Wszystkie ogłoszenia w kategorii Działki i grunty

Sortowanie:
Znaleziony: 14 ogłoszenie w kategorii Działki i grunty w Siewierz
Sprzedaż działek z budynkiem Biurowo - Handlowym
Sprzedaż działek z budynkiem Biurowo - Handlowym
1990000 zł
nowe Siewierz dzisiaj
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia1 302
Cena za m²1528.42 zł/m²

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Siewierzu, ul. Ludowa 1, 42-470 Siewierz zarejestrowana w KRS pod numerem 0000162511, NIP: 6490001078 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Siewierzu przy ul. Ludowej 1 składającej się z działek o nr 5516 zabudowanej budynkiem o funkcji użytkowej (biurowo-handlowym) oraz niezabudowanej o nr 5519/2, objętych księgą wieczystą KW Nr CZ1Z/00047322/6. Przedmiot Przetargu, obciążenia Nieruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest Nieruchomość. Przedmiot przetargu – sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr 5516 zabudowanej budynkiem o funkcji użytkowej (biurowo-handlowym) oraz niezabudowanej o nr 5519/2, położonej w Siewierzu przy ul. Ludowej 1, objętej księgą wieczystą KW Nr CZ1Z/00047322/6, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Zawierciu, Wydział V Ksiąg Wieczystych. W Dziale III brak jest ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością. Dział IV jest wolny od obciążeń. Powierzchnia działki 5516 wynosi 728 m2 a powierzchnia użytkowa budynku na niej się znajdującego wynosi 865,70 m2. Działka jest zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym. Powierzchnia działki 5519/2 wynosi łącznie 574 m2. Działka ta jest niezabudowana. Nieruchomość na dzień ogłoszenia przetargu jest w części przedmiotem wynajmu na podstawie umowy najmu która pozostaje do wglądu w siedzibie Spółdzielni. Nieruchomość położona jest na terenie dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Cena wywoławcza. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1 990 000 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Wysokość, termin i sposób wniesienia wadium. Uczestnik przetargu zobowiązany jest wnieść wadium, w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na konto Spółdzielni, do 29 maja 2023 r., do godziny 24.00 (data wpływu na konto Spółdzielni). Nr konta do wpłaty wadium: Krakowski Bank Spółdzielczy: 35 8591 0007 0410 0670 1892 0001 Dowód wniesienia Wadium przez Oferenta podlega przedłożeniu Organizatorowi Przetargu przed przystąpieniem do przetargu. Termin, miejsce i sposób przeprowadzenia Przetargu; Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 15.00 w siedzibie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Siewierzu przy ul. Ludowej 1. Przetarg otwiera i prowadzi Przewodniczący Komisji. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych tysięcy złotych. Możliwość zapoznania się z Regulaminem. Czas, miejsce i sposób jego udostępnienia. Przed przystąpieniem do Przetargu należy zapoznać się z Regulaminem Przetargu dostępnym w sekretariacie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Siewierzu przy ul. Ludowej 1, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pod numerem 78*******40, w godzinach od 8.00 do 14.00. Regulamin może być także dostarczony drogą elektroniczną na życzenie uczestnika przetargu. Uczestnictwo w Przetargu oznacza potwierdzenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem Przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń oraz zobowiązany jest do jego przestrzegania. Zastrzeżenie, że Organizatorowi Przetargu przysługuje prawo odwołania Przetargu oraz zamknięcia Przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Siewierzu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania przetargowego.

Działka Inwestycyjna Siewierz
Działka Inwestycyjna Siewierz
2990000 zł
nowe Siewierz wczoraj
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia11 276
Cena za m²265.16 zł/m²

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Siewierzu, ul. Ludowa 1, 42-470 Siewierz zarejestrowana w KRS pod numerem 0000162511, NIP: 6490001078 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Siewierzu przy ul. 11 Listopada oznaczonej jako działki nr 9673/2 oraz nr 9673/3 zabudowanej budynkami o funkcji użytkowej, objętej księgą wieczystą KW Nr CZ1Z/00047322/6. Przedmiot Przetargu, obciążenia Nieruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest Nieruchomość. Przedmiot przetargu – sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 9673/2 oraz 9673/3, zabudowanej budynkami o funkcji użytkowej, położonej w Siewierzu przy ul. 11 Listopada, objętej księgą wieczystą KW Nr CZ1Z/00047322/6, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Zawierciu, Wydział V Ksiąg Wieczystych. W Dziale III brak jest ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością. Dział IV jest wolny od obciążeń. Powierzchnia działki 9673/2 wynosi 10622 m2 a powierzchnia użytkowa budynków na niej się znajdujących wynosi łącznie 2147 m2. Nieruchomość zabudowana jest sześcioma wiatami (nr ewid. 1485 o pow. uż. 205,10 m2, nr ewid. 1495 o pow. uż. 198 m2, nr ewid. 1498 o pow. uż. 186,30 m2, nr ewid. 1503 o pow. uż. 208,30 m2, nr ewid. 1506 o pow. uż. 208,30 m2, nr ewid. 1502 o pow. uż. 187,20 m2), dwoma budynkami magazynowymi (nr ewid. 1505 o pow. uż. 440,40 m2, nr ewid. 1504 o pow. uż. 440,40 m2) i dwoma budynkami pomocniczymi (nr ewid. 1487 o pow. uż. 40 m2, nr ewid. 1489 o pow. uż. 33 m2). Powierzchnia działki 9673/3 wynosi łącznie 654 m2 a powierzchnia użytkowa budynków na niej się znajdujących wynosi łącznie 571,90 m2. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem magazynowym z częścią biurowo socjalną i halą magazynową. Nieruchomość na dzień ogłoszenia przetargu jest w części przedmiotem wynajmu na podstawie umów najmu które pozostają do wglądu w siedzibie Spółdzielni. Nieruchomość położona jest na terenie dla którego aktualnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, brak jest obowiązku jego sporządzenia i teren nie jest objęty uchwałą o przystąpieniu do jego sporządzenia. Cena wywoławcza. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 2 990 000 zł ( dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Wysokość, termin i sposób wniesienia wadium. Uczestnik przetargu zobowiązany jest wnieść wadium, w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) na konto Spółdzielni, do 15 maja 2023 r., do godziny 24.00 (data wpływu na konto Spółdzielni). Nr konta do wpłaty wadium : Krakowski Bank Spółdzielczy: 35 8591 0007 0410 0670 1892 0001 Dowód wniesienia Wadium przez Oferenta podlega przedłożeniu Organizatorowi Przetargu przed przystąpieniem do przetargu. Termin, miejsce i sposób przeprowadzenia Przetargu. Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2023 r. o godz. 15.00 w siedzibie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Siewierzu przy ul. Ludowej 1. Przetarg otwiera i prowadzi Przewodniczący Komisji. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych tysięcy złotych. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował cenę wywoławczą. Możliwość zapoznania się z Regulaminem. Czas, miejsce i sposób jego udostępnienia. Przed przystąpieniem do Przetargu należy zapoznać się z Regulaminem Przetargu dostępnym w sekretariacie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Siewierzu przy ul. Ludowej 1, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pod numerem 78*******40, w godzinach od 8.00 do 14.00. Regulamin może być także dostarczony drogą elektroniczną na życzenie uczestnika przetargu. Uczestnictwo w Przetargu oznacza potwierdzenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem Przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń oraz zobowiązany jest do jego przestrzegania. Zastrzeżenie, że Organizatorowi Przetargu przysługuje prawo odwołania Przetargu oraz zamknięcia Przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Siewierzu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania przetargowego.

Działka Budowlana 1428m2 Siewierz ul. Długa
Działka Budowlana 1428m2 Siewierz ul. Długa
185000 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 428
Cena za m²129.55 zł/m²

Witam , sprzedam działkę budowlaną w atrakcyjnym miejscu , woda na działce, gaz , prąd do podłączenia obok .Działka o pow. 1428m2 położona Siewierz Dluga 1. Cena 130 zł za metr kwadratowy . Posiadam również nieruchomość położoną w Boguchwalowicach przy ul Buczka 50 , 4300 metrów kwadratowych cena do uzgodnienia

Działka MN Siewierz ul.Jeziorna / Krokusów, 807m2
Działka MN Siewierz ul.Jeziorna / Krokusów, 807m2
149000 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia807
Cena za m²184.63 zł/m²

Sprzedam działkę nr 7851/30 w całości przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową, położoną na wzgórzu, w pobliżu Zalewu Przeczycko-Siewierskiego i osiedla Siewierz-Jeziorna. W sąsiedztwie wyłącznie nowa i nowopowstająca zabudowa mieszkaniowa. Gaz, woda i prąd w drodze dojazdowej. Na działce drzewa do wycięcia, w tym kilkanaście sporych brzóz (na sąsiednich działkach drzewa zostały już w większości wycięte).

sprzedam działkę rolną 5000m2 SIEWIERZ
sprzedam działkę rolną 5000m2 SIEWIERZ
150000 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolne
Powierzchnia5 000
Cena za m²30 zł/m²

Sprzedam działkę o pow. 5000m2 w Siewierzu woj. śląskie LOKALIZACJA: Siewierz Gołuchowice , wjazd z ulicy Zagłębiowskiej na drogę równoległą do ul. Rzecznej NR DZIAŁKI 7449 Teren idealny pod przyszłą inwestycję Działka w tej chwili ma status rolnej Wymiary 50m szer x ok 100m W pobliżu działki , dosłownie po drugiej stronie drogi dojazdowej , powstało osiedle domów jednorodzinnych Sulików. LOKALIZACJA: w pobliżu rzeki Mitręga , stadniny koni, łowiska Siewierz oraz obszaru Natura 2000. Na działce przebiega linia średniego napięcia co nie wpływa na możliwość budowy domu/domów OPIS: Działka w kształcie prostokąta, płaska, niezabudowana, nieogrodzona, posiada dojazd drogą asfaltową a następnie ostatnie 90m drogą utwardzoną. Media: energia elektryczna, wodociągi zlokalizowane w drodze Istnieje możliwość podziału terenu na mniejsze działki rolne z opcja zabudowy zagrodowej lub w przyszłości podział na mniejsze działki budowlane. cena sprzedaży 150.000zł

Działki na sprzedaż foto na e-mail lub mms
Działki na sprzedaż foto na e-mail lub mms
150 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Rynekpierwotny
Cena za m²108 zł/m²
Powierzchnia1800 m²
Szerokość19 m
Długość85 m
Typbudowlana

Witam oferuje działkę budowlana w miejscowości Siewierz na działce znajduje się woda prąd gaz działka przy drodze asfaltowej serdecznie zapraszam

Uzbrojona działka 875 m2 Brudzowice koło Katowic
Uzbrojona działka 875 m2 Brudzowice koło Katowic
799000 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²124 zł/m²
Powierzchnia875 m²
Typbudowlana
Ogrodzeniebrak

Oferta dodana za pomocą MULTIPORTALU B e b r o k e r . pl Szanowni Państwo, oferujemy do sprzedaży działki o powierzchni 875 m2: - prostokątne o wymiarach ok. 23,3 x 37,5 m, - działki są budowlane, tj posiadające warunki zabudowy dla budowy domu o powierzchni od 60 do 130 m2, gotowe do budowy, - uzbrojone w prąd 12 kW i wodę (możliwość dociągnięcia gazu), - posiadają utwardzoną drogę dojazdową, w której będzie Państwu przysługiwał udział, - położone w Brudzowicach (gmina Siewierz), w pięknej, malowniczej okolicy i bliskości lasów, a jednocześnie przy Drodze Krajowej 1 (tzw. „gierkówka”), 30 min. jazdy autem od Katowic. O zaletach oferowanych działek można rozpisywać się długo. Nieruchomość posiada dostęp do asfaltowej drogi, ul. Cisowej, która jest odnogą głównej drogi prowadzącej przez miejscowość. Droga ta prowadzi do lasu i znajdują się przy niej tylko cztery domy. Dzięki temu można czuć się bezpiecznie, korzystając jednocześnie z ciszy i spokoju. Działki znajdują się w doskonałej lokalizacji, w spokojnym obszarze wiejskim, a jednocześnie blisko Metropoli GZM. Miejscowość Brudzowice koło Siewierza położona jest przy Drodze Krajowej 1 (tzw. „gierkówka”) – trasie Warszawa-Katowice. Odległość nieruchomości od zjazdu na DK1 wynosi zaledwie 1,9 km. Dojazd do Katowic trasą „gierkówką” zajmuje jedynie 30 min. Z przeważającej części działek rozpościera się widok na łąki i lasy. Najczęstszymi gośćmi w tej okolicy są sarny i jelenie choć można spotkać nawet łosia. W odległości około 500 metrów od granicy działki przebiega rzeka Trzonia, przy której swoje siedlisko mają żurawie. W pobliżu działki znajduje się boisko piłkarskie klubu KS Niwy, plac zabaw oraz sklep spożywczy. Szkoła podstawowa to odległość ok. 1 km. Najbliższy punkt opieki medycznej stanowi prywatny szpital NZOZ Primus położony około 1,2 km od granicy działki. W szpitalu znajduje się apteka, przychodnia oraz lekarze różnych specjalizacji. Przy samej działce, po drugiej stronie ulicy, znajduje się ciekawostka historyczna: bunkier z czasów II wojny światowej. Nieruchomość stanowi idealną propozycję dla miłośników rekreacji i przyrody, którzy cenią sobie również bliskość dużego ośrodka miejskiego, w którym pracują i do którego dostaną się drogą szybkiego ruchu. Może również być doskonałą opcją dla osób chcących posiadać dom poza miastem, w wiejskim otoczeniu, w którym będą spędzać weekendy i wolny czas. Jeśli ogródek działkowy z maleńką altaną w centrum miasta stanowi dla Państwa jedynie namiastkę własnego miejsca na ziemi, to oferowana działka spełni Wasze wymagania z nawiązką i pozwoli posiadać ogród i dom z prawdziwego zdarzenia. A wszystko to w zasięgu 30 minutowej przejażdżki autem. Biorąc pod uwagę symboliczny roczny podatek od nieruchomości (za rok 2022 ok. 20 zł), działka może być dogodną lokatą kapitału na długie lata. Działki są w części porośnięte drzewami, niejednokrotnie starszymi i wysokimi, co również należy uznać za istotną zaletę. Drzewa nie tylko ozdobią Państwa nieruchomość, ale stanowić będą źródło cienia tak potrzebnego w lecie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami i umówienia się na oględziny nieruchomości. Jeśli potrzebujecie Państwo większej działki, to również taką będziemy w stanie zaoferować w tym miejscu (inne dostępne opcje to m.in. 800 m2, 1000 m2, 1150 m2, 1500 m2 i in.). Nasze biuro pomaga w uzyskaniu dokumentacji, uzgodnień, decyzji administracyjnych dla planowanych inwestycji. Służymy radą oraz fachową pomocą. Powyższe ogłoszenie ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych kodeksu cywilnego, a dane w nim zawarte mogą podlegać aktualizacji Cena: 109 000 zł brutto + udział w drodze 10 000 zł brutto (sprzedaż bez VAT). Telefon: *** *** ***

Uzbrojona działka budowlana Poręba - POLECAM !!!
Uzbrojona działka budowlana Poręba - POLECAM !!!
165000 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 095
Cena za m²154.34 zł/m²

Witam Sprzedam uzbrojoną działkę budowlaną w miejscowości Poręba w powiecie zawierciańskim o powierzchni 1095 m2 z wydanymi warunkami zabudowy. Warunki zabudowy dają ogromne możliwości projektowe. Działka sucha, piaszczysta z bezpośrednim wjazdem z drogi Krawieckiej. Media na działce: woda, prąd w trakcie przyłączania. Zapraszam gorąco do kontaktu. Pozdrawiam Marcin

Uzbrojona działka z pozwoleniem na budowę Poręba - POLECAM !!!
Uzbrojona działka z pozwoleniem na budowę Poręba - POLECAM !!!
199000 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 171
Cena za m²179.33 zł/m²

Witam Sprzedam uzbrojoną działkę budowlaną w miejscowości Poręba w powiecie zawierciańskim o powierzchni 1171 m2 z wydanym pozwoleniem na budowę prezentowanego domu. Działka sucha, piaszczysta z dojazdem drogą wewnętrzną z drogi Krawieckiej. Media na działce: woda, prąd w trakcie przyłączania. Zapraszam gorąco do kontaktu. Pozdrawiam Marcin

Na sprzedaż działka - SIEWIERZ - Ul. Altanka
Na sprzedaż działka - SIEWIERZ - Ul. Altanka
349000 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia4 373
Cena za m²79.81 zł/m²

Do sprzedaży działka - SIEWIERZ, ul. AltankaWymiary działki ok.: 139 m - 31 mDziałka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, trzeba wystąpić o warunki zabudowy.Media w drodze: prąd, woda, kanalizacja.Działki na sprzedaż położone są na terenach oznaczonych w planie ogólnym symbolem:- A 80 MN (zabudowa mieszkaniowa, usługi, handel),- A 115 ZP (tereny zieleni parkowej, plac zabaw, urządzenia małego sportu).Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów KodeksuCywilnego. Agent prowadzący: Justyna , tel.: (użyj formularza kontaktowego) Zapewniamy pełną obsługę prawną i notarialną. Pomagamy w załatwieniu kredytu hipotecznego, współpracujemy z 21 najlepszymi bankami w Polsce. Dajemy możliwość pełnej obsługi kredytowej całkowicie za darmo! 

Oferta sprzedaży gruntu Siewierz Parkowa 1970m2
Oferta sprzedaży gruntu Siewierz Parkowa 1970m2
110000 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²120 zł/m²
Powierzchnia1970 m²
Szerokość29 m
Długość68 m
Typbudowlana
Drogautwardzona

Oferuję Państwu działkę budowlaną w zielonej części Siewierza przy ulicy Parkowej,  wśród zabudowy domów jednorodzinnych. Działka w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 68 metrów długości i ok.29 metrów szerokości. Udział w drodze dojazdowej.Cisza, spokój , dużo zieleni wokół.Świetna komunikacja z całą aglomeracją Śląska.

Działka budowlana 1377m2+ dom  Siewierz
Działka budowlana 1377m2+ dom Siewierz
Siewierz 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²131 zł/m²
Powierzchnia1377 m²
Szerokość27 m
Długość52 m
Typbudowlana

Siewierz ul Stoczkowa 3 Budynek mieszkalny, działka ogrodzona 1377m2 180 000 zł do negocjacji 130,7 zł/m2. ( bez uwzględnienia wartości budynku) Media przy drodze Doskonała lokalizacja obok ul. Krakowskiej . W pobliżu Zamek książęcy z XIII w Dojazd - droga asfaltowa Forma własności - księga wieczysta . Dojazd z Katowic, Częstochowy trasą DK-1

działka budowlana zakończona rzeką
działka budowlana zakończona rzeką
156000 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Rynekpierwotny
Cena za m²49 zł/m²
Powierzchnia3025 m²
Szerokość20 m
Długość155 m
Typbudowlana
Drogautwardzona

Sprzedam działkę położoną w Siewierzu. Działka ma kształt prostokąta o wymiarach 20m x 155m. Bardzo atrakcyjna działka, która jest zakończona rzeką (Czarna Przemsza) na której można zaplanować staw, lub coś w tym kierunku. Można zaplanować pasiekę, lub hodowlę małych zwierząt. Działka bardzo rozwojowa. Zachęcam do zobaczenia w realu. Polecam serdecznie

Siewierz centrum działka pod budowę domu z terenem zielonym
Siewierz centrum działka pod budowę domu z terenem zielonym
176000 zł
Siewierz 30+ kilka dni temu
Pow. działki1748
Rodzaj działkiBudowlana

Działka w centrum miasta, wśród niskiej zabudowy jednorodzinnej. Powierzchnia 1748 m2,o nieregularnym kształcie, długość jednego boku 84m, od wjazdu ok 16m na długości 44m, później rozszerza się do 35m na końcu. Media w drodze przy działce- woda, prąd, gaz i kanalizacja miejska. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania, jest studium uwarunkowań pod zabudowę jednorodzinną. Na działce znajduje się rozpoczęta budowa, budynek do wyburzenia. Wjazd na działkę bezpośrednio z drogi publicznej. Cena 176tys zł zapraszam Warunki współpracy 1.Prezentacja działki domu czy mieszkania oraz udostępnienie danych adresowych tylko po podpisaniu umowy pośrednictwa zgodnie z art 180 pkt 3 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami 2. Za obejrzenie domu mieszkania czy działki nie pobieram żadnych opłat. 3.Usługa pośrednictwa na podstawie art 179b Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami jest usługą odpłatną.

Filtr