Syndyk sprzeda udział w nieruchomości

Sortowanie:
Znaleziony: 8 ogłoszenie w kategorii Działki i grunty Polska: Wszystkie miasta
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości - MIECHÓW
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości - MIECHÓW
78 400 zł
nowe Miechów 15 dni plecy

Syndyk sprzeda udział 2/5 w nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,2178ha w Miechowie Wartość oszacowania 78 400,00plnSzczegółowy regulamin konkursu, opis i operat szacunkowy nieruchomości do dyspozycji zainteresowanych w Biurze Syndyka lub drogą elektroniczną na wniosek przesłany na adres: sekretariat.jjt.kancelaria@gmail.com.

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości - KRAKÓW
Syndyk sprzeda udział w nieruchomości - KRAKÓW
6 400 zł
Kraków 15 dni plecy

Syndyk sprzeda udział 1/42 w nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KR1P/00035998/1, niezabudowana działka o nr 422, 80% wartości oszacowania, cena wywoławcza – 6 400,00zł. Kraków, ul.Mrówczana Szczegółowy regulamin konkursu, opis i operat szacunkowy nieruchomości do dyspozycji zainteresowanych w Biurze Syndyka lub drogą elektroniczną na wniosek przesłany na adres: s.dudek@jjt-kancelaria.pl.

SYNDYK SPRZEDA UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI
SYNDYK SPRZEDA UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI
142 000 zł
Tomaszów Mazowiecki 30+ kilka dni temu

ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY UPADŁOŚCIOWEJ NIERUCHOMOŚCI Syndyk masy upadłości zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 142.000,00 złotych (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące złotych) nieruchomości obejmującej: - udział w wysokości ½ w nieruchomości składającej się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 263, o powierzchni 1,02 ha, położonej w miejscowości Tobiasze, w gminie Ujazd, w powiecie tomaszowskim, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PT1T/00008150/1, oraz - udział w wysokości ½ w nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 67, 314, 90/2, 91/2, 105, 106, 148/1, 148/2, 226, 225, o powierzchni łącznej 3,3200ha, położonych w miejscowości Tobiasze, w gminie Ujazd, w powiecie tomaszowskim, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgą wieczystą nr PT1T/00029260/8, przy zachowaniu warunków określonych w załączonych do ogłoszenia zdjęciach.

XIX GUp 61/19; Syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
XIX GUp 61/19; Syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej
19 000 zł
Wyszków 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Jarosława Michalskiego, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XIX GUp 61/19 (dawniej: X GUp 609/15) obwieszcza o sprzedaży udziału (1/2) w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Słopsk, gm. Zabrodzie, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie prowadzi księgę wieczystą nr OS1W/00047870/7. Minimalna cena sprzedaży wynosi 19.000,00 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych).Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2021 roku. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Notarialnej Pawła Ziemiańczyka w Warszawie (00-653) przy ul. Nowowiejskiej 10 lokal 2 lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii). We wskazanym wyżej terminie należy także dokonać wpłaty wadium na rachunek masy upadłości w wysokości 2.000,00 zł (przy czym decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym masy upadłości).Otwarcie ofert nastąpi 20 kwietnia 2021 roku o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Pawła Ziemiańczyka.Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący przedmiotu konkursu ofert jest dostępny do wglądu w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A oraz w Biurze Syndyka w Warszawie, ul. Jana Cybisa 6 lok. U8, w godzinach od 09:00 do 16:00, tel. (22) 643-77-92, adres email: biuro@wydrzynski.com.pl

Syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości, działka z domem - PRZECIESZYN
Syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości, działka z domem - PRZECIESZYN
141 000 zł
Oświęcim 15 dni plecy

Syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KR1E/00063710/3, działka nr 552 0 pow. 932m2 z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o o pow. 142,64m2, cena wywoławcza – 141 000,00zł. Przecieszyn. Szczegółowy regulamin konkursu, opis i operat szacunkowy nieruchomości do dyspozycji zainteresowanych w Biurze Syndyka lub drogą elektroniczną na wniosek przesłany na adres: s.dudek@jjt-kancelaria.pl

syndyk sprzeda udział w działce
syndyk sprzeda udział w działce
10 803 zł
Kielce 19 dni plecy

Syndyk masy upadłości konsumenckiej sprzeda udział 1/6, tj. 8483,33 m kw. w nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Pierzchnica, Powiat kielecki, województwo Świętokrzyskie, oznaczonej jako działka Nr 236/1, Kw nr KI1B/00053570/9. Szczegółowe informacje na maila. Podana cena i powierzchnia dotyczy udziału. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo odrzucenia oferty, prawo unieważnienia konkursu ofert w całości bez podania przyczyny, prawo unieważnienia wyniku konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo odstąpienia od oferty bez podania przyczyny.

syndyk sprzeda
syndyk sprzeda
97 500 zł
Łęczna 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Jadwigi Grzegorskiej-Wójcik osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 73/20 "of") sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udziały w nieruchomościach, za cenę oszacowania tj. 97 500 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych): 1. udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości zabudowanej domkiem letniskowym, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 304/8, położonej w obrębie ewidencyjnym 16-Rozpłucie Pierwsze, gmina Ludwin, powiat łęczyński, województwo lubelskie, dla której urządzona została księga wieczysta o numerze LU1I/00158556/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 2. udział w wysokości 8/44 w prawie własności nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 304/6, położonej w obrębie ewidencyjnym 16-Rozpłucie Pierwsze, gmina Ludwin, powiat łęczyński, województwo lubelskie, dla której urządzona została księga wieczysta o numerze LU1I/00143805/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest: 1) złożenie oferty w biurze syndyka Doroty Dobrowolskiej w Lublinie, ul. Budowlana 50 lok. 106, 20-469 Lublin, w terminie do 7 kwietnia 2021r. do godziny 15.00, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zapieczętowanej większej kopercie z adnotacją na obu kopertach: OFERTA – NIERUCHOMOŚCI– IX GUp 73/20 "of” z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki listem poleconym, 2) wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze: 35 1940 1076 5395 2076 0000 0000. Sprzedaż odbywać się będzie w oparciu o Regulamin sprzedaży. Z Regulaminem sprzedaży, przedmiotem sprzedaży oraz operatem szacunkowym Oferenci mogą zapoznać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w biurze syndyka w Lublinie, przy ul. Budowlanej 50 lok. 106, nr tel. 515 476 584, 515 476 638 oraz poprzez e-mail: dobrowolska.syndyk@wp.pl w dni robocze w godz. od 9.00-15.00. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na sprzedaż w całości lub części bez podania przyczyn, prawo przeprowadzenia licytacji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.

Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Domaniewo
Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Domaniewo
34 250 zł
Radom 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Antoniego Szubińskiego w upadłości, sygn. akt XIX GUp 921/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki udział ½ w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Domaniewo, powiat radomski, obręb 0003 Domaniów, działka 167/4, 167/5, 167/7, o powierzchni 0,5673 ha oraz o powierzchni zabudowy 48 m2, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/0086799/7 za cenę nie niższą niż 34.250,00 złotych brutto. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak 7 Dorota Wziątek, ul. Solec 61a lok. 29, 00-409 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 11:30 Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 502-997-928 lub adresem e-mail: a.rejdych@jarosinski.com od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.