ogłasza na sprzedaż udział w wysokości 1/72 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami produkcyjno-usługowo-gospodarczymi położona w miejscowości Oksa, działka nr. 783, o pow. 2937 m2 wraz z nieruchomością gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Oksa, działka nr.99/2 o pow. 25403 m2. Dla wyżej wymienionych nieruchomości Sąd Rejonowy w Jędrzejowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KI1J/00060063/2. Cena wywoławcza 4.388,00 zł (słownie cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży udostępniony jest do wglądu w biurze syndyka masy upadłości ul. Warszawska 30 lok. 20, 25-312 Kielce,w dni powszednie, w godz. 10:00-14:00, oraz po kontakcie telefonicznym z kancelarią zostanie udostępniony na wskazany adres e-mail. Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w terminie do dnia 10 stycznia 2024 r. (liczy się data wpływu) na adres Kancelarii Syndyka: ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce. Oferty mogą być składane listownie lub osobiście,przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu pod wyżej wskazany adres. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub unieważnienia procedury sprzedaży, w każdym czasie bez podania przyczyny.

syndyk sprzeda udział w nieruchomości
syndyk sprzeda udział w nieruchomości
8200 zł
Skierniewice 15 dni plecy
Powierzchnia384
Cena za m²21.35 zł/m²

Syndyk masy upadłości Michała Świrty osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skierniewicach przy ul. Kosynierów 8 dla której prowadzona jest księga wieczysta KW LD1H/(użyj formularza kontaktowego).Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania to jest 8 200,00 zł.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 5 czerwca 2024 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu, który można uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg(małpa)omgm(kropka)pl.

syndyk sprzeda udział w nieruchomości
syndyk sprzeda udział w nieruchomości
7680 zł
8 dni plecy
Pow. działki11100
Rodzaj działkiRolna
SprzedażBez pośredników

Opis ofertySyndyk Masy Upadłości Szymona Pikory w upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej położonej we wsi Bednary, gmina Nieborów, powiat łowicki, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 331/1 z obrębu 0003 Bednary o powierzchni użytkowej 11100 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Łowiczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr LD1O/00046645/3 za cenę nie niższą niż 7.680,00 zł (siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt 00/100 złotych). Osoby zainteresowane udziałem w konkursie ofert, mogą uzyskać szczegółowe informacje w biurze syndyka przy ul. Ostrobramskiej 73D m. 138 w Warszawie, od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00 – 15.00, telefonicznie pod nr.: 733 - pokaż numer telefonu - lub przesyłając zapytanie na adres mailowy: biuro (a) beneficjum.eu Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. Oferty należy składać na adres: Biuro Syndyka Szymona Pikory w upadłości, ul. Ostrobramska 73D m. 138, 04-175 Warszawa w nieprzekraczanym terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia na łamach KRZ tj. do 28 maja 2024 r. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Biura Syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać wszystkie informacje, które są wskazane w regulaminie sprzedaży. Ponadto warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium Wadium w kwocie 768 zł należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Szymona Pikory w upadłości o numerze 29 1090 1883 0000 0001 5039 6025, z dopiskiem „Wadium w przetargu – sygn. akt. PL1P/GUp-s/121/2022” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert tj. 28 maja 2024 r., przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 31 maja 2024 r., o godzinie 11:00 w Biurze Syndyka masy upadłości Szymona Pikory w upadłości z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 73D m. 138, 04-175 Warszawa.

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Marcelów
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Marcelów
106600 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²9 zł/m²
Powierzchnia58376 m²
Typsiedliskowa

WYCIĄG Z REGULAMINU SPRZEDAŻY. 1. Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 5,8376 ha, położonej w miejscowości Marcelów 23, 98-161 Zapolice, dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1Z/00016261/1, za cenę wywoławczą nie niższą niż 60% wartości oszacowania, tj. cenę nie niższą niż 514 200,00 zł. 2. Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 13 grudnia 2023 roku do godz. 15.00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii). 3. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 5 7 3 1 4 0 0 4 5 i adresem e-mail: marciniak . syndyk (a) gmail . com REGULAMIN SPRZEDAŻY DOSTĘPNY W GALERII ZDJĘĆ DOŁĄCZONYCH DO OGŁOSZENIA - ZDJĘCIE 4-5.

syndyk sprzeda udział w nieruchomości lokalowej
syndyk sprzeda udział w nieruchomości lokalowej
14960 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Powierzchnia2 448
Cena za m²7.64 zł/m²

Syndyk masy upadłościMacieja Błach osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości  Przedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału w wysokości 1/8 w nieruchomości lokalowej położonej w Siewierzu przy ulicy Bytomskiej 17/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1Z/(użyj formularza kontaktowego) wraz z udziałem w wysokości 8/18 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych księgą wieczystą CZ1Z/(użyj formularza kontaktowego). Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania tj. 18 700,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 5 grudnia 2023 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są pod adresem: syndyk-przetarg(małpa).

Syndyk sprzeda udział w  nieruchomości gruntowej
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²1 zł/m²
Powierzchnia5930 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości Bogusławy Wesołowskiej-Cedro ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki udział w wysokości 3/4 części w nieruchomość gruntową stanowiącej: - nieruchomość gruntową stanowiącą niezabudowane działki nr 191/1, nr 191/2 i 191/3 o pow. 5930 m2 położone w miejscowości Caców, w gminie Nagłowice, w powiecie jędrzejowskim, w województwie świętokrzyskim dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr KI1J/00021886/2. Zbycie przez Syndyka masy upadłości Bogusławy Wesołowskiej-Cedro nieruchomości nastąpi za cenę nie niższą niż 3 892 zł (słownie: trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa). Jeżeli sprzedaż w/w składnika podlega opodatkowaniu, do ceny zostanie doliczony stosowny podatek; Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży udostępniony jest do wglądu w biurze syndyka masy upadłości Bogusławy Wesołowskiej - Cedro ul. Warszawska 30 lok. 20, 25-312 Kielce, w godz. 10:00-14:00, oraz w aktach sprawy o sygn. V GUp 259/21 (Bogusława Wesołowska-Cedro) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44. Oferty należy składać na piśmie w terminie do dnia 3 sierpnia 2023 r., do godz. 14.00 na adres Kancelarii Syndyka: ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia oferty sprzedaży nieruchomości bez podania przyczyny

syndyk sprzeda udział w nieruchomości lokalowej
syndyk sprzeda udział w nieruchomości lokalowej
11220 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Powierzchnia81,86
Cena za m²182.75 zł/m²

Syndyk masy upadłościMacieja Błach osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości  Przedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału w wysokości 1/8 w nieruchomości lokalowej położonej w Siewierzu przy ulicy Bytomskiej 17/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1Z/(użyj formularza kontaktowego) wraz z udziałem w wysokości 8/18 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych księgą wieczystą CZ1Z/(użyj formularza kontaktowego). Cena wywoławcza wynosi 80% wartości oszacowania tj. 14 960,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 9 stycznia 2024 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są pod adresem: syndyk-przetarg(małpa).

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
24276 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia41 359
Cena za m²0.69 zł/m²

Przedmiot sprzedaży stanowi udział wynoszący 1/3 w nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej działki ewidencyjne nr: 225, 257/1, 257/3 z obrębu nr 0009, Józefowo, o łącznej powierzchni 41.359 m2, położone w gminie Radzanów, powiat mławski. Dla prawa własności przedmiotowej nieruchomości założona jest księga wieczysta nr PL1M/(użyj formularza kontaktowego) prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mławie. Przedmiot sprzedaży jest dokładnie scharakteryzowany w operacie szacunkowym wraz z dokumentacją fotograficzną, który dostępny jest w kancelarii Syndyka Mirosława Stanisławskiego znajdującej się we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 33B/4, a także w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego pod sygnaturą akt WR1F/GUp-s/119/2022 w systemie teleinformatycznym KRZ. Inne sposoby zapoznania się z operatem szacunkowym, w szczególności na odległość, mogą zostać ustalone po indywidualnym kontakcie z Syndykiem.Przedmiot sprzedaży może zostać nabyty za cenę nie niższą niż 28.560,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i 00/100).Szczegóły sprzedaży określone są w regulaminie. Przed przystąpieniem do składania ofert proszę niezwłocznie zapoznać się z regulaminem dostępnym w kancelarii syndyka lub przesłanym za pomocą poczty elektronicznej na zapytanie oferenta.Oferty sprzedaży mogą wpływać do dnia 25 stycznia 2024 r. włącznie. Oferty złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

syndyk sprzeda udział w nieruchomości lokalowej
syndyk sprzeda udział w nieruchomości lokalowej
11220 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Powierzchnia81,86
Cena za m²137.06 zł/m²

Syndyk masy upadłościMacieja Błach osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości  Przedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału w wysokości 1/8 w nieruchomości lokalowej położonej w Siewierzu przy ulicy Bytomskiej 17/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1Z/(użyj formularza kontaktowego) wraz z udziałem w wysokości 8/18 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych księgą wieczystą CZ1Z/(użyj formularza kontaktowego). Cena wywoławcza wynosi 60% wartości oszacowania tj. 11 220,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 13 lutego 2024 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są pod adresem: syndyk-przetarg(małpa).

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
Kielce 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²2 zł/m²
Powierzchnia1059 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości Bogusław Wesołowskiej-Cedro ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki, nieruchomości gruntowej w skład, której wchodzi: - nieruchomość gruntowa stanowiąca dwie graniczące ze sobą, niezabudowane działki nr 1800/23 o pow 449 m2 oraz nr 1800/24 o pow. 610 m2, położone w miejscowości Zubrzyca Dolna, w gminie Jabłonka, w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr NS1T/00151694/8 Zbycie przez Syndyka masy upadłości Bogusławy Wesołowskiej-Cedro nieruchomości nastąpi za cenę nie niższą niż 2.602 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dwa 00/100) . Jeżeli sprzedaż w/w składnika podlega opodatkowaniu, do ceny zostanie doliczony stosowny podatek; Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży udostępniony jest do wglądu w biurze syndyka masy upadłości Bogusławy Wesołowskiej-Cedro ul. Warszawska 30 lok. 20, 25-312 Kielce, w godz. 10:00-14:00, oraz w aktach sprawy o sygn. V GUp 259/21 (Bogusława Wesołowska-Cedro) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44. Oferty należy składać na piśmie w terminie do dnia 18 czerwca 2022 r., do godz. 14.00 na adres Kancelarii Syndyka: ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia oferty sprzedaży nieruchomości bez podania przyczyny.

syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
3920 zł
Rybnik 30+ kilka dni temu
Powierzchnia715
Cena za m²5.48 zł/m²

SPRZEDAŻ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI  Syndyk masy upadłości Tomasza Włoczek osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż udziału w wysokości ½ w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rybnik składająca się działek o numerach 760*********31, 908/28, 758/32 dla których Sąd Rejonowy w Rybniku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/(użyj formularza kontaktowego).Cena wywoławcza wynosi 40% tj. 3 920,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 5 marca 2024 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są pod adresem e-mail: syndyk-przetarg(małpa). 

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Bidziny
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Bidziny
1264200 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia1
Cena za m²1264200 zł/m²

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki: - udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1663 ha, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 561/1 położoną w m. Bidziny, gm. Wojciechowice, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Opatowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KI1T/00031817/0; - udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 0,5194 ha stanowiącej działki ewidencyjne o numerach 582/3 i 582/4 położoną w miejscowości Bidziny, gmina Wojciechowice, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Opatowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KI1T/00017290/5 za cenę nie niższą niż za działkę nr 561/1 91.284,00 zł , a za działkę nr nr 582/3 i 582/4 1.172.916,00 zł. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 8 marca 2024 r. do godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce lub przesłać je na adres tej Kancelarii listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii). Operaty szacunkowe ww. nieruchomości są dostępne w Kancelarii Syndyka, bądź za pośrednictwem poczty e-mail na wniosek skierowany na adres e-mail: Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków sprzedaży są udostępniane za pośrednictwem Podane ceny nie zawierają podatku VAT Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty sprzedaży nieruchomości bez podania przyczyny. Dodatkowo, Syndyk wskazuje iż dokona sprzedaży ww. nieruchomości w porozumieniu z Syndykiem masy upadłości współwłaściciela nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej na czas nieokreślony.

syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
1960 zł
Rybnik 30+ kilka dni temu
Powierzchnia715
Cena za m²2.74 zł/m²

SPRZEDAŻ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI  Syndyk masy upadłości Tomasza Włoczek osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż udziału w wysokości ½ w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rybnik składająca się działek o numerach 760*********31, 908/28, 758/32 dla których Sąd Rejonowy w Rybniku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/(użyj formularza kontaktowego).Cena wywoławcza wynosi 20% tj. 1 960,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 9 kwietnia 2024 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są pod adresem e-mail: syndyk-przetarg(małpa). 

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
78000 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia5 100
Cena za m²15.29 zł/m²

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt. IX GUp 539/21 organizowanym przez syndyka masy upadłości: 1. Przedmiotem przetargu jest udział w ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej 840, 841, 843, obręb 0010, w Liśniku Dużym, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LU1K/00050309/1 za cenę nie niższą niż 78.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), 2. Operat szacunkowy nieruchomości wraz z regulaminem sprzedaży dostępny jest do wglądu w kancelarii syndyka. Operat szacunkowy nieruchomości wraz z regulaminem sprzedaży będą także udostępniane na adres email zainteresowanych. 3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 78.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100). 4. Pisemne oferty należy składać do dnia 13 marca 2024 r. (włącznie) na adres Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Młynarskiego ul. Sądowa Nr 4/1, 23-200 Kraśnik. 5. Wymagane wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 7.800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych) na rachunek masy upadłości IX GUp 539/21 nr 60*******590 0000 0001 4910 0915, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt IX GUp 539/21” najpóźniej do dnia 13 marca 2024 roku. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 14 marca 2024 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Młynarskiego ul. Sądowa Nr 4/1, 23-200 Kraśnik. 7. Regulamin konkursu ofert, operat szacunkowy oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. 50*******89 lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
206346 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia41 359
Cena za m²0.5 zł/m²

Przedmiot sprzedaży stanowi udział wynoszący 1/3 w nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej działki ewidencyjne nr: 225, 257/1, 257/3 z obrębu nr 0009, Józefowo, o łącznej powierzchni 41.359 m2, położone w gminie Radzanów, powiat mławski. Dla prawa własności przedmiotowej nieruchomości założona jest księga wieczysta nr PL1M/(użyj formularza kontaktowego) prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mławie. Przedmiot sprzedaży jest dokładnie scharakteryzowany w operacie szacunkowym wraz z dokumentacją fotograficzną, który dostępny jest w kancelarii Syndyka Mirosława Stanisławskiego znajdującej się we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 33B/4, a także w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego pod sygnaturą akt WR1F/GUp-s/119/2022 w systemie teleinformatycznym KRZ. Inne sposoby zapoznania się z operatem szacunkowym, w szczególności na odległość, mogą zostać ustalone po indywidualnym kontakcie z Syndykiem.Przedmiot sprzedaży może zostać nabyty za cenę nie niższą niż 20.634,60 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote i 60/100).Szczegóły sprzedaży określone są w regulaminie. Przed przystąpieniem do składania ofert proszę niezwłocznie zapoznać się z regulaminem dostępnym w kancelarii syndyka lub przesłanym za pomocą poczty elektronicznej na zapytanie oferenta.Oferty sprzedaży mogą wpływać do dnia 26 marca 2024 r. włącznie. Oferty złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

syndyk sprzeda udział w nieruchomości zabudowanej
syndyk sprzeda udział w nieruchomości zabudowanej
1230000 zł
Skierniewice 15 dni plecy

Syndyk masy upadłości Michała Świrty osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/36 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skierniewicach przy ul. Lelewela 7 dla której prowadzona jest księga wieczysta KW LD1H/00001495/2. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania to jest 12 300,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 5 czerwca 2024 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu, który można uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg@.

syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
820000 zł
Skierniewice 15 dni plecy

Syndyk masy upadłości Michała Świrty osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skierniewicach przy ul. Kosynierów 8 dla której prowadzona jest księga wieczysta KW LD1H/00009232/2. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania to jest 8 200,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 5 czerwca 2024 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu, który można uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg@.

syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
213936 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia4 900
Cena za m²4.37 zł/m²

Syndyk masy upadłości Anny Dziedzic osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w nieruchomości  Przedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Podstoła składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 78, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/(użyj formularza kontaktowego). Cena wywoławcza wynosi 80% wartości oszacowania nieruchomości tj. 21 393,60 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 roku do godziny 16:00  (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są pod adresem e-mail: syndykprzetarg(małpa)omgm(kropka)pl oraz pod nr. tel. (użyj formularza kontaktowego).

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
175389 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia41 359
Cena za m²0.42 zł/m²

Przedmiot sprzedaży stanowi udział wynoszący 1/3 w nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej działki ewidencyjne nr: 225, 257/1, 257/3 z obrębu nr 0009, Józefowo, o łącznej powierzchni 41.359 m2, położone w gminie Radzanów, powiat mławski. Dla prawa własności przedmiotowej nieruchomości założona jest księga wieczysta nr PL1M/(użyj formularza kontaktowego) prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mławie. Przedmiot sprzedaży jest dokładnie scharakteryzowany w operacie szacunkowym wraz z dokumentacją fotograficzną, który dostępny jest w kancelarii Syndyka Mirosława Stanisławskiego znajdującej się we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 33B/4, a także w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego pod sygnaturą akt WR1F/GUp-s/119/2022 w systemie teleinformatycznym KRZ. Inne sposoby zapoznania się z operatem szacunkowym, w szczególności na odległość, mogą zostać ustalone po indywidualnym kontakcie z Syndykiem.Przedmiot sprzedaży może zostać nabyty za cenę nie niższą niż 17.538,90 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych i 90/100).Szczegóły sprzedaży określone są w regulaminie. Przed przystąpieniem do składania ofert proszę niezwłocznie zapoznać się z regulaminem dostępnym w kancelarii syndyka lub przesłanym za pomocą poczty elektronicznej na zapytanie oferenta.Oferty sprzedaży mogą wpływać do dnia 09 maja 2024 r. włącznie. Oferty złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Radom
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Radom
15000 zł
Radom 28 dni plecy
RodzajDziałki rekreacyjne
Powierzchnia325
Cena za m²46.15 zł/m²

Syndyk masy upadłości Jolanty Adrjanowicz ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż udziału w nieruchomości I. Przedmiot przetargu Udział 1/6 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w m. Radom przy ul. Alfreda Nobla, oznaczonej jako działka o nr ewid. 938 o powierzchni 325 m2, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00047877/3. cena wywoławcza 15.000,- zł. II. Warunki przetargu 1. Zapoznanie się z Regulaminem przetargu. 2. Złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami w zaklejonej kopercie z napisem „PRZETARG – ADRJANOWICZ” w Biurze Syndyka w Radomiu (26-610), ul. Kelles-Krauza 13 lok. U7, w terminie do 21 maja 2024 roku do godziny 15:00. 3. Wpłata wadium w wysokości 1.500,- zł na rachunek bankowy masy upadłości w ING Banku Śląskim S.A. o nr 67 1050*******000 0092 8988 4737 do dnia do 21 maja 2024 roku. III. Informacje dodatkowe Komisyjne otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu do 22 maja 2024 roku o godzinie 10:00 w Biurze Syndyka. Z Regulaminem przetargu można zapoznać się w Biurze Syndyka po wcześniejszym uzgodnieniu terminu lub drogą e-mailową. Oględzin można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu tel. 50*******20. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Zapraszam do zapoznania się z innymi naszymi ogłoszeniami.

syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
160452 zł
7 dni plecy
Powierzchnia4 900
Cena za m²3.27 zł/m²

Syndyk masy upadłości Anny Dziedzic osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w nieruchomości  Przedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Podstoła składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 78, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/(użyj formularza kontaktowego). Cena wywoławcza wynosi 60% wartości oszacowania nieruchomości tj. 16 045,20 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 11 czerwca 2024 roku do godziny 16:00  (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są pod adresem e-mail: syndyk-przetarg(małpa)omgm(kropka)pl oraz pod nr. tel. (użyj formularza kontaktowego).

syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
736543 zł
Zawiercie 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Andrzeja Otremby osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej w Zawierciu w okolicach ul. Borowe Pole 63, stanowiącej działkę nr 44/4 o powierzchni 2 664m2, (CZ1Z/00019154/2). Cena wywoławcza wynosi 60% wartości oszacowania, to jest 7 365,43  zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 14 grudnia 2023 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 7 365,43 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są pod adresem mailowym joanna(kropka)ogorzaly(małpa)omgm(kropka)pl . Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 pod nr. tel. 780 645 657 oraz adresem e-mail: joanna(kropka)ogorzaly(małpa)omgm(kropka)pl

syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
4910.28 zł
Zawiercie 30+ kilka dni temu
Powierzchnia1 332
Cena za m²3.69 zł/m²

Syndyk masy upadłości Andrzeja Otremby osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej w Zawierciu w okolicach ul. Borowe Pole 63, stanowiącej działkę nr 44/4 o powierzchni 2 664m2, (CZ1Z/(użyj formularza kontaktowego)).Cena wywoławcza wynosi 40% wartości oszacowania, to jest 4 910,28  zł.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 06 lutego 2024 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 491,03 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są pod adresem mailowym joanna(kropka)ogorzaly(małpa)omgm(kropka)pl . Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 pod nr. tel. (użyj formularza kontaktowego) oraz adresem e-mail: joanna(kropka)ogorzaly(małpa)omgm(kropka)pl

Syndyk sprzeda UDZIAŁ w nieruchomości - Chełm Śl.
Syndyk sprzeda UDZIAŁ w nieruchomości - Chełm Śl.
5962628 zł
Chełm Śląski 30+ kilka dni temu
Powierzchnia1 000
Cena za m²59.63 zł/m²

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczejogłasza pisemny przetarg na SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCIACH Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:2.      prawa własności udziału w wysokości 4/9 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Chełmie Śląskim przy ul. Odrodzenia, pow. całk. 1000 m2 (KW nr KA1L/(użyj formularza kontaktowego)).Cena wywoławcza wynosi 59 626,28 zł netto. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej/ych oferty/t (w toku przetargu istnieje możliwość nabycia jednego lub dwóch udziałów w nieruchomościach) spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu najpóźniej do dnia 15 marca 2024 r. do godz. 14.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka). Z regulaminem przetargu można zapoznać się drogą elektroniczną pod adresem syndyk - przetarg (małpa) wp . pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (użyj formularza kontaktowego), (użyj formularza kontaktowego), (użyj formularza kontaktowego),  lub pocztą elektroniczną pod adresem syndyk - przetarg (małpa) wp . pl

Syndyk sprzeda UDZIAŁ w nieruchomości - Chełm Śl.
Syndyk sprzeda UDZIAŁ w nieruchomości - Chełm Śl.
3577577 zł
Chełm Śląski 29 dni plecy
Powierzchnia1 000
Cena za m²35.78 zł/m²

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg na SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCIACH Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:2.      prawa własności udziału w wysokości 4/9 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Chełmie Śląskim przy ul. Odrodzenia, pow. całk. 1000 m2 (KW nr KA1L/(użyj formularza kontaktowego)).Cena wywoławcza wynosi 35 775,77 zł netto. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej/ych oferty/t (w toku przetargu istnieje możliwość nabycia jednego lub dwóch udziałów w nieruchomościach) spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu najpóźniej do dnia 21 maja 2024 r. do godz. 14.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka). Z regulaminem przetargu można zapoznać się drogą elektroniczną pod adresem syndyk - przetarg (małpa) wp . pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (użyj formularza kontaktowego), (użyj formularza kontaktowego), (użyj formularza kontaktowego),  lub pocztą elektroniczną pod adresem syndyk - przetarg (małpa) wp . pl

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości zabudowanej w Nekli
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości zabudowanej w Nekli
106062.5 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia684
Cena za m²465.19 zł/m²

Syndyk masy upadłości Agnieszki Tucholskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej OGŁASZA o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert nabycia w ramach konkursu ofert na sprzedaż udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – ul. Orzeszkowej 14, Nekla, dz. ew. 1054, obręb Nekla, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00014069/6. Oferowana cena nabycia nie może być niższa niż kwota 318.187,50 (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem 50/100) złotych. Wadium stanowi 10% wartości oszacowania nieruchomości i wynosi 21.212,50 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwanaście 50/100) złotych. Termin składania ofert upływa w dniu 28 czerwca 2022 roku, o godzinie 15:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2022 roku, o godzinie 10:00. Regulaminy sprzedaży oraz operat szacunkowy, mogą zostać udostępnione po kontakcie z syndykiem. Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą pocztową na adres Kancelarii Syndyka Łukasza Borkowskiego (ul. Dominikańska 3, 61-762 Poznań) lub elektroniczną za pośrednictwem wskazanego w dalszej części ogłoszenia adresu e-mail. Podstawowych informacji udziela także osobiście syndyk pod wskazanym w dalszej części ogłoszenia nr telefonu. Syndyk zastrzega prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości leśnej w miejscowości Pradła
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości leśnej w miejscowości Pradła
6417.63 zł
30+ kilka dni temu
RodzajDziałki leśne
Powierzchnia7 695
Cena za m²0.83 zł/m²

Syndyk Masy Upadłości Dariusza Miąsko osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Chorzowie ogłasza drugi pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziału w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości leśnej położonej w miejscowości Pradła, województwo śląskie, gmina Kroczyce, powiat zawierciański, o łącznej powierzchni 7695 m2, składającej się z działek o numerach 700 oraz 1086 dla której w Sądzie Rejonowym w Myszkowie jest prowadzona księga wieczysta o nr CZ1M/00079017/8 za cenę nie niższą niż 6 417,63 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta siedemnaście złotych 63/100), co stanowi 90% ceny oszacowani. Oferty mogą być składane do dnia 5 lutego 2024 r. do godz. 16:00 na adres syndyka masy upadłości tj. Patrycja Kozioł, ul. Katowicka 8/4, 41-600 Świętochłowice w zaklejonej kopercie z wyraźnym napisem „Przetarg Dariusz Miąsko”. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Patrycji Kozioł, ul. Katowicka 8/4, 41-600 Świętochłowice, w dniu 5 lutego 2024 r., o godzinie 16:30. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 800 zł na rachunek bankowy masy upadłości, prowadzony przez PKOBP SA o numerze: 18 1020 2368 0000 2102 0665 1477 zgodnie z Regulaminem przetargu. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego masy upadłości. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn. Warunki przetargu w tym wymogi dotyczące ofert precyzuje Regulamin przetargu. Regulamin przetargu, operat szacunkowy i dodatkowe informacje można uzyskać w Kancelarii Syndyka w Świętochłowicach ul. Katowicka 8/4 lub pod numerem telefonu 60*****71. Syndyk masy upadłości informuję, że pozostali współwłaściciele nieruchomości wyrazili wolę sprzedaży pozostałych udziałów. Cena całej nieruchomości wynosi nie mniej niż 19252,89 zł co stanowi 90% wartości oszacowania.

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości - Nakło nad Notecią, ul. Rynek11
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości - Nakło nad Notecią, ul. Rynek11
4100 zł
Nakło nad Notecią 8 dni plecy
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia849
Cena za m²4.83 zł/m²

WYCIĄG Z REGULAMINU SPRZEDAŻY. 1. Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 224/14000 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, położonej w Nakle nad Notecią, przy ul. Rynek 11, oznaczonej geodezyjnie w jednostce ewidencyjnej Nakło nad Notecią [041003_4], w obrębie Nakło nad Notecią o nr 2024/1 i pow. 849 m2, dla której Sąd Rejonowy w Nakło nad Notecią, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr BY1N/00002616/4, za cenę wywoławczą nie niższą niż 4 100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych 00/100). 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 410,00 zł (czterysta dziesięć złotych 00/100). Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy: Doradca Restrukturyzacyjny Łukasz Marciniak Alior Bank S.A.: 41 2490 0005 0000 460*******3944 W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – Nakło nad Notecią, ul. Rynek 11 ” Wadium należy wpłacić do dnia 13 czerwca 2024 roku pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 1 rachunek bankowy. 3. Oferty należy składać do dnia 14 czerwca 2024 roku do godz. 14:00 osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty. 4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 14 czerwca 2024 roku o godzinie 14:30 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniaka, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek. 5. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatami szacunkowymi oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 5 7 3 1 4 0 0 4 5 i adresem e-mail: s y n d y k . m a r c i n i a k (a) g m a i l . c o m REGULAMIN SPRZEDAŻY DOSTĘPNY W GALERII ZDJĘĆ DOŁĄCZONYCH DO OGŁOSZENIA - ZDJĘCIE 5-8.

Syndyk sprzeda udział 9/16 w nieruchomości (Łuków)
Syndyk sprzeda udział 9/16 w nieruchomości (Łuków)
106600 zł
Łuków 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²177 zł/m²
Powierzchnia745 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/252/2022 w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział 9/16 w nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 8300/2 o powierzchni 0,00745 ha położonej w miejscowości Łuków za cenę nie niższą niż 131.662,00 zł. Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syndyka: ul. Topolowa 19, lok. U-6, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 7 grudnia 2023 r. (decyduje data wpływu). Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące regulaminu sprzedaży, wyceny oraz wykazu ruchomości udzielane są mailowo: upadlosci(malpa)chmielinski.com.pl

Syndyk sprzeda udział 9/16 w nieruchomości (Łuków)
Syndyk sprzeda udział 9/16 w nieruchomości (Łuków)
Łuków 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²204 zł/m²
Powierzchnia745 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/252/2022 w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział 9/16 w nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 8300/2 o powierzchni 0,00745 ha położonej w miejscowości Łuków za cenę nie niższą niż 151.920,00 zł. Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syndyka: ul. Topolowa 19, lok. U-6, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 20 października 2023 r. (decyduje data wpływu). Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące regulaminu sprzedaży, wyceny oraz wykazu ruchomości udzielane są mailowo: upadlosci(malpa)chmielinski.com.pl

syndyk sprzeda udział w wysokości 1/4 w nieruchomości
syndyk sprzeda udział w wysokości 1/4 w nieruchomości
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²0 zł/m²
Powierzchnia16864 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 308/21 „of”) sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości 1/4 w nieruchomości gruntowej składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 318 (zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi) oraz 418 (niezabudowanej) położonych w miejscowości Zabłocie, obręb ewidencyjny 15-Zabłocie, gmina Kodeń, powiat bialski, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1B/00017234/2, za cenę nie niższą niż 2 693,75 zł tj. 10% łącznej ceny oszacowania. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest: 1) złożenie oferty w biurze syndyka Doroty Dobrowolskiej w Lublinie, ul. Budowlana 50 lok. 106, 20-469 Lublin, w terminie do 5 kwietnia 2023r. do godziny 14.00, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie z adnotacją: OFERTA – NIERUCHOMOŚCI– IX GUp 308/21 "of” z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki listem poleconym, 2) wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w mBanku o numerze: 64 1140 2004 0000 3002 7983 0631. Sprzedaż odbywać się będzie w oparciu o Regulamin sprzedaży. Z regulaminem sprzedaży, przedmiotem sprzedaży oraz operatem szacunkowym Oferenci mogą zapoznać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w biurze syndyka w Lublinie, przy ul. Budowlanej 50 lok. 106, nr tel. *** *** *** oraz poprzez e-mail: do***************k@w*.pl w dni robocze w godz. od 9.00-15.00. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na sprzedaż w całości lub części bez podania przyczyn, prawo przeprowadzenia licytacji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.

Syndyk sprzeda udział 7/24 w nieruchomości (Ligota Turawska)
Syndyk sprzeda udział 7/24 w nieruchomości (Ligota Turawska)
106600 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²45 zł/m²
Powierzchnia9967 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt WA2M/GUp-s/395/2022 w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział 7/24 w nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 331/73, z obrębu 0044 Ligota Turawska, gmina Turawa, powiat opolski, o łącznej powierzchni 0,9967 ha dla której Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00103894/0 za cenę nie niższą niż 451.520,00. Oferty należy składać do dnia 7 grudnia 2023r. (decyduje data wpływu) na adres Kancelaria Adwokacka dr Paweł Chmieliński Adwokat i Doradca Restrukturyzacyjny, ul. Topolowa 19, lok. U-6, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący. Informacje dotyczące regulaminu sprzedaży, wyceny oraz wykazu ruchomości udzielane są mailowo: upadlosci(malpa)chmielinski.com.pl

Syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości (Ligota Turawska)
Syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości (Ligota Turawska)
104350 zł
30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²65 zł/m²
Powierzchnia2942 m²
Typbudowlana

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt WA2M/GUp-s/395/2022 w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział 1/2 w nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 332/73, z obrębu 0044 Ligota Turawska, gmina Turawa, powiat opolski, o łącznej powierzchni 2,9426 ha dla której Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/001114866/5  za cenę nie niższą niż 192.304,00 zł. Oferty należy składać do dnia 7 grudnia 2023r. (decyduje data wpływu) na adres Kancelaria Adwokacka dr Paweł Chmieliński Adwokat i Doradca Restrukturyzacyjny, ul. Topolowa 19, lok. U-6, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący. Informacje dotyczące regulaminu sprzedaży, wyceny oraz wykazu ruchomości udzielane są mailowo: upadlosci(malpa)chmielinski.com.pl

Syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim
Syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim
1080 zł
Piotrków Trybunalski 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rekreacyjne
Powierzchnia51
Cena za m²21.18 zł/m²

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Adres do korespondencji: ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert: -udział 1/2 we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Piotrków Trybunalski, gmina Piotrków Trybunalski, powiat Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr PT1P/00098376/5 za najwyższą oferowaną cenę jednak nie niższą niż 1 080,00 zł. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami oraz wpłacenie wadium. Zainteresowani winni składać oferty korespondencyjnie do dnia 20.02.2024 roku na adres kancelarii syndyka (ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce) w zamkniętej kopercie, na której to kopercie należy umieścić dopisek „Oferta” a także wskazać dane oferenta wraz z numerem telefonu. Za zachowanie terminu uznaje się wpływ korespondencyjny przesyłki na adres syndyka do dnia 20.02.2024 r. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium określonego w regulaminie przetargu do dnia 20.02.2024 (data uznania na rachunku bankowym syndyka). Otwarcie ofert nastąpi w kancelarii Syndyka, ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce. W przypadku złożenia dwóch lub więcej takich samych najwyższych ofert spełniających warunki formalne syndyk przeprowadzi w celu uzyskania najwyżej ceny licytację ustną w terminie wyznaczonym przez syndyka. Cenę wywoławczą stanowi w takiej sytuacji najwyższa zaoferowana cena. Jeżeli żaden z oferentów nie przystąpi do licytacji ustnej za wygraną uważa się ofertę z najwyższą zaoferowaną ceną spełniającą warunki formalne. Pozostałe warunki konkursu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna zawierać oferta zamieszczone zostały w regulaminie konkursu. Regulamin konkursu oraz operat szacunkowy dostępne są w Biurze Syndyka. Dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu, można uzyskać również pod nr tel. 574 268 921 oraz e-mail: adw.gryndamałpagmail.com

Syndyk sprzeda z wolnej ręki udział w prawie własności nieruchomości gruntowej
Syndyk sprzeda z wolnej ręki udział w prawie własności nieruchomości gruntowej
200000 zł
30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marka Kurdyły w upadłości sprzeda z wolnej ręki w ramach pisemnego konkursu ofert udział 105/10000 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 49/12, obręb 0009, Mierzyn 2, gmina Dobra, o obszarze 0,6264 ha, symbol użytku B – tereny mieszkaniowe, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2S/00021993/9, o wartości szacunkowej 2 000,00 zł. Działka gruntu stanowi drogę wewnętrzną.Nieruchomość zostanie sprzedana za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż kwota 2 000,00 zł netto. Podatek VAT zostanie doliczony do ceny sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku, gdy okaże się on należny. Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości oraz złożenie oferty zgodnej z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki. Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej (osobiście, kurierem bądź za pośrednictwem operatora pocztowego) w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach z dopiskiem „Oferta zakupu udziału w nieruchomości - sygnatura akt SZ1S/GUp-s/33/2023” (koperta może zawierać tylko jedną ofertę), w terminie do dnia 03.01.2024 r. do godziny 15:00, w biurze syndyka Iwony Nowak – Rudnickiej – ul. Monte Cassino 18a/7-8, 70-467 Szczecin. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres. Oferenci przed złożeniem ofert zobowiązani są zapoznać się z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki. Oferty niespełniające warunków przewidzianych w ww. regulaminie zostaną pozostawione bez rozpoznania. Z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki oraz operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznawać się osobiście w biurze syndyka znajdującym się w Szczecinie (70-467) przy ul. Monte Cassino 18a/7-8, po uprzednim umówieniu terminu spotkania pod numerem telefonu669727273 bądź mailowo pod adresem: syndyk@. Ww. regulamin wraz z operatem szacunkowym mogą zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.Syndyk zastrzega sobie prawo zakończenia procedury sprzedaży bez dokonania wyboru oferty lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Syndyk Masy Upadłości sprzeda udział w nieruchomości
Syndyk Masy Upadłości sprzeda udział w nieruchomości
41850 zł
30+ kilka dni temu
Pow. działki3019
Rodzaj działkiBudowlana
SprzedażPośrednik

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert w prawie własności do udziału wynoszącego ¾ części w nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej nr. 67/7 i 67/8, położonej w Nowy Świat 9, gmina Lubsza, powiat brzeski, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/0004496/3, za cenę nie niższą niż 41 850,00 złotych. WARUNKI SPRZEDAŻY: 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest: • złożenie lub przesłanie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcin Karcz, ul. Sieradzka 18, 98-300 Wieluń, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05-go czerwca 2023 roku (w przypadku wysłania oferty pocztą decydująca jest data wpływu oferty do kancelarii syndyka, a nie data jej nadania); • uiszczenie wadium w wysokości 4 185,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości nr 16 89090006 0060 0619 3216 0001 (decydująca jest data uznania rachunku masy upadłości). Pisemna oferta powinna zawierać: oznaczenie oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP, numer telefonu), wskazanie opisanej wyżej nieruchomości, oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji oferenta ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, wskazanie oferowanej ceny oraz sygnatury OP1O/GUp-s/152/2022, podpis oferenta. Do oferty należy dołączyć dowód uiszczenia wadium na rachunek bankowy masy upadłości. 2. Termin otwarcia i rozpoznania ofert ustala się na dzień 06-go czerwca 2023 r. na godz. 14:00. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie zaprotokołowane przez syndyka. 3. Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej aukcji w przypadku złożenia równorzędnych ofert (za oferty równorzędne uznaje się oferty, które znajdują się w przedziale stanowiącym 5% kwoty najwyższej złożonej oferty). Termin i sposób przeprowadzenia dodatkowej aukcji zostanie uzgodniony z oferentami, którzy złożyli równorzędne oferty. 4. Cena nabycia powinna zostać uiszczona przez nabywcę w całości na rachunek masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie. Wadium wpłacone przez nabywcę podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, pozostałym oferentom wadium zwraca się niezwłocznie. 5. Wybrany nabywca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości, w szczególności kosztów aktu notarialnego, podatków oraz kosztów wpisów do księgi wieczystej. 6. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości. 7. Z operatem szacunkowym można zapoznać się w kancelarii syndyka po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (nr tel. + 48 608 387 198).

Syndyk sprzeda udział 3/80 w nieruchomości
Syndyk sprzeda udział 3/80 w nieruchomości
12500 zł
30+ kilka dni temu
Powierzchnia82 800
Cena za m²0.3 zł/m²

Syndyk masy upadłości (sygn. akt XIV Gup 924/21) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału 3/80 w prawie własności zespołu nieruchomości gruntowych, o powierzchni 82 800 m2, położonych w miejscowościach Jadzień, Osiny, gm. Kiernozia, dla których Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgi wieczyste o numerach LD1O/(użyj formularza kontaktowego) oraz LD1O/(użyj formularza kontaktowego).Cena wywoławcza wynosi 25 000,00 złotych. Terminy oględzin nieruchomości zostaną ustalone w trybie roboczym, według bieżącego zapotrzebowania.Zainteresowani kupnem przedmiotu sprzedaży winni złożyć oferty dotyczące nabycia nieruchomości w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta - konkurs ofert – sygn.XIV Gup 924/21 Jadzień, Osiny. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 11 STYCZNIA 2024”, na adres: Biuro Syndyka Sz. Mojzesowicza, Lege Restrukturyzacje Sp. z o. o., Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2024 roku, do godziny 16.00 oraz wpłacić wadium w wysokości 2500,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości w terminie jak wyżej (decyduje data wpływu). Szczegółowe wymogi formalne ofert zawarte są w Regulaminie Konkursu.Otwarcie ofert nastąpi w czasie posiedzenia syndyka w dniu 11 stycznia 2024 r., o godzinie 12:00. w Biurze Syndyka Sz. Mojzesowicza, Lege Restrukturyzacje Sp. z o. o., Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa. Oferenci będą mogli uczestniczyć w posiedzeniu syndyka za pośrednictwem internetowej platformy do wideokonferencji. W wypadku wpływu więcej niż jednej oferty, w dniu 11 stycznia 2024 roku o godzinie 14:00 w Biurze Syndyka odbędzie się licytacja. Licytacja zostanie przeprowadzona w trybie tożsamym z otwarciem ofert. Kwota postąpienia to  2% ceny wywoławczej zaokrąglonej do pełnych złotych.Z Regulaminem Konkursu oraz Operatem szacunkowym można zapoznać się po uprzednim kontakcie mailowym pod adresem likwidacja(małpa)

syndyk sprzeda udział 12/240 w nieruchomości
syndyk sprzeda udział 12/240 w nieruchomości
22000 zł
Czechowice-Dziedzice 30+ kilka dni temu
Powierzchnia32 785
Cena za m²0.67 zł/m²

Syndyk masy upadłości Barbary Pustelnik osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż: Udziału w wysokości 12/240 w nieruchomościach położonych w Czechowicach Dziedzicach składających się z działek o nr 3046/12, 2769*********771, 2772*********774, 278*********2786, 2784/3 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/(użyj formularza kontaktowego) o wartości oszacowania 22 000,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 12 marca 2024 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są pod adresem e-mail: syndyk-przetarg(małpa)omgm(kropka)pl oraz pod nr. tel. (użyj formularza kontaktowego).

syndyk sprzeda udział 12/240 w nieruchomości
syndyk sprzeda udział 12/240 w nieruchomości
13200 zł
Czechowice-Dziedzice 30 dni plecy
Powierzchnia32 785
Cena za m²0.4 zł/m²

Syndyk masy upadłości Barbary Pustelnik osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż: Udziału w wysokości 12/240 w nieruchomościach położonych w Czechowicach Dziedzicach składających się z działek o nr 3046/12, 2769*********771, 2772*********774, 278*********2786, 2784/3 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/(użyj formularza kontaktowego) o wartości oszacowania 13 200,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 21 maja 2024 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są pod adresem e-mail: syndyk-przetarg(małpa)omgm(kropka)pl oraz pod nr. tel. (użyj formularza kontaktowego).

syndyk sprzeda udział 12/240 w nieruchomości
syndyk sprzeda udział 12/240 w nieruchomości
17600 zł
Czechowice-Dziedzice 30+ kilka dni temu
Powierzchnia32 785
Cena za m²0.54 zł/m²

Syndyk masy upadłości Barbary Pustelnik osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż: Udziału w wysokości 12/240 w nieruchomościach położonych w Czechowicach Dziedzicach składających się z działek o nr 3046/12, 2769*********771, 2772*********774, 278*********2786, 2784/3 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/(użyj formularza kontaktowego) o wartości oszacowania 17 600,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 16 kwietnia 2024 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są pod adresem e-mail: syndyk-przetarg(małpa)omgm(kropka)pl oraz pod nr. tel. (użyj formularza kontaktowego).