Syndyk sprzeda udział w prawie własności.

Sortowanie:
Znaleziony: 6 ogłoszenie w kategorii Działki i grunty Polska: Wszystkie miasta
Syndyk sprzeda udział w prawie własności.
Syndyk sprzeda udział w prawie własności.
nowe Bochnia 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 529/19/S informuje, że na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 10 grudnia 2020 uzyskał zgodę na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości obejmującej działkę nr 499, obręb ewidencyjny 0009 Damienice, gmina Bochnia, o pow. 0,18 ha, objętej księgą wieczystą nr TR1O/00085537/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni, V Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę najwyższą z zaoferowanych. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i jego wycena zawarte są w operacie szacunkowym, który znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie (tel.: 606 876 456, adres mailowy: syndykjz@op.pl) oraz w aktach postępowania upadłościowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sygn. akt VIII GUp 529/19/S. Sprzedaż odbędzie się w formie konkursu ofert, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj. nie mniej niż 19 150,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych zero groszy). Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w języku polskim, w terminie do dnia 25 marca 2021 do godziny 18.00, w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie i wpłacenie w tym terminie wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej na konto funduszy masy upadłości. Szczegółowy regulamin konkursu ofert znajduje się w kancelarii syndyka. Oferty można też przesłać listem poleconym na adres kancelarii syndyka z tym, że o ważności dotrzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii, a nie data jej nadania. O ważności wpłaty wadium decyduje data uznania konta funduszów masy upadłości. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26 marca 2021 o godz. 13.00 w Kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu ofert lub unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania, tj. do momentu podpisania umowy przeniesienia własności przedmiotu konkursu.

Syndyk sprzeda udział w prawie własności.
Syndyk sprzeda udział w prawie własności.
3 000 zł
Brzesko 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt VIII GUp 132/21/S, informuje o sprzedaży udziału w wysokości 3/16 w prawie własności nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 544/1 obręb 0003- Jasień gm. Brzesko o pow. 0,58 ha, powiat brzeski, województwo małopolskie, opisanej księgą wieczystą TR1B/00009977/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzeski, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Szczegółowy opis i oszacowanie udziału w nieruchomości zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 26 kwietnia 2021 roku sporządzonym przez Rzeczoznawcę Majątkowego – mgr Ryszarda Chudego, 33-100 Tarnów, ul. Przybyłkiewicza 4. Operat jest do wglądu w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie (tel.: 606 876 456, adres mailowy: konkursofertsjz@op.pl). Sprzedaż udziału w nieruchomości odbędzie się w formie konkursu ofert, za cenę nie mniejszą niż 3000,00 zł. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w języku polskim w terminie do 24 czerwca 2021 do godziny 17.00 w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie i wpłacenie w tym terminie wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej na rachunek bankowy funduszów masy upadłości. Szczegółowy regulamin konkursu ofert znajduje się w kancelarii syndyka. Oferty można też przesłać listem poleconym na adres kancelarii syndyka z tym, że o ważności dotrzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii, a nie data jej nadania. O ważności wpłaty decyduje natomiast data uznania rachunku bankowego. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 25 czerwca 2021 r o godzinie 11.00 w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania, tj. do momentu podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości.

Syndyk sprzeda prawo własności działek rolnych oraz udział w prawie własności.
Syndyk sprzeda prawo własności działek rolnych oraz udział w prawie własności.
12 450 zł
Tarnów 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt VIII GUp 480/18, informuje, że na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 17 marca 2021 uzyskał zgodę na sprzedaż z wolnej ręki następujących składników masy upadłości: 1. prawa własności działki niezabudowanej nr 132, obr. 0002 o powierzchni 0,93 ha, położonej we wsi Demblin, gmina Wietrzychowice, woj. małopolskie, opisanej księgą wieczystą nr TR1D/00072772/8, prowadzoną przez Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej, za cenę nie mniejszą niż 12 450,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych, zero groszy), 2. prawa własności działki niezabudowanej nr 355, obr. 0002 o powierzchni 0,04 ha, położonej we wsi Demblin, gmina Wietrzychowice, woj. małopolskie, opisanej księgą wieczystą nr TR1D/00072772/8, prowadzoną przez Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej, za cenę nie mniejszą niż 295,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych, zero groszy), 3. prawa własności działki niezabudowanej nr 356, obr. 0002 o powierzchni 0,26 ha, położonej we wsi Demblin, gmina Wietrzychowice, woj. małopolskie, opisanej księgą wieczystą nr TR1D/00072772/8, prowadzoną przez Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej, za cenę nie mniejszą niż 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych, zero groszy), 4. udziału w wysokości 1/16 części w prawie własności działki nr 105/1, obr. 0002 o powierzchni 0,13 ha, zabudowanej starym budynkiem mieszkalnym, położonej we wsi Demblin, gmina Wietrzychowice, woj. małopolskie, opisanej księgą wieczystą nr TR1D/00040677/9 prowadzoną przez Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej, za cenę nie mniejszą niż 422,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dwa złote, zero groszy). Sprzedaż działek i udziału odbędzie się w formie konkursu ofert, za ceny nie mniejsze niż podane w ogłoszeniu, stanowiące 50% ich oszacowanych wartości rynkowych. Szczegółowy opis przedmiotów sprzedaży i ich wycena zawarte są w operacie szacunkowym, który znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie (tel.: 606 876 456, adres mailowy: syndykjz@op.pl) oraz w aktach sprawy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sygn. akt VIII GUp 480/18. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w języku polskim oferty na wybrany składnik w terminie do dnia 9 kwietnia 2021 do godziny 17.00 w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie i wpłacenie w tym terminie wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej na konto funduszy masy upadłości. Szczegółowy regulamin konkursu ofert znajduje się w kancelarii syndyka. Oferty można też przesłać listem poleconym na adres kancelarii syndyka z tym, że o ważności dotrzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii, a nie data jej nadania. O ważności wpłaty decyduje natomiast data uznania konta. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2021 o godz. 14.00 w Kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyn.

Syndyk sprzeda prawo własności działki rolnej oraz udział w prawie własności.
Syndyk sprzeda prawo własności działki rolnej oraz udział w prawie własności.
148 zł
Dąbrowa Tarnowska 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt VIII GUp 480/18/S, informuje, że na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 5 czerwca 2021 uzyskał zgodę na sprzedaż z wolnej ręki następujących składników masy upadłości: 1. prawa własności działki niezabudowanej nr 355, obr. 0002 o powierzchni 0,04 ha, położonej we wsi Demblin, gmina Wietrzychowice, woj. małopolskie, opisanej księgą wieczystą nr TR1D/00072772/8, prowadzoną przez Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej, za cenę nie mniejszą niż 148,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem złotych, zero groszy), 2. udziału w wysokości 1/16 części w prawie własności działki nr 105/1, obr. 0002 o powierzchni 0,13 ha, zabudowanej starym budynkiem mieszkalnym, położonej we wsi Demblin, gmina Wietrzychowice, woj. małopolskie, opisanej księgą wieczystą nr TR1D/00040677/9 prowadzoną przez Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej, za cenę nie mniejszą niż 211,00 zł (słownie: dwieście jedenaście złotych, zero groszy), Szczegółowy opis i oszacowanie działki i udziału zawarte są w operacie szacunkowym, który znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie (tel.: 606 876 456, adres mailowy: konkursofertsjz@op.pl) oraz w aktach sprawy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sygn. akt VIII GUp 480/18/S. Nieruchomość można oglądać w dniach od 21 do 22 czerwca 2021 r, po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem. Sprzedaż działek i udziału odbędzie się w formie konkursu ofert, za ceny nie mniejsze niż podane w ogłoszeniu, stanowiące 25% ich oszacowanych wartości rynkowych. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w języku polskim w terminie do 23 czerwca 2021 do godziny 11.00 w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie i wpłacenie w tym terminie wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej na rachunek bankowy funduszów masy upadłości. Szczegółowy regulamin konkursu ofert znajduje się w kancelarii syndyka. Oferty można też przesłać listem poleconym na adres kancelarii syndyka z tym, że o ważności dotrzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii, a nie data jej nadania. O ważności wpłaty decyduje natomiast data uznania rachunku bankowego. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2021 r o godzinie 17.00 w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania, tj. do momentu podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości.

syndyk sprzeda
syndyk sprzeda
97 500 zł
Łęczna 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości Jadwigi Grzegorskiej-Wójcik osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 73/20 "of") sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udziały w nieruchomościach, za cenę oszacowania tj. 97 500 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych): 1. udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości zabudowanej domkiem letniskowym, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 304/8, położonej w obrębie ewidencyjnym 16-Rozpłucie Pierwsze, gmina Ludwin, powiat łęczyński, województwo lubelskie, dla której urządzona została księga wieczysta o numerze LU1I/00158556/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 2. udział w wysokości 8/44 w prawie własności nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 304/6, położonej w obrębie ewidencyjnym 16-Rozpłucie Pierwsze, gmina Ludwin, powiat łęczyński, województwo lubelskie, dla której urządzona została księga wieczysta o numerze LU1I/00143805/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest: 1) złożenie oferty w biurze syndyka Doroty Dobrowolskiej w Lublinie, ul. Budowlana 50 lok. 106, 20-469 Lublin, w terminie do 7 kwietnia 2021r. do godziny 15.00, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zapieczętowanej większej kopercie z adnotacją na obu kopertach: OFERTA – NIERUCHOMOŚCI– IX GUp 73/20 "of” z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki listem poleconym, 2) wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze: 35 1940 1076 5395 2076 0000 0000. Sprzedaż odbywać się będzie w oparciu o Regulamin sprzedaży. Z Regulaminem sprzedaży, przedmiotem sprzedaży oraz operatem szacunkowym Oferenci mogą zapoznać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w biurze syndyka w Lublinie, przy ul. Budowlanej 50 lok. 106, nr tel. 515 476 584, 515 476 638 oraz poprzez e-mail: dobrowolska.syndyk@wp.pl w dni robocze w godz. od 9.00-15.00. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na sprzedaż w całości lub części bez podania przyczyn, prawo przeprowadzenia licytacji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.

Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Domaniewo
Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Domaniewo
34 250 zł
Radom 30+ kilka dni temu

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Antoniego Szubińskiego w upadłości, sygn. akt XIX GUp 921/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki udział ½ w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Domaniewo, powiat radomski, obręb 0003 Domaniów, działka 167/4, 167/5, 167/7, o powierzchni 0,5673 ha oraz o powierzchni zabudowy 48 m2, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/0086799/7 za cenę nie niższą niż 34.250,00 złotych brutto. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Malwina Siadak 7 Dorota Wziątek, ul. Solec 61a lok. 29, 00-409 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 11:30 Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 502-997-928 lub adresem e-mail: a.rejdych@jarosinski.com od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.