Wszystkie ogłoszenia w kategorii Działki na sprzedaż

Sortowanie:
Znaleziony: 45 ogłoszenie w kategorii Działki na sprzedaż w Wieszowa
syndyk sprzeda nieruchom. zabud, i niezab Wieszowa
syndyk sprzeda nieruchom. zabud, i niezab Wieszowa
6017702 zł
nowe Wieszowa 4 kilka dni temu
Powierzchnia20 893
Cena za m²288.02 zł/m²

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Henryka Orłowskiego – wspólnika spółki  jawnej PTUH EKO – TRANS Grażyna Orłowska, Henryk Orłowski Sp. j. z siedzibą w Wieszowej, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości, tj.:1.     nieruchomości położonej w Wieszowej, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GL1T/(użyj formularza kontaktowego)– za cenę nie niższą niż 200% wartości oszacowania nieruchomości, czyli za kwotę nie niższą niż 309.692,00 zł;2.     nieruchomości położonej w Wieszowej, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GL1T/(użyj formularza kontaktowego) – za cenę nie niższą niż 200% wartości oszacowania nieruchomości, czyli za kwotę nie niższą niż 1.594.326,00. zł;3.     nieruchomości położonej w Wieszowej, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GL1T/(użyj formularza kontaktowego) – za cenę nie niższą niż 200 % wartości oszacowania nieruchomości, czyli za kwotę nie niższą niż 4.113.684,00 zł; I.   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:1.      Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną napisem: HENRYK ORŁOWSKI  - OFERTA PRZETARGOWA - Sygn. akt XII GUp 407/21 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ, dostarczona do Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 23, Gliwice 44-101, do dnia 19-08-2024 r. , przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy.2.      Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedsiębiorstwa na nr rachunku bankowego (użyj formularza kontaktowego)  do dnia 19-08-2024 r. II.  Oferta kupna powinna zawierać:1.      pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,2.      wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy oferta,3.      proponowaną cenę zakupu,4.      oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym nieruchomości i oświadczenie, że nie wnosi do niego zastrzeżeń,5.      oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem, Sędzią – Komisarzem oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,6.      oświadczenie, że oferent nie jest upadłym, przedstawicielem upadłego,7.      zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem prawa własności/użytkowania wieczystego,8.      oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji warunków i zasad przetargu,9.      oświadczenie, iż oferent jest bądź nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku Vat),10.    oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie po stronie sprzedającego w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dacie dostawy lub w sumie w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy,11.    wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one prawem wymagane według stanu na dzień składania oferty,12.    oświadczenie oferenta, że znany jest mu fakt możliwości zamieszkiwania na nieruchomości upadłej/go wraz z członkami rodziny (dotyczy nieruchomości opisanej w KW GL1T/(użyj formularza kontaktowego))13.    oświadczenie oferenta, że znany jest mu fakt, iż stan nieruchomości może ulec zmianie pomiędzy dniem złożenia oferty, a dniem podpisania aktu notarialnego, za co syndyk nie ponosi odpowiedzialności,14.    oświadczenie oferenta, że przyjmuje do wiadomości, iż syndyk nie będzie usuwał upadłej/go ani członków jego rodziny ani rzeczy do nich należących jak również nie będzie wprowadzał w posiadanie nabywcy nieruchomości (dotyczy nieruchomości opisanej w KW GL1T/(użyj formularza kontaktowego)),15.    oświadczenie oferenta, że przyjmuje do wiadomości, że Nabywca będzie zobowiązany po podpisaniu umowy ubezpieczyć nieruchomość na własny koszt i ryzyko16.    oświadczenie oferenta, że przyjmuje do wiadomości, że syndyk nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechanie upadłej/go i osób z nim zamieszkujących i nie zgłasza w tym zakresie zastrzeżeń,17.    oświadczenie oferenta, że przystępuje do zakupu nieruchomości na własne ryzyko i koszt,18.    oświadczenie oferenta, że nie będzie wnosił przeciwko syndykowi masy upadłości żadnych roszczeń z tytułu złożonej oferty ani zawartej umowy,19.    oświadczenie oferenta, że nie będzie wnosił przeciwko osobie pełniącej funkcję syndyka żadnych roszczeń z tytułu złożonej oferty ani zawartej umowy również po zakończeniu postępowania upadłościowego,20.    oświadczenie oferenta, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że żadne koszty związane z uczestnictwem w przetargu nie będą zwracane przez masę upadłości ani przez organizatora przetargu,21.    oświadczenie oferenta, że oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c.22.    oświadczenie oferenta, że oferent został poinformowany, iż zgodnie z art. 879 k.p.c. w związku z art. 313 Pr.Up kupującemu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu rękojmi za wady przedmiotów stanowiących przedmiot przetargu.23.    oświadczenie oferenta, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż nieruchomości opisane w KW: GL1T/(użyj formularza kontaktowego), GL1T/(użyj formularza kontaktowego), będące przedmiotem sprzedaży, objęte są umową dzierżawy z prawem pierwokupu  stosownie do zapisów zawartych w Kodeksie Cywilnym od art. 596 do art. 602, jak również przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż przewidziano w umowie dzierżawy jednomiesięczny okres wypowiedzenia.24.    oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  w zakresie procedury przetargowej  objętej regulaminem przetargu, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, do celów związanych z przetargiem na sprzedaż  nieruchomości wchodzących do masy upadłości  Henryka Orłowskiego – wspólnika spółki  jawnej PTUH EKO – TRANS Grażyna Orłowska, Henryk Orłowski Sp. j. z siedzibą w Wieszowej,  organizowanym przez syndyka masy upadłości” III.  Rozpoznanie ofert nastąpi w Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 23, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego Komisarza w dniu 21-08-2024 r.  o godzinie 9:50,  sala 112. IV. Skrócone warunku przetargu:1.     przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,2.     zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia - komisarz,3.     wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty, bez odsetek.4.     wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Syndyka,5.     jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,6.     cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,7.     sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,8.     sprzedający zastrzega sobie prawo do wyboru Kancelarii Notarialnej,9.     sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,10.   nabywca obowiązany jest do pokrycia  wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem prawa własności,11.   umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie w terminie  do 4 miesięcy od wyboru oferty lub w terminie wskazanym przez Sędziego – komisarza.12.   oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,13.   opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze syndyka masy upadłości Jędrzeja Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35,14.   szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu - do wglądu w kancelarii  syndyka masy upadłości Jędrzeja Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35,15.   wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. (użyj formularza kontaktowego) lub (użyj formularza kontaktowego) w godz. 9-15.          Niniejsza treść jest zgodna z treścią w formie elektronicznej

działka na sprzedaż Wieszowa Owocowa 1048 m2
działka na sprzedaż Wieszowa Owocowa 1048 m2
319900 zł
Wieszowa 8 dni plecy
Lokalizacjaśląskie, Wieszowa, Owocowa

Prezentujemy Państwu na sprzedaż działkę o powierzchni 1048m2 w miejscowości Wieszowa na nowopowstającym Osiedlu domków jednorodzinnych. Nieruchomość w kształcie prostokąta o wymiarach 37,4 m x 28 m znajduje się na III etapie inwestycji (Osiedla). Osiedle zlokalizowane jest z dala od głównych ulic, w otoczeniu zieleni - pól i lasów, co na pewno docenią osoby uprawiając sporty na świeżym powietrzu jak również właściciele czworonogów. Na terenie Osiedla znajdują się również Stawy Rekreacyjne - idealne miejsce na spacery i pikniki. Ponadto inwestycja wciąż się rozwija - planowana jest budowa boiska, placu zabaw, polany do grillowania oraz ścieżek rekreacyjnych (rowerowych). *Wjazd na osiedle możliwy od strony Ziemięcic jak i Wieszowej* Nieruchomość ma założoną odrębną Księgę Wieczystą. KW bez obciążeń i bez zadłużeń. Dodatkowym atutem działki jest jej położenie względem stron świata i dobre nasłonecznienie (strona północna od strony wjazdu na działkę). Osiedle jest spójne i eleganckie i dobrze skomunikowane. Położone bezpośrednio przy pętli autobusowej i 4 km od wjazdu na Autostradę A1. * 5 min zajmuje dojazd do Przedszkola w Wieszowej, 7 min do Szkoły Podstawowej. Doskonałe skomunikowanie z miastami aglomeracji śląskiej: *Zabrze (4 km), *Gliwice (20 km), *Tarnowskie Góry (10 km), *Bytom (5 km) Do końca 2025 roku zostanie wykonana droga dojazdowa do działki (z kostki brukowej). W niej też znajdują się wszystkie media - prąd, gaz, woda, kanalizacja jak również sieć teleinformatyczna. Decydując się na zakup prezentowanej nieruchomości gruntowej doliczyć należy partycypację w kosztach budowy drogi oraz oświetlenia: 12 300 zł oraz koszty przyłączeniowe: 3400 zł. Nieruchomość sprzedawana wraz z udziałami w drodze. Zapraszam na prezentację nieruchomości!Dla osoby zainteresowanej nieruchomością projekt 'Domu w Aurorach 14' - gratis! Czy wiesz, że możemy przygotować dla Ciebie prezentację on-line nieruchomości? Skontaktuj się z naszym Agentem i zapytaj o szczegóły. Pomimo, iż Doradcy Metrohouse przykładają szczególną staranność do rzetelnego prezentowania informacji o nieruchomości, nie zawsze jest możliwa weryfikacja wszystkich danych przekazanych od osób trzecich. Niniejsza prezentacja oferty nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Numer oferty: SGLONE588

Działka budowlana Wieszowa Szopena
Działka budowlana Wieszowa Szopena
199999 zł
Wieszowa 9 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia648
Cena za m²308.64 zł/m²

Witam, do zaoferowania posiadam działkę budowlaną W drodze woda, kanalizacja, gaz, Prąd doprowadzony, spokojna okolica Blisko przystanek autobusowy, Szkoła, przedszkole, sklepy Polecam Bez prowizji i bez pośredników

Działka budowlana- Wieszowa
Działka budowlana- Wieszowa
250000 zł
Wieszowa 16 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia715
Cena za m²349.65 zł/m²

Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną idealną pod zabudowę jednorodzinną. Działka położona jest w spokojnej i malowniczej miejscowości Wieszowa, co zapewnia ciszę i komfort życia z dala od miejskiego zgiełku, jednocześnie z dobrym dostępem do infrastruktury. Zalety działki: - Doskonała lokalizacja: blisko szkoła, sklepy, apteka, kościół, - Dostęp do mediów: prąd, woda w drodze, -Komunikacja: dogodny dojazd do Tarnowskich Gór, Zabrza itd., w pobliżu przystanek autobusowy i autostrada A1, - Otoczenie: Las, zielona i spokojna okolica, sąsiedztwo domów jednorodzinnych. W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz umówienia się na oględziny działki zapraszam do kontaktu.

Wieszowa do sprzedaży działka budowlano-rolna
Wieszowa do sprzedaży działka budowlano-rolna
599970 zł
Wieszowa 19 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia8 848
Cena za m²67.81 zł/m²

Do sprzedaży działka budowlano-rolna przy lesie o powierzchni 8848 m2 w Wieszowej - gmina Zbrosławice Działka o powierzchni 8848 m2: - 3118 m2 - działka budowlana - 400 m2 - strefa zieleni - 10 m2 - działka rolna - 1030 m2 - działka budowlana + strefa zieleni - 4290 m2 - działka rolna Lokalizacja, blisko droga Krajowa 78 (Tarnowskie Góry - Gliwice), dojazd - węzeł drogi umożliwiający zjazd na autostradę A1 w obu kierunkach oraz Drogi Krajowej 94. W zasięgu ok. 10 minut jazdy znajduje się Zabrze, Gliwice, Bytom, Tarnowskie Góry.

Działki Osiedle Wieszowa !!!
Działki Osiedle Wieszowa !!!
449790 zł
Wieszowa 19 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 363
Cena za m²330 zł/m²

Niniejsza oferta dotyczy działki nr 357 /12 o pow. 1363 m2 Dostępne również działki:- 358 /12 o powierzchni 1070 m2,- 361 /12 o powierzchni 1146 m2 Zachęcamy do zapoznania się z materiałem wideo.s://youtu.be/hgNqOc6FX_AOferujemy Państwu zakup działki w miejscowości Wieszowa, czyli urokliwej wsi sołeckiej usytuowanej w powiecie tarnogórskim, gminie Zbrosławice.Działki zlokalizowane są w malowniczym miejscu, na skraju lasu, w otoczeniu zieleni, ciszy i spokoju. Sąsiedztwo lasu sprawia, że okolica jest szczególnie chroniona, dzięki czemu obowiązuje zakaz lokalizowania w jej obrębie wszelkich obiektów uciążliwych.Jednocześnie bliskość dużych ośrodków miejskich czyni to miejsce rozsądnym kompromisem pomiędzy zgiełkiem miasta a trudami dalekich dojazdów do aglomeracji.Najbliższa, zielona okolica oferuje atrakcje dla osób lubiących aktywne spędzanie czasu: wycieczki rowerowe, leśne spacery, bliskie sąsiedztwo boiska sportowego z zapleczem do rozgrywek sportowych oraz organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym.Komfort tego miejsca docenią z pewnością posiadacze czworonogów, jak i same czworonogi :)Dzieciom tutejsza okolica zagwarantuje wolność i przestrzeń, o którą trudno w mieście.O atrakcyjności działki decyduje również jej usytuowanie na terenie kameralnego, a jednocześnie ekskluzywnego osiedla, w ramach którego trwa budowa szeroko rozumianej wspólnej przestrzeni rekreacyjnej, na którą będą składały się boiska, ścieżki rekreacyjne, miejsca grillowe, plac zabaw oraz polany i stawy rekreacyjne.Tego rodzaju atrakcje tworzą przyjazną przestrzeń do życia.Lokalna infrastruktura Wieszowej odpowiada podstawowym potrzebom: sklepy, niepubliczny zakład opieki medycznej, punkt apteczny, a także placówki edukacyjne, tj. przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum.Sołectwo Wieszowa może pochwalić się bardzo dobrze rozwiniętą siecią komunikacyjną, na którą składa się między innymi węzeł autostrady A1 z drogą krajowa nr 78 (węzeł Zabrze Północ). Przez wieś prowadzi również droga krajowa nr 94.Docenić należy stopień rozwoju usług telekomunikacyjnych na terenie Sołectwa oraz bardzo dobry zasięg sieci telefonii komórkowej.Zamieszczona fotorelacja prezentuje walory krajobrazowe usytuowania działek, niemniej jesteśmy przekonani, że dopiero Państwa bezpośredni kontakt z tym miejscem pozwoli doświadczyć go w pełni, wszystkimi zmysłami. Serdecznie zapraszamy na wspólny spacer, w towarzystwie śpiewu ptaków i zapachu lasu omówimy nurtujące Państwa kwestie.Według wiedzy powszechnej - ziemi nie przybywa :), a biorąc pod uwagę jej skłonność do bycia coraz droższą, powodów do zainwestowania akurat w tę ziemię jest naprawdę sporo.W ciągu 8 ostatnich lat wartość działek wzrosła średnio o ok. 40 % do 70% (zależnie od rodzaju i położenia). Kierunek ten będzie postępował, należy o tym pamiętać wybierając najlepszy moment na zakup swojego miejsca na ziemi.Inwestując w działkę należy uwzględnić koszt około 3,5 tyś opłaty przyłączeniowe EE oraz Gaz + po wybudowaniu dróg i oświetlenia 12.300 zł partycypacji w ich budowie. Prace związane z uzbrojeniem działek realizowane są w obecnym momencie i dobiegają końca.Zapraszamy oraz zachęcamy do zapoznania się z profilem działalności firmy inwestycyjnej, która tworzy, między innymi, to unikatowe i piękne miejsce do życia , którym jest  rodzinne Osiedle Wieszowa.( osiedle-wieszowa pl/o-inwestorze    ) Oferta dostępna tylko u Nas :Starmap NieruchomościUl. Zabrzańska 7041-907 BytomJeśli poszukujesz najbardziej atrakcyjnego kredytu hipotecznego na dom, mieszkanie, działkę, remont lub budowę, nasi specjaliści przedstawią Ci najkorzystniejsze oferty. Wesprą Cię także na każdym etapie kredytowania całkowicie bezkosztowo.Zapraszamy do kontaktu!!! 

Super działka w super cenie - Osiedle Wieszowa
Super działka w super cenie - Osiedle Wieszowa
230000 zł
Wieszowa 25 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia675
Cena za m²340.74 zł/m²

Niniejsza oferta dotyczy działki  o pow. 675 m2  ( działka oznaczona na zdjęciach  )Wymiary działki to: 25m x 27mOferujemy Państwu zakup działki w miejscowości Wieszowa, czyli urokliwej wsi sołeckiej usytuowanej w powiecie tarnogórskim, gminie Zbrosławice.Działki zlokalizowane są w malowniczym miejscu, na skraju lasu, w otoczeniu zieleni, ciszy i spokoju. Sąsiedztwo lasu sprawia, że okolica jest szczególnie chroniona, dzięki czemu obowiązuje zakaz lokalizowania w jej obrębie wszelkich obiektów uciążliwych.Jednocześnie bliskość dużych ośrodków miejskich czyni to miejsce rozsądnym kompromisem pomiędzy zgiełkiem miasta a trudami dalekich dojazdów do aglomeracji.Najbliższa, zielona okolica oferuje atrakcje dla osób lubiących aktywne spędzanie czasu: wycieczki rowerowe, leśne spacery, bliskie sąsiedztwo boiska sportowego z zapleczem do rozgrywek sportowych oraz organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym.Komfort tego miejsca docenią z pewnością posiadacze czworonogów, jak i same czworonogi :)Dzieciom tutejsza okolica zagwarantuje wolność i przestrzeń, o którą trudno w mieście.O atrakcyjności działki decyduje również jej usytuowanie na terenie kameralnego, a jednocześnie ekskluzywnego osiedla, w ramach którego trwa budowa szeroko rozumianej wspólnej przestrzeni rekreacyjnej, na którą będą składały się boiska, ścieżki rekreacyjne, miejsca grillowe, plac zabaw oraz polany i stawy rekreacyjne.Tego rodzaju atrakcje tworzą przyjazną przestrzeń do życia.Lokalna infrastruktura Wieszowej odpowiada podstawowym potrzebom: sklepy, niepubliczny zakład opieki medycznej, punkt apteczny, a także placówki edukacyjne, tj. przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum.Sołectwo Wieszowa może pochwalić się bardzo dobrze rozwiniętą siecią komunikacyjną, na którą składa się między innymi węzeł autostrady A1 z drogą krajowa nr 78 (węzeł Zabrze Północ). Przez wieś prowadzi również droga krajowa nr 94.Docenić należy stopień rozwoju usług telekomunikacyjnych na terenie Sołectwa oraz bardzo dobry zasięg sieci telefonii komórkowej.Zamieszczona fotorelacja prezentuje walory krajobrazowe usytuowania działek, niemniej jesteśmy przekonani, że dopiero Państwa bezpośredni kontakt z tym miejscem pozwoli doświadczyć go w pełni, wszystkimi zmysłami. Serdecznie zapraszamy na wspólny spacer, w towarzystwie śpiewu ptaków i zapachu lasu omówimy nurtujące Państwa kwestie.Według wiedzy powszechnej - ziemi nie przybywa :), a biorąc pod uwagę jej skłonność do bycia coraz droższą, powodów do zainwestowania akurat w tę ziemię jest naprawdę sporo.W ciągu 8 ostatnich lat wartość działek wzrosła średnio o ok. 40 % do 70% (zależnie od rodzaju i położenia). Kierunek ten będzie postępował, należy o tym pamiętać wybierając najlepszy moment na zakup swojego miejsca na ziemi.Inwestując w działkę należy uwzględnić koszt około 3,5 tyś opłaty przyłączeniowe EE oraz Gaz + po wybudowaniu dróg i oświetlenia 15.000 zł partycypacji w ich budowie. Prace związane z uzbrojeniem działek realizowane są w obecnym momencie i dobiegają końca.Zapraszamy oraz zachęcamy do zapoznania się z profilem działalności firmy inwestycyjnej, która tworzy, między innymi, to unikatowe i piękne miejsce do życia , którym jest  rodzinne Osiedle Wieszowa.( osiedle-wieszowa pl/o-inwestorze    ) Oferta dostępna tylko u Nas :Starmap NieruchomościUl. Zabrzańska 7041-907 BytomJeśli poszukujesz najbardziej atrakcyjnego kredytu hipotecznego na dom, mieszkanie, działkę, remont lub budowę, nasi specjaliści przedstawią Ci najkorzystniejsze oferty. Wesprą Cię także na każdym etapie kredytowania całkowicie bezkosztowo.Zapraszamy do kontaktu!!!

Atrakcyjna działka budowlano- inwestycyjna w Zbrosławicach , pow. 895
Atrakcyjna działka budowlano- inwestycyjna w Zbrosławicach , pow. 895
180000 zł
Wieszowa 28 dni plecy
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia895
Cena za m²201.12 zł/m²

Witam. Sprzedam działkę budowlano - inwestycyjną w Zbrosławicach w powiecie Tatnogórskim o powierzchni 895 metrów kwadratowych . Działka jest foremna w kształcie prostokąta, częściowo ogrodzona , powierzchnia jest równa i pozioma , nie wymaga niwelacji - porośnięta koszoną trawą. Media ( gaz , prąd, woda , kanalizacja ) znajdują się w granicy działki- dając możliwość bezproblemowego podłączenia . Wraz z działką ( w cenie ) sprzedaję w udział we wlasności w w bezpośredniej drodze dojazdowej, która znajduje się od strony ulicy 3 maja w Zbrosławicach . Działka objęta jest gminnym planem zagospodarowania przestrzennego , zgodnie z którym posiada status rolny z możliwością zabudowy mieszkaniowej oraz wykonywania usług o małej uciążliwości. Dzięki statusowi rolnemu objęta jest niższym podatkiem od nieruchomości, co pozwala na znaczne oszczędności w użytkowaniu. Zbrosławice to " Mekka " budowlana dla mieszkańców okolicznych miast , gdzie znajdują się piękne plenery , lasy , obiekty gastronomii turystycznej . Miejsce elitarne ze względu na duże zainteresowanie inwestorów budowlanych . Doskonała lokalizacja na dojazd do większych miast takich jak : Gliwice , Tarnowskie Góry, Zabrze... Świetne miejsce do wypoczynku po pracy , jak i weekendowego - w pobliżu działki znajdują się: stadnina koni z restauracją Stary Młyn oraz kompleks rekreacyjny Wilkowice , na terenie którego znaleźć można : mini ZOO ,plażę, stawy , park linowy , plac zabaw dla dzieci , siłownię na powietrzu i tereny wypoczynkowe wraz z doskonałą gastronomią ( grill i restauracją) ....oraz wiele innych Zakup tej działki to również doskonały sposób na lokatę kapitału . Inwestycje w nieruchomości na terenie gminy Zbrosławice zapewniają od lat atrakcyjną stopę zwrotu dlla inwestorów a rynek nieruchomości ulega ciągłemu rozwojowi . Dlatego wartość tej nierchomości , wedlug prognoz - nieustannie będzie rosła . Działka znajduje się u zbiegu ulic Wolności i 3 go maja w Zbrosławicach.

Działka na sprzedaż Wieszowa ul. Tarnogórska 262 m2
Działka na sprzedaż Wieszowa ul. Tarnogórska 262 m2
100000 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
Cena100 000
Powierzchnia262 m²
Cena za m²382

Sprzedam działkę przy Orlenie i rondzie oraz zjeździe z autostrady A1 w Wieszowej. Działka ma zjazd z drogi krajowej ul. Tarnogórskiej. Działka ma regularny kształt, jej powierzchnia jest utwardzona, płaska i znajduje się na tym samym poziomie co droga. W okolicy działki media takie jak prąd, woda, gaz i kanalizacja. Działka idealna do prowadzenia działalności lub jako lokata kapitału (doskonała lokalizacja). Powierzchnia działki to 262 m2. Miejscowy plan zagospodarowania to teren usługowo-produkcyjny (działka budowlana). zapraszam do kontaktu codziennie w godzinach 8-21 Dawid ul. Tarnogórska, Wieszowa, gmina Zbrosławice, powiat tarnogórski Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 262 m². Dojazd: utwardzony, ogrodzenie: bez ogrodzenia Media: woda, kanalizacja, prąd Ogłoszenie bezpośrednio od właściciela Oferta dodana dzisiaj Ta nieruchomość może być Twoja już od - Wkład własny: - Okres spłaty: - Oblicz zdolność kredytową Wieszowa, Tarnogórska Poland - lokalizacja przybliżona

Sprzedam działkę Wieszowa ul.Jagodowa
Sprzedam działkę Wieszowa ul.Jagodowa
89000 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki inwestycyjne
Powierzchnia5 800
Cena za m²15.34 zł/m²

Sprzedam działkę w Wieszowie przy ul.Jagodowej nr.199/28 o powierzchni 5800m2.Działka ma w statusie łąki,rola,w planach budowa obwodnicy,graniczy z lasem. Cena do negocjacji.

Sprzedam działkę Wieszowa ul.Jagodowa
Sprzedam działkę Wieszowa ul.Jagodowa
89000 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
Pow. działki5800
Rodzaj działkiInwestycyjna
SprzedażBez pośredników

Opis ofertySprzedam działkę w Wieszowie przy ul.Jagodowej nr.199/28 o powierzchni 5800m2.Działka ma w statusie łąki,rola,w planach budowa obwodnicy,graniczy z lasem. Cena do negocjacji.

Działka budowlana- Wieszowa- gm. Zbrosławice
Działka budowlana- Wieszowa- gm. Zbrosławice
250000 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia877
Cena za m²285.06 zł/m²

Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną położoną w Wieszowej przy ulicy Jagodowej. Wymiary działki: ok. 15 m x 59 m Powierzchnia działki: 877 m2Działka jest niezabudowana, ogrodzona.Media: kanalizacja, a w granicy działki woda i prąd. Dojazd do działki zarówno od strony ul. Jagodowej oraz od strony ul. Bytomskiej.Cicha i spokojna okolica domów jednorodzinnych, z dala od miejskiego zgiełku. Działka znajduje się w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny mieszkaniowe, symbol B.Możliwość sprzedaży wraz z projektem domu jednorodzinnego. Lokalizacja:Działka położona jest w sąsiedztwie szkoły podstawowej w Wieszowej.Cicha i spokojna okolica domów jednorodzinnych, z dala od miejskiego zgiełku. Szybki dojazd do autostrady A1, która umożliwia szybki  dojazd do ościennych miast aglomeracji Śląska.Przybliżone odległości: - do Zabrza ok. 10 km - do Tarnowskich Gór ok.12 km. - do Gliwic ok.18 km. Cena podlega negocjacji:-)Zapraszam do kontaktu.Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.Zapewniamy kompleksową, rzetelną obsługę formalno- prawną. Oferujemy także bezpłatne doradztwo kredytowe. 

Osiedle Wieszowa 3 Etap działka 950m2 VAT-23%
Osiedle Wieszowa 3 Etap działka 950m2 VAT-23%
285000 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu

WYNAGRODZENIE POŚREDNIKA POKRYWA SPRZEDAJĄCY. Oferujemy do zakupu dwie przylegające działki na nowym Osiedlu Wieszowa - 3 Etap inwestycji w cenie 300zł brutto z Vat-em 23%. Brak podatku PCC dla kupującego w wysokości 2%. Osiedle Wieszowa powstaje w powiecie tarnogórskim, w gminie Zbrosławice, słynącej z jednej z najpiękniejszych stadnin koni w Polsce. Jest to bez wątpienia wyjątkowy projekt zlokalizowany w otoczeniu bujnej zieleni, pośród łąk, pól i lasów realizowany przez TDJ Estate. To idealne miejsce dla osób poszukujących działki budowlanej pod przyszły dom w otoczeniu rozległych terenów zielonych. Na terenie osiedla powstaną boiska ,ścieżki rekreacyjne, plac zabaw oraz miejsce do grillowania. Osiedle ma obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego. Osiedle posiada doskonałą lokalizacje; 1 km od drogi krajowej DK 94, w bezpośrednim  sąsiedztwie pętli autobusowej. Inwestycję charakteryzuje doskonałe skomunikowanie z sąsiednimi miastami aglomeracji śląskiej Zabrze (4 km), Gliwice (20 km), Tarnowskie Góry (10 km), Bytom (5 km), 4 km od osiedla znajduje się węzeł autostrady A1 a 20 km dalej autostrady A4. Oferta dotyczy działki: 445/12 o powierzchni 950 m2 wymiary na zdjęciu  możliwość sprzedaży obu działek łącznie jak też osobno.  wystawa ogrodowa obydwu działek południowo-zachodnia Inwestując w działkę należy uwzględnić koszt + po wybudowaniu dróg i oświetlenia 12.300 zł partycypacji w ich budowie oraz koszt około 3,5 tyś opłaty przyłączeniowe EE oraz Gaz. Prace związane z uzbrojeniem działek realizowane są w obecnym momencie (gaz, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa). Dla naszych klientów oferujemy dogodne warunki kredytowe z listy 25 Banków wraz z obsługą najlepszego specjalisty na rynku , który jest w stanie umówić się z Państwem w dowolnym miejscu i czasie, co w dzisiejszej bieganinie jest godne rozważenia.Oferujemy klientom bezstresowe przejście przez proces zakupu, aż do odebrania kluczy od nieruchomości. Sprawdzamy stan prawny nieruchomości, kompletujemy wszelkie dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu i zawarcia umowy u Notariusza z którym współpracujemy już dwadzieścia pięć lat co uprawnia nas do odpowiednich zniżek .KONTAKT: AGENCJA NIERUCHOMOŚCI "JORAX", Zabrze. ul. Krasińskiego 2A kom. 600891731, 602350681 . Osoba odpowiedzialna J.Buchert licencjonowany pośrednik o uprawnieniach nr 2182, ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. tel. 600891731 .email;

Działka Budowlana
Działka Budowlana
370000 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia1 300
Cena za m²284.62 zł/m²

Witam. Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 1300m2. Zlokalizowana w miejscowości Wieszowa Ul Leśna Gmina Zbrosławice. Nieruchomości usytuowana jest przy drodze utwardzonej w bliskim sąsiedztwie lasu, cicha spokojna okolica. Media: Prąd, Woda Nr działki 1473/216 Więcej informacji pod nr tel 53*******44 lub 50*******33

Nieruchomość z potencjałem, działka 1,4 ha
Nieruchomość z potencjałem, działka 1,4 ha
1200000 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
Powierzchnia210
Cena za m²5714.29 zł/m²

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚC.Oferujemy do sprzedaży nieruchomość obejmującą dom o pow. użytkowej 180 m2 i cztery działki o łącznej pow. 13 913 m2, położone bardzo malowniczo w miejscowości Wieszowa (gm. Zbrosławice), ul. Moniuszki.W obecnej chwili jest przygotowany nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, w którym dotychczas rolne działki , będą miały w obszarze około 8000 m2 przeznaczenie MN tereny mieszkaniowe.Na posesji znajduje się dom mieszkalny piętrowy , trzy garaże oraz budynek gospodarczy.Dom w swoim układzie mieści:PARTER - 3 pokoje, kuchnia, wiatrołap, hol, łazienka z wc, pomieszczenie gospodarcze. Kotłownia z nowym piecem na ekogroszek.PIĘTRO -  4 pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka z wc.Dom na przełomie ostatnich lat przeszedł remont, wymieniono okna, wymieniono instalacje elektryczną i wod. kan., na ścianach położono gładzie, na podłogach panele i kafle. Dach kryty papą termozgrzewalna. Fundamenty po izolacji. Możliwość zamieszkania dwóch rodzin.Dookoła powstają nowe domy. Teren rozwojowy. Przepiękny krajobraz , cisza, spokój i zieleń zachęcają do relaksu. Serdecznie polecam i zapraszam na prezentację.  ::KONTAKT DO AGENTA INTERHOUSE Ewa Ślusarczyk-Pischka (użyj formularza kontaktowego) Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: INTERHOUSE Ewa Ślusarczyk-Pischka (licencja nr: 19730)

Sprzedam ogródek działkowy ROD Kaprys Zabrze Rokitnica
Sprzedam ogródek działkowy ROD Kaprys Zabrze Rokitnica
30000 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
RodzajOgródek działkowy
Powierzchnia400
Cena za m²75 zł/m²

Witam. Sprzedam ogródek działkowy 400 m2 Zabrze Rokitnica w tzw. nowej części Ogrodów ROD Kaprys. Ogródek stworzony od zera tzn. powstał na terenie na którym zarząd ROD wydzielił nowe działki pod dzierżawę. Na terenie ogródka ułożono drenaż, dowieziono i rozplanotowano 40 ton ziemi (humus) postawiono ogrodzenie, dociągnięto prąd oraz wodę. Posadzono krzewy oraz drzewka owocowe. Przy ogrodzeniu posadzono krzewy na żywopłot. Na terenie ogrodu znajduje się drewniany domek narzędziowy, drewniany "wychodek" oraz drewniany kompostownik. Ogródek z dużymi możliwościami zrobienia go "po swojemu". Dodatkowym atutem jest bardzo bliska lokalizacja wejścia/wjazdu na teren ROD. Tel. 51*******45

Działka na sprzedaż Wieszowa ul. Agrestowa 780 m2
Działka na sprzedaż Wieszowa ul. Agrestowa 780 m2
280000 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
Cena280 000
Powierzchnia780 m²
Cena za m²359

Sprzedam prywatnie uzbrojoną działkę budowlaną o powierzchni ok. 780m2 na nowym osiedlu domów jednorodzinnych w Wieszowie (pod Gliwicami) przy ulicy Agrestowej. Nowe, eleganckie osiedle, drogi wyłożone kostką, chodniki, oświetlenie LED - całość pod opieką dużego, renomowanego dewelopera TDJ. Świetna lokalizacja z szybkim dostępem do autostrady A1. Do centrum Gliwic (Rynek) - 25 min. Do centrum Zabrza - 20 min. Do centrum Katowic - 35 min. Przystanek autobusowy na wjeździe do osiedla, autobusy odjeżdżają w kierunku Zabrza (Rokitnica Pętla autobusowa, dalej właściwie w każdą stronę), Gliwic i Tarnowskich Gór. Działka jest prostokątna, równa, nie wymaga karczowania. Wszystkie media (włącznie z gazem) dostępne w skrzynkach przy działce. W pobliżu osiedla jest las i stadnina koni. Na terenie osiedla są przewidziane tereny pod rekreację mieszkańców, m.in. boiska, stawik, oraz przedszkole itd. Jest objęta MZPZ. Zachęcam do wizyty na osiedlu (można śmiało pojechać samodzielnie). Trudno się w tym miejscu nie zakochać. Poszczególne etapy osiedla są od siebie oddzielone pasami drzew, co sprawia, że jest tu bardzo kameralnie. Więcej zdjęć (w tym z drona, których nie jestem autorem, więc nie zamieszczam) zobaczycie Państwo na stronie dewelopera www.osiedle-wieszowa.pl i na Facebooku Osiedle Wieszowa. Cena do rozsądnej negocjacji, sprzedaję bezpośrednio - jestem właścicielem nieruchomości. Zapraszam do kontaktu osoby zainteresowane. ul. Agrestowa, Wieszowa, gmina Zbrosławice, powiat tarnogórski Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 780 m². Ogłoszenie bezpośrednio od właściciela Oferta dodana dzisiaj Ta nieruchomość może być Twoja już od - Wkład własny: - Okres spłaty: - Oblicz zdolność kredytową Wieszowa, Agrestowa Poland - lokalizacja przybliżona

Super działka w super cenie - Osiedle Wieszowa
Super działka w super cenie - Osiedle Wieszowa
230000 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia675
Cena za m²340.74 zł/m²

Niniejsza oferta dotyczy działki  o pow. 675 m2  ( działka oznaczona na zdjęciach  )Wymiary działki to: 25m x 27m Oferujemy Państwu zakup działki w miejscowości Wieszowa, czyli urokliwej wsi sołeckiej usytuowanej w powiecie tarnogórskim, gminie Zbrosławice. Działki zlokalizowane są w malowniczym miejscu, na skraju lasu, w otoczeniu zieleni, ciszy i spokoju. Sąsiedztwo lasu sprawia, że okolica jest szczególnie chroniona, dzięki czemu obowiązuje zakaz lokalizowania w jej obrębie wszelkich obiektów uciążliwych. Jednocześnie bliskość dużych ośrodków miejskich czyni to miejsce rozsądnym kompromisem pomiędzy zgiełkiem miasta a trudami dalekich dojazdów do aglomeracji.Najbliższa, zielona okolica oferuje atrakcje dla osób lubiących aktywne spędzanie czasu: wycieczki rowerowe, leśne spacery, bliskie sąsiedztwo boiska sportowego z zapleczem do rozgrywek sportowych oraz organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym. Komfort tego miejsca docenią z pewnością posiadacze czworonogów, jak i same czworonogi :)Dzieciom tutejsza okolica zagwarantuje wolność i przestrzeń, o którą trudno w mieście. O atrakcyjności działki decyduje również jej usytuowanie na terenie kameralnego, a jednocześnie ekskluzywnego osiedla, w ramach którego trwa budowa szeroko rozumianej wspólnej przestrzeni rekreacyjnej, na którą będą składały się boiska, ścieżki rekreacyjne, miejsca grillowe, plac zabaw oraz polany i stawy rekreacyjne.Tego rodzaju atrakcje tworzą przyjazną przestrzeń do życia. Lokalna infrastruktura Wieszowej odpowiada podstawowym potrzebom: sklepy, niepubliczny zakład opieki medycznej, punkt apteczny, a także placówki edukacyjne, tj. przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Sołectwo Wieszowa może pochwalić się bardzo dobrze rozwiniętą siecią komunikacyjną, na którą składa się między innymi węzeł autostrady A1 z drogą krajowa nr 78 (węzeł Zabrze Północ). Przez wieś prowadzi również droga krajowa nr 94.Docenić należy stopień rozwoju usług telekomunikacyjnych na terenie Sołectwa oraz bardzo dobry zasięg sieci telefonii komórkowej. Zamieszczona fotorelacja prezentuje walory krajobrazowe usytuowania działek, niemniej jesteśmy przekonani, że dopiero Państwa bezpośredni kontakt z tym miejscem pozwoli doświadczyć go w pełni, wszystkimi zmysłami. Serdecznie zapraszamy na wspólny spacer, w towarzystwie śpiewu ptaków i zapachu lasu omówimy nurtujące Państwa kwestie. Według wiedzy powszechnej - ziemi nie przybywa :), a biorąc pod uwagę jej skłonność do bycia coraz droższą, powodów do zainwestowania akurat w tę ziemię jest naprawdę sporo. W ciągu 8 ostatnich lat wartość działek wzrosła średnio o ok. 40 % do 70% (zależnie od rodzaju i położenia). Kierunek ten będzie postępował, należy o tym pamiętać wybierając najlepszy moment na zakup swojego miejsca na ziemi. Inwestując w działkę należy uwzględnić koszt około 3,5 tyś opłaty przyłączeniowe EE oraz Gaz + po wybudowaniu dróg i oświetlenia 15.000 zł partycypacji w ich budowie. Prace związane z uzbrojeniem działek realizowane są w obecnym momencie i dobiegają końca.  Zapraszamy oraz zachęcamy do zapoznania się z profilem działalności firmy inwestycyjnej, która tworzy, między innymi, to unikatowe i piękne miejsce do życia , którym jest  rodzinne Osiedle Wieszowa.( osiedle-wieszowa pl/o-inwestorze    ) Oferta dostępna tylko u Nas :Starmap NieruchomościUl. Zabrzańska 7041-907 BytomJeśli poszukujesz najbardziej atrakcyjnego kredytu hipotecznego na dom, mieszkanie, działkę, remont lub budowę, nasi specjaliści przedstawią Ci najkorzystniejsze oferty. Wesprą Cię także na każdym etapie kredytowania całkowicie bezkosztowo.Zapraszamy do kontaktu!!!

Sprzedam działkę w Wieszowie ul.Jagodowa
Sprzedam działkę w Wieszowie ul.Jagodowa
99000 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
Pow. działki5800
Rodzaj działkiRolna
SprzedażBez pośredników

Opis ofertySprzedam działkę w Wieszowie przy ul.Jagodowej nr.199/28 o powierzchni 5800m2.Działka ma w statusie łąki,rola w planach budowa obwodnicy,graniczy z lasem. Cena do negocjacji.

Piękna Działka -Osiedle Wieszowa !!!
Piękna Działka -Osiedle Wieszowa !!!
269000 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia802
Cena za m²335.41 zł/m²

Niniejsza oferta dotyczy działki  o pow. 802 m2  ( działka oznaczona na zdjęciach  )orientacyjne wymiary 23 m / 35 m Oferujemy Państwu zakup działki w miejscowości Wieszowa, czyli urokliwej wsi sołeckiej usytuowanej w powiecie tarnogórskim, gminie Zbrosławice. Działki zlokalizowane są w malowniczym miejscu, na skraju lasu, w otoczeniu zieleni, ciszy i spokoju. Sąsiedztwo lasu sprawia, że okolica jest szczególnie chroniona, dzięki czemu obowiązuje zakaz lokalizowania w jej obrębie wszelkich obiektów uciążliwych. Jednocześnie bliskość dużych ośrodków miejskich czyni to miejsce rozsądnym kompromisem pomiędzy zgiełkiem miasta a trudami dalekich dojazdów do aglomeracji.Najbliższa, zielona okolica oferuje atrakcje dla osób lubiących aktywne spędzanie czasu: wycieczki rowerowe, leśne spacery, bliskie sąsiedztwo boiska sportowego z zapleczem do rozgrywek sportowych oraz organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym. Komfort tego miejsca docenią z pewnością posiadacze czworonogów, jak i same czworonogi :)Dzieciom tutejsza okolica zagwarantuje wolność i przestrzeń, o którą trudno w mieście. O atrakcyjności działki decyduje również jej usytuowanie na terenie kameralnego, a jednocześnie ekskluzywnego osiedla, w ramach którego trwa budowa szeroko rozumianej wspólnej przestrzeni rekreacyjnej, na którą będą składały się boiska, ścieżki rekreacyjne, miejsca grillowe, plac zabaw oraz polany i stawy rekreacyjne.Tego rodzaju atrakcje tworzą przyjazną przestrzeń do życia. Lokalna infrastruktura Wieszowej odpowiada podstawowym potrzebom: sklepy, niepubliczny zakład opieki medycznej, punkt apteczny, a także placówki edukacyjne, tj. przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Sołectwo Wieszowa może pochwalić się bardzo dobrze rozwiniętą siecią komunikacyjną, na którą składa się między innymi węzeł autostrady A1 z drogą krajowa nr 78 (węzeł Zabrze Północ). Przez wieś prowadzi również droga krajowa nr 94.Docenić należy stopień rozwoju usług telekomunikacyjnych na terenie Sołectwa oraz bardzo dobry zasięg sieci telefonii komórkowej. Zamieszczona fotorelacja prezentuje walory krajobrazowe usytuowania działek, niemniej jesteśmy przekonani, że dopiero Państwa bezpośredni kontakt z tym miejscem pozwoli doświadczyć go w pełni, wszystkimi zmysłami. Serdecznie zapraszamy na wspólny spacer, w towarzystwie śpiewu ptaków i zapachu lasu omówimy nurtujące Państwa kwestie. Według wiedzy powszechnej - ziemi nie przybywa :), a biorąc pod uwagę jej skłonność do bycia coraz droższą, powodów do zainwestowania akurat w tę ziemię jest naprawdę sporo. W ciągu 8 ostatnich lat wartość działek wzrosła średnio o ok. 40 % do 70% (zależnie od rodzaju i położenia). Kierunek ten będzie postępował, należy o tym pamiętać wybierając najlepszy moment na zakup swojego miejsca na ziemi. Inwestując w działkę należy uwzględnić koszt około 3,5 tyś opłaty przyłączeniowe EE oraz Gaz + po wybudowaniu dróg i oświetlenia 15.000 zł partycypacji w ich budowie. Prace związane z uzbrojeniem działek realizowane są w obecnym momencie i dobiegają końca.  Zapraszamy oraz zachęcamy do zapoznania się z profilem działalności firmy inwestycyjnej, która tworzy, między innymi, to unikatowe i piękne miejsce do życia , którym jest  rodzinne Osiedle Wieszowa.( osiedle-wieszowa pl/o-inwestorze    ) Oferta dostępna tylko u Nas :Starmap NieruchomościUl. Zabrzańska 7041-907 BytomJeśli poszukujesz najbardziej atrakcyjnego kredytu hipotecznego na dom, mieszkanie, działkę, remont lub budowę, nasi specjaliści przedstawią Ci najkorzystniejsze oferty. Wesprą Cię także na każdym etapie kredytowania całkowicie bezkosztowo.Zapraszamy do kontaktu!!!

Osiedle Wieszowa 3 Etap dwie działki VAT-23%
Osiedle Wieszowa 3 Etap dwie działki VAT-23%
261000 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu

WYNAGRODZENIE POŚREDNIKA POKRYWA SPRZEDAJĄCY. Oferujemy do zakupu dwie przylegające działki na nowym Osiedlu Wieszowa - 3 Etap inwestycji w cenie 300zł brutto z Vat-em 23%. Brak podatku PCC dla kupującego w wysokości 2%. Osiedle Wieszowa powstaje w powiecie tarnogórskim, w gminie Zbrosławice, słynącej z jednej z najpiękniejszych stadnin koni w Polsce. Jest to bez wątpienia wyjątkowy projekt zlokalizowany w otoczeniu bujnej zieleni, pośród łąk, pól i lasów realizowany przez TDJ Estate. To idealne miejsce dla osób poszukujących działki budowlanej pod przyszły dom w otoczeniu rozległych terenów zielonych. Na terenie osiedla powstaną boiska ,ścieżki rekreacyjne, plac zabaw oraz miejsce do grillowania. Osiedle ma obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego. Osiedle posiada doskonałą lokalizacje; 1 km od drogi krajowej DK 94, w bezpośrednim  sąsiedztwie pętli autobusowej. Inwestycję charakteryzuje doskonałe skomunikowanie z sąsiednimi miastami aglomeracji śląskiej Zabrze (4 km), Gliwice (20 km), Tarnowskie Góry (10 km), Bytom (5 km), 4 km od osiedla znajduje się węzeł autostrady A1 a 20 km dalej autostrady A4. Oferta dotyczy działek: 430/12 o powierzchni 870 m2 445/12 o powierzchni 950 m2 wymiary na zdjęciu  możliwość sprzedaży obu działek łącznie jak też osobno.  wystawa ogrodowa obydwu działek południowo-zachodnia Inwestując w działkę należy uwzględnić koszt + po wybudowaniu dróg i oświetlenia 12.300 zł partycypacji w ich budowie oraz koszt około 3,5 tyś opłaty przyłączeniowe EE oraz Gaz. Prace związane z uzbrojeniem działek realizowane są w obecnym momencie (gaz, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa). Dla naszych klientów oferujemy dogodne warunki kredytowe z listy 25 Banków wraz z obsługą najlepszego specjalisty na rynku , który jest w stanie umówić się z Państwem w dowolnym miejscu i czasie, co w dzisiejszej bieganinie jest godne rozważenia.Oferujemy klientom bezstresowe przejście przez proces zakupu, aż do odebrania kluczy od nieruchomości. Sprawdzamy stan prawny nieruchomości, kompletujemy wszelkie dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu i zawarcia umowy u Notariusza z którym współpracujemy już dwadzieścia pięć lat co uprawnia nas do odpowiednich zniżek .KONTAKT: AGENCJA NIERUCHOMOŚCI "JORAX", Zabrze. ul. Krasińskiego 2A kom. 600891731, 602350681 . Osoba odpowiedzialna J.Buchert licencjonowany pośrednik o uprawnieniach nr 2182, ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. tel. 600891731 .email;

Działka na sprzedaż Wieszowa  5460 m2
Działka na sprzedaż Wieszowa 5460 m2
1911000 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
Cena1 911 000
Powierzchnia5460 m²
Cena za m²350

Przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana (54,6a) w strefie zabudowy mieszkaniowo usługowej. Przeznaczona dla : - bud. wolnostojącego - bud. bliźniaczego - bud. szeregowego Działka uzbrojona z dwóch stron: - prąd - woda - kanalizacja - telefon Działka położona jest w miejscowości Wieszowa w bezpośrednim otoczeniu pięknych pól oraz domów jednorodzinnych. Ponadto w okolicy znajdują się: - szkoła - przedszkole - kościół - plac zabaw z siłownią na wolnym powietrzu - przystanek autobusowy - szybki dojazd na autostradę A1 oraz A4 - 20 min do lotniska w Pyrzowicach - bliskie sąsiedztwo miast aglomeracji Śląskiej (Zabrze, Gliwice, Tarnowskie Góry, Bytom) Wieszowa, gmina Zbrosławice, powiat tarnogórski Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 5460 m². Media: kanalizacja Ogłoszenie bezpośrednio od właściciela Oferta dodana dzisiaj Ta nieruchomość może być Twoja już od - Wkład własny: - Okres spłaty: - Oblicz zdolność kredytową Wieszowa Poland - lokalizacja przybliżona

Działka budowlana
Działka budowlana
1911000 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia5 460
Cena za m²350 zł/m²

Przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana (54,6a) w strefie zabudowy mieszkaniowo usługowej. Przeznaczona dla : - bud. wolnostojącego - bud. bliźniaczego - bud. szeregowego Działka uzbrojona z dwóch stron: - prąd - woda - kanalizacja - telefon Działka położona jest w miejscowości Wieszowa w bezpośrednim otoczeniu pięknych pól oraz domów jednorodzinnych. Ponadto w okolicy znajdują się: - szkoła - przedszkole - kościół - plac zabaw z siłownią na wolnym powietrzu - przystanek autobusowy - szybki dojazd na autostradę A1 oraz A4 - 20 min do lotniska w Pyrzowicach - bliskie sąsiedztwo miast aglomeracji Śląskiej (Zabrze, Gliwice, Tarnowskie Góry, Bytom)

Działka budowlana Wieszowa szopena z pozwoleniem na budowę
Działka budowlana Wieszowa szopena z pozwoleniem na budowę
220000 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia648
Cena za m²339.51 zł/m²

Witam, do zaoferowania posiadam działkę budowlaną 648m z pozwoleniem na budowę oraz projektem ogrodzona W drodze woda, kanalizacja, gaz, Prąd doprowadzony, spokojna okolica Blisko przystanek autobusowy, Szkoła, przedszkole, sklepy Polecam Bez prowizji i bez pośredników

Atrakcyjna działka przy lesie 744m2- os. Wieszowa.
Atrakcyjna działka przy lesie 744m2- os. Wieszowa.
255000 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia744
Cena za m²342.74 zł/m²

VIP HOUSE BIURO NIERUCHOMOŚCI prezentuje na sprzedaż malowniczą nieruchomość gruntową o powierzchni 744 mkw, położoną na Osiedlu Wieszowa (miejscowość Wieszowa, gmina Zbrosławice, powiat tarnogórski).Działka o regularnych kształtach, osłonięta zielenią od strony północnej, stanowi część założenia urbanistycznego osiedla przeznaczonego pod budowę domów jednorodzinnych.Teren objęty ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obecnie trwają prace związane z uzbrojeniem terenu.Wykonane zostaną sieci oraz przyłącza: wodno-kanalizacyjne, elektryczne, infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przyłącza gazowe.Następnie zrealizowane zostanie oświetlenie drogowe oraz ciągi piesze i jezdne.Teren bardzo dobrze skomunikowany z sąsiednimi miastami aglomeracji śląskiej, jednocześnie w otoczeniu pól i lasów zapewni wytchnienie od zgiełku.W odległości ok. 7 min jazdy samochodem znajduje się najbliższe przedszkole, szkoła, a także drobne punkty handlowe i usługowe.***ZADZWOŃ JUŻ TERAZ I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY*** (użyj formularza kontaktowego) ***NASZYM KLIENTOM ZAPEWNIAMY BEZPŁATNĄ I SKUTECZNĄ POMOC W UZYSKANIU KREDYTU NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI NA NAJKORZYSTNIEJSZYCH WARUNKACH***

działka na sprzedaż Wieszowa 990 m2
działka na sprzedaż Wieszowa 990 m2
297000 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
LokalizacjaWieszowa
Cena297 000 zł
Rodzaj działkiinna
Kształt działkiprostokąt

Do sprzedaży działka budowlana o powierzchni 990 m2 w Zbrosławicach - dzielnica Wieszowa. Działka jest w kształcie prostokąta, media: prąd, woda, kanalizacja. Dojazd drogą gminną, asfaltową, dodatkowo droga wewnętrzna nieutwardzona - udział w działce 5 000 zł. Istnieje możliwość kupienia mniejszych bądź większych działek - 732 m2, 990 m2. Spokojna, zielona okolica. W pobliżu przedszkole, przystanek autobusowy. Nieruchomość usytuowana w atrakcyjnej części miasta w pobliżu głównych miast aglomeracji śląskiej Zabrze (4 km), Bytom (5 km), Tarnowskie Góry (10 km), Gliwice (20 km). W Wieszowie zlokalizowany jest węzeł autostrady A1 z drogą krajową nr 78 (węzeł Zabrze Północ) oraz autostrada A4. -------------------------- Oferujemy bezpłatną i fachową pomoc przy uzyskaniu najkorzystniejszego kredytu hipotecznego. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów KC. Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Numer oferty: 7HO-GS-23747

Działka Wieszowa
Działka Wieszowa
297000 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
Powierzchnia990

Do sprzedaży działka budowlana o powierzchni 990 m2 w Zbrosławicach - dzielnica Wieszowa. Działka jest w kształcie prostokąta, media: prąd, woda, kanalizacja. Dojazd drogą gminną, asfaltową, dodatkowo droga wewnętrzna nieutwardzona - udział w działce 5 000 zł. Istnieje możliwość kupienia mniejszych bądź większych działek - 732 m2, 990 m2. Spokojna, zielona okolica. W pobliżu przedszkole, przystanek autobusowy. Nieruchomość usytuowana w atrakcyjnej części miasta w pobliżu głównych miast aglomeracji śląskiej Zabrze (4 km), Bytom (5 km), Tarnowskie Góry (10 km), Gliwice (20 km). W Wieszowie zlokalizowany jest węzeł autostrady A1 z drogą krajową nr 78 (węzeł Zabrze Północ) oraz autostrada A4. Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Oferujemy bezpłatną i fachową pomoc przy uzyskaniu najkorzystniejszego kredytu hipotecznego. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów KC.

Działka Wieszowa
Działka Wieszowa
219600 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
Powierzchnia732

Do sprzedaży działka budowlana o powierzchni 732 m2 w Zbrosławicach - dzielnica Wieszowa. Działka jest w kształcie prostokąta, media: prąd, woda, kanalizacja. Dojazd drogą gminną, asfaltową, dodatkowo droga wewnętrzna nieutwardzona - udział w działce 5 000 zł. Istnieje możliwość kupienia mniejszych bądź większych działek - 732 m2, 990 m2. Spokojna, zielona okolica. W pobliżu przedszkole, przystanek autobusowy. Nieruchomość usytuowana w atrakcyjnej części miasta w pobliżu głównych miast aglomeracji śląskiej Zabrze (4 km), Bytom (5 km), Tarnowskie Góry (10 km), Gliwice (20 km). W Wieszowie zlokalizowany jest węzeł autostrady A1 z drogą krajową nr 78 (węzeł Zabrze Północ) oraz autostrada A4. Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Oferujemy bezpłatną i fachową pomoc przy uzyskaniu najkorzystniejszego kredytu hipotecznego. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów KC.

działka na sprzedaż Wieszowa 732 m2
działka na sprzedaż Wieszowa 732 m2
219600 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
LokalizacjaWieszowa
Cena219 600 zł
Rodzaj działkiinna
Kształt działkiprostokąt

Do sprzedaży działka budowlana o powierzchni 732 m2 w Zbrosławicach - dzielnica Wieszowa. Działka jest w kształcie prostokąta, media: prąd, woda, kanalizacja. Dojazd drogą gminną, asfaltową, dodatkowo droga wewnętrzna nieutwardzona - udział w działce 5 000 zł. Istnieje możliwość kupienia mniejszych bądź większych działek - 732 m2, 990 m2. Spokojna, zielona okolica. W pobliżu przedszkole, przystanek autobusowy. Nieruchomość usytuowana w atrakcyjnej części miasta w pobliżu głównych miast aglomeracji śląskiej Zabrze (4 km), Bytom (5 km), Tarnowskie Góry (10 km), Gliwice (20 km). W Wieszowie zlokalizowany jest węzeł autostrady A1 z drogą krajową nr 78 (węzeł Zabrze Północ) oraz autostrada A4. -------------------------- Oferujemy bezpłatną i fachową pomoc przy uzyskaniu najkorzystniejszego kredytu hipotecznego. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów KC. Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Numer oferty: 7HO-GS-23736

Działka budowlana, widokowa , Lipowa
Działka budowlana, widokowa , Lipowa
70000 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia410
Cena za m²170.73 zł/m²

Sprzedam działkę budowlaną z widokiem 360stopni na Skrzyczne i inne okoliczne góry. Działka znajduje się w miejscowości Lipowa ul. Promienna. Zgłoszono wniosek o podłączenie prądu , planowane podłączenie na koniec roku 2024. Zostały wznowione granice. Nr działki 3023 Sprzedaż bezpośrednia. Nie interesuje mnie sprzedaż przez agencje.

Działka budowlana z dostępem do wody i kanalizacji
Działka budowlana z dostępem do wody i kanalizacji
184900 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia690
Cena za m²267.97 zł/m²

GMINA ZBROSŁAWICE / WIESZOWA ul. Jagodowa -  działka budowlana z dostępem do wody, i kanalizacji w spokojnym miejscu na sprzedaż. OFERTA TYLKO W NASZYM BIURZE JEDYNA TAKA DZIAŁKA W OKOLICY, WYMARZONA DZIAŁKA RÓWNIEŻ POD BUDOWĘ DOMU PARTEROWEGO. Do zaoferowania posiadamy działkę budowlaną o powierzchni ok.690 m.kw. (aktualnie trwa wydzielenie działki z jej większej powierzchni) usytuowaną w spokojnym miejscu. Na działce drewniana altanka z zadaszeniem. Dojazd do działki prowadzi drogą asfaltową, a następnie wewnętrzną, w której kupujący nabywa 1/2 udziału w drodze o pow.327 m.kw. (w cenie działki) Droga wewnętrzna została solidnie utwardzona, stanowi idealne podłoże pod kostkę brukową.  Teren z dwóch stron ogrodzony jest betonowym płotem, który jest własnością obecnego właściciela. Działka w kształcie prostokąta. WYMIARY - długość (od strony drogi dojazdowej) wynosi ok. 27,5 metra.  -szerokość ok.25 metrów. MEDIA  - woda na działce/ licznik wody -  podpisana umowa z dostawcą wody  - prąd na działce/ licznik na słupie - podpisana umowa z Tauron  - kanalizacja przy działce (studzienka gminna) Cały teren jest monitorowany (3 kamerki), właściciel ma możliwość podglądu terenu z aplikacji w telefonie. Altanka usytuowana na działce składa się z pomieszczenia, toalety i zadaszonej części, gdzie w deszczowy dzień można spędzić czas na świeżym powietrzu. W altance został zamontowany klimatyzator. Kolejnym atutem tego pięknego miejsca  jest wiele pięknych, dużych paroletnich nasadzeń -  kwiatów, iglaków, drzewek. Dodatkowo wzdłuż drogi zostały posadzone thuje. Ta urokliwa działka to wymarzone miejsce do zamieszkania dla rodzin z dziećmi, do szkoły około 50 metrów. Blisko do przystanków oraz sklepów. Doskonały dojazd do ościennych miast aglomeracji Śląska. - do Zabrza ok. 10 km - do Tarnowskich Gór ok.12 km. - do Gliwic ok.18 km. - do lotniska w Katowicach ok.34 km. W pobliżu autostrada A1, gdzie w szybkim tempie można dojechać  również do dalszych miast. Zapraszamy na prezentację i do zakupu.

Działki budowlane - Wieszowa - gmina Zbrosławice
Działki budowlane - Wieszowa - gmina Zbrosławice
219600 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu

Do sprzedaży działka budowlana o powierzchni 732 m2 w Zbrosławicach - dzielnica Wieszowa.Działka jest w kształcie prostokąta, media: prąd, woda, kanalizacja.Dojazd drogą gminną, asfaltową, dodatkowo droga wewnętrzna nieutwardzona - udział w działce 5 000 zł.  Istnieje możliwość kupienia mniejszych bądź większych działek - 732 m2, 990 m2.Spokojna, zielona okolica. W pobliżu przedszkole, przystanek autobusowy. Nieruchomość usytuowana w atrakcyjnej części miasta w pobliżu głównych miast aglomeracji śląskiej Zabrze (4 km), Bytom (5 km), Tarnowskie Góry (10 km), Gliwice (20 km).W Wieszowie zlokalizowany jest węzeł autostrady A1 z drogą krajową nr 78 (węzeł Zabrze Północ) oraz autostrada A4. Agent prowadzący ofertę: Agnieszka Toś-Przybyłek, tel. 533 777 965 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Agnieszka Toś-Przybyłek (licencja nr: 21733). Oferujemy bezpłatną i fachową pomoc przy uzyskaniu najkorzystniejszego kredytu hipotecznego. Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

działka na sprzedaż Wieszowa 8848 m2
działka na sprzedaż Wieszowa 8848 m2
599970 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
LokalizacjaWieszowa
Cena599 970 zł
Rodzaj działkibudowlana
Kształt działkiprostokąt

DZIAŁKA - WIESZOWA - GMINA ZBROSŁAWICE! Do sprzedaży działka budowlano-rolna przy lesie o powierzchni 8848 m2 w Wieszowej - gmina Zbrosławice. II 24.MN, ustala się przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności II 30.RP, II 5.RP - przeznaczenie podstawowe -Upraw rolnych obejmującą tereny gruntów ornych, łąk i pastwisk, sadów i i upraw ogrodniczych. Dojazd drogą wewnętrzną. Media: prąd. Działka o powierzchni 8848 m3: - 3118 m2 - działka budowlana - 400 m2 - strefa zieleni - 10 m2 - działka rolna - 1030 m2 - działka budowlana + strefa zieleni - 4290 m2 - działka rolna - plan Obwodnica. Działka w całości - 3118 m2 + 400 m2 + 10 m2 + 1030 m2 = 4558 m2 - szerokość od frontu 16 m, rozszerza się do 21 m, długość około 336 m Działka 4290 m2 - szerokość 17 m, długość około 284 m Doskonała lokalizacja, blisko droga Krajowa 78 (Tarnowskie Góry - Gliwice), dobry dojazd - węzeł drogi umożliwiający zjazd na autostradę A1 w obu kierunkach oraz Drogi Krajowej 94. W zasięgu ok. 10 minut jazdy znajduje się Zabrze, Gliwice, Bytom, Tarnowskie Góry. -------------------------- Oferujemy bezpłatną i fachową pomoc przy uzyskaniu najkorzystniejszego kredytu hipotecznego. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów KC. Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Numer oferty: 7HO-GS-23320

działka na sprzedaż Wieszowa 990 m2
działka na sprzedaż Wieszowa 990 m2
297000 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
LokalizacjaWieszowa
Cena297 000 zł
Rodzaj działkiinna
Kształt działkiprostokąt

Do sprzedaży działka budowlana o powierzchni 990 m2 w Zbrosławicach - dzielnica Wieszowa. Działka jest w kształcie prostokąta, media: prąd, woda, kanalizacja. Dojazd drogą gminną, asfaltową, dodatkowo droga wewnętrzna nieutwardzona - udział w działce 5 000 zł. Istnieje możliwość kupienia mniejszych bądź większych działek - 732 m2, 990 m2. Spokojna, zielona okolica. W pobliżu przedszkole, przystanek autobusowy. Nieruchomość usytuowana w atrakcyjnej części miasta w pobliżu głównych miast aglomeracji śląskiej Zabrze (4 km), Bytom (5 km), Tarnowskie Góry (10 km), Gliwice (20 km). W Wieszowie zlokalizowany jest węzeł autostrady A1 z drogą krajową nr 78 (węzeł Zabrze Północ) oraz autostrada A4. -------------------------- Oferujemy bezpłatną i fachową pomoc przy uzyskaniu najkorzystniejszego kredytu hipotecznego. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów KC. Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Numer oferty: 7HO-GS-23626

działka na sprzedaż Wieszowa 732 m2
działka na sprzedaż Wieszowa 732 m2
219600 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
LokalizacjaWieszowa
Cena219 600 zł
Rodzaj działkiinna
Kształt działkiprostokąt

Do sprzedaży działka budowlana o powierzchni 732 m2 w Zbrosławicach - dzielnica Wieszowa. Działka jest w kształcie prostokąta, media: prąd, woda, kanalizacja. Dojazd drogą gminną, asfaltową, dodatkowo droga wewnętrzna nieutwardzona - udział w działce 5 000 zł. Istnieje możliwość kupienia mniejszych bądź większych działek - 732 m2, 990 m2. Spokojna, zielona okolica. W pobliżu przedszkole, przystanek autobusowy. Nieruchomość usytuowana w atrakcyjnej części miasta w pobliżu głównych miast aglomeracji śląskiej Zabrze (4 km), Bytom (5 km), Tarnowskie Góry (10 km), Gliwice (20 km). W Wieszowie zlokalizowany jest węzeł autostrady A1 z drogą krajową nr 78 (węzeł Zabrze Północ) oraz autostrada A4. -------------------------- Oferujemy bezpłatną i fachową pomoc przy uzyskaniu najkorzystniejszego kredytu hipotecznego. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów KC. Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Numer oferty: 7HO-GS-23624

Działka Budowlana Osiedle Wieszowa
Działka Budowlana Osiedle Wieszowa
175000 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia621
Cena za m²281.8 zł/m²

Niniejsza oferta dotyczy działki nr 437/12 o pow. 621 m2 (wymiary: dł. 27m, szer. 23m) Cena OKAZYJNA!(udział w drodze w cenie działki) Zapraszam do zapoznania się z ofertą sprzedaży działki budowlanej położonej na kameralnym, a jednocześnie ekskluzywnym osiedlu Wieszowa, pośród nowej zabudowy jednorodzinnej otoczonej zielenią. Cisza, spokój i sąsiedztwo lasu, a jednocześnie bardzo dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna z szybkim dostępem do węzła autostrady A1 Zabrze Północ i drogi krajowej nr 94.  W pobliżu wszystko czego potrzeba; sklepy, niepubliczny zakład opieki medycznej, apteka, a także przedszkola i szkoła podstawowa. Dzięki terenom zielonym dookoła jest możliwość wielorakich form spędzania czasu wolnego; leśne spacery, wycieczki rowerowe, jazda konna. Działka znajduje się w tzw. III etapie inwestycji. Do 31.12.2025 r. zostanie wykonana droga dojazdowa z kostki brukowej. W drodze dostępne są media umożliwiające podłączenie do instalacji budynku ( prąd, gaz, woda i kanalizacja).Partycypacja w kosztach budowy drogi, oświetlenia to kwota 12 300,00 zł oraz opłaty przyłączeniowe. (Do wglądu pismo potwierdzające już rozpoczęte postępowanie ws. rozpoczęcia budowy układu komunikacyjne tj dróg w tej części osiedla).Możliwość działania w Stowarzyszeniu Mieszkańców Osiedla Wieszowa działającego na rzecz rozwoju najbliższej okolicy jak i samego osiedla. ()LOKALIZACJA:(Mapa gogle: s://maps.app.goo.gl/hHs9zdSTKxv6TfUf8) Osiedle Wieszowa położone jest w bliskim sąsiedztwie miastami aglomeracji śląskiej: Zabrze (4 km), Gliwice (20 km), Tarnowskie Góry (10 km), Bytom (5 km) 4 km od osiedla znajduje się węzeł autostrady A1, a 20 km dalej autostrady A4.Niniejsza prezentacja oferty nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.Pośrednikom dziękuję. 

Działka budowlana Wieszowa szopena
Działka budowlana Wieszowa szopena
220000 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki budowlane
Powierzchnia648
Cena za m²370.37 zł/m²

Witam, do zaoferowania posiadam działkę budowlaną 648m ogrodzona W drodze woda, kanalizacja, gaz, Prąd doprowadzony, spokojna okolica Blisko przystanek autobusowy, Szkoła, przedszkole, sklepy Polecam Bez prowizji i bez pośredników

Działka budowlano-rolna - Wieszowa
Działka budowlano-rolna - Wieszowa
599970 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu

DZIAŁKA - WIESZOWA - GMINA ZBROSŁAWICE!Do sprzedaży działka budowlano-rolna przy lesie o powierzchni 8848 m2 w Wieszowej - gmina Zbrosławice.II 24.MN, ustala się przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnościII 30.RP, II 5.RP - przeznaczenie podstawowe -Upraw rolnych obejmującą tereny gruntów ornych, łąk i pastwisk, sadów i i upraw ogrodniczych.Dojazd drogą wewnętrzną.Media: prąd. Działka o powierzchni 8848 m3:- 3118 m2 - działka budowlana- 400 m2 - strefa zieleni- 10 m2 - działka rolna- 1030 m2 - działka budowlana + strefa zieleni- 4290 m2 - działka rolna - plan Obwodnica.Działka w całości - 3118 m2 + 400 m2 + 10 m2 + 1030 m2 = 4558 m2 - szerokość od frontu 16 m, rozszerza się do 21 m, długość około 336 mDziałka 4290 m2 - szerokość 17 m, długość około 284 mDoskonała lokalizacja, blisko droga Krajowa 78 (Tarnowskie Góry - Gliwice), dobry dojazd - węzeł drogi umożliwiający zjazd na autostradę A1 w obu kierunkach oraz Drogi Krajowej 94. W zasięgu ok. 10 minut jazdy znajduje się Zabrze, Gliwice, Bytom, Tarnowskie Góry. Agent prowadzący ofertę: Agnieszka Toś-Przybyłek, tel. 533 777 965 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Agnieszka Toś-Przybyłek (licencja nr: 21733). Oferujemy bezpłatną i fachową pomoc przy uzyskaniu najkorzystniejszego kredytu hipotecznego. Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Osiedle Wieszowa 3 Etap dwie działki VAT-23%
Osiedle Wieszowa 3 Etap dwie działki VAT-23%
261000 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu

WYNAGRODZENIE POŚREDNIKA POKRYWA SPRZEDAJĄCY. Oferujemy do zakupu dwie przylegające działki na nowym Osiedlu Wieszowa - 3 Etap inwestycji w cenie 300zł brutto z Vat-em 23%. Brak podatku PCC dla kupującego w wysokości 2%. Osiedle Wieszowa powstaje w powiecie tarnogórskim, w gminie Zbrosławice, słynącej z jednej z najpiękniejszych stadnin koni w Polsce. Jest to bez wątpienia wyjątkowy projekt zlokalizowany w otoczeniu bujnej zieleni, pośród łąk, pól i lasów realizowany przez TDJ Estate. To idealne miejsce dla osób poszukujących działki budowlanej pod przyszły dom w otoczeniu rozległych terenów zielonych. Na terenie osiedla powstaną boiska ,ścieżki rekreacyjne, plac zabaw oraz miejsce do grillowania. Osiedle ma obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego. Osiedle posiada doskonałą lokalizacje; 1 km od drogi krajowej DK 94, w bezpośrednim  sąsiedztwie pętli autobusowej. Inwestycję charakteryzuje doskonałe skomunikowanie z sąsiednimi miastami aglomeracji śląskiej Zabrze (4 km), Gliwice (20 km), Tarnowskie Góry (10 km), Bytom (5 km), 4 km od osiedla znajduje się węzeł autostrady A1 a 20 km dalej autostrady A4. Oferta dotyczy działek: 430/12 o powierzchni 870 m2 445/12 o powierzchni 950 m2 wymiary na zdjęciu Dysponujemy również działką o pow.584m2 w cenie 350zł brutto z VAT-em 23%  Możliwość sprzedaży obu działek łącznie jak też osobno. Inwestując w działkę należy uwzględnić koszt około 3,5 tyś opłaty przyłączeniowe EE oraz Gaz + po wybudowaniu dróg i oświetlenia 15.000 zł partycypacji w ich budowie. Prace związane z uzbrojeniem działek realizowane są w obecnym momencie. Dla naszych klientów oferujemy dogodne warunki kredytowe z listy 25 Banków wraz z obsługą najlepszego specjalisty na rynku , który jest w stanie umówić się z Państwem w dowolnym miejscu i czasie, co w dzisiejszej bieganinie jest godne rozważenia.Oferujemy klientom bezstresowe przejście przez proces zakupu, aż do odebrania kluczy od nieruchomości. Sprawdzamy stan prawny nieruchomości, kompletujemy wszelkie dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu i zawarcia umowy u Notariusza z którym współpracujemy już dwadzieścia pięć lat co uprawnia nas do odpowiednich zniżek .KONTAKT: AGENCJA NIERUCHOMOŚCI "JORAX", Zabrze. ul. Krasińskiego 2A kom. 600891731, 602350681 . Osoba odpowiedzialna J.Buchert licencjonowany pośrednik o uprawnieniach nr 2182, ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. tel. 600891731 .email;

Działka budowlana na Osiedlu Wieszowa + PROJEKT
Działka budowlana na Osiedlu Wieszowa + PROJEKT
334440 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu

Przedmiotem  sprzedaży jest  działka budowlana na atrakcyjnym Osiedlu Wieszowa w Gminie Zbrosławice oraz PROJEKT i pozwolenie na budowę dwóch domów  ( ARCHON, Dom w Murajach ) - doskonała opcja na inwestycję.  Działka położona jest w bezpośrednim otoczeniu pięknych pól i lasów, niedaleko słynnej ze stadnin koni a jednocześnie blisko miast aglomeracji śląskiej. Ma kształt prostokąta oraz powierzchnię 929 m2. Osiedle Wieszowa zlokalizowane jest na przedłużeniu ulicy Dworcowej i Owocowej, około 1 km od drogi krajowej DK 94, w bezpośrednim sąsiedztwie pętli autobusowej.Osiedle Wieszowa położone jest w bliskim sąsiedztwie miast aglomeracji śląskiej:Zabrze (4 km),Gliwice (20 km),Tarnowskie Góry (10 km),Bytom (5 km)4 km od osiedla znajduje się węzeł autostrady A1, a 20 km dalej autostrady A4.Działka znajduje się w tzw. II etapie inwestycji. Ważne ! W etapie I oraz II wykonana została droga dojazdowa, znajdują się tam również latarnie. Działka posiada  podłączenie do instalacji  prąd, gaz, woda i kanalizacja. 

Osiedle Wieszowa 3 Etap dwie działki VAT-23%
Osiedle Wieszowa 3 Etap dwie działki VAT-23%
261300 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu

WYNAGRODZENIE POŚREDNIKA POKRYWA SPRZEDAJĄCY. Oferujemy do zakupu dwie przylegające działki na nowym Osiedlu Wieszowa - 3 Etap inwestycji w cenie 300zł brutto z Vat-em 23%. Brak podatku PCC dla kupującego w wysokości 2%. Osiedle Wieszowa powstaje w powiecie tarnogórskim, w gminie Zbrosławice, słynącej z jednej z najpiękniejszych stadnin koni w Polsce. Jest to bez wątpienia wyjątkowy projekt zlokalizowany w otoczeniu bujnej zieleni, pośród łąk, pól i lasów realizowany przez TDJ Estate. To idealne miejsce dla osób poszukujących działki budowlanej pod przyszły dom w otoczeniu rozległych terenów zielonych. Na terenie osiedla powstaną boiska ,ścieżki rekreacyjne, plac zabaw oraz miejsce do grillowania. Osiedle ma obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego. Osiedle posiada doskonałą lokalizacje; 1 km od drogi krajowej DK 94, w bezpośrednim  sąsiedztwie pętli autobusowej. Inwestycję charakteryzuje doskonałe skomunikowanie z sąsiednimi miastami aglomeracji śląskiej Zabrze (4 km), Gliwice (20 km), Tarnowskie Góry (10 km), Bytom (5 km), 4 km od osiedla znajduje się węzeł autostrady A1 a 20 km dalej autostrady A4. Oferta dotyczy działek: 430/12 o powierzchni 871 m2 445/12 o powierzchni 947 m2 wymiary na zdjęciu  Możliwość sprzedaży obu działek łącznie jak też osobno. Inwestując w działkę należy uwzględnić koszt około 3,5 tyś opłaty przyłączeniowe EE oraz Gaz + po wybudowaniu dróg i oświetlenia 15.000 zł partycypacji w ich budowie. Prace związane z uzbrojeniem działek realizowane są w obecnym momencie. Posiadamy również w sprzedaży działkę na początku Wieszowej przy ulicy Jagodowej o powierzchni 700m2 w cenie 172300zł brutto z VAT-em 23%. Dla naszych klientów oferujemy dogodne warunki kredytowe z listy 25 Banków wraz z obsługą najlepszego specjalisty na rynku , który jest w stanie umówić się z Państwem w dowolnym miejscu i czasie, co w dzisiejszej bieganinie jest godne rozważenia.Oferujemy klientom bezstresowe przejście przez proces zakupu, aż do odebrania kluczy od nieruchomości. Sprawdzamy stan prawny nieruchomości, kompletujemy wszelkie dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu i zawarcia umowy u Notariusza z którym współpracujemy już dwadzieścia pięć lat co uprawnia nas do odpowiednich zniżek .KONTAKT: AGENCJA NIERUCHOMOŚCI "JORAX", Zabrze. ul. Krasińskiego 2A kom. 600891731, 602350681 . Osoba odpowiedzialna J.Buchert licencjonowany pośrednik o uprawnieniach nr 2182, ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. tel. 600891731 .email;

syndyk masy upadłosci wydzierżawi nieruchomości
syndyk masy upadłosci wydzierżawi nieruchomości
Wieszowa 30+ kilka dni temu
Powierzchnia60000 m²
Typrolna

Syndyk masy upadłości wyznaczony w postępowaniu upadłościowym dłużnika Henryka Orłowskiego – wspólnika spółki jawnej Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowo – Usługowe EKO – TRANS Grażyna Orłowska, Henryk Orłowski spółka jawna w Wieszowej, wydzierżawi następujące nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości: 1. Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Rutki, opisana w księdze wieczystej LM1Z/00031679/7 (dz. 586/2, 586/4) prowadzonej przez SR w Zambrowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych za cenę nie niższą niż 2.000,00 zł miesięcznie 2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Wieszowa, opisana w księdze wieczystej GL1T/00044885/6 (dz. 335/6) prowadzonej przez SR w Tarnowskich Górach, Wydział V Ksiąg Wieczystych za cenę nie niższą niż 2.500,00 zł miesięcznie 3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Wieszowa, opisana w księdze wieczystej GL1T/00051690/4 (dz. 352/6) prowadzonej przez SR w Tarnowskich Górach, Wydział V Ksiąg Wieczystych za cenę nie niższą niż 2.500,00 zł miesięcznie I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu na w/w nieruchomości jest: 1. sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem: syndyk masy upadłości Henryka Orłowskiego - OFERTA KONKURSOWA NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI nr KW … (podać nr) WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI - sygn. akt XII GUp 407/21 i dostarczona do kancelarii syndyka: ul. Gen. W. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza do dnia 08-12-2023 r. w godzinach pracy kancelarii syndyka (8-15) przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do kancelarii syndyka. II. Oferta powinna zawierać: 1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta, 2. proponowany miesięczny czynsz dzierżawny (dokładne oznaczenie kwoty netto), 3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym danej nieruchomości 4. oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości, iż elementem obligatoryjnym umowy dzierżawy będzie uiszczenie kaucji tytułem zabezpieczenia wszelkich ewentualnych roszczeń Wydzierżawiającego względem Dzierżawcy oraz że umowa dzierżawy będzie zawierała zapisy umowne dot. uzupełnienia kaucji w przypadku jej wykorzystania w czasie trwania umowy dzierżawy, 5. oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości, iż obowiązany będzie do zawarcia umów z dostawcami mediów, umowy ubezpieczenia, umowy dot. ochrony przedmiotu umowy dzierżawy, 6. oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości, iż w celu ewentualnego poddzierżawienia nieruchomości obowiązany będzie skierować do syndyka stosowny wniosek o wyrażenie zgody na ewentualną poddzierżawę nieruchomości, pod rygorem nieważności, 7. oświadczenie, iż oferent nie jest syndykiem, Sędzią Komisarzem, przedstawicielem upadłego oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu, 8. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z zawarciem umowy dzierżawy, w tym kosztów notarialnych, 9. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie po stronie Wydzierżawiającego w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dacie zawarcia i obowiązywania umowy lub w sumie w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy, 10. oświadczenie, czy oferent jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku Vat), 11. oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości, że Dzierżawcy nie będzie przysługiwać zwrot nakładów poczynionych na wydzierżawianą nieruchomość, 12. wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę Dzierżawcy są one prawem wymagane, według stanu na dzień składania oferty, 13. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i akceptacji jego warunków bez żadnych zastrzeżeń, 14. oświadczenie, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i nie będzie wnosił do masy upadłości żadnych roszczeń związanych ze złożeniem oferty, 15. oświadczenie, iż oferent zobowiązuje się do wykonywania na swój koszt wszystkich przeglądów nieruchomości stanowiących przedmiot dzierżawy, 16. oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości, iż termin wydania przedmiotu dzierżawy zostanie indywidualnie ustalony z Wydzierżawiającym. 17. oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie procedury konkursowej objętej regulaminem koknursu, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, do celów związanych z konkursem na wyłonienie dzierżawcy nieruchomosci wchodzącvych w skład masy upadlości Henryka Orłowskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr ………… (należy podac nr KW) organizowanym przez syndyka masy upadłości Henryka Orłowskiego – wspólnika spółki jawnej PTUH EKO – TRANS Grażyna orłowska, Henryk Orłowski Spółka jawna w Wieszowej” III. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Gen. W. Sikorskiego 35 w dniu 11-12-2023 r. o godzinie 10.00 dla nieruchomości KW LM1Z/00031679/7, o godzinie 10.10 dla nieruchomości KW GL1T/00044885/6, o godzinie 10.20 dla nieruchomości KW GL1T/00051690/4. 1. Konkurs nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I i pkt. II. 2. Syndyk dokonuje wyboru oferty, w której cena dzierżawy wskazana przez oferenta jest najwyższa. 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny. 4. Wydanie przedmiotu dzierżawy następuje w terminie uzgodnionym z Organizatorem Konkursu. 5. Opis i oszacowanie poszczególnych nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Organizatora Konkursu. 6. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 884-988-846 lub 32 260 80 46 w godzinach 9-15.

Działka Wieszowa
Działka Wieszowa
199000 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
RodzajDziałki rolno-budowlane
Powierzchnia1 745
Cena za m²114.04 zł/m²

Dzialka położona w centrum a jednocześnie w otoczeniu zieleni, 3 km od zjazdu z autostrady A1, w pobliżu przedszkole, kościół, sklepy, świetlica gminna. Media prad, woda, kanalizacja w granicy działki. Kształt działki zbliżony do prostokąta.

Działka pod hale
Działka pod hale
1 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²185 zł/m²
Powierzchnia30000 m²
Typinwestycyjna

Działka usługowo-przemysłowa pod zabudowę hali , logistykę , stację paliw.

działka pod logistykę
działka pod logistykę
216200 zł
Wieszowa 30+ kilka dni temu
Rynekwtórny
Cena za m²185 zł/m²
Powierzchnia30000 m²
Typhandlowo-usługowa

grunt przemysłowo-usługowy przy zjeździe na autostradę A1. Trasa Tarnowskie Góry - Gliwice , przy rondzie W Wieszowej . Wg planu 2PU możliwość dokupienia 2 h

Filtr